Byggereglement for H-F Virkelyst.

 

Pr. 01.01.2017 Iflg. ny lejekontrakt med

Ringsted Kommune.

 Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler. 

Bebyggelsesgrad:

På grunde indtil 200 m2‐ må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.

På grunde over 200 m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40 m2.

Udover dette må der bygges:

• En overdækket terrasse på højest 10 m2.

• Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.

• Et redskabsskur på højest 10 m2.

OBS: TAG-UDHÆNG OVER 0,5 METER TÆLLER MED NÅR HUSETS AREAL OPMÅLES

Bebyggelsens højde må ikke overstige 3,50 m– målt fra jordhøjde til bygningens højeste punkt – og taghældningen må ikke overstige 30 grader.

Byggeafstand til hæk min. 1,00 m.

En terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm. målt fra terrassekant.

Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte materialer.

Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.

Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 

Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne. De nævnte farver eller blandinger skal også anvendes til døre, vinduer, skodder og mindre bygningsdele.

Sokkel/fundament skal være udført af stolpe sokkelsten med sokkelbeklædning af eternit. (Rottesikring)

 De til enhver tid gældende byggelovsbestemmelser for opførelse af kolonihavehuse skal i øvrigt følges.

I tilfælde af uenighed mellem Bygherre og Kredsen, omkring byggeriet, afgøres spørgsmålet af Ringsted Kommune.

Såfremt man ønsker at installere brændeovn i bebyggelsen, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen, og straks efter etableringen skal der foreligge en godkendelse fra brandmyndighederne (skorstens fejer) og en kopi af godkendelse skal afleveres til bestyrelsen.


REGLER  OM  SOLCELLER  I  KOLONIEN

se reglerne her: kortlink.dk/29nqq

————————

Byggetilladelse

(se om samletank længere nede) 

Hvis en have lejer ønsker at bygge nyt hus, udvide eksisterende hus, opføre udhus eller lignende, skal der altid søges byggetilladelse, da intet byggeri må påbegyndes uden tilladelse fra Kredsen.

Den enkelte have lejer i Ringsted kommune skal henvende sig til sin bestyrelse for at få bygge-ansøgnings papirer eller downloade det på kredsens hjemmeside, http://kortlink.dk/29nqq

Når de er udfyldt afleveres byggeansøgning, tegning og materialelisten til Kredsformanden via denne mail: wintherhaslev@gmail. com

Samtidig indsættes 500 kr på Kredsens konto i Danske Bank:

Reg. 4426  kontonr. 3524121530

Kredsen melder tilbage  indenfor 2-3 uger. 

Under byggeriet  kan Kredsen komme på kontrol og tilse, at byggeriet overholder de angivne mål i byggetilladelsen.  Man må f.eks. ikke begynde at lave et andet byggeri end det, man har ansøgt om eller placere byggeriet et andet sted, end det man har angivet i ansøgningen. 

Først når Kredsen har godkendt byggeansøgningen, må byggeriet påbegyndes. 

 

 Byggetilladelsen gælder 1 år, og byggeriet skal være påbegyndt inden for denne periode og være færdigbygget senest 2 år efter man har modtaget byggetilladelsen.

Kredsen har til en hver tid ret og pligt til at stoppe ulovligt byggeri.

Have lejerne, skal være opmærksomme på at disse regler kun gælder for Ringsted iflg. den nye lejekontrakt, da Borup, Haslev og Køge, kan have andre lejekontrakter og lokalplaner.

———————–

SAMLETANK

Man kan få samletanke i forskellige størrelser, men en på 3000 l plejer at have den rette størrelse. Prisen skal man regne med kan ligge på ca. 30 000 kr, afhængigt af, om man selv kan få lov at udføre udføre noget af arbejdet sammen med kloakmesteren. 

Se proceduren om ansøgning ved at klikke på dette link og downloade reglerne fra Kredsens hjemmeside: 

http://kortlink.dk/29nqq

Scroll til toppen