Bestyrelsens referater 2019


REFERAT

BESTYRELSESMØDE VIRKELYST HAVEKOLONI

Tirsdag den 26. november 2019 kl 18

Afbud: Kirsten og Freja

Referent: Lene

Ordstyrer: Lene

  1. Forberedelse til nedlægning af nye vandrør

Vi gennemgik udbudsmaterialet og blev enige om, at projektet er meget omfattende, ikke mindst på grund af alle de rør og ledninger, der er nedlagt på Åkandevej. Derfor har vi brug for, at en fagmand tager sig af det, rådgiver, vejleder og fører kontrol. – Vi er af den opfattelse, at Lejelovens §11 giver ejeren af matriklen, Ringsted Kommune, en forpligtelse til at afhjælpe med at udskifte de nedslidte gamle rør fra tiden omkring 1940.

I lejekontrakten af 2017 mellem Ringsted Kommune og Virkelyst Havekoloni, står der i punkjt 9: Eventuelt nødvendige nyanlæg eller fornyelse af udslidte ledningssystemer udføres i samråd med kommunen, idet der for hvert enkelt tilfælde af denne art skal træffes aftaler om udførelse og betalingsform.

Da Ringsted kommune har givet udtryk for, at de ikke agter at medvirke hverken financielt eller med arbejdet, har bestyrelsen besluttet at få en advokat med speciale i disse forhold til at undersøge lovligheden af dette.

  1. Underskrivning af sidste bestyrelsesreferat

Referatet blev underskrevet.

  1. Nyt fra kassereren

Kassereren fremlagde status på regnskabet. Vandspildet er lidt mindre end før, men stadig højt.

Havelejen følger indeks-reguleringen. Bestyrelsen vedtog, at havelejen vil stige med 50 øre pr. kvadratmeter. Vand stiger til 20 kr. pr. kubikmeter

  1. Siden sidst fra de forskellige udvalg
  • Formanden

Peter og Mahmoud tager sig af det praktiske vedr. salget af de inddragne haver

Bestyrelsen udsender regninger fremover via mail. Til dem, der ikke har aflevet mailadresser, sendes en sms, at man kan hente posten i sit postrør/brevkasse i haven.

Køleskabet i værkstedet lukkes i vintersæsonen, og temperaturen sættes på 10 grader.

Der afholdes bestyrelsesmøde i midten af januar, hvor vi kigger på årsregnskabet, revision af love og regler, samt påbegynder forberedelserne til generalforsamlingen i marts

Revision af Bestyrelsens forretningsorden udsættes til næste møde

———————————————–

  • Lars

Har udarbejdet forslag til data-politik for Virkelyst.

Lars fortsætter med at sætte sig ind i regnskabet sammen med Kai.

————————————————

  • Peter

En have er solgt siden sidst. Stadig 6 haver til salg.

——————————————————–

  • Mahmoud

Tager sig af at indkøbe et mini-pengeskab til opbevaring af følsomme persondata.


Referat bestyrelsesmøde d. 22. Oktober 2019.

Afbud fra Michael

Ordstyrer: Lene

Referent:   Kirsten

Godkendelse af referat fra sidste møde:   Godkendt uden kommentarer.

Nyt fra kassereren:

Pbs: 

Lars og Kaj arbejder på sagen.

Skyldnere:

D.d. mangler 19 havelejere at betale haveleje. Der er afsendt påkrav til de pågældende, vi afventer.

Nyt fra formanden:

Klipning af baghække/yderhække fremover:

Klipning på begge sider af yderhækkene udføres fremover af havelejerne. De kan til gengæld slippe for fællesarbejde. Gældende for Gladiolusvej og Anemonevej.

Forberedelse til vandlukning:

Lene og Peter mødes fredag for at forberede arbejdet med vandlukning lørdag d. 26. oktober.

Stop for indkøb og udlevering af øl:

Ved sæsonens afslutning, lørdag d. 26. oktober, når der lukkes for vandet, er det samtidig slut med indkøb og udlevering af øl fra værkstedet.

Tilbud fra havefirmaer:

En enig bestyrelse har bedt om tilbud på arbejdet som pladsmand. Vi indhenter flere tilbud.

Levering af grus og sten:

Fremover leverer foreningen ikke grus og sten til havelejere.

Udlåning af redskaber m.m.:

Fremadrettet låner vi ikke vores værktøj og maskiner ud. Med mindre det er til bestyrelsesmedlemmer.

Pladsmanden kan ikke låne ting ud.

Opstramning af regler vedr. haveleje indbetaling:                                                                            223

Skriftligt materiale skal formuleres og godkendes på generalforsamlingen.

Ovenstående gælder også for revidering af vores Ordensregler og Vedtægter, samt udsendelse af materiale på mail fremover.

Rengøring af toiletvognen:

Vi beder Birgit om at rengøre toilettet oftere, ca. 1 gang ugentlig i sæsonen.

Rydning af området ved traktorhuset:

Peter og Kaj sørger for det.

Kummefrysere:

Den ene kummefryser i fælleshuset fjernes. Den nyeste beholdes og sættes i køkkenet.

