Bestyrelsens referater 2018

Referat bestyrelsesmøde d. 23. januar 2019                                                                             203

Alle tilstede.

Godkendelse af referat:       Godkendt uden kommentarer.

Valg af ordstyrer:                 Mette

Valg af sekretær:                 Kirsten

Gennemgang og debat af alle indkomne forslag til generalforsamlingen.

3 forslag fra bestyrelsen:

2 stk. omhandler ændring af vedtægterne.

1 stk. tilføjelse til ordensreglerne.

1 forslag fra Lene Larsen, Thomas Lauridsen og Anders Hansen vedr. undersøgelse af muligheden for at etablere el i kolonihaveforeningen.

1 forslag fra Kirsten Møller, Lone Jøns og Mikael Fogt vedr. el i foreningen.

1 forslag fra Lene Larsen, Thomas Lauridsen og Anders Hansen vedr. kolonihaveforbundet overtage regnskabet m. bilag.

1 forslag fra Lene Larsen, Thomas Lauridsen og Anders Hansen vedr. muligheden for at udnævne æresmedlemmer.

1 forslag fra Lene Hansen, Thomas Lauridsen og Anders Hansen vedr. foreningens hjemmeside.

1 forslag fra Mette Brun vedr. ændring af foreningens regler for hækhøjde.

1 forslag fra Lene Boye Hansen vedr. indkøb af kværn og presser til æblemost.

                                                                                                                                                               204

1 forslag fra Mahmoud Elawad vedr. honorering af kasserer og formand.

1 forslag fra Birgit Østerby vedr. opsætning af skurvogn til bad og vaskemaskiner.

Gennemgang, rettelser og tilføjelser til indkaldelsen til generalforsamlingen.

Kim renskriver med div. Tilføjelser.

Peter og Kirsten sørger for trykning, samling af materialet samt udsendelse.

Kaj sørger for trykpude til stempel, kuverter og frimærker.

Opfølgning på indbetaling af haveleje:

Efter opgørelse er der nu 3 have lejere der har modtaget påkrav vedr. mgl. Betaling og disse risikerer nu at få opsagt lejemålet.

Henvendelse vedr. affald i en have:

Bestyrelsen har modtaget henvendelse vedr. affald henliggende i en have, heraf køkkenaffald.

Der afsendes brev til pågældende have lejer med krav om at få det fjernet. Ellers vil det blive gjort for lejerens regning efter gældende frist.

Mahmoud opdaterer E-mail liste.

Referent Kirsten Sørensen

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Referat Bestyrelsesmøde d. 9. Januar 2019.                                                                               102

Ikke tilstede: Mahmoud og Chalotte.

Godkendelse af referat: Godkendt uden kommentarer.

Valg af ordstyrer: Mette.

Valg af sekretær: Kirsten.

Dagsorden:

Gennemgang af modtagne forslag til generalforsamlingen.

Debat og formulering af bestyrelsens egne forslag til generalforsamlingen.

Referat:

Gennemgang og debat af modtagne forslag fra have lejere.

Gennemgang og debat af foreningens regnskab for 2018.

Gennemgang og rettelser af kladde til indkaldelse til generalforsamling 2019.

Gennemgang og formulering af bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.

Næste møde afholdes d. 23. januar kl. 16.00

Kirsten kontakter Mahmoud og Chalotte.

Referent Kirsten Sørensen

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Referat Bestyrelsesmøde d. 19. november 2018                                                     100

Alle tilstede.

Godkendelse af referat:     Godkendt uden kommentarer.

Valg af ordstyrer:                 Mette.

Valg af sekretær:                 Kirsten.

Nyt fra formanden:

Alkoholbevilling er modtaget fra politiet til alle arrangementer frem til generalforsamlingen.

Vedr. skriftlig klage (vandspild). Mette har svaret på modtaget klage fra 3 have lejere og har efter-

Følgende udarbejdet liste over de tiltag bestyrelsen har foretaget.

Skilte + spejle er modtaget vi kontakter John Petersen for boring af huller til opsætning af skilte.

Nyt fra kassereren:

Der skyldes stadig haveleje for 12 haver. Der sendes nu rykkere + evt. opsigelser til de berørte

Have lejere.

