Bestyrelsen

Bestyrelsens referater 2022

Bestyrelsens referater 2022

Referat Bestyrelsesmøde fredag d. 1. april.

Afbud: Ingen alle tilstede

Ordstyrer:  Chalotte

Referent:   Kirsten

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet fra vores arbejdsmøder op til generalforsamlingen godkendt uden kommentarer.

2 Nyt fra formanden:

2 a Generalforsamling konstituering:

Velkommen til Kim i bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Chalotte Olsen Formand

Mahmoud Elawad Næstformand

Mustafa Akgun Kasserer

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Sørensen referent

Thomas Lauridsen

Anders Hansen

Kim Melgaard

Fordeling af ansvarsområder:

Fælleshus – udlejning m.m.                     Kirsten

Have og vej.                                              Thomas og Anders

Vand.                                                        Anders og Kim

Havesalg.                                                  Chalotte og Mahmoud

Hjemmesiden                                           Mahmoud og Kirsten

Værksted + udearealer.                            Thomas

Tjek af haver inden vurdering.                 Mahmoud og Chalotte og Thomas

Venteliste.                                                Anders

Referent                                                   Kirsten

Info til infokasser + facebook                   Kirsten og Thomas

Opsamling fra generalforsamling:

Modtaget referat fra Lene Larsen. Referatet ligger til underskrift af formand og dirigent.

Sættes derefter i mappen og offentliggøres på hjemmesiden.

Debat om spørgsmål på generalforsamlingen vedr. Mustafas regnskabs system.

Rettigheder og support m.m.

Alle enige om at generalforsamlingen gik til ug.

På næste møde opsamles de punkter fra generalforsamlingen vi skal arbejde videre med.

f.eks. forslag fra medlemmerne.

2 b  Kontorvagt skema:

Vi fordelte kontorvagterne til og med juni måned 2022.

Kirsten renskriver og udsender til bestyrelsen samt i vores kasser i papirform. et eksemplar ophænges på kontoret.

2 c  Ekstraordinær generalforsamling:

Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne skal ifølge vores regler vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Alle forslag blev godkendt af et flertal på den ordinære generalforsamling og sendes nu ud som bilag til endelig godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling der afholdes onsdag d. 20. april kl. 19.00 i fælleshuset.

Chalotte og mahmoud sender indkaldelse ud både på mail og post.

2 d Opdateringer i fælleshuset:

Besluttede at indkøbe ny vaskemaskine til fælleshuset. Den gamle vasker ikke rent og kan ikke kogevaske.

Indkøb af ny industri kaffemaskine til fælleshuset.

Indkøb af nyt køleskab til kontoret. (spare på el).

Ovenstående indkøb er Chalotte og Thomas ansvarlige for.

Mustafa bestiller musikanlæg + Pc til fælleshuset (til projektor).

Mustafa har indkøbt 1 stk. Wifi forlænger til fælleshuset.

Chalotte og Birgit kører til Ikea og opfylder med div. service der mangler i fælleshuset.

(glaskander – glaskarafler – vaser – viskestykker m.m.

2 e Sag om ulovligt byggeri:

Sidste info om sagen.

3 Nyt fra næstformand:

Der er pt 5 – 6 haver på vej til vurdering og salg.

Det er et stort arbejde for foreningen at tjekke alt for ulovligheder og klargøre papirer inden disse sendes videre til kredsen til vurdering.

Opdatering af hjemmesiden:

Kirsten kommer på som medansvarlig for hjemmesiden sammen med Mahmoud.

Udlejning af fælleshuset, datoer slettes på hjemmesiden efter ønske fra Kirsten.

Kirsten renskriver nye lister med info til hjemmeside og info kasser.

4 Nyt fra kassereren:

Bestyrelsesliste kontakt oplysninger. Mustafa ønsker at få Finans mailen på listen til medlemmerne og ikke sin private. Som bestyrelse benytter vi stadig hans private mail.

Modtaget elregning på ca. 19.000 kr. for et kvartal.

Vi er nødsaget til at kikke på hvor vi fremadrettet kan spare på el med de store prisstigninger der er pt.

eks. tjekke om vi har led pærer i vores lamper, skrue ned for varmen på kontoret når det ikke bruges. Huske at slukke for køleskabe og fryser i fælleshus når det ikke er lejet ud m.m.m.

Enige om at hæve prisen for udlejning af fælleshuset pr. 1. april.

Leje i en Weekend hæves fra nuværende 1.400 kr. til 1.800 kr.

Endagsleje hæves fra nuværende 600 kr. til 700 kr.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal blive bedre til at bruge økonomisystemet i stedet for pengekassen.

Vi opsiger Winkas systemet i løbet af de næste måneder, når vi er sikre på at alt hvad vi skal bruge er overført til det nye system.

Forslag om at spare på kopimaskinen. Mustafa Undersøger priser på køb af egen kopimaskine.

Alle gamle it abonnementer undersøges ubrugte opsiges m.m.

Hjemmesiden skal flyttes.

Økonomisystemet – foreningen får adgang til systemets server.

6 a Div. opslag til infokasser og hjemmeside:

Kirsten renskriver opslag – herunder ny bestyrelsesliste – liste over ansvarsområder m.m.

6 b Renskrivning af reviderede ordensregler. vedtaget på generalforsamlingen.

Kirsten renskriver og sørger for at disse kommer på hjemmesiden.

6 c Aftale møde ang. bogføringskonti.

Møde aftalt til søndag d. 3. april efter opskrivning til ventelisten er afsluttet.

Mustafa – Thomas og Kirsten deltager.

6 d Aftale møde ang. nyt vandsystem hvor Jack kan deltage:

Anders kontakter Jack om en dato hvor han kan deltage i bestyrelsesmøde.

Næste møde aftales når vi har en tilbagemelding fra Jack.

Referent Kirsten

———————————————————————————————

Referat af processen vedr. forberedelse af – og udarbejdelse af materiale til generalforsamlingen i 2022.

Lørdag d. 8. januar:

Bestyrelsesmøde der er udsendt referat.

Søndag d. 23. januar kl. 12.00:

Bestyrelsesmøde vedr. regnskab og budget. Referat er udsendt.

Aftalt at Mustafa arbejder videre med regnskabsrapporten, ud fra de ændringer vi i bestyrelsen var enige om.

Opstart på arbejdet med budgetlægningen for år 2022. Vi arbejder videre på et kommende møde.

Aftalt at bestyrelsen uden Mustafa arbejder videre med den øvrige planlægning til generalforsamlingen (forslag, beretning, indkaldelse m.m.)

Kirsten og Mahmoud udarbejder vandregnskab, så hurtigt som muligt. Vi mangler årsopgørelse fra Forsyningen.

Onsdag d. 26. januar kl. 14.00:

Arbejdsmøde (Chalotte, Mahmoud, Thomas, Anders og Kirsten).

Gennemgang af indkaldelse til generalforsamling.

Tjek på div. Valg til bestyrelse, kredsrepræsentantskab, vurdering, bilagskontrollanter m.m.

Forslag til referent og dirigent.

Kort gennemgang af forslag fra medlemmerne.

Kort debat om forslag fra bestyrelsen.

Tirsdag d. 1. februar kl. 12.00:

Arbejdsmøde (Chalotte, Mahmoud, Thomas, Anders og Kirsten).

Gennemgang af Ordensregler og blev enige om div. Ændringsforslag fra bestyrelsen.

Mahmoud renskriver dette til vores næste møde, med rød og grøn skrift.

Gennemgang af Vedtægterne og blev enige om ændringsforslag fra bestyrelsen.

Kirsten arbejder videre med disse, renskriver med rød og grøn tekst.

Kirsten og Mahmoud har udarbejdet vandregnskab.

Mandag d. 7. februar kl. 18.00

Arbejdsmøde (Chalotte, Mahmoud, Thomas, Anders og Kirsten).

Afsluttende arbejde med ændringsforslagene til Ordensreglerne og Vedtægterne.

Modtaget og drøftet bestyrelsens forslag vedr. vandprojekt (ny rørlægning) fra Anders.

Start på drøftelse af medlemmernes forslag til afstemning på generalforsamlingen.

Debat om de forslag der omhandler bygningsreglement kan behandles og stemmes om på generalforsamlingen. Skal de omformuleres eller skal de videresendes til Kredsen med den ordlyd de har, hvis der stemmes for dem. Flertal for det sidste.

Onsdag d. 9. februar kl. 18.00.

Bestyrelsesmøde (alle til stede).

Afsluttende møde vedr. regnskab og budgetlægning.

Modtaget ny regnskabs rapport fra Mustafa, ændret ud fra de aftaler vi var enige om på sidste møde d. 23. januar.

Færdiggjorde arbejdet med budgetlægning for år 2022.

Aftalt at Mustafa renskriver og udsender materialet så hurtigt som muligt.

Vi skal afsende det samlede materiale vedr. generalforsamlingen ud til medlemmerne senest d. 18. februar, for at overholde fristen i vores vedtægter.

Udleverede det udarbejdede vandregnskab for år 2021 til Mustafa. Til brug ved udsendelse af faktura nr. et der er til betaling d. 1. april.

Torsdag d. 17. februar kl. 12.00.

Arbejdsmøde (Chalotte. Mahmoud, Thomas, Anders og Kirsten).

Modtaget materiale vedr. regnskab og budget fra Mustafa d. 16. februar.

Endelig færdiggørelse og gennemgang af alt materialet til medlemmerne vedr. generalforsamlingen.

Udsendelse af indkaldelse og samtlige bilag til medlemmerne på mail og i breve.

Kopiering af div. Materiale der skal være til rådighed på generalforsamlingen.

Aftalt næste møde til mandag d. 7. marts kl. 12.00, hvor vi skal arbejde med bestyrelsens beretning, samt tjek på de praktiske opgaver vedr. generalforsamlingen.

Kirsten spørge Birgit om forplejning på generalforsamlingen.

Mandag d. 7. marts kl. 12.00.

Arbejdsmøde (Chalotte, Mahmoud, Thomas og Kirsten).

Startede mødet med en opdatering på vores veje efter Chalotte har haft kontakt med Cerius og Bravida.

Arbejdede med bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.

Chalotte starter med en generel beretning om hvad vi i bestyrelsen har arbejdet med det forgangne år.

I fællesskab kom vi med forskellige input til beretningen. Chalotte færdiggør denne.

Herefter fortæller Mahmoud om havesalg og velkomst til de nye havelejere.

Vi talte ikke om Mahmouds opgave med tjek af ulovligheder i haver inden vurdering som han har haft som ansvarsområde sammen med Peter. Det skal vel også lige nævnes, da det er en vigtig opgave i foreningen.

Herefter fortæller Kirsten om arbejdet i sit ansvarsområde som er fælleshuset: Udlejning – arrangementer – større indkøb – planlagte aktiviteter i 2022.

Herefter fortæller Thomas om arbejdet med sit ansvarsområde: Haver og veje.

Anders slutter beretningen af med orientering om arbejdet i sit ansvarsområde som er vandansvarlig og venteliste ansvarlig. Anders har varetaget begge områder i samarbejde med Peter Sørensen som nu har trukket sig fra bestyrelsen.

Chalotte starter generalforsamlingen med at byde velkommen og står for punkterne valg af dirigent og referent hvor bestyrelsen foreslår henholdsvis Per Flor som dirigent og Lene Larsen som referent. Herefter gives ordet til Dirigenten.

Herefter arbejdede vi med at få sat ansvarlige på alle de praktiske opgaver omkring generalforsamlingen. Vi aftalte følgende:

Afkrydsningsliste/medlemsliste: Mahmoud sørger for dette.

Indskrivning af medlemmer til generalforsamlingen, samt udlevering af stemme sedler:  Mahmoud sammen med en hjælper.

Vi forsøger at få Kim eller Peter L. eller Anders til at hjælpe v. indskrivnings bordet under generalforsamlingen. Kirsten kontakter dem.

Bestilling af morgenbrød og afhentning af samme. Chalotte sørger for dette.

Birgit sørger for kaffebrygning, indkøb af smør, pålæg m.m.

Indkøb af vingaver til henholdsvis dirigent og referent. Chalotte sørger for dette.

Bestilling af øl og vand til pauserne: Thomas sørger for dette.

Der er ikke salg af øl og vand under generalforsamlingen. Foreningen giver øl og vand i pauserne.

Bestyrelsen mødes torsdag d. 24. marts kl. 12.00 til opstilling af borde og stole.

Tjek af mikrofon og højtalere.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Referat bestyrelsesmøde d. 23. januar 2022

Tilstede:     Anders – Thomas – Chalotte – Mustafa – Mahmoud og Kirsten

Afbud:     Peter

Ordstyrer:  Chalotte

Referent:   Kirsten

1 Godkendelse af referat fra de sidste 2 møder:

Godkendt uden kommentarer.

