§ 1: Haven

1a. Det er enhver havelejers pligt at holde sin have og halvdelen af vejen ud for haven i ren og ordentlig stand.

1b. Der må ikke forekomme invasive planter i kolonien som f.eks. Japansk Pileurt og Bjørneklo.  Har man en såkaldt naturhave (er ikke det samme som en forsømt have), må den ikke indeholde skvalderkål, snerler og agerpadderok (ligner små juletræer).

2. Havelejeren må ikke fremleje sin have og må ikke benytte den til helårsbeboelse.

3. På grund af rottefare må der ikke holdes husdyr i haven, såsom kaniner, høns el.lign. Har havelejeren egne katte med i haven, skal disse tages med hjem ved sæsonens afslutning.

4. Erhvervsmæssig udnyttelse af de i haven dyrkede afgrøder må ikke finde sted.

5. Levende hegn er obligatorisk. Når naurhækken i en hel side skal fornyes, skal der i stedet plantes liguster. Hækkens bredde mod vejen må max. være 60 cm, dvs. fra midten af hækken 30 cm til hver side.  Hækkens højde mod vejen foran må højest være 160 cm,  mellem haverne højest 180 cm.

Hækkene skal klippes mindst 2 gange årligt, første gang senest 23. juni og anden gang senest den 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet uden videre udført af en gartner. Det koster 1500 kr

Såfremt en hæk mod en vej ødelægges pga. hærværk el. lign. begået af en for havelejer uvedkommende person, erstatter kolonien udgifter til ny hæk, såfremt havelejer ikke kan få erstatning på anden måde.

Det er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog ikke i hækken. 

Hækken må ikke tildækkes af nogen form for hegn, bortset fra stormasket trådnet.

6. Alle haver skal være forsynet med havelåge og et let læseligt nr. -synligt fra vejen, ligeledes skal der forefindes en postkasse eller et rør til post. Lågepartiet skal opføres, så det er i harmoni med omgivelserne.

Bestyrelsen kan dispensere fra reglerne om låge til haver med egen parkeringsplads.

Der skal ved etablering af parkeringspladser sørges for, at bilerne kan holde der uden at blokere vejene. I haver med skråparkering  er det havelejers pligt at lave disse om, så de passer til nutidens bilstørrelser. Sidste frist for at ændre dette er 1. oktober 2021. Ellers sættes der en gartner på for haveejerens regning. Dette er pengepligtig ydelse.

Der må ikke etableres låge eller anden adgangsmulighed gennem  hækken mod Kildemarken eller Fuglekvarteret.

7. Der må kun vandes, når haveejeren er tilstede i haven.

Er der af kommunen eller kolonien udstedt vandingsforbud skal dette overholdes.

8. Dværgtræer i haverne skal plantes mindst 2 meter fra hæk, højstammede træer mindst 3 meter fra hæk. Bestemmelserne om træer og buskes afstand fra hæk skal sikres overholdt, efterhånden som haverne skifter lejer.

9.  Afbrænding af haveaffald og andet affald er totalt forbudt. Haveaffald må heller ikke afbrændes på en grill eller et bålsted. Overtrædelse medfører anmeldelse til Kommunen.

10. Der må kun bruges ukrudtsmidler, som er lovlige i Danmark. Salt, eddike o.lign. er ikke tilladt. Ej heller ukrudstmidler købt fra udlandet, som er ulovlige her i landet. Overtrædelse anmeldes til Ringsted Kommune.

 

§ 2: Bebyggelse

 

1. Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Før man bygger, udvider eller bygger til,  skal der indgives en ansøgning til Midt- og Østsjællands Kreds på Kredsens bygge-formular, med detaljeret tegning. Ansøgningen med tegning sendes til Kredsen via email eller post.

MAN  MÅ  IKKE  PÅBEGYNDE BYGGERIET  FØR  MAN  HAR FÅET DEN SKRIFTLIGE TILLADELSE FRA  KREDSEN, ELLERS FÅR MAN EN BOD FRA KREDSEN, SOM ER PENGEPLIGTIG YDELSE.

 2. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler:

Kolonihavehuse skal opbygges efter følgende generelle bestemmelser for bebyggelse i kolonihaver i Ringsted, ( dog er undtaget Hjortemosen og Rønnedestien, hvor lokalplanerne er gældende.)

Bebyggelsesgrad

På grunde indtil 200m2‐ må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.
På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.
Byggehøjden må være max. 3,5 m


Udover dette må der bygges:
• En overdækket terrasse på højest 10 m2.
• Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.
• Et redskabsskur på højest 10 m2.