Nyt fra andre medlemmer:

Der er lavet service på havetraktoren.

Vandudvalget + hjælpere har lukket for vandet og aflæst vandforbrug i går søndag d. 18. nov.

Problem med låste havelåger, når der skal aflæses vand. Problemet tages op på generalforsamlingen.

Nyt fra kredsen:

Intet nyt.

Havesalg:

Stadig 6 haver til salg.

                                                                                                                                          101

Eventuelt:

Vedr. vindmøller Kim arbejder stadig videre med sagen, da vi ikke er enige med Ringsted

Kommune.

Arbejdet med processer og arbejdsopgaver, når vi ikke i dag. Vi aftaler et ekstra møde hvor vi

Kun arbejder med dette. Mødet afholdes mandag d. 26. november kl. 16.00.

Næste ordinære møde afholdes torsdag d. 17. januar 2019. Dagsorden til mødet er forberedelse

Af generalforsamlingen i marts måned.

Referent Kirsten Sørensen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                99

Referat bestyrelsesmøde d. 16. oktober 2018  

Alle tilstede.

1 Godkendelse af referat:

    Godkendt uden kommentarer.

2 Valg af ordstyrer:   Mette

3 valg af sekretær:   Kirsten.

4 Nyt fra formanden:

    Opfølgning på tidligere aftaler/opgaver.

    Vedr. skilte: Mette og Kim arbejder videre, muligvis i den kommende weekend.

    Vedr. skyldig haveleje på en enkelt have: Kaj og Mette følger op på sagen i den kommende weekend.

    Mette har deltaget på kongres i forbundet.

5 Nyt fra næstformanden:

    Mahmoud efterlyser arbejdsopgaver som næstformand.

    Forslag om at Mette o Mahmoud sammen fordeler arbejdsopgaverne mødes i den kommende weekend.

6 Nyt fra kassereren:

    Der skyldes i alt 31.000 kr. i haveleje pr. dags dato.

    Gennemgang af regnskab pr. 30. september 2018. Regnskabet ser fint ud.

    Printer på kontoret er nu 5 år gammel. Mette kontakter firmaet vedr. ny leasing aftale på bedre

    Betingelser.

7 Nyt fra vej- og have udvalg:

    Der er foretaget tjek af hække + ukrudt umiddelbart efter d. 15. september.

    Afsendt breve med 1. påmindelse + 2. påmindelse vedr. ukrudt ifølge reglerne.

    Afsendt breve vedr. hække der mangler klipning med frist efter reglerne.  

    Der er bestilt hækklipning i 7 – 8 haver, der udsendes bod på 1.200 kr. pr. have.

    Per sprøjter for ukrudt foran de haver der er afsendt breve til. Der udsendes breve med bod på 500 kr.

    Pr. have.

8 Nyt fra vand udvalget:

    Intet nyt.

    Vedtog at beløbet for vand ændres pr. næste sæson.

    Vedr. vandspild: Bestyrelsen har modtaget brev fra 3 have lejere ang. Hvad vi har gjort ved dette

    Problem siden generalforsamlingen. Drøftelse af dette og aftalt at Mette svarer på henvendelsen den

    Kommende weekend.

9 Nyt fra Hjemmesiden:

    Forslag om at Hjemmesiden udvides med en infoside til medlemmerne. Forslaget blev vedtaget.

10 Nyt fra øvrige medlemmer:

    Kirsten:

    Ønske om mere og bedre information om hvad der foregår i foreningen/ kredsen. (gerne pr. mail).

    Ansvarlige for info til have lejere. Bedre og mere info til have lejerne.

    Ønske om bedre opfølgning på vores aftaler på bestyrelsesmøder.

    Frivilligt fællesarbejde ønskes flyttet til tidligere på sæsonen – flere arbejdsopgaver at fordele.

    Beskrivelse af vores arbejdsopgaver/ansvarsområder i bestyrelsen. Det er svært at være ny i bestyrelsen

    Når/hvis der ikke foreligger arbejdsbeskrivelser af de forskellige ansvarsområder og derfor ikke ved, hvad

    Der forventes. Besluttede herunder at dette bruger vi vores næste møde på.