2 Samarbejde med kredsen:

Lene Larsen (medlem af kreds bestyrelsen) deltog under dette punkt.

Bestyrelsen har på flere tidligere møder drøftet forskellige uenigheder i forhold til vores

Samarbejde med Kredsen. Uenighederne opstår ofte i forhold til at tolke og håndhæve

Byggeregler og lovliggørelse v. vurderinger.

Vi fremsatte vores spørgsmål til Lene, som tager dem med videre til kredsformand Nikolaj

Winther .

Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt at have et godt samarbejde med Kredsen, hvor vi

Arbejder ud fra fælles fodslag og fælles forståelse af de regler vi arbejder ud fra.

Som eksempel mener bestyrelsen at de gamle byggeregler må være gældende frem til nye

Byggeregler er godkendt og dermed gældende. Vi mener ikke det er i orden at Kredsen melder

Ud at der ikke kan godkendes byggeansøgninger før de nye regler er godkendt.

Vi er udmærket klar over at vi skal overholde gældende love og regler, men oplever ofte at det set med vores øjne er småting og petitesser der skaber uenighed og giver problemer i

Lene tager div. Eksempler og spørgsmål med tilbage i Kredsregi og giver os en tilbagemelding.

3 Drøftelse af besked om bestyrelsesmedlem der trækker sig fra bestyrelsen:

Peter Sørensen har i dag pr. mail meddelt at han trækker sig som bestyrelsesmedlem pr. dags

Dato af personlige årsager.

Vi tager selvfølgelig hans beslutning til efterretning og indkalder 1. suppleant Kim Melgaard til at

Deltage i bestyrelses arbejdet frem til generalforsamlingen d. 27. marts.

4 Gennemgang af årsregnskab for 2021:

Mustafa har udarbejdet regnskabsrapport / Drift regnskab for år 2021.

Vi gennemgik rapporten punkt for punkt, ud fra de hovedkonto han har fordelt regnskabet på.

Debat om hvad de enkelte konti indeholder. Vi ønsker en større synliggørelse af hvad nogle af

De enkelte konti indeholder. Bestyrelsen ønsker en større synliggørelse af hvad de enkelte konti

Indeholder.

Bestyrelsen er ligeledes enige om at det er nødvendigt at tilføje nogle under konti i regnskabet,

Særlig under kontoen foreningens drift og under kontoen fester og spisning.

Bestyrelsen er enige om at budgettet for 2021 skal fremgå af regnskabsrapporten, ligesom vores

Budgetlægning for det kommende år (2022) skal medtages.

Det har været lidt problematisk at de første 3 måneder af regnskabet er bogført i et regnskabs

Program og resten af året er bogført i et nyt bogføringsprogram.

Årets samlede resultat viser et overskud på 326.053 kr.

Mustafa arbejder videre med regnskabsrapporten, ud fra de ændringer i opstillingen som

Bestyrelsen er enige om.

5 Udarbejdelse af budget for det kommende år (2022).

Det foreløbige arbejde med budgetlægningen fremgår af et internt arbejdspapir for bestyrelsen.

Det færdige arbejde vil fremgå af regnskabsrapporten der udsendes sammen med indkaldelsen

Til generalforsamlingen.

Næste møde for den samlede bestyrelse er aftalt til d. 19. februar kl. 14.00.

Bestyrelsen undtaget Mustafa mødes igen onsdag d. 26. januar kl. 14.00 og arbejder videre med den øvrige planlægning til generalforsamllingen  (forslag, beretning, indkaldelse m.m.)

Kirsten og Mahmoud udarbejder vandregnskab så hurtigt som muligt. Vi efterlyser årsopgørelse fra Forsyningen.

Referent Kirsten

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Referat bestyrelsesmøde lørdag d. 8. januar 2022

Tilstede:     Chalotte, Mahmoud, Anders, Thomas, Mustafa og Kirsten.

Afbud:      Peter.

Ordstyrer:   Chalotte.

Referent:    Kirsten.

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet ligger ikke klar til godkendelse, derfor godkendes det på næste møde.

2 Nyt fra formanden:

A Veje:

Opsummering af problemerne med vores vejes tilstand efter opgravning til el- installation.

Siden sidste møde et vejene nu i en meget bedre stand efter at Skj maskinudlejning har været og

Arbejdet på dem med vejhøvl og tromle lige før jul.

Problemet er nu at få fjernet jordbunken bag ved værkstedet, samt få ordnet p-pladserne.

Vi har haft kontakt med Cerius, det er uafklaret hvem der skal sørge for at fjerne jordbunken.

Entreprenøren (Lasse) mener ikke han skal lave mere arbejde for de regninger der er udsendt. Hvis han skal lave mere, koster det ekstra.

Mustafa kontakter Lasse og forsøger at afslutte sagen med ham.

Søren fra Skj maskinudlejning deltog i næste del af mødet og gennemgik problemerne med vejene med os.

Vi har aftalt med Søren at han sender et aftalepapir til os om fast vedligeholdelse af vores veje, samt hvad arbejdet indeholder. Søren vurderer at de i starten skal køre og påfylde m.m. ca. 6 – 8 gange pr. år i gennemsnit. Vi aftalte endvidere at vi skal bestille 1 læs grus (stigrus – leret vejgrus)

Hos vognmand Steen Hansen. Grus bunken lægges på p-pladsen v. toiletvognen. Et sted hvor den ikke er til gene for parkering.

Thomas og Peter er vejansvarlige. Kontaktperson i forhold til Søren Skj udlejning er Thomas.

3 Nyt fra næstformanden:

Der er solgt en have d. 23. december. Dette udenfor ventelisten da ingen på listen var

Interesserede.

Pt er der 13 personer på vores venteliste.

Opskrivning på ventelisten for det nye år er den første søndag i april måned.

Max. Antal på ventelisten iflg. vores regler er 25.

C Registrering af nye medlemmer til hoved forbundet:

Der er fra bestyrelsens side sket en fejl i forbindelse med registrering af nye medlemmer til

Hovedforbundet.

Chalotte og Mahmoud retter op på dette.

D byggevedtægter:

Nye byggeregler er gældende fra 1. januar 2022. Afventer endelig enighed mellem Kreds og

Kommune.

4 Nyt fra kassereren:

   Regnskab driftskonto:

Medlemmer af bestyrelsen efterlyser skriftlig regnskabsrapport for år 2021 fra kassereren.

Regnskabsrapporten skal gennemgåes og godkendes af bestyrelsen inden udsendelse til

Medlemmerne før generalforsamlingen. Budgetlægning for år 2022 laves på samme møde.

Mustafa laver denne hurtigst muligt.

Vi afsætter vores næste møde til dette arbejde. Kirsten kopierer div. Papirer til brug for arbejdet

Med budgetlægning.

5. Generalforsamling:

Generalforsamling afholdes søndag d. 27. marts i fælleshuset.

Sidste frist for modtagelse af forslag til behandling på generalforsamlingen er ifølge vores

Vedtægter 60 dage før generalforsamlingen. Dette meldes ud til vores medlemmer på mail.

Sidste frist for medlemmernes modtagelse af indkaldelse til generalforsamlingen er ifølge

Vedtægterne 30 dage før afholdelse.

Regnskabsrapport for 2021, budget for 2021, samtlige forslag fra medlemmer og bestyrelse skal

Medsendes som bilag til indkaldelsen.

6. Vandregnskab for år 2021.

Vandregnskabet for år 2021 skal så snart årsopgørelsen modtages fra forsyningen udarbejdes.

De enkelte medlemmere andel af forbrug samt fordeling af evt. vandspild skal påføres fakturaen

For 1. halvårs leje.

Næste møde afholdes lørdag d. 22. januar kl. 12.00.

Referent Kirsten.

Læs hele beskrivelse...

Venteliste

1 Martin
2 Kristina  (Bero)
3 Alice Lucy
4 Maria
5 James
6 Chris
7 Lasse
8 Ole Kruse
09 Ebrahim
10 Lydia
11 Arni Brynjar
12 Anders
13 John
14 Anna Rebekka
15 Mathilde
16 Line Lillelund
17 Zahra
18 Maren Marie
19 Ikram
20 Karen Anne Marie
21 Baker
22 Line
23 Lars
24 Moustafa
25 Abdul Jalil
26 Jørn
27 Jimmy Kaj
28 Line R.
29 Charlotte… Læs hele beskrivelse...

Byggeansøgning og El

FØR DU BYGGER:

 1. Læs byggevedtægten grundigt, så du ikke risikerer at skulle rive det hele ned. Du finder den under punktet VEDTÆGTER.
 2. Ligemeget hvad du bygger, skal du søge om det først.
 3. Byggeansøgning kan downloades via dette link: kortlink.dk/29nqq
 4. Se punktet: Byggeregler-Byggeansøgnings-skema.
 5. Du skal udfylde alle punkter med blokbogstaver eller det skal printes. Mailadresse skal være læselig og må ikke kunne misforstås. Ellers får du det hele retur.
 6. Du skal huske at skrive dit medlemsnummer (finder du på bagsiden af dit haveblad, eller du skriver en mail til formanden, som sender det til dig)
 7. Skriv præcist hvad det er, du vil bygge. Og husk at underskrive med navn og dato.
 8. Du skal lave en tegning, og kun een.! Du skal indskrive alle de nuværende bygninger på tegningen og skrive navn på dem (nuværende skur, nuværende hus, nuværende overdækket terrasse osv.) Så indtegner du på samme tegning de bygninger/tilbygninger, du vil lave og skriver, hvad det er: (ny tilbygning på hus, ny lukket terrasse, nyt skur osv).
 9. Alle mål: længde, bredde, areal, skal sættes på, så det ikke er til at misforstå.
 10. Alle afstande til skel (hækken) skal huskes, ellers sendes den retur. Der SKAL være mindst 1 meter til hækken.
 11. Når du har lavet tegningen færdig, skriver du havens adresse på tegningen og underskriver med dato og navn.
 12. Så indsender du 2 stykker papir til kredsen, nemlig det udfyldte ansøgningsskema og din tegning. Mailadressen er:  ringstedbyg@gmail.com
 13. Indbetal herefter 500 kr til kredsens konto, hvor du skriver din haveadresse på til modtageren, f.eks. Virkelyst Å-60. Reg. 4426  kontonr. 3524121530
 14. Du må IKKE påbegynde byggeriet før du har fået godkendt din ansøgning.
 15. Husk, når byggeriet er færdigt, at sende besked til kredsformanden.

EL

Indlægning af elektricitet i en have er udelukkende en sag mellem den enkelte havelejer og EL-selskabet.

Vil man have indlagt EL henvender man sig aller først til en autoriseret El-installatør, som giver tilbud og som har al kontakten til el-selskabet.… Læs hele beskrivelse...

Generalforsamling 2022

Generalforsamling

Referat fra Virkelyst Generalforsamling

Søndag den 27. marts kl. 10

Fælleshuset

Dagsorden

1 Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslår Per Flor som dirigent.- Per Flor valgt

Bestyrelsen foreslår Lene Larsen som referent. Lene Larsen valgt

2 Valg af 3 stemmetællere.

 1. Jack
 2. Malene
 3. Wahid

3 Formandens/bestyrelsens beretning.

Fælles generel info formanden.

Formanden fortalte om sine opstarts-vanskeligheder og den store hjælp, hun fik af de andre. Anders elektriker har re-etableret søen, toilettet bag værkstedet er åbent hele året for dem, der har nøgle. Der er container til køkkenaffald, åbent hele året. Sagen med træerne mod Kildemarken blivet taget op igen med kommunen. Der er en stående aftale med Kattens værn, som har indfanget mange syge katte. – Der er søgt penge til en ny legeplads diverse steder, formanden håber, frivillige vil være med til at etablere legepladsen.

Den kollektive forsikring blev opsagt, da den steg 50%. Husk den obligatoriske brandforsikring, samt tegning over nedlagte elkabler i haverne.

Der har ikke været indbrud i denne sæson.- Stiller man op til bestyrelsen skal man være parat til at arbejde, der er meget at lave.

Formanden gjorde rede for vanskelighederne med vejene i forbindelse med installering af el. Bestyrelsen valgte en belægning af vejene i samråd med en under-entrepenør for at undgå huller fremover. Desværre holdt entrepernøren ikke, hvad han lovede.  Cerius har vasket hænder, og derfor har bestyrelsen taget en advokat. I mellemtiden er under-entrepenøren gået konkurs.

Anders Hansen: Venteliste og vand. Gjorde rede for vandsystemet, som er over 75 år.

Den tidl. bestyrelse har lavet et stort forarbejde med hjælp fra Jack. Det aktuelle forslag på dagsordenen om vandrør drejer sig kun om, hvorvidt man er indforstået med, at den nuværende bestyrelse fortsætter den tidligere bestyrelses forarbejde.