Tilbagemelding på mail:

Ved kommunikation på mail bestyrelsen imellem, betragter Lene manglende tilbagemelding indenfor 7 dage som enighed. Dette er vi enige om.

Endelige beslutninger tages altid på bestyrelsesmøder.

Pkt. fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten:

Referat fra Retssag mod et af vores medlemmer:

Kirsten refererede fra retssag mod et af vores medlemmer vedr. opbevaring af heroin.

Medlemmet er nu kendt skyldig, endelig dom afsiges når sagen har været omkring Retslægerådet til udtalelse. Vi afventer den endelige dom, og tager derefter stilling til konsekvenser af dette i haveforeningen.

Salg af ulovlig have:

Køber af F 44 forlanger at bestyrelsen tager kontakt til vurderingsforsikringen vedr. fejl i vurderingen. Dette tager vi til efterretning.

Regler for vurderingsudvalgets arbejde:

Vi skal sørge for en helt fast procedure for vurdering og bestyrelsens ansvar i forhold til dette.

Bestyrelsen arbejder videre i samarbejde med vurderingsudvalget.

Forsikringer – hvordan er vi dækket som forening:

Vi har pt. Følgende forsikringer:

Bestyrelses ansvars forsikring.

Vurderingsforsikring.

Ulykkesforsikring for de ansatte.

Ansvarsforsikring

Brandforsikring gælder bygninger og løsøre.

Forsikring mod hærværk

                                                                                                                                                                224

Vi tegner nye forsikringer igennem kolonihaveforbundet i stedet for Codan. Dette gælder følgende forsikringer. Ansvarsforsikring – brandforsikring og forsikring mod hærværk.

Tilbud om kollektiv medlemsforsikring:

Tilbud, priser m.m. sendes ud sammen med materiale til generalforsamlingen.

Ny vandledning:

Det er besluttet på byrådsmøde at vi gerne må lægge ny vandledning i kolonien. Der gives ikke tilskud fra kommunen.

Vi skal i gang med at undersøge nærmere, samt indhente tilbud på arbejdet. Financiering skal godkendes på generalforsamlingen.

El – hvordan arbejder vi videre:

Som lovet på sidste generalforsamling, har bestyrelsen arbejdet videre med undersøgelse af at få el indlagt i foreningen.

Vi har fået godkendelse fra Ringsted kommune. Vi har haft kontakt til el selskabet.

Info om dette inden generalforsamlingen, hvor sagen tages op til evt. godkendelse.

Julefrokost:

Vi har besluttet at afholde julefrokost for foreningens medlemmer d. 14. december.

Tilmelding og betaling til Birgit Østerby. Birgit står for menuen.

Ny kasserer:

Vi vælger ny kasserer på generalforsamlingen i marts 2020. Lars er stadig under oplæring og opstiller til posten.

Etablering af bad og toilet:

Behandles under Peters punkter.

Birgits løn:

Birgit aflønnes fremadrettet med 115 kr. i timen (mindsteløn).

Lars:

Kreds/kolonihave forbundet:

Lars mener at forbundets hjemmeside er uforståelig og svær at finde rundt på. De annoncerer f.eks. ikke kursusvirksomhed.

Kasserer kursus og Persondataloven:

Lars har været på kasserer kursus, er rigtig positiv.

Kurset omhandlede også persondataloven.

Skriftligt materiale skal udarbejdes. Freja og Lars arbejder med dette.

Have- og vejudvalget:

Stabil havemand er færdig med klipning af yderhækkene.

                                                                                                                                                             225

Mahmoud og Freja:

Have- og vejudvalget:

Tjekket op og udsendt breve, samt bestilt hækklipning i div. Haver.

Peter:

Oprydning på værkstedet.

Peter og Kim sørger for dette:

Status på varmepumper:

Intet nyt, Peter kontakter.

Køb og salg af haver:

Der er pt. 6 haver til salg – en er på vej til at blive solgt.

Ændring af fælleshusets Pissoire:

Peter har som aftalt på sidste møde indhentet tilbud på følgende:

Etablering af puslebord samt ændring fra pissoire til toilet. Dette vil koste 21.451 kr. incl. Moms.

Det vil koste over 100.000 kr. at etablere bad i fælleshuset. Dette meldes tilbage på generalforsamlingen.

Evt.

Ingen pkt. til drøftelse.

Næste møde aftales pr. mail.

Lene og Kirsten arbejder med et forslag til ændring af ordensreglerne.

Mødet slut kl. 21.00

Referent Kirsten.

—————————————————————————————————

Referat bestyrelsesmøde d. 28. september 2019

Afbud fra: Michael og Kaj (kasserer)

Godkendelse af referat: Godkendt uden kommentarer.

Referent: Kirsten.

Ordstyrer: Lene.

Nyt fra kassereren:Ikke tilstede.

PBS:           Alle faste udgifter skal på PBS.

Status Lars:     Næste møde.

Økonomi:       Næste møde.

Nyt fra formanden:

Vinterlukning:

Vi holder 15 grader varme på kontoret i vinderhalvåret fra lørdag d. 26. oktober.