    Vindmøller: Er der noget nyt om dette. Der er kommet afgørelse fra Ringsted kommune. Alle møller

    Uden godkendelse fra Ringsted kommune skal være nedtaget inden d. 1. januar 2019.

    Sti mellem Kildebo og Virkelyst: Hvem er ansvarlig for at passe den vedr. ukrudt m.m. Egentlig er

    Banedanmark ejeren, men vi besluttede at få Per til at stå for opgaven.

    Peter:

    Vedr. Erantisvej 9 + evt. 2 haver mere. Der skal afsiges dom i sagerne vedr. kriminalitet før vi kan

    Som forening kan handle på dette.

    Oprydning på kontoret: Beder om at vi alle hver især sørger for oprydning af papirer på kontoret,

    At alle papirer vedr. div. Sager er på rette sted altid.

    Problem med affald rundt omkring i havekolonien.

    Mette laver opslag til Hjemmesiden, Facebook og tavlerne om dette.

    Kim:

    Repræsentantskabets medlemmer skal oplyses om deres rettigheder og pligter.  

11 Nyt fra Kredsen:

      Mail fra Nikolaj (kredsformand) Alle vindmøller i haveforeningen uden tilladelse fra Ringsted kommune

      Skal nedtages inden d. 1. januar 2019.

12 Havesalg:

    6 haver til salg pr. dags dato.

13 Eventuelt:

      Intet.

14 Næste møde:

    Der skal som minimum afholdes 2 bestyrelsesmøder inden materiale til generalforsamlingen sendes ud.

    November måned afholdes møde d. 19. november kl. 16.00, hvor vi arbejder med beskrivelser af

    Processer og arbejdsbeskrivelser.

    Mødet slut kl. 19.15.

Referent Kirsten Sørensen.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Referat bestyrelsesmøde d. 9. august 2018

Ikke til stede: Chalotte

1   Referat fra møde d. 6. juni godkendt.

2   Valg af ordstyrer:   Mette

3   Valg af sekretær:   Kirsten

4 Nyt fra formanden:

A Opgavebeskrivelser af de forskellige ansvarsområder.

    Vi tænker alle over vores arbejdsopgaver og bruger god tid næste møde på at debattere og beskrive de

    Forskellige arb. områder i bestyrelsesarbejdet.

B Brev til alle have lejere:

    Vi er fra Kredsen blevet bedt om at sende brev til samtlige have lejere med følgende indhold.

    Helårsbeboelse i haveforeningen er ikke tilladt. Vandskyllende toiletter er ikke tilladt i haverne.

    Herudover besluttede vi at informere om, og opfordre til deltagelse i frivilligt arbejde samt hækklipning

    Lørdag d. 15. september. Mette skriver brev, Kaj printer labels, samt sørger for frimærker. Kirsten og

    Peter sørger for kuverter, afsendelse med mere. Brevene sendes pr. post.

C Nyt medlem til have- og vej udvalg:

    Mahmoud er fremover fast medlem af udvalget sammen med Kirsten.

D Brandforbud:

    Regler vedr. afbrændingsforbud hænger i tavlerne.

    Bestyrelsen anbefaler at der ikke bruges kul grill i havekolonier, så længe det er så tørt.

5 Nyt fra Næstformanden:

    Intet nyt.

6 Nyt fra kassereren:

    Foreningens økonomi ser rigtig god ud. 2. halvårs haveleje er begyndt at indgå på vores konto.

    Et medlem ønsker regnskab + kopi af bilag for de sidste 2 år udleveret. Kaj printer regnskabet for de

    Sidste 2 år. Vi udleverer ikke kopi af bilag, de kan gennemses på kontoret hvis ønsket.

7  Nyt fra have- og vejudvalget:

    Der er udsendt div. Fakturaer vedr. bod for manglende hækklipning + manglende fjernelse af ukrudt

    Foran hække samt på parkeringspladser. Vores pladsmand har sprøjtet for ukrudt. Vi har haft hus og

    Haveservice til at klippe de berørte hække.

    Stort problem med hæk højde mod veje i mange af vores haver.

    På næste generalforsamling foreslår bestyrelsen at der gives en bod på 500 kr. + gartnerens regning for

    At klippe hækkene ned i lovlig højde.

8 Nyt fra vandudvalg:

    Der er skiftet nogle stophaner + vandmålere i forskellige haver.