Når man er kommet videre med dette arbejde, vil der på et tidspunkt blive indkaldt til et orienterende møde.

Anders Hansen informerede ligeledes om reglerne vedr. ventelisten, som nu er sat op til 35 personer. Man kan se reglerne om ventelisten på hjemmesiden.

Thomas Lauridsen. Vej og have. Man bliver skælt ud, når man er sat til at tjekke haver og veje, men haverne skal være i orden. Der bliver fremadrettet taget billeder af de ting, der ikke er i orden, da nogle f.eks. nægter ikke at have klippet deres hæk, når de får en regning.

Der er ingen pladsmand mere, men fællespladsen ordnes nu på fælles-arbejdsdagen.

Mahmoud Elawad: Hjemmeside, havesalg og ulovligheder.

Fortalte om havesalg og venteliste, samt om tjek af de haver, der er til salg vedr. ulovligheder, der skal rettes før salget. Der var også for mange mail-adresser, men fremover samles alt på kun een mailadresse.

Kirsten Sørensen. Fælleshuset m.m. Fortalte om fælleshuset og manglende udlejning på grund af corona. Der er indkøbt ny industri-opvaskemaskine. Der er kommet en madklub, som starter op igen i april. Der har været stor opbakning til den. En tak til Birgit, som står for al mad. –

Der var hyggeklub sidste år, det planlægger man at starte op igen. Der blev holdt sommerfest i august 2021, som var en stor succes. Der var 2 fælles arbejdsdage, hvor der mødte nok op. –Man prøvede med jule-boder, men der kom ikke så mange. Måske kommer der loppemarked i år. Der blev holdt en fælles julefrokost med den gamle bestyrelse. Der var julefrokost for alle, der havde lavet noget aktivt sammen med bestyrelsen.

Indtil videre er der planlagt Sankt Hansfest 23. juni, en fælles arbejdsdag og en sommerfest.

Mustafa: Kasserer.  Gjorde rede for sin overtagelse af regnskabet og det tidligere system, som mere egnede sig til kommuner og store firmaer. Derfor besluttede han at opbygge et mere enkelt system, der er web-baseret, og som kun indeholder, hvad der er brug for. Dette system vil komme til at indeholde en mulighed for medlemmerne til at se deres korrespondance m.m. med kolonien, og det vil indeholde de nyeste muligheder, som kan gøre det nemt for bestyrelsen at bruge.- Fremover vil kassereren have fokus på besparelser.

Spørgsmål til bestyrelsens beretning:

1. Er ventelisten offentlig tilgængelig? Ja.

2. Kan alle rette i regnskabssystemet? Nej, Mustafa ejer systemet, og Mustafa skal betales for konsulent bistand, hvis han ikke mere er kasserer og man vælger at fortsætte med hans system.

3. Kan man ikke sælge sin have uden for ventelisten? Nej, men den kan overdrages til familie efter Hovedforbundets regler, se hjemmesiden

4. Vil de, der står på ventelisten, ikke købe til prisen, må havejeren så sælge til hvem som helst? Ja

5. Vedtægterne siger, at generalforsamlingen kan vedtage prisen for at stå på ventelisten, har man gjort det? Nej, men det kan komme på næste generalforsamling.

6. Er der intern venteliste? Nej, men det kan komme, hvis nogen foreslår det til næste generalforsamling.

7. Hvorfor er der kommet tilføjelser til vedtægterne uden det har været på generalforsamlingen?  Det viste sig, at vedtægten på hjemmesiden ikke var opdateret.

4 Godkendelse af årsregnskab for 2021 v. kasserer Mustafa Akgun.

Vedlagt som bilag 1.

Kassereren gennemgik regnskabet for det sidste år. Godkendt

5 Godkendelse af budget for 2022 v. kasserer Mustafa Akgun.

Vedlagt som bilag 2.

Kassereren gennemgik budgettet.Godkendt

6 Godkendelse af regnskab for 2020. Godkendt

(udsendt sammen med bilag ved vores digitale generalforsamling i 2021)

(Ligger i papirform på generalforsamlingen)(Vi har fået ny kasserer)

7 Bestyrelsens forslag. Vedlagt som bilag 3 – 4 – 5.

Bestyrelsens forslag til ændringer i ordensreglerne 2022

Rød farve ønskes fjernet, grøn farve ønskes indsat.

Forslag 1.

§ 1 Haven stk. 4

Erhvervsmæssig udnyttelse af de i haven dyrkede afgrøder lejemålet må ikke finde sted.

Vedtaget

Forslag 2.

§ 1 Haven stk. 5 andet afsnit.

Hækkene skal klippes både indvendig og udvendig, mindst 2 gange årligt, første gang senest d. 23. juni og anden gang senest d. 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet uden videre udført af en gartner/havemand. Det koster en bod på 1.500 kr.

Vedtaget

Forslag 3.

§1 Haven stk. 6 afsnit 3

Der skal ved etablering af parkeringspladser sørges for, at bilerne kan holde der uden at blokere vejene. I haver med skråparkering, er det havelejers pligt at lave disse om, så de passer til nutidens bilstørrelser, hvis parkeringspladsen benyttes.

Overtrædes dette vil det medføre en bod på 300 kr. Sidste frist for at ændre dette er 1. oktober 2021. Ellers sættes der en gartner på for havelejers regning. Ved overtrædelse gentagne gange sættes der en gartner på opgaven for havelejers regning. Dette er pengepligtig ydelse.

Vedtaget

Forslag 4.

§ 2 Bebyggelse stk. 5 afsnit 2

Gennem Virkelyst Bestyrelse kan man tilmelde sig en kollektiv forsikring, som dækker brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo. Prisen er i 2020 ca. 950 kr. årligt. Mindst 12 haver skal være tilmeldt.

Vedtaget

Forslag 5.

§ 4 Andre bestemmelser stk. 5

Løse hunde må ikke forefindes i kolonien. Ved påtale nr. 2 betales en bod på 500 kr. Sker forseelsen igen, bliver der udstedt forbud mod at medtage hunden i kolonien.

Hvis forseelsen sker gentagne gange og er til gene for andre havelejere, kan der udstedes forbud mod at medtage hunden i foreningen.

Vedtaget

Forslag 6.

§ 4 Andre bestemmelser stk. 9

Ved leje af fælleshus, skal ordensreglerne underskrives. Kun medlemmer af havekolonien kan leje fælleshuset. Musik i fælleshuset må kun afspilles indendørs og for lukkede vinduer.

Af hensyn til de øvrige havelejere, skal musikken slukkes senest kl. 24.00 og fælleshuset forlades senest kl. 02.00.

Der må ikke være tændt for bilradioer i haverne eller spilles musik udendørs. Musik afspillet inde i huset sker for lukkede døre og vinduer. Aflytning af musik må ikke være til gene for andre.

Trampolin-leg må ikke blive til støjgene for naboerne, og må ikke ske efter kl. 20.00. Alle trampoliner skal være forsvarligt fortøjrede. Det er bedst at grave trampolinen ned.

Nedstemt

Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne 2022

Alle nedenstående forslag til ændring i vedtægterne blev godkendt af 2/3 af de fremmødte medlemmer, men da der ikke var mødt 2/3 af koloniens medlemmer, bliver der ifølge reglerne indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor et simpelt flertal af de fremmødte afgør udfaldet af forslaget.

Nedenstående skal læses som: rød skrift skal slettes og grøn skrift skal tilføjes.

§ 6. Leje og andre pligtige pengeydelser:

Stk. 4

Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for forsinket betaling, samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne i medlemmets lejekontrakt. (Dette skal slettes, da det ikke står i alle kontrakter)Der gives samtidig med gebyret en betalingsfrist på 14 dage. Er lejen ikke betalt ved udgangen af denne frist, gives endnu en frist på 14 dage. Er lejen stadig ikke betalt ved udgangen af denne frist, kan foreningen uden yderligere varsel opsige lejemålet.

§ 6. leje og andre pligtige pengeydelser:

Stk. 6

Første haveindbetaling er 1. april. Sidste haveindbetaling er 1. september. Sidste rettidige indbetaling af al gæld til foreningen er 1. oktober. Efter denne dato vil påkrav uden yderligere varsel, blive inddrevet via advokat. Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på 250 kr. for hver betalingspåmindelse.

Er havelejen ikke betalt til tiden, koster det en bod, fastsat af generalforsamlingen, og der udsendes via mail, post eller rør en frist på 14 dage, samt varsel om ophævelse af lejekontrakten. Er havelejen stadig ikke betalt til denne frist, ophæves lejekontrakten uden yderligere varsel efter reglerne i Hovedforbundet.

Hele stk. 6 ændres til:

Første rettidige haveindbetaling er den 1. april. Anden rettidige haveindbetaling er den 1. september.

§ 8. Fællesarbejde.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin den af vejen uden for egen have. Dvs. til midten af vejen.

§ 9 Generalforsamling:

Stk. 2 Linie 13

-Valg af vurderingsudvalg Valg til Kredsens centrale vurderingsudvalg.

§ 9 Generalforsamling:

Stk. 14

Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten og foreningens formand.

Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside og kan afhentes på foreningens kontor. Eller sendes ud til foreningens medlemmer.

§ 10. Bestyrelsen

Stk. 2

Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2-årig periode.

Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer fritages for at betale haveleje.

Generalforsamlingen vælger suppleanter til bestyrelsen efter behov.

§ 10. Bestyrelsen:

Stk. 9

Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, og offentliggøres på foreningens hjemmeside, dog ikke når de omhandler personsager.

§ 10. Bestyrelsen:

Stk. 11

Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, internet, kørsel m.v. dækkes af foreningen.

§ 12. Vurderingsudvalg

Hele denne § skal ændres da vurderings udvalgets funktioner i 2021 er overgået til Kredsen.

Ny tekst:

Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en eller flere vurderingspersoner, som repræsenterer foreningen i kredsens vurderings og klageorganisation.

§ 16. Regnskab og revision:

Stk. 5.

Generalforsamlingen vælger 2 bilagskontrollanter for 2 år, 1 vælges i lige år og 1 vælges i ulige år, og 2 bilagskontrollant suppleanter for 1 år.

§ 16. Regnskab og revision:

Stk. 7

Bilagskontrollanterne skal foretage mindst et Uanmeldt kasseeftersyn pr. år.

Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.

Der skal efter kasseeftersynet gives besked til formanden om at det er foretaget.

Bestyrelsens forslag til arbejdet med nye vandrør.

Forslag til nyt vandrørs system er, at bestyrelsen arbejder videre med det arbejde, der allerede er påbegyndt.

Vedtaget

8 Forslag fra medlemmerne 2022. Vedlagt som bilag 6. forslag 1 – 8.

Forslag nr.1

Fuchsiavej 44 Joan

1.:  Der stilles forslag om Bad i fælleshus.: Mulighed for,  at der blev lavet baderum i et af toiletterne, med udgang fra bagindgang, ved toiletterne.
Begrundelse.: det er altid rart og kunne gå i bad, når der er lukket i svømmehal eller andre bade steder.
Betaling.: folk der gerne vil have et bad i fælles huset, betaler et depositum eks på kr. 350,00 til en nøgle og afregning for bad, sættes en vandmåler op og folk som har denne nøgle betaler kollektiv for vandforbruget, ja så kan det være der er en der bader i 5 minutter og en anden i 30 minutter, men der er kollektiv betaling for vandet, som betales årligt sammen med havens normale vandforbrug,

Nedstemt

2.: Der stilles forslag om at der må bygges fra de nuværende 40 kvm 2 til 50 -60 kvm 2
Samt at der må bygges  i højden fra nuværende 3,50 meter i højden til 4,0  – 4,5 meter i højden
Begrundelse.: mulighed for at lave hems så man får større anvendelses muligheder på de kvm 2 man har.

Nedstemt

3.: Der stilles forslag om, at der kommer en cointainer til haveaffald.:
Begrundelse.: det er ikke alle der har bil og som kan bortskaffe haveaffald.

Nedstemt

4.: Der stilles forslag om større indsigt i vandforbruget
Begrundelse.: når der betales for vand afregning 1 gang årligt står der blot vand og så det man skal betale. Den enkelte kender ikke prisen på vand forbruget, og kan derfor ikke se om tallene ved aflæsning er korrekt. Og man kan ej heller se en mellem regning om, hvordan man er kommet frem til det beløb der skal betales.

Vedtaget

5.: Der stilles forslag om, at der bør være en revisions påtegning ved regnskabet.
Begrundelse.: selvom vi har bilags kontrollanter er det altid en god ide, at en revisor også har gennemgået regnskabet Da de er ansvarlige for godkendelse.

Nedstemt

6.: Der stilles forslag ang. parkering på vejene. At der præciseres hvem der må og ikke må
Begrundelse.: nogle mener at de må og andre får besked på, at de ikke må holde på vejene.( håndværker – møbler/fragt)

Kotume er at en håndværker normalt kan holde på vejen, men at alle udviser konduite.