Der må bygges i alt højest 30 m2 terrasse, drivhus og redskabsskur.

En terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm, målt fra terrassekant.

Hvis terrassen er lukket, tæller den med til husets areal.

Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte  materialer:

Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.

Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort og jordfarverne.

De nævnte farver eller blandinger skal også bruges til døre, vinduer, skodder og mindre bygningsdele.

3. Der må ikke installeres vandskyllende toiletter. Campingtoiletter og muldtoiletter er tilladt.

Det er tilladt at nedgrave samletank efter ansøgning til kommune og kreds efter gældende bestemmelser. Med en nedgravet samletank er det tilladt at installere vandskyllende toilet, bad og vask med afløb.

Ejeren af en samletank betaler selv slamsuger, samt det årlige gebyr fra kommunen for rensning.

Der forefindes tank til tømning af camping/kemiske toiletter på containerpladsen ved fælleshuset og ved toiletvognen på parkeringspladsen ved krydset mellem Fuchsiavej og Anemonevej.

4. Installeres der brændeovn el.lign. opvarmningskilde, der kræver skorsten, skal det være i overensstemmelse med gældende brandvedtægter, og det skal godkendes af skorstensfejeren i Ringsted Kommune. En kopi af attesten fra skorstensfejeren skal afleveres til bestyrelsen. Udgifter vedrørende godkendelse afholdes af havelejeren.

5. Det er på generalforsamlingen vedtaget at alle havelejere, som minimum skal have en brandforsikring. Den skal kunne forevises på forlangende af bestyrelsen.

Gennem Virkelyst Bestyrelse kan man tilmelde sig en kollektiv forsikring, som dækker  brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo. Prisen er i 2020 ca. 950 kr årligt. Mindst 12 haver skal være tilmeldt.

 

§3: Fællesarbejde:

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge lejekontrakten med kommunen hører til området, samt ved foreningens fælles faciliteter. (se dog §1, punkt 5)

Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter.

Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra pligt/fælles arbejdet en bod, fastsat af generalforsamlingen.

Kan en havelejer ikke selv være med i fællesarbejdet, kan man sende en anden person i stedet.

Bod for udeblivelse ved indkaldt pligt/fællesarbejde uden gyldig grund er på 500,00 Kr.

Ingen havelejer kan blive indkaldt til pligt/fællesarbejde 2 gange, før alle har været indkaldt.

Pålagt bod betragtes som en pengepligtig ydelse, i  lejeforholdet.

§ 4: Andre bestemmelser

 

1. Havelejen er delt i 2 indbetalinger: 1. indbetaling senest 1. april, 2. indbetaling senest 1. september. Overskrides fristen sendes en rykker med en bod på 250 kr. Betales leje og bod  ikke inden for 14 dage, sendes ny rykker på 250 kr og varsel om ophævelse af lejekontrakten med en frist på 14 dage. Er forholdet ikke bragt i orden inden for de 14 dage, ophæves lejekontrakten efter gældende regler i Hovedforbundet.

2. Der må ikke benyttes motordrevne redskaber i haverne på søn og helligdage i månederne juni-juli-august.

Generatorer må som hovedregel kun bruges i forbindelse med el drevne redskaber. Generatorer må ikke benyttes til drift af tv apparater, belysning eller opladning af batterier. Brug af generatorer er ikke tilladt på søndage og må ikke benyttes på hverdage inkl. lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 til 7.00

3. Der må ikke henligge grus, sten m. m på vejene ifølge brandvedtægterne.

På den enkeltes parkeringsplads må der i sæsonen henligge materialer og haveaffald max. 1 uge. Udenfor sæsonen skal alt affald være fjernet fra parkeringspladsen senest 1. oktober. Det gælder også haveaffald inde i haven i plastiksække, der skal være fjernet senest 1. oktober af hensyn til rotter.

4. Bilvask i kolonien er ikke tilladt.

Hastigheden på koloniens veje må ikke overstige 15 km. i timen. Overtrædes dette kan det medføre strafgebyr.

Det er ikke tilladt at parkere i vejsiderne i kolonien, da vejene skal være fremkommelige i henhold til brandvedtægterne. Af- og pålæsning er tilladt. Overtrædelse medfører bod.

5. Løse hunde må ikke forefindes i kolonien. Ved påtale nr. 2 betales bod på 500 kr. Sker forseelsen igen, bliver der udstedt forbud mod at medtage hunden i kolonien.