Lang debat om opvarmning på værkstedet i forhold om div. Værktøj og maskiner kan tåle kulde / frost. Vi blev enige om at holde en temperatur på 10 frader i vinterhalvåret v. olie radiator m. termostat.

Vi tager det op igen til foråret.

Vurdering:

Som hovedregel sker der ikke vurderinger af haver i vinterhalvåret. (1. nov. – 1. marts).

Vurdering sker kun i nødstilfælde i denne periode.

Byggeansøgninger:

Ringsted kommune følger ikke op på reglerne. D. 8. oktober afholdes møde mellem Ringsted kommune og Forbundets jurist.

Vi skal tjekke tegninger for mål, når vi modtager dem, og fortælle folk hvor vigtigt det er at tegninger og mål overholdes når byggeri går i gang.

Vand el og vejbump:

Lene har ansøgt kommunen om tilladelse til at etablere vejbump på vores veje.

Afventer politisk møde ang. Vandrør.

El afventer politisk beslutning.

Julebuffet for medlemmerne:

Aftalt at arrangere dette d. 14. december, hvis der er interesse. Lene og Peter arbejder videre.

                                                                                                                                                              220

Nyt fra have-og vej udvalget (Lars og Mahmoud)

Pr. dags dato 20 sager.

15 haver mgl. Hækklipning.

  3 haver med hække højere ene 160 mod vej.

  2 haver med ukrudt m.m.

Vi anbefaler at Michael og Freje overtager Lars plads i have – og vej udvalget.

Der bestilles hækklipning og udsendes bøder m.m.

Den stabile Havemand har afgivet tilbud på klipning af yderhækkene. Vi vedtager tilbuddet og bestiller arbejdet.

Vedr. boder m.m. arbejdet dette ind i ordensreglerne ved revidering af disse.

Peter diverse:

Fælleshusets pissoire:

Forslag om ændring til alm. Toilet. Vi får opsat pusleplads til babyer + nye toiletsæder på alle toiletterne i fælleshuset. Vi undersøger muligheden for at etablere bad.

Status på varmepumperne:

Peter undersøger om der ikke kan indstilles at de automatisk begynder at køle når temperaturen overstiger evt. 20 grader.

Reparationer:

Vinduer til gavlen i fælleshuset er bestilt:

Nye skruer (specielle) til flagstængerne er bestilt.

Køb og salg af haver:

Der er pr. dags dato 6 haver til salg.

Kirsten diverse:

Gebyr lejekontrakter:

Nye lejekontrakter = gebyr på 500 kr.

Nøglekviteringer til toiletvogn:

Husk altid 2 kopier en til mappe samt en til sagsmappen.

Evaluering af den fælles arbejdsdag:

Alt fungerede perfekt. God stemning – masser af arbejdsopgaver blev færdiggjort – dejlig mad og mange fremmødte. Rigtig god dag.

Per havemand skal sprøjte vores fællesarealer, så ukrudtet holdes nede.

                                                                                                                                                                221

Praktisk planlægning vedr. lukning af vand:

Vi mødes alle på værkstedet kl. 10.00. Der lukkes for vandet kl. 8.00.

Honorering af Karstens kørsel på vejene:

Gavekort for i år på 1.000 kr. Kirsten aftaler med Karsten fremadrettet.

Aktivitetsudvalg:

Pkt. udsættes til debat i vinterens løb.

Revision af ordensreglerne:

Pkt. udsættes til debat i vinterens løb.

Hjemmesiden Mahmoud:

Intet nyt.

Revidering af forretningsordenen for bestyrelsens arbejde:

Denne er revideret, nogle ting er ikke kommet med, Lene undersøger.

Evt.

Lars har tilmeldt sig Kasserer og regnskabs kursus.

Debat om vedligeholdelse af fællesarealer.

Debat om vedligeholdelse af hjertestarter.

Mødet slut kl. 13.00.

Referent Kirsten.

Referat Bestyrelses møde d. 22. august 2019

Tilstede:     Afbud fra Freja

Ordstyrer:   Lene

Referent:     Kirsten

Godkendelse af referat fra møde d. 18. juni:         Godkendt uden kommentarer.

Nyt fra Kasseren:

Gennemgang af regnskab pr. 21. august.

Debat og uddybning af/om forskellige konti.

Nyanskaffelser større beløb – varmepumper Fælleshus 40.000 kr. – Lys til fælleshus samt kontor 13.340 kr.

Nye infotavler 10.776 kr. – ny lem til vandbrønd 25.838 kr.

PBS:

Kaj og Lars sørger for tilmelding af alle faste udgifter til PBS.

Nyt fra Formanden:

Vinterlukning: Forslag om fast dato for vinterlukning af vand. Vi er enige om at der fremover lukkes for vand, samtidig med sommertid slutter. I år betyder det at der lukkes for vandet søndag d. 27. oktober.

Uvedkommende ved fælleshuset:

En del unge er begyndt at holde til under halvtaget v. fælleshuset. Der ryges hash + sniffes gas m.m. og der flyder med affald.

Flere fra bestyrelsen har påtalt til dem at de ikke har noget at gøre her og bedt dem om at flytte sig.