8.: Der stilles forslag om helårsvand og udskiftning af vandrør
Begrundelse.: Da det tit i sæsonen springes vandrør og der lukkes for vandet skal disse jo sikkert udskiftes, så man bør tage et møde med Ringsted kommune om at vandrørene ikke fungere optimalt, og da vi jo er på en lejet grund bør det jo være udlejer som står for forbedring af vandrør så hvis de skal skiftes kan man jo ligeså godt have helårsvand

Se bestyrelsens forslag om nye vandrør

Forslag nr. 2 Udgår, da forslagsstillerne ikke er til stede

Anemonevej 40 Helle og Michael Davidsen

1. Baderum

2. Vaskemaskine/tørretumbler i baderum

3. Fibernet, som vist er lagt i jorden

Forslag nr. 3 Tilbagetrukket

Fuchsiavej 46 Rikke og Kim Weber

Vil gerne komme med et forslag om, at der bliver lavet et baderum, som vi alle kan bruge.

Forslag nr. 4 Nedstemt

Åkandevej Murat Kilic

Jeg har som sidste år et forslag om at tillade fjerkræ (duer) i virkelyst.

Forslag nr. 5  Vedtaget at der sendes besked til kredsen om at forelægge dette for kommunen

Dianthusvej 20 Lone Jøns

Overdækket terrasse op til 20 kvm.
Begrundelsen er at hvis man er en større familier elller har gæster  er det svært at opholdes under tag på kun 10 kvm, hvis man gerne vil grille m.m

Forslag nr. 6 Vedtaget at der sendes besked til kredsen om at forelægge dette for kommunen

Gladiolusvej 13 Mikael Foght

Jeg stiller forslag om at kunne bygge hovedhus op til 53+ m2.

De fleste kolonihaveforeninger har byggetilladelse til ml 53 og 57 m2

Er udbygning ikke af interesse kan en øget byggetilladelse give mulighed for at lave en lukket havestue som bliver indregnet i de nye tilladte m2.

I vores forening er der sket nogle gode nye tiltag, som gør det attraktivt at være i sin have.

Kunne inde arealet tillige øges vil det give yderligere mulighed for at etablere sig som familie eller bare nyde tørvejret i den lukkede havestue.

Forslag nr. 7 Tilbagetrukket

Gladiolusvej 11 Kirsten Møller

Jeg kan se på de nye byggeregler at skur bygget efter 1 jan 2022 højest må være 2,5 m højt.

Da mange nye huse har skur under samme tag af husets boligareal eller man ønsker at bygge nyt skur i forlængelse af eksisterende hus foreslår jeg at det skal være tilladt at bygge skur op til 3,5 m højt.

Skuret vil da også kunne være mere funktionelt i forhold til opbevaring.

Forslag nr. 8 Udgår, da forslagsstilleren ikke er til stede

Dianthusvej Live Philipsen

Hej.. Beskæring af høje buske og træer der står for tæt på skel kunne være en rigtig go ide.

9 Valg til bestyrelsen.

Valg af formand for 2 år. (Chalotte genopstiller) Genvalgt

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (Anders og Kirsten genopstiller).Genvalgt

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. (I stedet for Peter Sørensen) Kim Melgaard

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. Malene Mølgaard og Bente Benderska valgt

10 Valg af 5 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år.

Marianne, Lone, Mahmoud, Anders og Thomas valgt.

11 Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet for 1 år.

Kirsten Sørensen og  Lene Hansen valgt

12 Valg af 1 medlem til kredsens centrale vurderingsudvalg.

Ingen valgt.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nød – generalforsamling marts – april 2021.

På grund af Corona restriktioner har vi i kolonihaveforeningen Virkelyst afholdt en digital og skriftlig nød generalforsamling med afstemning til bestyrelse og div. udvalg, samt afstemning om reviderede ordensregler.

Afstemning slut d. 10. april 2021.

Stemmer til bestyrelsesvalget er optalt af følgende 3 personer:

Lene Larsen                       (formand Virkelyst)

Grethe                                (formand Kildebo)

Nicolaj Winther                 (Kredsformand)

Resultatet af bestyrelsesvalget blev således:

Formand:    Chalotte Olsen  (G-27)   valgt for 1 år med 91 stemmer mod 6 stemmer til Thomas Jensen.

Kasserer:  Mustafa Akgun (Å-24)  valgt for 2 år.

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Sørensen  (F-20)  genvalgt for 1 år med 69 stemmer.

Mahmoud El-Awad (F- 30) genvalgt for 2 år med 68 stemmer.

Thomas Lauridsen (E-3) valgt for 2 år med 63 stemmer.

Peter Sørensen (E-6) valgt for 2 år med 53 stemmer.

Anders Hansen (E-24) valgt for 1 år med 51 stemmer.

Bestyrelses suppleanter:

1. suppleant:  Kim Melgaard  (C-6b) valgt for 1 år med 43 stemmer

2. suppleant:  Ben Mohsen (D-2) valgt for 1 år med 26 stemmer.

3. suppleant: Murat Kilic (Å-8) valgt for 1 år med 20 stemmer.

4. suppleant:  Thomas Jensen (E-21) valgt for 1 år med 10 stemmer.

Valg til vurderingsudvalg:

Vurderingsformand for 1 år:  Marianne Olesen (D-19)

Øvrige vurderings folk:

Lene Boye-Hansen (C-15)

Jan Thielberg (A-24)

Peter Sørensen (E-6)

Valg af medlemmer til Kredsrepræsentantskabet:

Anders Hansen  (E-24)                                 valgt for 1 år

Marianne Olesen (D-19)                              valgt for 1 år.

Murat Kilic   (Å-8)                                          valgt for 1 år.

Thomas Lauridsen  (E-3)                              valgt for 1 år

Lone Jøns  (D-20)                                          valgt for 1 år.

Valg af bilagskontrollanter:

Marianne Olesen   (D-19)                   valgt for 2 år.

Lone Jøns   (D-20)                                valgt for 1 år.

suppleant for bilagskontrollant:

Peter Sørensen (E-6)      Valgt for 1 år          Valget er bortfaldet da Peter blev valgt til bestyrelsen.

Godkendelse af Reviderede ordensregler:

Det udsendte forslag til reviderede ordensregler blev vedtaget med 71 ja – stemmer mod 54 nej – stemmer.

Godkendelse af Regnskab for 2020:

Regnskab for 2020 er udsendt til alle medlemmer samt opslået på hjemmesiden til orientering.

Regnskabet skal endelig godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling.

Referent Kirsten Sørensen.

————————————————————————————————————————————————————————–

Medlemmernes forslag til generalforsamlingen 2020:

Forslag 1: Forslag om legalisering af fuglehold (duer/høns) i kolonien.
Forslag 2: Forslag om at kontakte Ringsted Kommune for at få ændret den nuværende tilladte byggehøjde på 3½ m til 4 m, samt byggestørrelsen fra nuværende 40 m2 til 50-60 m2.

Forslag 3: Biodiversitet skal være kontrolleret, Toiletvognen skal rengøres 2 gange om ugen, Årsregnskabet skal have revisorpåtegning, Katte skal holdes på egen grund,  Forslag til generalforsamlingen kan indsendes senest 1 måned før i stedet for 2, Når man sælger sin have, skal man udtræde af bestyrelsen.

Forslag 4: 1. halvårlige haveleje skal betales 1 marts. De, der ikke har betalt før generalforsamlingen, har ingen stemmeret. – Hvis anden gæld til foreningen ikke er betalt inden fristen, mister man stemmeret til generalforsamlingen. 

Forslag 5: At forslag  til kommende generalforsamling kan indsendes op til 1 måned før afholdelsen (i stedet for de nuværende 2 måneder)

Forslag 6: Forslag om el og fællesbad.

Forslag 7: Forslag om at trampoliner skal være fastgjort, være i jordhøjde fra springunderlaget og kun må benyttes mellem kl. 10 og 20.

Forslag 8: Forslag om at man kan noteres på en liste, “vild med vilje”, hvis man ønsker en have med vildtvoksende udtryk, så den ikke erklæres for misligeholdt, da det er med vilje. – Og forslag om, at man kun behøver klippe sin hæk 1 gang i sæsonen, senest 15. august, af hensyn til fuglereder og  insekter. 

Forslag 9: Forslag om opsætning af bænk ved dammen, vandspring og  lysmaste. Forslag om, at alt arbejde i kolonien (rengøring, fællesarealer, veje) udføres af cvr-registreret firmaer, retningslinier for trampoliner, revisor til årsregnskabet, lapning af hækken ud mod Køgevej. 

————————————————————————————————————————————————————————–


Referat Ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 22. maj 2019

Velkommen v. formand Lene Larsen.

Valg af dirigent:         Per Floor

Valg af referent:       Kirsten Sørensen

Referenten konstaterede at indkaldelsen er varslet i rette tid og derfor er lovlig.

Der er fremmødt 26 stemmeberettigede.

Dagsorden:

Tilføjelse til foreningens vedtægter, forslaget er fremsendt til den ordinære generalforsamling,

Hvor det blev vedtaget med stemmeflertal. Da forslaget vedrører en tilføjelse til vedtægterne skal det vedtages med 2/3 af foreningens medlemmer og ellers behandles igen på en ekstraordinær generalforsamling hvor det kan vedtages endeligt med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Dirigenten gennemlæste forslaget, der herefter gik til afstemning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og lyder som følger:

§ 11.2. repræsentantskab.

1. Foreningen har 6 pladser, som delegerede, i kreds repræsentantskabet.

Formand, eller et medlem fra bestyrelsen, har 1 plads.

Der skal vælges 5 medlemmer, samt 2 suppleanter, på generalforsamlingen, for 1 år.

2. Repræsentantskabsmedlemmer, valgt på generalforsamlingen, skal varetage H-F Virkelysts interesser på Kreds Generalforsamlingen. Et repræsentantskabsmedlem har ikke bemyndigelse til at henvende sig til Kreds, Forbund eller Kommunale myndigheder, og udgive sig for at være Repræsentanter for H-F Virkelyst; det kan kun medlemmer fra Bestyrelsen.

Hvis et medlem fra repræsentantskabet overtræder dette, vil bestyrelsen tage stilling til sanktion og evt. eksklusion, fra Repræsentantskabet, og indkaldelse af suppleant, valgt på Generalforsamlingen.

Referent                                                 Dirigent

Kirsten Sørensen                                 Per Floor

 —————————————————————————————————————

Referat til Ordinær Generalforsamling.

Lørdag d.06.04-2019. kl. 10.00

Fælleshuset, Fuchsiavej 51, Virkelyst.

Afholdt i Anlægspavillonen, Ringsted

1 min. stilhed.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

• Valg af dirigent og referent.

1.A Bestyrelsen foreslår, Per Flor, som Dirigent.

Godkendt

1.B Bestyrelsen foreslår, Paula Hyllested (Haslev), som Referent.

Godkendt

• Valg af 3 stemmetællere.

Lene Bøje – Doris Jensen – Mayri Ogbonna

• Formandens beretning.

Mette (formand) fortalte lidt om året der er gået. Lidt omkring vandledning/om utætheder og vandmålere.

Vindmølleprojektet er stadig under udarbejdelse og man afventer de sidste informationer.

Huller i vejene kommer til stadighed, husk at overholde hastigheden.

Bestyrelsen har lavet opgavebeskrivelser som vil være en hjælp til fremtidig bestyrelser.

Formanden takkede alle de frivillige, som yder en god hjælp, og opfordrede yngre medlemmer til at deltage i fælleskabet.

Formanden takket for året der er gået og takkede for medlemmernes opbakning.

Per Flor forklarede vedr. vindmølle at han i sin funktion som byrådsmedlem, at han havde protesteret imod, at allerede eksisterende vindmøller skulle fjernes. Han har opfordret til at have-lejerne skal have dispensation. Alle andre skal godkendes.

Man må ikke udskifte en eksisterende mølle med en ny.

MEN DET ER IKKE BESLUTTET ENDNU.

Doris – Vil gerne høre hvad der bliver gjort ved ulovlige beboelse.

Formanden svare: Man kan desværre ikke gøre noget, med mindre der er dokumentation for at folk bor der. Samt at kommunen udleverer sygesikring til dem der overnatter.!!!

Formandens beretning er godkendt.

• Årsregnskab.

Kasserer Kaj fremlagde regnskabet, og forklarede lidt om posterne – indtægter og udgifter i henhold til det fremsendte årsregnskab.

65 lejere har endnu ikke betalt deres haveleje og bedes betale asap.

Jack- Spørger om det kan være rigtigt at man må sælge huset når der foregår ulovligheder?

Formanden siger at man stadig må sælge huset, så længe medlemmet ikke er dømt, og så må man overveje hvad der så derefter skal gøres!