9 Nyt fra hjemmesiden:

    Al information til have lejere der sættes i tavlerne + på facebooksiden skal fremover også sættes på

    Hjemmesiden.

    Husk derfor kopier til Mahmoud så vil han sørge for det.

10 Div. Spørgsmål fra have lejere:

A   Vedr. parkering på Fuchsiavej, samt på andre have lejeres parkeringspladser:

    Det er den enkelte have lejers pligt at sørge for at deres gæster parkerer lovligt på p-pladserne i

    Haveforeningen. Vi kan ikke som bestyrelse gå rundt og være politibetjente.

B vedr. vindmøller:

    Kredsen arbejder fortsat på sagen vedr. vindmøller. Hvis der ikke er en aftale med Ringsted kommune på

    Plads inden d. 1. januar 2019 skal eksisterende møller tages ned og der skal fremover ansøges og

    Godkendes af Ringsted kommune før der opsættes vindmøller i foreningen.

C Faktura med opkrævning af haveleje via mail:

    Der er endnu ikke så mange tilmeldt e-mail og vores it system er ikke sat op til det endnu. Derfor sendes

    Fakturaer stadig ud pr. post.

D Sammenlægning af haver:

    En have lejer har forespurgt om man kan få lov til at sammenlægge 2 haver.

    Dette skal der ansøges om i Ringsted kommune.

E Vandafregning:

    Der tilbagebetales ikke noget i vandafregning. Prisen for vand er fastsat for et år af gangen. Den laves

    Ny pris til næste sæson.

11 Nyt fra andre bestyrelses medlemmer:

A Skilte med fartgrænser.    

    Der bestilles yderligere 2 stk. blå skilte der opsættes ved indkørslerne til haveforeningen ved henholdsvis

    Køgevej og Mågevej.

B Opsætning og tilslutning af vaskemaskine:

    Kim sørger for tømrer til div. Vedr. opsætning og tilslutning af vaskemaskine i fælleshuset.

C Indkøb af ekstra batteri til havemaskiner:

    Vi bevilligede penge til indkøb af et ekstra batteri til div. Havemaskiner.

12 Nyt fra kredsen:

    Nikolaj fra kredsen har været rundt i foreningen for endelig godkendelse af div. Byggeprojekter.

13 Havesalg:

    Der er pr. dags dato kun 3 haver til salg pr. dags dato.

14 Næste møde:

    Næste møde afholdes lørdag d. 6. oktober kl. 18.00.

Mødet slut kl. 19.00

Referent Kirsten Sørensen.

———————————————————————————————————————–
Referat bestyrelsesmøde d. 6. juni 2018                                                                       97

Ikke til stede: Mahmoud

1 Godkendelse af referat:

  Referat fra møde d. 4. maj godkendt.

2 Valg af ordstyrer:

  Mette.

3 Valg af sekretær:

  Kirsten

4 Nyt fra formanden:

A Nye veje og Thomas som traktor mand.

  Vejene er siden sidst renoveret. Forslag om at der køres sten på vejene – dette blev ikke

  Vedtaget, afventer om regn og kørsel med traktor ikke kan løse det. Vi tager pkt. op på næste

  Møde. Vi skal følge reglerne ligesom alle andre havelejere. Kørsel med traktor skal foregå i tids-

  Rummet ml. 8.00 og 20.00, og ikke på søn-og helligdage i månederne juni – juli og august.

  Mette orienterer Thomas.

B Åkandevej 19, nyt indbrud:

  Havelejer har kontaktet Mette ang. Hvad bestyrelsen gør ved sagen. Vi kan som bestyrelse ikke

  Gøre noget, det er en politisag – havelejer skal selv arbejde videre.

C Åkandevej 21 – er han her stadig:

  Det ved vi ikke.

  Havelejer der er forsøgt kontaktet i over et år uden held, forsøges nu opsagt.

  Hovedforbund er kontaktet. Vi arbejder videre med sagen.

D Havepræmier:

  Fristen for aflevering af materiale herfra er d. 10. juni. Det kan vi ikke nå (stort papirarbejde)

  Peter og Kirsten mødes torsdag kl. 14.00 opstart på papirarbejdet. Forsøger at komme rundt

  Og udtage relevante haver fredag.