Vi sætter skilte op med privat 3 stk. og hvis de ikke flytter sig må vi kontakte politiet.

Lars + Mahmoud undersøger markedet for skilte.

Øl indkøb og øl salg:

Da vi ikke har spiritusbevilling til andet end vores årlige arrangementer er det besluttet at der ikke længere sælges øl og vand i værkstedet over foreningens regnskab. Der bliver derfor kun indkøbt øl og vand til arrangementer samt til frivillige hjælpere i foreningen. De der ønsker at hygge med en øl i værkstedet må fremover selv medbringe dem.

Nye skraldespande:

Besluttet at indkøbe nye affaldsspande til opsamling af hundeposer. (Lars og Mahmoud).

Misligholdelse af haver fremover:

Vi bruger vinterhalvåret til at arbejde med revision af regler for misligholdelse af haver – ordensregler – bøder m.m. Fremlægges på generalforsamlingen i marts 2020.

Nyt aktivitetsudvalg og slut med fodbold:

De sidste 2 år har der ikke været tilslutning til vores årlige fodboldarrangement. Derfor er dette blevet aflyst.

Vi ønsker at nedsætte et aktivitetsudvalg til fremtidige fælles arrangementer. Dette tages op på vores generalforsamling i foråret.

Status på vand og el:

Vandforbruget er faldet betydeligt efter udbedring af lækage på Gladiolusvej.

Vi måler stadig og tager det lidt mere roligt i forhold til nye vandrør.

Vi afventer politisk møde i Ringsted kommune sidst i September måned vedr. el. Er ikke særlig optimistiske.

Madbiksen:

Fra næste sæson er madbiksen kun for medlemmer af haveforeningen – lukket gruppe og kun i havesæsonen.

Pkt. fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Lars:

Status på vej- og have udvalg vedr. ukrudt – hækklipning m.m.

Vindmølle opsat i have i foreningen. Vi ved ikke om der er ansøgt om opsætning. Mahmoud kontakter vedkommende havelejer.

Status på kassererposten: Lars har brugt nogle lørdage sammen med Kaj og føler selv at han er kommet godt med. Lars sørger selv for for kursus virksomhed. Mener har er klar til generalforsamlingen, hvis han bliver valgt.

Peter:

Diverse:

Toiletterne tømning: Peter har aftalt at der tømmes tank ved toiletvognen hver 3. uge i sæsonen.

Varmepumper og elradiatorer:

Varmepumper er opsat i fælleshuset og radiatorerne er afmonteret.

Vi lader radiatorerne sidde endtil der skal males i fælleshuset for en syns skyld.

Reparationer:

Strøm til musikanlæg er flyttet ind i skabet. Anlægget skal indstilles.

Køb og salg:

Der er solgt et par haver siden sidste møde. En del til salg lige pt.

Kirsten:

Fælles arbejdsdag d. 14. september kl. 9.30 i fælleshuset. Kaffe / the med brød kl. 9.30 – 10.00

Kirsten er ansvarlig for materialer vedr. malerarbejde.

Peter er ansvarlig for materialer vedr. reparationer.

Kirsten aftaler med Birgit vedr. forplejning.

Lene udarbejder liste over bemanding af kontoret for september måned.

Næste møde afholdes d. 22. oktober kl. 17.30.

Referent Kirsten Sørensen

Referat bestyrelsesmøde d. 18. juni 2019 

Velkommen til Freja, der nu træder ind i bestyrelsen i stedet for Kaj Pristed, der har solgt sin have. Kaj fortsætter som kasserer.

1 Godkendelse af referat:

Referat fra sidste møde godkendt uden kommentarer.

2 valg af ordstyrer:

Lene Larsen

3 valg af referent:

Kirsten Sørensen.

4 Nyt fra formanden:

4.1. Vandsituationen:

Debat om problemerne og hvilke tiltag vi har foretaget indtil dato. Vi har ikke fundet nogen rørsprængning, og efter målinger, beregninger og tjek af alle stophaner og målere, er vi nu rimelig sikre på, at det store vandforbrug, skyldes de gamle møre vandrør og at vandspildet i år muligvis vil blive lidt større end sidste år. Vi besluttede nu, at holde vandet åbent hele døgnet resten af sæsonen, da systemet ikke har godt af, at vi åbner og lukker hele tiden. Vi risikerer at gøre problemet værre.

Vi mangler at tjekke dræn brøndene rundt omkring i foreningen, for at se om der løber vand i disse. Mahmoud lovede at påtage sig denne opgave.

Der arbejdes videre med at få ny vandrørsledning i samarbejde med Ringsted kommune og Kredsen.

4.2. Ny procedure når foreningen skal sælge en have:

Når foreningen har inddraget en have og denne skal sælges er proceduren fremover således:

Haven vurderes, sættes til salg og sælges efter en uge for højeste bud op til vurderingen.

4.3. Oplæring af Lars som kasserer:

Kaj og Lars aftaler indbyrdes tidspunkter hvor de arbejder sammen om regnskabet. Det er vigtigt for bestyrelsen at Lars bliver klædt godt på til opgaven inden han overtager opgaven.