Doris- Mangler at få bilag udleveret fra årsregnskabet!.

Svar: Man kan ikke få bilag udleveret, men man kan får en opgørelse fra regnskabet udleveret (konti oversigt)

Det blev spurgt ind til vandbudget og forklaret at der har været et stort vandspild og derfor også krævet et ekstra gebyr på indbetalingskortet, da man hæfter solidarisk.

Bestyrelsen/vandudvalget har gjort en stor indsats med at få udskiftet defekte vandmålere – Alle bedes tjekke deres vandmåler.

Jack forklarede lidt omkring vandrør som er gamle og burde/skal skiftes. Det er tidligere oplyst fra bestyrelsen at det er Aspestrør, og at de bør/skal udskiftes også af hensyn til miljø og sundt drikkevand. Jack har bedt faglærte bekendte, om at komme med et udbud/tilbud på udskiftning, samt tage fat i den juridiske del i kommunen og banken vedr. lån til finansieringen.

(estimeret pris = 1,5 mill.)

Anders – Spørge til konto 2042 – veje og grus..

Kaj oplyser at det er en fejl, der er kun brugt 75.398,40 på vejene.

Konto 2041 og 2042 er blevet forbyttet, men budget stemmer.

45m3 vand er brugt på fælleshuset

Godkendelse af årsregnskab.

Godkendt

• Budgetorientering.

Medlem spørger om afskrivningerne på huset passer.

Kaj forklarer at maskines selv lægger beløbene sammen efterhånden som regnskabet lavet, så det er ikke en afskrivning men et akkumuleret resultat.

Konto 2027 er til dækning af hækklipning og ved manglende vedligehold på haver der er misvedligeholdt. (gartner)

Budget er taget til efterretning

• Indkommende forslag:

Forslag fra bestyrelsen:

Formand og Kasserer skal være bosiddende i 4100 Ringsted.

Bestyrelsen har stillet forslaget af hensyn til den løbende kommunikation og for at kunne afhjælpe medlemmer med akut opstået problemer.

Medlemmer – Mener at man skal vælge bestyrelser efter hensyn til lyst og ikke af hensyn til bopæl.

Forslaget er nedstemt.

Forslag:

Vedr. R.P medlemmer som tager henvendelse til Kommune-Kreds eller andre på vegne af bestyrelsen ikke er ok.

Forslaget er vedtaget.

Vedr. Hækhøjde og sanktioner iflg. regler med 500 kr. + gartner regning.:

Hæk skal være klippet INDEN Sankt Hans.

(max. 160 mod vejen, max. 180 på andre sider, vedtaget på denne generalforsamling)

Sanktioner er Vedtaget.

Forslag fra have lejere:

Forslag 4-11, fra have lejere.

Forslag 4-5 (punkterne slået sammen): Man ønsker bestyrelsen undersøger om der er mulighed for at få etableret el i hele kolonihaveforeningen/til alle haver. At de indhenter tilbud når nu der skal graves alligevel (vand)

Formanden opfordrer alle til at hjælpe bestyrelsen med dette arbejde.

Medlem forslår at der bliver indkald til ekstraordinær GF når der ligger tilbud klar.

Bestyrelsen skal indhente tilbud – Vedtaget

Forslag 6: At man overdrager regnskabet til forbundet:

Forslaget er faldet.

Forslag 7a: At muligheden som æresmedlem udfases i Virkelyst.

Man fratager ikke tidligere æresmedlemmer deres udnævnelse

Forslaget vedtaget

7b.: Man ønsker en brugervenlig og bedre hjemmeside (ny udbyder)

Mahmoud fortæller at han gerne modtager input og ønsker og mener at den eksisterende har stor database, og den ligger under regnskabssystemet.

Forslaget er faldet.

7c. Man ønsker nyt regnskab system.

Det oplyses at det er Kasseren der selv vælger hvilket system der skal arbejdes i.

Forslaget er faldet

7d. Bilag skal medbringes på GF: Forslag er trukket

7e. Vandregnskab skal laves særskilt: Forslag er trukket.

Forslag 8: Hækhøjden skal hæves til max 160cm ud til vej og max180 mellem haver:

Mange medlemmer ønsker højre hæk af hensyn til privatliv.

Ændringsforslag: 140cm ud til vej og 180 mellem haver.

Ændringsforslaget faldet.

Oprindelig forslag 160-180:

Forslaget er Vedtaget. 

Forslag 9: Inventering af mosteri/kværn, med tilskud fra foreningen.

Forslaget er faldet.

Maria – Gladiolusvej 34 siger at hvis man ønsker et privat investering kan man kontakte hende.

Forslag 10: Man ønsker at yde et vederlag til Formand og Kasser på 10.000 hver (skal oplyses til skat)

Forslag Vedtaget.

Forslag 11. Fælles skurvogn med bad, vaskemaskine, som evt kan betales via poletter.

Bestyrelsen skal undersøge prisen på dette inden næste års GF.

7. Valg af formand, for 1 år:

Lene Larsen – Åkandevej 39

8.   Valg af Kasserer, for 2 år:

Kaj Pristed 

9. Valg af 3, medlemmer, til bestyrelsen, for 2 år:

    Lars Jørgensen- Gladiolusvej 15

    Mahmoud Elawad – Fuchsiavej 30

  Michael Kristensen – Anemonevej 3 –

10. Valg af 2, suppleanter, til bestyrelsen, for 1 år:

    Freja Sjørvad – Åkandevej 31

    Stine Christensen – Dianthusvej 17

11. Valg af 5, medlemmer, til repræsentantskabet, for 1 år:

Bemærk: Ændring fra 6 til 5 Repræsentanter, iflg. ny Kredsvedtægt.

Michael Prahn – Fuchsiavej 25

    Marianne Olesen – Dianthusvej 19

    Dorte Thielberg – Anemonevej 24

    Søs Lassen – Anemonevej 50

    Anders Hansen –Erantisvej 27 

12. Valg af 2, suppleanter, til repræsentantskabet, for 1 år:

Per (Brand)Jensen – Anemonevej 48

            Nicolai Gundorf – Erantisvej 18

13. Valg af 2, medlemmer, til vurderingsudvalget, for 2 år:

Marianne Olesen – Diantusvej 19

    Lene Bøje – Krokusvej 15

14. Valg af 2, suppleanter, til vurderingsudvalg, for 1 år:

Michael Kristensen – Anemonevej 3

    Kim Melgaard – Krokusvej 6b

15. Valg af 1, bilagskontrollant, for 1 år:

Marianne Olesen – Diantusvej 19

16. Valg af 2, bilagskontrollantsuppleanter, for 1 år;

Birgit Østerby – Dianthusvej 1

            Per (Brandmand) Jensen – Anemonevej 48 

17. Eventuelt:

Ønsker om at man fremover tilmelder sig til GF – ingen kan afvises ved døren, men så har man en indikation om hvor mange der kommer, så man kan sørge for at der er plads til alle.

Den tidligere formand gav ordet til ny formand

Den nye formand takkede for valget og glæder sig til at komme i gang i haveforeningen og det gode samarbejde.

Referent Paula Hyllested.

———————————————————————————————————————

Ordinær Generalforsamling

Lørdag, den 10. marts 2018

1.     Valg af dirigent:    Per Flor    Per oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen Godkendt  med et nyt pkt: 4A Tvist.2.     Valg af referent:Janne Oppendieck 3.     Valg af stemmetællere:Mette Bruhn Knudsen, Kirsten Sørensen og Michael Prahn (54 stemmeberettigede). 4.     Formandens beretning:Formanden bød velkommen bl.a. til kredsformanden. Bad om 1 min.´s stilhed aht. afdøde medlemmer i årets i løb.Startede med at takke bestyrelsen for godt samarbejde, samt tak til alle de frivillige, der har hjulpet foreningen igennem sæsonen. De enkelte haveforeninger står nu over for store udfordringer, da der bliver ved at komme nyt fra hovedforbundet. Det kræver meget tid, selv om det er frivilligt arbejde. I år er der kommet ny formandsportal og nyt vurderings-system. Jeg tror at begge systemer er fine og mere overskuelige end de gamle, men alt nyt skal lige læres og kendes.              Det er kongresår i år, så vi kan nok forvente, at der kommer endnu mere nyt fra årsskiftet. Vi har selv her i Virkelyst haft/har nogle udfordringer mht Kreds og Hovedforbund ang. byggetilladelser – fordelingsnøglen 500 kr -300 kr til Kreds og 200 kr til foreningen. Der har vi i bestyrelsen valgt (som vi  har mulighed for) ikke at opkræve de 200 kr., da det hele tiden er noget,vi har gjort gjort frivilligt.Jeg har i øjeblikket kontakt med hovedforbund og kreds ang. vores ordens-regler. Jeg mener, at de regler, vi har vedtaget og godkendt på generalforsamlingen er gældende. Den enkelte forening kan lave tillæg til vedtægter og selv lave deres ordensregler, og det mener jeg vi skal holde  fast i , da der kommer mere og mere topstyring fra Hovedforbundets side,                                                                                                     og så er vi lige pludselig ikke en selvstændig forening mere……….Et eksempel: Nu er der sået tvivl om, det er lovligt at gå ind i en have og klippe hækken, hvis den ikke er klippet til tiden. Jeg fastholder, at vi på vore generalforsamling har besluttet og indført i ordensreglerne, at hækken skal være rettidigt klippet, ellers bliver den klippet uden yderligere varsel.Det er hvad vi har besluttet, og jeg går ud fra, at flertallet mener,  vi skal følge generalforsamlingens beslutninger, ellers kan det jo være lige meget med at holde generalforsamling.Foreningen afholdt sidste år kursus i hjertestarter. Det var rigtig godt, men fremmødet var skuffende. Der kom ikke ret mange – ca 15. Det synes jeg er meget få ud af 271 – spec. når man kunne lære at gøre en forskel.     Vi har fået udskiftet komfuret i fælleshuset. Det gamle kunne ikke mere, og bestyrelsen har talt om, man måske skulle hæve lejen med 300 kr fra 1.1.19. Lokalet er lejet rigtig meget ud, og der er derfor større slidtage på det.Vi har stadig udfordringer med vores brugsvand. Der bliver ved med at være et stort spild, selv om vi har skiftet en del vandmålere og en stor afløbsventil, som vi troede var synderen, så vi har ikke rigtig noget bud på, hvad vi skal gøre ved det. Pga den store nedbørsmængde, vi har fået, er der desværre nogle   havelejere, der har haft problemer med vand i deres haver. Vi har fået lavet stik-dræn i 2 haver på E 3 og 5.   Der har været noget skriveri ang. vores dræn. Er de lavet efter forskrifterne? Ja!! En havelejer mente, man bare havde dækket drænene med det opgravede jord. Det er ikke tilfældet. Det opgravede jord, der var i overskud, er blevet brugt til at lave blomstervold ved toiletvognen og bag traktorværkstedet.Når vi nu er i gang med drænet, så kan alle vist blive enige om, at vi skal have gjort noget ved vore veje. De trænger virkeligt til det. Dette tager vi ved indkomne forslag..Afslutningsvis vil jeg igen IGEN henstille til havelejerne at overholde fart grænsen og vise hensyn. Der kommer heldigvis flere og flere børn i Kolonien- Så pas på dem!Da Kai har valgt at stoppe som kasserer næste år, skal vi måske finde en, der  er interesseret i at overtage og evt. sætte sig sammen med Kai nogle gange for at få en ide om, hvordan systemet virker.Husk NU at læse de papirer, I får, det kan ikke være rigtigt bare at brokke sig og så bag efter læse papirerne.Endnu engang vil jeg påpege, at den facebook-side IKKE er vores side, og jeg                                                                                     synes efterhånden, tonen ikke er OK. Man skal for det første ikke hænge mig personligt ud og heller ikke den øvrige bestyrelse. Dette kan godt gå hen og få konsekvenser, da bestyrelsen ikke skal finde sig i alt.  TAK for ordet og god sommer til jer alle sammen!Spørgsmål/svar:Der var en livlig diskussion til beretningen.Bl.a. . spørgsmål om, hvorfor anmeldelse af bestyrelsen ikke var omtalt. Hertil svarede formanden, at han ikke havde fået noget konkret oplyst fra politiet, og sagen kunne tage mere end et år. Solvieg Gosvig oplyste, at det var hende, der havde meldt foreningen: ”Jeg har i 2017 politianmeldt bestyrelsen for mistillid. Jeg har indleveret regnskab tilbage fra 2008 og til og med 2017/18 og nu også disse kommentarer (regnskab vedlagt om mistillidsvotum til hele bestyrelsen for regnskab/budget 2017-2018). Alt sendt til politiets efterforskning, som kan tage en del tid.Mistillid i forhold til den måde bestyrelsen indkasserer/disponerer og administrerer vore penge på.Referaterne fra bestyrelsesmøder indeholder ikke aktuelle oplysninger om bank/kassebeholdningen. Bestyrelsesreferaterne er ikke underskrevet af medlemmerne af bestyrelsen. Der mangler åbenhed og ærlighed.” Doris Jensen omtalte vandspillet, Anders Hansen det gamle jord, der igen er puttet ned til sivebrønden….Der må ikke fyldes ler ned over drænet.Kim : skal vi lave en prøvegravning? Går ud fra arbejdet er ok, idet John Pedersen også arbejder for Kommunen.Dirigenten fastslog, best. måtte se på dette iht. problemet.Doris oplyste, hun tidl. havde oplyst iht Kommunens Vandforsyning, at de  havde en mand, der kunne finde vandbruddet inden for 10 m. Spildet er 1850 m3. Per mente man også skulle se på spildet (indb 100 kr ekstra om året) iht udskiftning af alle rør i haven. Kim har undersøgt, at det vil kst 500.000 kr. med en SLØJFE. Dirigenten: Vi har mulighed for at pålægge best en undersøgelse, hvor fejlen er – evt nye rør. I sidder her nu, det er jer, der skal tage beslutningern. Kim: Drænet er lave efter foreskrifterne. Vi får en uvildig til at undersøge det. Vandspillet undersøges og tjekkes. Bestyrelsen undersøger pris.      4A TvistI foreningens ordensregler står, at hækkene skal være klippet senest 23.6. og 15.9. Ellers vil de blive klippet UDEN VARSEL til en pris af 1200 kr.. Nogle har undersøgt i Forbundet og fået oplyst, at der skal gives et varsel på 3 dage. Og man ikke bare må gå ind i en have. Foreningen har tidligere indsendt deres ordensregler til godkendelse i Forbundet, og der har man ikke rettet dette.Fordi lejeren ikke har betalt regningen, er han blevet opsagt. Men da tvisten imellem forb. og foren. ikke er afgjort, besluttes det at stille opsigelsen i bero, indtil der er enafgørelsen fra forbundet. Formandens beretning vedtaget.,5.   Årsregnskab