  Tirsdag d. 12. juni er Peter og Kirsten færdige med arbejdet. Mette kontaktes når vi er færdige.

  Kaj scanner materialet og sender til Mette. Mette kontakter Nikolaj ang. Tidsfristen.

E Fællesarbejde (ikke pligtig):

  Der er alligevel ikke fælles arbejde inden Sct. Hans, som skrevet i sidste referat (misforståelse).

  Ikke pligtig fællesarbejde afholdes i September sammen med hækklipning. Kirsten kontakter Åse vedr. fjernelse af ukrudt på jordhøj v. parkeringspladsen Anemonevej / Fuchsiavej.

F Teknisk forvaltning – Åkandevej 36 -38.

  Der forefindes vandskyllende toilet på adressen. Teknisk forvaltning er kontaktet af en evt.    Køber-

  Der vil efterflg. Være focus på dette problem fra teknisk forvaltning. Ifølge vurderingsreglerne

  Skal ikke lovlige installationer lovliggøres før salg af haver. Dette håndhæves af vurderings udvalget, der ikke havde set det pågældende toilet på adressen.

G Skilte med fartbegrænsning:

  Mette arbejder videre med sagen.

  Der køres stadig alt for stærkt på vejene.

H Nyt pkt. Indkøb af vaskemaskine til fælleshuset:

  Der indkøbes en topbetjent vaskemaskine m. hjul der kan køres væk når den ikke bruges.

  Pris ca. 2000 kr. (til vask af viskestykker, håndklæder m.m. i fælleshuset).

5 Nyt fra næstformanden:

  Ikke til stede.

6 Nyt fra kassereren:

  Der er afsendt rykkere med gebyr til de havelejere der endnu ikke har betalt haveleje:

  8 havelejere mangler d.d. at betale havelejen.

  Status på foreningens beholdninger:

  Driftskonto:                                                   342.088 kr.

  Jubilæumskonto                                           100.000 kr.

  Konto til uforudsete udgifter:                     200.000 kr.

7 Nyt fra vej- og haveudvalget:

  Der er afsendt breve til en hel del havelejere med påbud om af ordne ukrudt foran hække og på

  Parkeringspladser og nogle enkelte om hele haven.

  Kirsten og Peter tjekker 2. gang for ukrudt, når de alligevel skal rundt og udtage haver til

  Præmier.

  2. brev sendes til de berørte havelejere med en frist på 14 dage. Ellers bod på 500 kr.

8 Nyt fra vandudvalget:

  Kim har skiftet nogle vandmålere + stophaner.

  Ellers ingen problemer.

9 Hjemmesiden:

  Intet.

10 Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

  Ønske fra pladsmand om indkøb af stang klipper til beskæring af høje grene. Er bevilget.

  Sct. Hans    

  Bankofuglen står for arrangementet. Opsætning af telt m.m. klares med frivillig hjælp nogle dage

  Før. Formanden byder velkommen.

  Madklub:

  Forespørgsel fra en havelejer om opstart af madklub i foreningens regi. Ideen modtages med

  Kyshånd. Beløb til opstart er bevilget. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden. Evt. overskud

  Indgår i foreningens regnskab ved sæson afslutning.

  Emne til kasserer:

  Der kom et forslag – som der arbejdes videre med.

  Anemonevej 38 Have lejer er død og der er ikke tilmeldt ny havelejer på adressen. Det 

. Det er endnu

  Ikke lykkedes at få fat i vedkommende der ind i mellem er på adressen. Vi søger på folkeregis-

  Teret og skriver til ham.

  Springvandet i dammen ved fælleshuset er itu – det skal repareres. Kim kikker på det.

  Træerne ud til Kildemarken står meget tæt og skygger for haverne på Gladiolusvej – problem

  Med rødderne fra nogle af disse træer i nogle haver. Chalotte har kontaktet Vej og Park i

  Ringsted kommune. Chalotte tager kontakt igen for et møde hvor hun og Kim deltager.

11 Nyt fra Kredsen:

  Intet nyt.

12 Havesalg:

      2 nye haver til salg i alt 6 haver til salg pr. dags dato.

13 Eventuelt:

      Intet.

14 Næste møde:

      Afholdes torsdag d. 9. august kl. 17.00.