Kirsten kontakter Winkas ang. Kurser i regnskabssystemet.

4.4. PBS, Mobilpay:

Kaj sørger for at tilmelde alle faste udgifter til PBS.

Lene undersøger vedr. Mobil Pay som forening. Koster det penge og hvordan?

4.5. Varmepumper til fælleshuset:

Michael har haft chefkonsulent ude for at tjekke huset, for at finde den rette størrelse varmepumpe til fælleshuset. Han foreslår 2 stk. til en pris af 17.395 kr. pr. stk. + moms fuldt installeret.

Beløbet skulle være indtjent på ca. 3 år, i forhold til el-prisen vi betaler i dag.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at sætte arbejdet i gang. Udgiften holder sig under 50.000 kr.

4.5. Langtids – lejeaftale med Kredsen:

Udkast til lejeaftaler er udsendt inden mødet.

Debat udfra udkast – vi ønsker indføjet i kontrakten at kredsen skal sørge for vedligeholdelse af bygningen, efter samme regler som øvrige lejere. Bygningen skal males i samme farver som fælleshus m.m. Herudover ønsker vi div. Tilføjelser vedr. misligholdelse.

Vi fastsætter lejekontraktens udløb til år 2035, (som foreningens lejeaftale med Ringsted kommune), såfremt der ikke sker misligholdelse i forhold til aftalen. (Mahmoud er uenig i denne beslutning).

Aftalen træder i kraft d. 1. januar 2020.

4.6. Papirer til bank med alles underskrifter:

Arbejdernes Landsbank skal have underskrifter fra alle i bestsyrelse. (Ny konto oprettet her).

Papirerne ligger hjemme hos Lene og dette punkt klares efterfølgende på kontoret, Lene sender besked når papirer er klar til underskrifter.

4.7. Bestyrelsens forretningsorden:

Udkast er udsendt inden bestyrelsesmødet. Udkastet er enstemmigt vedtaget.

Fremtidig arkiv ansvarlig skal vælges. Mahmoud påtager sig dette.

Michael donerer et aflåseligt pengeskal til opbevaring af person følsomme oplysninger.

4.8. Opdaterede medlemslister:

Kaj og Lars sørger for at udarbejde opdaterede medlemslister hver d. 1. i måneden.

4.9. Alkohol bevilling:

Politiet har efter flere ansøgninger til div. Arrangementer i fælleshuset afslået at give alkoholbevilling.

Det betyder at der fremover ikke sælges alkohol, udover de få godkendte årlige arrangementer hvor vi har bevilling.

Peter taler med Birgit (Bankofuglen). Birgit sørger for indkøb af øl – vand og vin til Sct. Hans festen for foreningen. Laver efterfølgende regnskab over salget og afregner med kassereren.

4.10. Nye info tavler – nye vej oversigtstavler:

Nye info tavler 4 stk. er indkøbt og er i gang med at blive sat op. Tilbud over nye oversigtstavler over foreningens veje 2 stk. er indhentet. Pris 8.000 kr. Lene bestiller 2 stk. til erstatning for de gamle der er ved at falde fra hinanden.

4.11. Godkendelse under Folkeoplysningsloven:

Vi ønsker at få vores forening godkendt under Folkeoplysningsloven. Vi mener at vi er berettiget til dette.

Mahmoud sørger for ansøgningsskema på kommunen. Dette vil betyde at vi kan låne lokaler af Ringsted kommune uden at skulle betale dyr leje.

4.12. Pladsmandens arbejdsbeskrivelse:

Udkast til aftale mellem pladsmand og bestyrelse er udsendt inden bestyrelses møde.

Godkendt uden yderligere tilføjelser.

4.13. Ny person til vedligeholdelse af veje:

Thomas Tøf Tøf har meddelt at han fra 1. oktober p.g.a. arbejde ikke længere kan påtage sig opgaven. Vi skal finde en ny traktor kører senest fra 1. oktober og gerne inden da Thomas gerne vil stoppe tidligere.

4.14. Opsigelse af haver og bøder efter Sct. Hans:

Ifølge reglerne i foreningen er der til få havelejere givet påbud om at få vedligeholdt og opryddet i haverne. Hvis dette ikke gøres vil vi inddrage haverne.

Have – og vejudvalget tjekker Hække umiddelbart efter sct. Hans.

4.15. Fællesarbejde i foreningen lørdag d. 14. september:

Kirsten har udarbejdet liste over arbejdsopgaver til denne dag, og sørger for opslag på Facebook samt til tavlerne efter frivillige hjælpere.

Vi skal have kontaktet en tømrer inden, da sålbænkene under vinduerne i fælleshuset skal repareres, således at vi kan male .

Kirsten renskriver listen over arb. opgaver og lægger den på kontoret. Hvis andre medlemmer af bestyrelsen kommer i tanke om flere opgaver, så skriv dem gerne på.

Vi skal sørge for indkøb af materialer inden arbejdsdagen.

4.16. Revision af ordensreglerne:

Udsættes til næste møde.