Inden gennemgang af regnskab, uddelte Solveig Gosvig sit ”Mistillidsvotum”  til regnskabet uden yderligere kommentarer – heller ikke senere.

Kai gennemgik regnskabet. Det viser et overskud på kr. 41684,-.   Enkelte Konti overskred budgettet bl.a. 2041 rep af vandledning.

Livlig debat/spørgsmål til regnskabet.

Især spørgsmål til de fire ”Nyanskaffelser-konti 2037, 2046, 2054 0g 2065 pga afvigelser iht budgettet… de indeholdte bl.a. fliser ved kontor, trappe, ny PC, Tablet. Plater til volde, rep flagstang, gas værksted (2046). Musikanlæg, Nye glas, komfur, nye gryder (2054). Økse, planter , græstrimmer, telt  (2065)..I stedet for de noter man talte om sidste år, blev det besluttet, at fremover ligger hele regnskabet med alle konti på kontoret, således at man kan afhente alle konti eller de, man er spec interesseret i.

Konto 7840 ”uforudsete udgifter” er en bankkonto i Nordea.

      6   Besluttet at hæve budgettet på 2041 til 60.000 kr. Skulle dække udg til at            finde  fejlen ved vandspildet. ( 3 tilbud iflg oplysninger ca 800 i timen +             moms 30.000-40.000 kr.                                    Spørgsmål om hvorfor vi giver 25 kr. pr m3, når det reelt kst 18 kr.? Hvis              man ønsker dette ændret, kan man indsende forslag næste år.              Regnskabet godkendt……..En stemte imod.                     7.         Indkomne forslag1.     Fra bestyrelsen:  Da foreningen nu efter ansøgning til Ringsted Kommune gennem Kred-sen, har fået tilladelse til at lægge knust asfalt på vores veje, foreslår be-styrelsen, også af hensyn til økonomi at få repareret og lagt knust asfalt på Anemonevej og Åkandevej samt den lille parkeringsplads ved Mågevej, da vores veje efterhånden er i meget ringe stand.Samtidig forslås det, at vi til efteråret, når der kommer haveindbetalinger, får repareret Fuchiavej og Gladiolusvej samt indkørelsen/parkeringspladsen fra Kildemarken. Så kan vi tage tværvejene til næste år, da vi stadig skal have økonomi til at få ordnet vores vandsystem, hvis der skulle ske noget.Bestyrelsen har indhentet et prisoverslag på rep. Af Anemonevej, Åkandevej og den lille parkeringsplads ved Mågevej fra entr. John Pedersen, Sigersted. Prisoverslag vedlægges……..I alt kr. 88.235,- Der var lidt  diskussion om asfalten var miljøvenlig eller den vil smuldre ude i siderne. Andre havde god erfaring fra f.eks Karrebæksminde. Men  man skulle måske vente til drænet er eftertjekket og accepteret. Iflg formanden skal vandproblemet være ok, inden pålægningen.Dirigenten: Såfremt det er miljøvenligt, og vi må få bump går bestyrelsen i gang.2.     Forslag fra Anders Hansen:Ved større anlægsarbejder i Haveforeningen Virkelyst, f.eks kloakering, større vejarbejder, sivedræn langs vejene og lignende, skal indhentes minimun tre forskellige tilbud skriftligt for at få den bedste og billigste pris på arbejdets udførelse.Tre forskellige tilbud skal forhindre, at en enkelt entreprenør ikke udfører et arbejde , som ikke er i overensstemmelse med god håndværksmæssig udførelse.Godkendt med tilføjelse …….kun ved planlagt arbejde over 50.000 kr. – ikke ved akut arbejde. 3.     Forslag fra Doris Jensen:1.     Bod&/udgifter : Kun de faktiske udgifter til havelejer, hæk og ukrudt2.     Forslag til revisor udefra3.     Forslag til alle aktiviteter under bestyrelsen, og alle penge i foreningens kasse4.     Forslag om vederlag til bestyrelsens medlemmer.5.     Forslag: sten til vedligeholdelse af vejene.                 Alle 5 forslag forkastet8.       Valg af formand for 2 år                    Kim Melgaard – modtager ikke genvalg                          Mette Bruhn Knudsen: valgt9.     Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år:Peter Lauritsen – modtager genvalg Åse Anderson– modtager ikke genvalgSteen Bøgh Andersen –  stopper i utide (1 år) Peter Lauritsen genvalgt (2år), Kirsten Sørensen nyvalgt (2år)Kim Melgaard (1 år)10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:Charlotte Olsen – nyvalgtHjørdis Hansen – genvalgt 11. Valg af 6 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år:                    Michael Prahn – modtager genvalg                    Søs Lassen – modtager genvalg                   Gitte Hansen – modtager ikke genvalg                   Kai Svanborg – modtager genvalg                                                                                                                                 Doris Jensen – modtager genvalg                   Lars Jørgensen – modtager ikke genvalg                    Solveig Gosvig – nyopstillet                    Dorthe Thielberg – nyopstillet                    Jens Nielsen – nyopstillet                   Nicolaj Gondore – nyopstillet                      Marianne Olesen – nyopstillet                     Valgt: Michael, Kai, Marianne, Dorthe (A24), Nicolaj (E18), Jens (G5)        12.       Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet for 1 årSøs Lassen                    Per Brandmand                                       Begge nyvalgt13.     Valg til vurderingsudvalg for 2 årGitte Hansen – ikke til stedet, i stedet blev        Jan Thielberg (A24)         valgt   12.    Valg af 2 suppleanter til vurderingsudvalg for 1 årInger Neumann A 10  – modtager ikke genvalg        Michael Christensen A3 – ønsker genvalg        Hjørdis Hansen         Michael og Hjørdis  valgt13.      Valg af 2 billagskontrollanterAnnelise Larsen – ønsker genvalgMarianne Olesen – ny (i stedet for Kirsten Sørensen)      Begge valgt        14.     Valg af 2 billagskontrollantsuppleanter for 1 årBirgit Østerby      Per Brandmand      Begge valgt                                                                                                                    14.      EventueltClaus bad om lidt hjælp til mandags-mad-biksen. (Connie, Dorthe og Åse                  takkede JA)        Kim Melgaard takkede for 6 gode år som formand og lovede i kraft af sin        erfaring og menigt medlem – i hvert fald det næste år – at være behjæl-        pelig for den nye formand. Mette takkede for valget og fortalte lidt om        sig selv. 31 år, arb med IT. Bosiddende på Nørrebro – men ellers fra Jyl-        land.        Kim takkede desuden for god ro og orden.                                                                                                  Dirigent                                     Formand                         referent       Per Flor                                     Kim Melgaard                 Janne Oppendieck

————————————————Ordinær GeneralforsamlingLørdag, den 18. marts 20171.     Valg af dirigent og referent: Per Flor og Janne OppendieckPer oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen godkendt  Det blev anbefalet, at man fremover skriver dato på indkaldelse.2.     Valg af stemmetællere:
Gitte Hansen, Kirsten Bøg Andersen og Kirsten Sørensen (37 stemmeberettigede.
3.     Formandens beretning:
Takkede bestyrelsen for et godt stk. arbejde i løbet af året samt tak til alle de frivillige, der har gjort et stort stykke arbejde med vand, hækklipning mm. Hvis andre ønsker at deltage i frivilligt arbejde, kan man i tavlerne se, hvornår der sker noget, og tilmelde sig på kontoret. Vores økonomi  er så fin, så vi er begyndt at henlægge penge til al vand-haløjen.Nyt løn-program. Vi er fra forbundet blevet ”påduttet”, at vi nu skal afregne løn mm som et firma med eget cvr-nr. Dette sker fra 1.1. 20017 over Data- løn.Ny lejekontrakt med Ringsted Kommune.. Kontrakten er ikke endeligt underskrevet, da man ikke er helt enige om formuleringen vedr. spild vand.Byggetilladelse er ok.
Hushandel kan nu ikke længere foregå i kontortiden mandag, da forbundet har udstukket nye regler. I stedet for de tidligere 3-4 sider, fylder kontrakten nu 12 sider. Disse papir skal afhentes før man sælger haven. Der kan så aftales tid til selve salget.Byggetilladelse skal nu sendes til Kredsen via os og godkendes.Dræn: Bane Danmarks er nu ok. Vores eget dræn er af John Petersen udført på Erantisvej.Der ikke lagt stikledninger, hvis nogen får problemer, bedes de henvende sig til bestyrelsen..Hjertestarter: Midt- og Østsjælland holder kursus i uge 31 – én dag. Hvis der mange tilmeldinger, bliver der en dag ekstra. De lover at alle og enhver uden kendskab skal kunne klare det – bare efter én dag. Yderligere oplysninger vil komme i opslagstavlerne.Vandspild: Vi har fundet 45 vandmålere, der ikke har fungeret/talt. Ingen steder i jorden har vi fundet noget. Ingen af de 45 har gjort bestyrelsen opmærksom på målerfejlen.Affald/skrald beder vi jer tage med hjem og ikke efterladt på diverse veje eller parkerings-pladser. Det gør ikke noget, at havelejerne holder deres  del af vejen, selv om traktoren også kører på ruten.Yderhækken: Utroligt, vi hvert år skal bede jeg holde yderhække nede i den tilladte højde samt oplyse om hastigheden her i kolonien. Selv folk med børn”drøner” afsted.Kontoret åbner første gang den 3. april kl. 17.30 til 19.00. Vurdering  den 4.April mellem kl. 17.00 og 18.00……..afhentning af papir mm.Og respekter venligst telefon- og åbningstid!!!!
Formanden takkede for ordet og ønskede god have sæson.Kommentar/spørgsmål: Ejerskifte, hvad med de, der ikke har betalt for vand? Beplantning uden for hækken mod banen?     Vi må dele vandforbruget ud over alle havelejere. Ingen må opholde sig på det stykke, der til  hører Bane Danmark.Beretningen enstemmigt godkendt.4 ÅrsregnskabKai gennemgik regnskabet. Det viser et overskud på kr. 147.201,-. Enkelte konti oversked det budgetterede. Bla .2037 Nyanskaffelser ca. 20.000,- mere endbudgetteret. Dette skyldes nyt komfur ( det gamle 19 år) samt ny  computer.Konto 2049 Have og Vej. Rep. af vandledninger. Regnskabet enstemmigt vedtaget.   Dog vil man gerne have, der som tidligere nævnt, der sammen med det udsendte regnskab kommer noter, der hvor der er større udsving/store beløb eks. Nyanskaffelser og andre store poster. Blev også påtalt om man skulle have en udefra autoriseret revisor og på den måde undgik så mange spørgsmål til regnskabet. Endnu engang blev det fra bestyrelsen påpeget, at der ikke hidtil IKKE har været krav om oplys-ningspligt til SKAT, hvilket vil sige, at de, der har modtaget løn, penge eller  lign. fra Foreningen selvhar skulle oplyse dette som B-skat.  Egenkapitalen er 1.307.847,- Aktiver 916.381,- kontantbeholdning 391.680,-Budgetorientering
Det er sat nogenlunde som sidste år, dog er der afsat ekstra 100.00,- til dræn.
Ingen kommentar