Kun bestyrelsen har ret til via Kattens Værn at indfange herreløse og ikke-øremærkede katte i koloniens haver, herunder at opsætte en fælde inde i de pågældende haver. Der gives haveejeren 3 dages varsel om, at fælden bliver sat op. Den tilses af Kattens Værn efter reglerne herom.

6. Enhver form for anvendelse af skydevåben inden for koloniens område er forbudt. Overtrædes dette kan det medføre opsigelse af lejemålet og anmeldelse til politiet.

7. Det er ikke tilladt at opstille campingvogne i haverne. Dette gælder også  ikke-indregistrerede køretøjer. Fjernes disse ikke senest 14 dage efter påbud, medfører det opsigelse af lejemålet.

Haven må ikke bruges til opmagasinering. For at minimere rottefaren må gamle byggematerialer ikke henligge i haverne mere end 2 år. Efterkommes disse bestemmelser ikke, er bestyrelsen berettiget til at foretage en oprydning på haveejerens regning efter advisering 3 dage i forvejen. Dette er pengepligtig ydelse.

8. Vandmåler og stophane er foreningens, og det må medlemmerne ikke selv ændre på.

Der skal være fri og sikker adgang til vandmålerne i alle haver. Ved åbning og lukning af vandet skal der være åben adgang til haven, ellers koster det et gebyr på 300 kr.

9. Ved leje af fælleshus skal ordensreglerne underskrives. Kun medlemmer af havekolonien kan leje fælleshuset. Musik i fælleshuset må kun afspilles indendørs og for lukkede vinduer. Af hensyn til de øvrige havelejere, skal musikken slukkes senest kl. 24 og fælleshuset forlades senest kl. 2

Der må ikke være tændt for bilradioer i haverne eller spilles musik udendørs. Musik afspillet inde i huset sker for lukkede døre og vinduer.

Trambolin-leg må ikke blive til støjgene for naboerne og må ikke ske efter kl. 20. Alle tramboliner skal være forsvarligt fortøjrede. Det er bedst at grave trambolinen ned.

§5: Ophævelse af lejemål

 

1. Gør en havelejer eller et medlem af dennes husstand eller en evt. besøgende sig skyldig i hærværk, tyveri eller andre beskadigelser af andres ejendom i kolonien, må havelejer betale for påført skade. I modsat fald kan bestyrelsen ophæve lejemålet og ved havens afhændelse forlange erstatningskravet indfriet.

 

2. Truende adfærd, chikane o. lign. tolereres ikke og kan føre til omgående opsigelse af lejemålet.

 

3. Hvis en haveejer bruger sit lejemål til at opbevare narko eller div. tyvekoster fra indbrud og tyverier, kan foreningen opsige lejemålet omgående . Afvikling af haven sker i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte regler samt Koloniens vedtægter.

 

4. Foreningens krav mod et medlem går forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokat-omkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.

 

5. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeligt gjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

 

 

§6: BOD

Alle former for bod er pengepligtige ydelser i lejeforholdet.
 
Manglende hækklipning: 1500 kr
Misligeholdt have: efter regning
Manglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads: 500 kr.
Manglende havenummer og post-rør: 200 kr
Påbegyndt byggeri før tilladelse foreligger medfører bod til Kredsen
Ved forsinket betaling af leje og anden pligtig pengeydelse betales 250 kr pr. rykker. (se §4,1)
Udeblivelse fra indkaldt pligtarbejde uden gyldig grund: 500 kr
Aflåst have ved åbning og lukning af vandet koster 300 kr
Løse hunde i kolonien: ved påtale nr. 2 koster det 500 kr. Fortsætter det må hunden ikke mere medtages i kolonien.
Parkering af biler i koloniens vejsider: ved påtale nr. 2 og fremover koster det 300 kr. Parkerer en gæst ulovligt, skal den haveejer, som han besøger, betale boden.
Overtrædelse af ordensregler iøvrigt medfører, efter at 1. påtale ikke er efterkommet, bod på 300 kr for hver ny påtale af samme forseelse.

 

§7: KREDSENS BOD

Klik på linket: https://www.midtostsjaellandskreds.dk/#download

 

§8: KLAGER

Enhver klage, bortset fra klager over vurdering, manglende godkendelse af møller, solceller  og tegning/byggeansøgning,  skal indsendes skriftlig til formanden, som herefter vil forelægge den for bestyrelsen. Er klageren ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan klageren anke sagen til Kredsen.

Klager over vurderinger og manglende godkendelse af tegning/byggeansøgninger, møller og solceller indsendes til Kredsen.

Scroll til toppen