4.17. Efterlysning af frivillige hjælpere:

Vi mangler frivillige hjælpere til div. Arbejdsopgaver i foreningen. Kirsten laver opslag til tavlerne samt på Facebook. Kirsten er kontaktperson og modtager tilmeldinger.

5. Nyt fra kassereren:

5 havelejere skylder stadig haveleje for 1. halvår. Der er afsendt flere rykkere med gebyr. Sendes igen. Hvis der er skyldige beløb til 1. okt. Kan vi opsige lejemålet i forhold til reglerne.

6. Nyt fra Vej – og have udvalget:

Have – og vej udvalget tjekker som tidligere nævnt hakke umiddelbart efter Sct. Hans.

Der følges samtidig op på tidligere påmindelser om ukrudt og misligholdelse af haver.

Der er opsat nye skilte med fartbegrænsning samt spejle rundt omkring på foreningens veje.

7. Nyt fra vandudvalget:

28. maj blev der udskiftet en del stophaner og 2 vandmålere. I forbindelse med vores tjek af vand har vi fundet flere stophaner og vandmålere der skal udskiftes. Dette gøres efterfølgende.

Vi har ligeledes fundet listen fra efteråret 2018 hvor der også er en del målere og stophaner der skal udskiftes.

8. Hjemmesiden:

Intet nyt.

9. Byggeansøgninger:

Husk at fra d. 1. juli må kun Kredsen forhåndsgodkende byggeansøgninger ifølge nye regler.

10. Nyt fra Kredsen – slutgodkendelser:

Udsættes til næste møde.

11. Havesalg:

Der er solgt en hel del haver, der er pt. 8 haver til salg.

Lars har sammen med Peter deltaget ved flere havesalg. Lars er nu klar til at klareopgaven alene, således der nu er 2 bestyrelsesmedlemmer til at stå for havesalg.

12.Eventuelt:

Der mangler 1 løvrive samt 2 papegøje tænger fra værkstedet.

Vores ene hækkeklipper er gået i stykker. Vi undersøger pris på ny.

Oprydning på værkstedet efter Sct. Hans.

13. Næste møde:

Næste bestyrelses møde afholdes d. 22. august kl. 17.30.

Referent Kirsten.


Referat bestyrelsesmøde d. 4. maj 2019    

Alle tilstede

1 Godkendelse af referat:  Godkendt uden kommentarer.

2 Ordstyrer:       Lene

3 Sekretær:       Kirsten

4 Nyt fra formanden:

A Thomas traktor mand stopper til oktober 2019. Vi skal finde en anden.

  Forslag om at opgaven overgår til pladsmand. Lene kontakter Per.

B Michael Prahn stoppet som kredsrep. Pga. sygdom.

   afløst af Per brandmand.

C Problemerne med Åkandevej 21.

   Hvad gør vi fremadrettet. Besluttede at vi får haven vurderet

  Og sætter den til salg.

  Peter kontakter vurderings udvalget . Mahmoud kører og afleverer brev personligt til have lejer.

D Havepræmier 2019.

  Kirsten og Peter tager sig af det.

E  Ny printer.

   hvilke behov har vi?

  Lene og Kaj holder møde med firmaet og aftaler ny leasing aftale.

F Plantebælte mod Kildemarken.

  Kredsen er inddraget i sagen.

  Tidligere bestyrelsesmedlem har haft kontakt til Ringsted kommune vedr. de store træer mod

  Kildemarken.

  Lene har taget over på sagen, og har haft kontakt med teknisk forvaltning. Positiv oplevelse.

G Spiritus bevilling regnskab med øl/vand:

  Lene søger ny spiritus bevilling. Salg af øl og vand indgår i foreningens regnskab. Som aftalt

  På tidligere generalforsamling.

H Ekstra ordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændring:                                                   210

  Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 22. maj kl. 19.00 i fælleshuset.

I Udskiftning af el radiatorer i fælleshuset.

  Besluttede at udskifte el radiatorer i fælleshuset med 2 stk. varmepumper.

  Lene kontakter div. Firmaet for tilbud, sendes til bestyrelses medlemmerne. Tages op på næste

  Møde.

J Møde om køb og salg:

  Møde med info og gennemgang af regler og papirer vedr. køb og salg af haver – hjemmesiden –

  Samt byggeansøgninger afholdes onsdag d. 22. maj efter generalforsamling.

K Indsamling af mailadresser – gebyr for postbreve.

  Besluttet at alle der har en mail adresse skal aflevere den til foreningen.

  Fremadrettet sendes fortrinsvis kun post pr. mail.

  Kun personer der er fritaget for e-post kan få postomdelte breve.

  Fremadrettet arbejder vi på at indføre gebyr for postomdelte breve.

L kontanter på kontoret.

  Ingen kontanter på kontoret bortset fra småbeløb.

M El – udvalg.

    Der nedsættes et udvalg bestående af forslagsstillere til nærmere undersøgelse af priser m.m.

5. Nyt fra kassereren:

  Alm. Orientering.