5 Indkomne forslag
1.     Fra bestyrelsen: Fjernelse  af depositum ved leje af FælleshusFormanden oplyste om begrundelse herfor. Mente det gav for meget Administration.Ændringsforslag hertil. At ovenstående kun skulle gælde for havelejerne.
De der kom udefra skulle stadig betale depositum.
Begge forslag blev sat til afstemning. Det første fra bestyrelsen godkendt. Det andet faldt.
2.     Fra bestyrelsen: Fastsættelse af bod for udeblivelse ved pligt- fælles arbejde .Punktet indsættes under Alm Ordensregler, pkt 101.     Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren-og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der iflg. hovedlejekontrakten samt ved foreningens fælles faciliteter. Medlemmerne har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have – dvs. til midten af vejen.2.     Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra pligt/fællesarbejde en bod fastsat af generalforsamlingen.3.     Bod for udeblivelse ved indkaldt pligt/fællesarbejde uden gyldig grund er på 500,- kr.
4.   Ingen havelejer kan blive indkaldt til pligt/fællesarbejde 2 gange, før 
Alle har været indkaldt.5.     Pålagt bod betragtes som pengepligtig ydelse i lejeforholdet.Forslaget godkendt3.      Ændring af formulering af bod under hække, pkt. 6 BDer kan desuden idømmes en bod på 500,- kr for manglende vedligeholdelse af parkeringsplads og vej til midten uden for egen have , hvis en havelejer efter skriftlig henstilling ikke efter 14 dage har fået dette bragt i orden, og foreningen skal ordne det.
Den pålagte bod betragtes som en pengepligtig ydelse i lejeforholdet.
Godkendt

4.   Forslag fra havelejere:
Der stilles forslag om, der under bestyrelsen, dannes et Social-Aktivitetsudvalg.Godkendt7.     Valg af kasserer for 2 år
Kai Pristed – modtager genvalg      genvalgt8.     Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år:
Claus Larsen – modtager genvalgMahmoud Elawad – modtager genvalgSteen Bøgh Andersen – modtager genvalgAlle 3 genvalgt
9.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
Kirsten Sørensen – modtager genvalgLars Jørgensen     – ny
Begge valgt
10.  Valg af 6 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år:

Michael Prahn – modtager genvalg
Søs Lassen – modtager genvalg Gitte Hansen – modtager genvalgKai Svanborg – modtager genvalgDoris Jensen – modtager genvalg

Læs hele beskrivelse...

Sælg din have

VEJLEDNING OM VURDERING AF KOLONIHAVEHUSE

UNDER MIDT OG ØSTSJÆLLANDS KREDS

______________________________________________________

Ringsted d. 5. juli 2023

Hvem gør hvad i vurdering af kolonihaven ?

1. Haveejer kontakter sin bestyrelse.

2 . Bestyrelsen kontrollerer, at alt er lovligt ift. lejekontrakt med kommunen

3. Bestyrelsen skriver til: vurderingiringsted@gmail.com , at haven er lovlig og klar til at blive vurderet.

4. Er haven vurderet før 2019, bedes gammel vurdering vedhæftet, så vi har årstal m.m.

5. Tegninger og tilladelser sendes også med, samt kontaktoplysninger på ejer (mail og tlf. nr.)

6. Vurderingskoordinatorerne kontakter ejer og aftaler tid for vurdering.

7. Ejer medbringer kr. 1600 i kontanter og får selvfølgelig kvittering på beløbet.

8. Derefter sendes vurderingsrapporten til såvel ejer, som forening.

9. Vil du sælge din have, så skal du kontakte din bestyrelse.

Venlig hilsen

Vurderingskoordinatorerne i Ringsted

Læs hele beskrivelse...

Fælleshus ordenregler

Ordensregler ved leje af fælleshuset.

Huset lejes kun ud til medlemmer.

Prisen for leje af huset er pr. 1. april 2022: 1800,00 kr. for en weekend og 700,00 kr. for en enkelt dag.

Depositum ved leje 500 kr. betales kontant ved booking.

Restbeløbet betales kontant ved udlevering af nøgle.

Lejen er inklusiv rengøring.

Hvis man ønsker flaget hejst, skal man selv sørge for opsætning og nedtagning. Det sidste inden solnedgang.

Flaget fastgøres med 2 kroge, der er fastsat på flaglinen. Flaget på fryseren i køkkenet.

Når festen er slut, skal bordene tørres af.

Stolene skal stables og stilles langs væggene.

Bordene skal stå enkeltvis på gulvet langs siderne, gerne med et langbord i midten, når lokalet afleveres.

Husk at rengøre fryser, køleskab og ikke mindst OVNEN.

Ved manglende rengøring opkræves 200 kr.

For ødelagte stole betales 1000 kr.

Gulvet skal støvsuges(støvsuger i står i mellemgangen ved toiletterne).

Gulvet må IKKE VASKES. Pletter af vin, spiritus og madvarer fjernes.

Køkkenaffald skal i de 3 små containere.

Øldåser skal sættes ved siden af den store container. Vinflasker skal i flaskecontainer.

Nøgler afleveres i postkassen søndag.

Eventuelt ødelagte ting sættes på køkkenbordet. Effekterne afregnes på kontoret.

Det sker mandag i kontotiden fra 17:30 – 19:00. Om vinteren til Kirsten Sørensen tlf. 60272890

Husk at låse døren mod græsarealet op, fungerer som nødudgang.

Musik afspilles for lukkede døre og vinduer, af hensyn til de nærliggende haver.

Lejeren SKAL informere sine gæster om, at hastigheden i kolonien er max. 15 km og 

at parkering på græsplænerne ikke er tilladt.

Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri på foreningens arealer.

Der er rygeforbud indendørs i fælleshuset.

HUSK, AT DET ER LEJERENS ANSVAR AT FORENINGENS ORDENSREGLER OVERHOLDES.Læs hele beskrivelse...

Vedtægter for Virkelyst

 

Vedtægter  For Haveforeningen VIRKELYST

                                                                                     

 

 • 1. Haveforeningens navn og stiftelse
 1. Foreningens navn er Haveforeningen Foreningens hjemsted er RINGSTED Kommune.
 1. Foreningen er stiftet 1947

 

 • 2. Formål og virke
 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal på matrikel nr. ______45A_____ i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for kreds MIDT OG ØST SJÆLLAND og Kolonihaveforbundet.
 1. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede have område eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.
 1. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og den stedlige kreds.

 

 • 3. Definitioner
 1. Som medlem af foreningen anses den eller de personer, som har skrevet under på en lejekontrakt.
 1. For ethvert medlem gælder, at man under ansvar for de til enhver tid gældende bestemmelser om havens anlæg og bebyggelse, må gøre sig klart, at der er tale om et havelod til kolonihaveformål. Der gælder derfor en række bestemmelser, som ikke har relation til det almindelige åbne sommerland, bla. perioden hvor kolonihavehusene må bebos, er fra den 1. april til den 30. september. Og vandskyllende toiletter, ikke må forefindes, på grund af manglende kloakering.

 • 4. Medlemmer
 1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.
 1. Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter ventelisten, se dog reglerne i § 4.3, 4.4 og 4.5. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig. Generalforsamlingen kan fastlægge de nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr for optagelse på ventelisten.
 1. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.
 1. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre, hvis der er venteliste i foreningen.
 1. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen, levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.
 1. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet.
 1. Medlemmer skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer samt en medlejer.
 1. Som medlem kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har overtaget bebyggelsen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale haveleje og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor havelodden er videreoverdraget. Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på havelodden, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på haveforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen overdrage havelodden til en person, som opfylder kravene i stk. 1 og 2. Såfremt havelodden ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår, overtagelsen skal ske på.
 1. Hvert medlem har pligt til som minimum at have en brandforsikring. Der vil en gang om året blive indkaldt, til at vise at man har betalt sin forsikring. Der idømmes en bod på 250,00 kr. for hver udeblivelse og efter 2 påmindelser, har foreningen mulighed for at opsige lejemålet efter gældende regler.
 • 5. Hæftelse (Obligatorisk bestemmelse men hæftelsesformen er frivillig).
 1. Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser. (foreningen skal vælge enten solidarisk eller pro rata hæftelse for foreningens gældsforpligtelser.

 

 • 6. Leje og andre pligtige pengeydelser
 1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
 1. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
 1. Generalforsamlingen – eller kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – kan fastsætte en bod for manglende overholdelse af ordensbestemmelser, misligholdelse af haven, udeblivelse fra fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet er pligtig til at overholde. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
 1. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne. Der gives samtidig med gebyret en betalingsfrist på 14 dage. Er lejen ikke betalt ved udgangen af denne frist, gives endnu en frist på 14 dage.  Er lejen ikke betalt ved udgangen af denne frist, kan foreningen uden yderligere varsel opsige lejemålet.
 1. Vandafgift skal, efter at opgørelsen fra vandværket er fremkommet, fordeles efter de opsatte målere i den enkelte have. Evt., spild/fællesvand fordeles med lige stor andel til alle haver.

vandafgiften skal betales ved første haveindbetaling af havelejen.

 1. Første rettidige haveindbetaling er d. 1. april. Anden rettidige haveindbetaling er d. 1. oktober.

 1. Foreningen kan opsige lejemålet efter gældende regler.

 • 7. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede
 1. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.
 1. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – fastsætter regler om vedligeholdelse af haven. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet,

       kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven.   Både konsulentrapport og gartner skal  

       betales af lejer.  Betaling af konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

 • 8. Fællesarbejde
 1. Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde.
 2. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.
 1. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter.

Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejdet, en bod fastsat af generalforsamlingen, eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil.

Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

 

 • 9. Generalforsamling
 1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
 • Valg af dirigent og referent.
 •  
 • Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
 • Indkomne forslag.
 • Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje
 • Valg af formand/kasserer.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • Valg af interne revisorer og suppleanter.
 • (Evt.) Valg af ekstern revisor.
 • Valg til kredsens interne vurderings udvalg.

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.
 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 25 % af foreningens udlejede haver fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
 1. Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.
 1. Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.
 1. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i stk. 10 – 14 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.
 1. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.
 1. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 60 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.
 1. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle/registreret partner eller samlever. Samme personkreds har ligeledes taleret.
 1. Der kan afgives 1 stemme pr. havelod.
 1. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 1. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal der stemmes om forslag til:
 • Vedtægtsændring
 • Optagelse af kollektive lån
 • Ekstraordinære indskud
 • Haveforeningens opløsning

kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

 1. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand.

        Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside og kan afhentes på foreningen kontor.  

 

 • 10. Bestyrelsen
 1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.
 1. Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

        Bestyrelsesmedlemmer fritages for at betale haveleje.

       Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

 1. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse.
 1. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant samt vurderingsmand og suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod. Samme havelod kan dog godt være repræsenteret i udvalg under bestyrelsen.
 1. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.
 1. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot et medlem af bestyrelsen begærer det.
 1. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
 1. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, og offentliggøres på foreningens hjemmeside. Dog ikke når de omhandler personsager.
 1. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.
 1. Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, internet, kørsel m.v. dækkes af foreningen.
 1. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til tillidsvalgte i foreningen.

12.a Formand og kasserer modtager et vederlag på 10.000 kr. pr. år. (vedtaget på generalforsamling 2019).

 1. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:
 2. en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,
 3. en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,
 4. en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,
 5. en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand
 6. en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.
 • 11.2. Repræsentantskab:

1.Foreningen har 6 pladser, som Delegerede, i kredsrepræsentantskabet.

Formand eller et medlem fra bestyrelsen, har 1 plads.

Der skal vælges 5 medlemmer, samt 2 suppleanter, på generalforsamlingen, for 1 år.

 1. Repræsentantskabsmedlemmer, valgt på generalforsamlingen, skal varetage H-F Virkelysts interesser på

      Kredsgeneralforsamlingen.

      Et repræsentantskabsmedlem, har ikke bemyndigelse, til at henvende sig til, Kreds, Forbund, eller

      Kommunale myndigheder, og udgive sig for at være Repræsentanter for H-F Virkelyst, det kan kun     

      Medlemmer, fra Bestyrelsen.

      Hvis et medlem fra repræsentantskabet overtræder dette, vil bestyrelsen tage stilling til sanktion og evt.

      Eksklusion, fra Repræsentantskabet, og indkaldelse af suppleant, valgt på Generalforsamlingen.

 • 12. Vurderingsudvalg

Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en eller flere vurderingspersoner, som repræsenterer foreningen i kredsens centrale vurderings og klageorganisation. 