      Hvis der kommer noget presserende inden da indkalder Mette til ekstraordinært møde.

15 Mødet slut kl. 21.15.

Referent Kirsten 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Referat bestyrelsesmøde d. 4. maj 2018                                                                                     96

Ikke tilstede:   O

1   Godkendelse af referat:

      Referat fra møde d. 7. april godkendt.

2   Valg af ordstyrer:

      Mette

3   Valg af sekretær:

      Kirsten

4a Velkommen til Charlotte:

      Charlotte blev budt velkommen i bestyrelsen.

4b Vurderingskursus:

      Vurderingskursus afholdes i Kildebo lørdag d. 26. maj. Mette, Charlotte, Mahmoud og Kirsten er

      Tilmeldt.

4c   3 tilbud på rep. af vejene:

      Efter gennemgang af alle 3 tilbud, besluttede vi at bruge tilbud fra John Petersen til en pris af

      22.720 kr. + moms (billigste tilbud).

4d   Skilte til vejene:

      Mette foreslår flere skilte med fartgrænse, mindst 1 pr. vej.

      Efter debat besluttede vi 1 stolpe med 2 modsat rettede skilte, der placeres midt på vejen på henholds-

      Vis Fuchsiavej – Anemonevej og Åkandevej. Yderligere blev besluttet at opsætte 1 trafikspejl i krydset

      Anemonevej /Fuchsiavej v. parkeringspladsen. ( 6 medlemmer stemte for forslagene 1 medlem stemte

      Imod).

4e   Vand opsparing:

      Vi skal stadig være obs. På at spare penge op til udskiftning / rep. af vandrør løbende når der sker noget

4f   Ny kasserer (på et tidspunkt):

      Vi skal være obs på emner til at overtage kasserer posten efter Kaj.

4g   Opgørelse over øl og vand:

      Salget af øl og vand er opgjort for 1. kvartal. Der er fint overskud – fungerer uden problemer.

4h   Aktivitetskalender. Hvornår skal vi have fester / fællesaktiviteter:

      Kim står for planlægning af fodbolddagen d. 11. august.

      Sct. Hans fest afvikles som de foregående år. Bankofuglen står for den praktiske afvikling. Samt spisning

      Og musik.

      Frivilligt fælles arbejde kombineres med hækklipning i juni måned lige før Sct. Hans. D. 16. juni eller d.

      17. juni. Mette og Kim sørger for arbejdsopgaver.

5     Nyt fra Næstformanden: Vi skal have valgt ny næstformand:

      Mahmoud blev foreslået og derefter enstemmigt valgt.

6     Nyt fra kasseren:

      22 havelejere skylder stadig haveleje for 1. halvår. Kaj sender 2. påmindelse til de pågældende 22

      Havelejere + rykker gebyr 250 kr.

7     Nyt fra Vej og Haveudvalget:

      Mange beskidte og forladte haver. Mette laver opslag på Facebook ang. Ukrudt foran hække +

      Parkeringspladser og hækhøjde. Mette + Kirsten tager en haverunde snarest og der sendes 1. brev til de pågældende

      Havelejere med opfordring til at få tingene bragt i orden efter de gældende regler.

8.   Nyt fra vandudvalget:

      Der er sat vandmåler på i toiletvognen. Udgiften fordeles på de havelejere der har nøgler til vognen.

9     Nyt fra hjemmesiden:

      Mahmoud opdaterer så hurtigt han kan.

10   Nyt fra øvrige medlemmer:

      Vedr. sedler til opslag i kasserne. Husk at give besked til Peter om hvornår de skal tages ned igen.

      Problemerne vedr. Åkandevej nr. 19 skal løses hurtigst muligt.

11   Nyt fra Kredsen:

        Intet nyt.

        Forhåndsgodkendelser til byggeri skal laves hurtigst muligt.

12   Havesalg:

        Solgt 2 haver siden sidst, der er nu kun 3 haver til salg i Virkelyst.

13   Eventuelt:

        Jobbeskrivelse på rengøringsass. Samt pladsmand er lavet.

14   Næste møde:

      Onsdag d. 6. juni kl. 19.00.

15   Mødet slut kl. 18.15.

Referent Kirsten Sørensen.