  Kaj efterlyser kopi af kørekort og sygesikring fra alle bestyrelsesmedlemmer, medbringes i

  Banken. Gerne i 2 eksemplarer. Vi påtænker at dele vores indestående i 2 banker Nordea og  

  Arbejdernes Landsbank.

  Referat fra generalforsamling + årsregnskab medbringes i banken.

  Der er afsendt 1. rykkerskrivelse til samtlige have lejere der skylder haveleje.

  Der mangler stadig haveleje indbetaling fra 24 have lejere. Der sendes nu 2. rykkerskrivelse

  Med gebyr til disse.

6 Vej- og have udvalg:                                                                                                                       211

  Der gennemgås haver, vej for ukrudt/affald m.m. af vej og have udvalget lørdag d. 18. maj.

  Der laves opslag på facebook + på hjemmesiden.

7 Nyt fra vandudvalget:

   Vedr. vandspild – nye vandrør – dette er overgivet til kredsen, der har bedt kommunen om et

  Møde and. Dette.

  Der blev åbnet for vandet onsdag d. 10. april. Der er efterskruet en del steder, samt udskiftet

  Flere stophaner.

  Lene er kontaktperson fremover. Rabah Ali er den der fremadrettet reparerer m.v.

  Liste over gamle vandmålere der skal skiftes, er ikke lige til af finde. Vi leder videre, ellers

  Må vi ved gennemgang af alle målere lave en ny liste.

8 Nyt fra hjemmesiden:

  Lene har nu også adgang til at lave opslag på hjemmesiden. Lene har lavet nogle ændringer

  Således at det er nemmere at komme rundt på hjemmesiden.

9 Nyt om byggeansøgninger:

Alle bestyrelsesmedlemmer bliver sat ind i arbejdet vedr. byggeansøgninger på mødet d.

  22. maj. Ansøgningsskemaer udleveres fra kontoret om mandagen.

  Vi tjekker og vejleder når ansøgningen afleveres på kontoret.

10 Nyt fra kredsen:

Lene udsendt pr. mail til alle bestyrelses medlemmer.

11 Havesalg:

    Der er godt gang i salg af haver.

12 Eventuelt:

    Peter orienterede om at der har været en anonym henvendelse til Fødevaremyndighederne

    Om brug af køkkenet til mandags spisning og madlavning til Bankospil.

    Fødevarekontrollen har derfor været på besøg.

    De konstaterede at alt var ok. Det hører under det de kalder bagatelgrænsen. Der gælder andre

    Regler for lukkede foreninger.

Vi har fået en smilende smiley.                                                                                                         212

Fordeling af vagter til kontor åbent om mandagen frem til d. 1. august

13. Næste møde:

      Afholdes tirsdag d. 18. juni kl. 17.00 til 18.00. Inden Sct. Hans arrangement.

Referent Kirsten Sørensen.

——————————————————————————————————————-

Referat bestyrelsesmøde torsdag d. 11. april 2019                                             206.

Ordstyrer:     Lene

Referent:       Kirsten

Referat fra sidste møde godkendt uden kommentarer.

Velkommen til Lene Larsen ny formand

Velkommen til Lars Jørgensen og Michael Kristensen nye bestyrelsesmedlemmer.

1 Bestyrelsens konstituering:

Formand: Lene Larsen

Næstformand: Mahmoud Elawad

Kasserer: Kaj Pristed

Sekretær: Kirsten Sørensen

Udlejning af fælleshus: Peter Lauritsen

Havesalg: Peter Lauritsen

Hjemmeside: Mahmoud + Lene

Facebook: Kirsten + Thomas Lauritsen (frivillig).

Diverse Udvalg m.m.

Vandudvalg: Lene + Michael + Mahmoud samt Kim Melgaard som frivillig m. fl.

Have og vej udvalg: Mahmoud + Lars

Pladsudvalg: Lene og Per (pladsmand).

Udlejning af fælleshus

Aktivitetsudvalg: Birgit Østerby (bankofuglen).

2 Aflevering og udlevering af nøgler + computer:

Mette Brun

Chalotte Olsen

Kim Melgaard

                                                                                                                                                        207.

Michael Kristensen

Lars Jørgensen

Lene Larsen

Mette og Chalotte skal kontaktes for aflevering. Kirsten kontakter.

3 Kontordage 2019 samt bemanding:

Åbningstid på Kontoret hver mandag i sæsonen undtagen på helligdage i tidsrummet 17.30 – 19.00.

Vi fordelte os på mandage frem til 1. juni. Lene sender liste pr. mail.

4. Bestyrelsesmøde vedr. køb og salg af haver :

Afholdes efter d. 27. april hvor Kirsten er hjemme igen efter ferie.

Info om brug af hjemmeside på samme møde.

5. Åbning af vand:

Besluttet at åbne for vandet tirsdag d. 16. april således der er åbnet til påske. Lene kontakter Kim Melgaard efter mødet.

Alle undtagen Kirsten og Michael deltager ved vandåbning.

6 Bank:

Kaj og Lene skal i banken vedr. ny formand div. Papirer.

7 E-mail adresser:

Mahmoud og Lene får tjek på e-mail adresser.