 

 

 

 • 13. Klagemuligheder:
 1. Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2. Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter og kan ikke påklages.

 

 • 14. Tavshedspligt
 1. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen.
 1. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, medlemmet som ejer huset samt en evt. køber.

 

 • 15. Tegningsret
 1. Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen ud ad til i økonomiske forhold. Dog skal tegningsretten altid bestå af mindst 2 personer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

 

 

 • 16. Regnskab og revision
 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 1. Det påhviler kassereren eller evt. ekstern revisor at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.
 1. Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.
 1. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.
 1. Generalforsamlingen vælger 2 interne bilagskontrollanter for 2 år, 1 vælges i lige år og den anden vælges i ulige år, og 2 suppleanter for 1 år.
 1. Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.
 1. Bilagskontrollanterne skal foretage mindst ét kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender. Der skal efter kasseeftersynet gives besked til formanden om at det er foretaget.

 

 

 

 • 17. Foreningens opløsning
 1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet have område, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye have område med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.
 1. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.
 1. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de havelodder, som har en eller flere lejere, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.
 1. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.

—ooOoo—

Vedtægterne er senest behandlet og godkendt på generalforsamling 27. marts  2022

Vedtægterne er herefter endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 20. april 2022.  

Læs hele beskrivelse...

Ringsted kommune

(Dette er ikke det originale dokument, men et tilpasset til hjemmesiden)

Sags nr. 16/4148

Ringsted Kommune

LEJEKONTRAKT 

1. 

Mellem Ringsted Kommune og Kolonihaveforbundets Midt- og Østsjællands Kreds indgås følgende aftale om udlejning af arealer til kolonihaver. Omfattet af aftalen er følgende kolonihaveområder:

 

“Hjortemosen”, Benløse, 35.054 m2

“Heimdal”, Benløse, 9.358 m2

“Rønnedestien” , 8.529 m2

“Balstrupvænge”, 28.600 m2

“Ærtevangen”,  1.675 m2

“Virkelyst” , 139.003 m2

“Kildebo afd. 1, 2 og 3” , 67.75m2

2.

Det samlede areal udgør således 289.971 m

 

Afgrænsningen af kolonihaveområderne er nærmere angivet på kortbilag 1.

 

3.

Lejemålet omfatter arealer udlagt til have, vej og sti, parkeringspladser, fællesareal og beplantningsbælter.

 

4.

Lejemålet træder i kraft 1. januar 2017. Ved ikrafttrædelsen af nærværende kontrakt ophæves samtidig tidligere indgåede kontrakter for de i punkt 1 nævnte områder.

 

5.

Kontrakten løber indtil 31. december 2046, medmindre kontraktens bestemmelser misligholdes. Såfremt der på grund af lejeperiodens længde skal ske matrikulære ændringer afholder lejeren omkostningerne hertil. Ringsted Kommunes opsigelse af lejekontrakten eller udtagning af dele af kolonihaveområder kan kun ske efter reglerne i kolonihavelovens kapitel 3 om nedlæggelse af varige kolonihaveområder.

 

6.

Indenfor lejeperioden forbeholder Ringsted Kommune sig ret til, såfremt særlige forhold nødvendiggør brug af arealer til veje, stier, nedlægning af spildevandsledninger og andre installationer eller andre kommende formål, at fordre større eller mindre arealer udtaget af lejemålet med 6 måneders varsel og mod et forholdsmæssigt nedslag i afgiften. Etablering af ledningsanlæg må kun finde sted efter forudgående tilladelse fra Ringsted Kommune.

 

7.

Vedligeholdelse af havekoloniens veje, stier, parkeringspladser, fællesarealer og beplantningsbælter påhviler lejeren.

 

8.

Vedligeholdelse af veje, stier og parkeringspladser omfatter reparation af belægningerne for huller og ujævnheder, således at belægningens overflade er hel og jævn.

 

9.

Skader på afvandingssystemer forårsaget af nedvoksede trærødder, sammenfald af ledninger eller tilslamning skal afhjælpes af lejeren. Eventuelt nødvendige nyanlæg eller fornyelse af udslidte ledningssystemer udføres i samråd med kommunen, idet der for hvert enkelt tilfælde af denne art skal træffes aftaler om udførelse og betalingsform.

 

10.

Skader på vandledningsnettet skal anmeldes til udlejeren, der drages omsorg for, at de fornødne reparationer foretages. Udgiften til reparationer afholdes af lejeren.

 

11.

Vandafgifter og forbrug betales af lejeren og efter regler som Ringsted Vandforsyning har udstedt.

 

12.

Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler.

Kolonihavehuse skal opbygges efter følgende generelle bestemmelser for bebyggelse i kolonihaver i Ringsted, dog er undtaget Hjortemosen og Køgevej afd. Il hvor lokalplanerne er gældende.

Bebyggelsesgrad:

På grunde indtil 200m2- må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.

På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.

Udover dette må der bygges:

En overdækket terrasse på højest 10 m2.

Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.

Et redskabsskur på højest 10 m2.

Det må bygges i alt højest 30 m2 terrasse, drivhus og redskabskur. En terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm målt fra terrassekant.

Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte materialer.

 

Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.

Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne. De nævnte farver eller blandinger skal også anvendes til døre, vinduer, skodder og mindre bygningsdele.

 

Sokkel/fundament skal være udført af stolpe sokkelsten med sokkelbeklædning af eternit.

Der kan opsættes mikromøller på en højde af maks. 4,5 meter målt fra jord til vingespids, efter en anmeldelse til Ringsted Kommune. En ansøgning om opsætning af mikromøller skal ske via foreningens bestyrelse. Kommunen vil efter et konkret skøn kunne give tilladelse til opsætningen. Til brug for kommunens behandling skal anmeldelsen som minimum være ledsaget af tegninger med placering samt afstande til skel, typegodkendelse samt dokumentation for overholdelse af støjregler.

Hvis kommunen ikke har reageret inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget kan byggearbejdet påbegyndes.

 

13.

Projekt for opførelse af kolonihavehuse skal godkendes af Kolonihaveforbundet Midt- og Østsjællands Kreds, som påser, at projektet er i overensstemmelse med de i punkt 12 nævnte betingelser. De til enhver tid gældende byggelovsbestemmelser for opførelse af kolonihavehuse skal i øvrigt følges.

I tilfælde af uenighed mellem bygherre og kredsen omkring byggeriet afgøres spørgsmålet af Ringsted Kommune.

 

14.

Vurdering af have og bebyggelse i forbindelse med overdragelse af havelodder skal ske efter de for Kolonihaveforbundet til enhver tid gældende vurderingsregler.

 

15.

Kolonihaveforeningerne er ikke omfattet af Ringsted Kommunes spildevandsplan. De enkelte kolonihaver må ikke udlede spildevand, dog kan der etableres samletank i de enkelte haver efter de gældende regler herom.

Sags nr. 16/4148

Udgifter forbundet med etablering af samletanke samt opkrævning af tømning er Ringsted Kommune som ejer uvedkommende. Den enkelte kolonihave lejer afholder de udgifter der er forbundet med etableringen af samletanken, tømning og afgiften til forsyningsselskabet. Hvis kolonihave lejeren ikke betaler afgiften til forsyningsselskabet hæfter Kolonihaveforeningen.

 

16.

.Kolonihaveforbundet Midt- og Østsjællands kreds skal søge den daglige drift overladt i de under punkt 1 nævnte kolonihaveområder, til en for det enkelte område oprettet kolonihaveforening. Den enkelte kolonihaveforening skal være medlem af kolonihaveforbundet samt Midt- og Østsjællands kreds.

Foreningen kan overlade drift og vedligeholdelse af haver, veje, stier, afvandingsanlæg, vandforsyningsanlæg, fællesarealer, beplantningsbælter og hegn til de enkelte medlemmer.

 

 

 

17.

Lejen er fastsat til kr. 43.236,28 årligt. Lejen betales halvårsvis forud pr. 1. januar og 1. juli. Første betaling finder sted januar 2017 med kr. 21.618,14. Afgiften er fastsat på basis af et gennemsnit af endelig afregning af lejeafgift for årerne 2011 – 2015. Den årlige leje reguleres en gang årligt til 1. januar i henhold til det af Danmarks Statistiks offentliggjorte forbrugerprisindeks for oktober måned. Første regulering finder sted fra 1. januar 2018.

Det afgiftspligtige areal er områdets bruttoareal d.v.s. arealer udlagt til have, veje, stier, fællesarealer og beplantningsbælter.

Skulle prisniveauet, såvel hvad angår jordpriser som pristallet og ejendomsbeskatningen, give sig væsentlig udslag i forhold til tiden for kontraktens oprettelse, har begge parter adgang til at begære forhandlinger optaget om lejens størrelse.

 

18.

Nye brugere af de enkelte havelodder skal optages efter en venteliste, jf. reglerne i Kolonihaveloven.

Ventelisten skal ikke anvendes ved genudlejning til den person, der senest har lejet havelodden.

Venteliste skal ikke anvendes ved udlejning til visse familiemedlemmer til den person, som senest har lejet havelodden. Det drejer sig om slægtninge i ret op- og nedadstigende linje, herunder børn, børnebørn og forældre, ægtefællen, den registrerede partner og ægtefællens eller den registrerede partners slægtninge i ret op- og nedadstigende linje, herunder fx ægtefællens særbørn, hvis lejer sidder i uskiftet bo med dem.

19.

. Kolonihaveforbundets Midt- og Østsjællands kreds er ansvarlig overfor Ringsted Kommune, at kontraktens bestemmelser overholdes.

 

20.

Ved misligholdelse af kontraktens bestemmelser er Ringsted Kommune berettiget til at have lejemålet, og lejeren er straks forpligtet til på forlangende at fravige arealerne uden krav på erstatning.

 

21.

Fremtidige kolonihaveområder skal med mindre særlige forhold gør sig gældende inddrages under nærværende kontrakt.… Læs hele beskrivelse...

Info-nyt 1. halv 2022

Info fra Virkelyst Bestyrelse.
Tirsdag den 24. maj 2022 lukkes der for vandet på grund af reparation på vandsystemet.

Hilsen Bestyrelsen for Virkelyst, Vandudvalget
Kim Melgaard, Anders Hansen.
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ventelisten
Info opskrivning til ventelisten for kolonihaveforeningen virkelyst . Hvis du tænker på at købe et kolonihavehus i virkelyst , så kom til opskrivningen første søndag i April måned hvert år mellem kl. 10 og 12 .
Når du er opskrevet på ventelisten , deltager du i lodtrækningen om retten til at købe et kolonihavehus i virkelyst . Hvis du udtrækkes i lodtrækningen koster det 100 kr. at deltage . Medbring sygesikringsbevis .

————————————————————————————————————————-

Info fra bestyrelsen

Vedr. Affald i foreningens containere om mandagen i kontortiden.

Køkkenaffald må kun kommes i de små containere

Den store container bag værkstedet er opsat som en service til de havelejere der ikke har bil til
rådighed. Her kan afleveres div. “Mindre” affald som ikke hører under
kategorierne køkkenaffald og haveaffald.

Vi oplever ind imellem at der kommer biler med trailere og fylder containeren.

Det er kostbart at få tømt containeren og vi opfordrer derfor til at man selv kører på genbrugspladsen når affaldet alligevel er læsset på traileren.

Hvis dette ikke efterkommes kan vi blive nødt til at droppe denne service fremadrettet.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Sørensen

 

 ——————————————————–

 Generalforsamlingen 2021

På grund af corona restriktionerne og efter Ringsted Kommune har aflyst vores booking af Anlægspavillonen, har bestyrelsen besluttet at gennemføre en delvis digital nød-generalforsamling. 
Via mail, og post til dem uden mail, er der udsendt tilmeldingsliste til valg til bestyrelsen. Vi skal have den retur senest 15. marts.

Derefter udsendes kandidatlisten, hvor man stemmer på de opstillede personer. Stemmesedlerne skal være os i hænde senest 15. april. Derefter dannes den nye bestyrelse, som tiltræder 1. maj 2021.

Foruden afstemning om medlemmer til bestyrelsen , stemmes der i år kun om bestyrelsens reviderede ordensregler. Alle andre forslag venter til næste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen 2021.

Generalforsamlingen er planlagt at finde sted 10. april 2021, da det var første ledige tid i Anlægspavillonen.
Forslag indsendt til den aflyste generalforsamling 2020 betragtes som forslag også til generalforsamlingen 2021, med mindre de tilbagetrækkes.
Nye forslag skal være bestyrelsen i hænde 60 dage før, dvs. 9. februar 2021, på mail, via post eller bare postet i postkassen på kontoret.
Forslagsstillerne skal være til stede på generalforsamlingen.
På grund af coronaen må alt tages med forbehold. Vi håber på, at de snarlige vaccinationer løser situationen noget op i 2021.
Læs hele beskrivelse...