8 Alarm system:

Skal kodes om vedr. sms besked ved alarm.

kontaktpersoner fremover: Peter + Mahmoud + Lene + Lars.                                                        208

9 Ny rive til traktor:

Ønske om indkøb af ny rive til traktor til vedligeholdelse af vejene. Lene tager en snak med Thomas der kører traktoren for os.

Tages op på næste møde.

10 Haveleje:

52 have lejere mangler at betale haveleje pr. 1. april. Dette svarer til 120.000 kr.

Der sendes nu rykkere til disse samt til et medlem der ikke har betalt for kollektivt vand.

11 Printer:

Der skal leases ny printer.

Vi undersøger muligheder samt priser.

12 Tilføjelse til vedtægter:

Tilføjelse til vedtægterne besluttet på generalforsamlingen skal godkendes på ekstra ordinær generalforsamling.

13 Næste Bestyrelsesmøde:

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag d. 4. maj kl. 10.00.

Mødet slut kl. 16.30

Referent Kirsten Sørensen

————————————————————————————————————————–

Referat Bestyrelsesmøde d. 11. marts 2019                                                   205

Alle Tilstede

Godkendelse af referat: Godkendt uden kommentarer

Valg af ordstyrer:             Mette

Valg af referent:               Kirsten

Nyt fra formanden:

a opgavefordeling til generalforsamlingen:

Alle praktiske opgaver fordelt:

Kaj : Afkrydsningslister- stemmesedler – morgenbrød + pålæg – vingaver.

Kirsten og Mahmoud: Indskrivning samt dørvagt.

Birgit: Kaffebrygning m.m.

Kim vil meget gerne fortsætte med flere praktiske arbejdsopgaver efter generalforsamlingen.

Vand – værksted – udskiftning af vandmålere m.v.

Mødet slut kl. 17.00.

Referent Kirsten

————————————————————————————————————————-

Referat bestyrelsesmøde d. 23. januar 2019                                                                             203

Alle tilstede.

Godkendelse af referat:       Godkendt uden kommentarer.

Valg af ordstyrer:                 Mette

Valg af sekretær:                 Kirsten

Gennemgang og debat af alle indkomne forslag til generalforsamlingen.

3 forslag fra bestyrelsen:

2 stk. omhandler ændring af vedtægterne.

1 stk. tilføjelse til ordensreglerne.

1 forslag fra Lene Larsen, Thomas Lauridsen og Anders Hansen vedr. undersøgelse af muligheden for at etablere el i kolonihaveforeningen.

1 forslag fra Kirsten Møller, Lone Jøns og Mikael Fogt vedr. el i foreningen.

1 forslag fra Lene Larsen, Thomas Lauridsen og Anders Hansen vedr. kolonihaveforbundet overtage regnskabet m. bilag.

1 forslag fra Lene Larsen, Thomas Lauridsen og Anders Hansen vedr. muligheden for at udnævne æresmedlemmer.

1 forslag fra Lene Hansen, Thomas Lauridsen og Anders Hansen vedr. foreningens hjemmeside.

1 forslag fra Mette Brun vedr. ændring af foreningens regler for hækhøjde.

1 forslag fra Lene Boye Hansen vedr. indkøb af kværn og presser til æblemost.

                                                                                                                                                               204

1 forslag fra Mahmoud Elawad vedr. honorering af kasserer og formand.

1 forslag fra Birgit Østerby vedr. opsætning af skurvogn til bad og vaskemaskiner.

Gennemgang, rettelser og tilføjelser til indkaldelsen til generalforsamlingen.

Kim renskriver med div. Tilføjelser.

Peter og Kirsten sørger for trykning, samling af materialet samt udsendelse.

Kaj sørger for trykpude til stempel, kuverter og frimærker.

Opfølgning på indbetaling af haveleje:

Efter opgørelse er der nu 3 have lejere der har modtaget påkrav vedr. mgl. Betaling og disse risikerer nu at få opsagt lejemålet.

Henvendelse vedr. affald i en have:

Bestyrelsen har modtaget henvendelse vedr. affald henliggende i en have, heraf køkkenaffald.

Der afsendes brev til pågældende have lejer med krav om at få det fjernet. Ellers vil det blive gjort for lejerens regning efter gældende frist.

Mahmoud opdaterer E-mail liste.

Referent Kirsten Sørensen

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Referat Bestyrelsesmøde d. 9. Januar 2019.                                                                               102

Ikke tilstede: Mahmoud og Chalotte.

Godkendelse af referat: Godkendt uden kommentarer.

Valg af ordstyrer: Mette.

Valg af sekretær: Kirsten.

Dagsorden:

Gennemgang af modtagne forslag til generalforsamlingen.

Debat og formulering af bestyrelsens egne forslag til generalforsamlingen.

Referat:

Gennemgang og debat af modtagne forslag fra have lejere.

Gennemgang og debat af foreningens regnskab for 2018.

Gennemgang og rettelser af kladde til indkaldelse til generalforsamling 2019.

Gennemgang og formulering af bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.

Næste møde afholdes d. 23. januar kl. 16.00

Kirsten kontakter Mahmoud og Chalotte.

Referent Kirsten Sørensen