Bestyrelsesreferat 2020

BESTYRELSESMØDE VIRKELYST HAVEKOLONI

Bestyrelsesreferat 2020

Referat bestyrelsesmøde d. 1. september 2020

Afbud: Michael

Ordstyrer: Lene

Referent: Kirsten

1 godkendelse af ref. fra sidste møde.

Referatet godkendt uden kommentarer.

2 Nyt fra kassereren:

141 havelejere mangler dags dato d. 1./9. at betale 2. ½ årlige haveleje.

Vores regnskab ser ok ud. Der er brugt en del penge på renovering af vejene, maling af fælleshus m.m.

Lige pt er vi i gang med at få renset og skyllet dræn på Gladiolusvej, det kommer også til at koste en del.

3 Nyt fra formanden:

a Kollektiv forsikring:

Ca 59 havelejere er pt. tilmeldt den kollektive forsikring. Det har været et meget stort adm. arbejde at få styr på dette. Foreningen bliver opkrævet beløb for præmierne, og vi skal efterfølgende opkræve indbetalingen fra den enkelte havelejer. Dette er gjort sammen med 2. ½ årlige haveleje opkrævning, der er til betaling d. 1. september.

Fremover vil det kun være muligt at tilmelde sig den kollektive forsikring en gang årligt pr. 1. august.

b Vandrør:

Intet nyt. Vi afventer næste sæson. Der har ikke været de store problemer med rørsprængninger m.m. i år.

Vi har kun haft lukket for vandet 2 gange i sæsonen for småreparationer.

Afventer aflæsning af forbrug, i forhold til vandspild i år.

c Opsagte haver:

Intet nyt, sagerne kører stadig.

d Fælleshuset:

Lene har udarbejdet udkast til reviderede regler for udleje af fælleshuset.

Vi gennemgik udkastet og lavede div. rettelser. Dette gives videre til den nye bestyrelse, når en sådan er valgt.

g Generalforsamling:

Bestyrelsen har arbejdet ihærdigt på at finde et lokale i byen, hvor vi har kunnet afholde vores generalforsamling.

Det er ikke lykkedes at finde et egnet sted hvor vi må være mere end 100 personer, med restriktionerne vedr. corona.

Vi kan ikke satse på at vi ikke bliver mere end 100 personer, når vi har 179 haver.

Lars undersøger nu pris for leje af Ringsted hallen.

Mahmoud undersøger nu pris for leje af telte.

Vi har for længst afskrevet muligheden for at afholde generalforsamlingen udendørs.

Reglerne siger at vi skal indkalde med 1 måneds varsel, og hvem kan forudsige vejrudsigten en måned frem.

Vi foreslår nu en skriftlig afstemning om el. Hvis det er lovligt iflg. vores regler.

Afstemningen skal kunne foregå både pr. mail, og pr. alm. post, det evt. kan afleveres i vores postkasse.

Vi kontakter el-udvalget og får udarbejdet et skriftligt materiale inden afstemning.

Vi undersøger ligeledes om det er muligt at afholde info-møde med el-installatøren, der skulle give oplæg på den aflyste generalforsamling.

Kirsten laver info på facebook.

f Vedligeholdelse af vejene:

Vi har undersøgt hvad det vil koste at få et firma til at rive og vedligeholde vores veje 1 gang ugentlig. Prisen er ca. 1000 kr. pr. gang. Det bliver for dyrt.

Kirsten snakker med Karsten om hver anden uge. Da vi kan se at stenene er begyndt at blive kørt ud i hækkene.

g Etablering af legeplads.

Vi har modtaget et forslag om etablering af legeplads på vores fællesarealer fra et medlem.

Bestyrelsen er enige om at gå imod dette forslag. Dette er begrundet i alle de sikkerhedsregler der skal være opfyldt for offentlige legepladser, samt bestyrelsens ansvar ved evt. ulykker.

h Drænrør på Gladiolusvej:

Vi er i gang med at få renset og spulet drænrør på Gladiolusvej fra nr. 20 og ned.

Der er fundet en brønd og det er nu etableret en ekstra brønd, det skulle meget gerne afhjælpe problemet med vand i haverne.

i Skabe til kontoret:

Vi indkøber et skab med låse til opbevaring af vores brevordner. (Mahmoud).

I løbet af vinterperioden har vi aftalt oprydning af alle mapper, nye mærkater m.m.

4 Mahmoud:

a p-skilte:

Virker rimelig godt. Det er blevet meget bedre med parkerede biler på Fuchsiavej.

Vi arbejder videre med at etablere skråparkering på vores p-pladser.

Mahmoud taler med Karsten om han vil hjælpe.

b Bump på vejene:

For at nedsætte hastigheden på vores veje ønsker vi at etabler ”bump på vores 3 største veje

(Fuchsiavej 3 stk. – Anemonevej 1 stk. – Åkandevej 1 stk.).

Vi har indhentet tilbud og undersøger nu holdbarheden på disse.

Samtidig undersøger vi pris hvis John Petersen skal lave bump på vejene.

5 Peter:

a køb og salg af haver:

Haverne sælges stort set med det samme de kommer til salg. Pt. er der 2 haver til salg.

b Træer på Gladiolusvej og Køgevej:

Peter har deltaget i møde med Ringsted kommune, samt 1 rep. fra havelejerne på Gladiolusvej.

Træerne langs Køgevej har det ikke for godt. Ringsted kommune arbejder videre med forslag til løsning af problemet.

Vedr. træerne i baghaverne på Gladiolusvej er der flere muligheder for at afhjælpe problemerne. Vi modtager skriftligt materiale fra Ringsted kommune.

Peter og Lars forsøger at udarbejde forslag til løsninger ud fra haveforeningens ønsker og behov. Det er nu afgjort at det er hækken der er skel, men der må ikke bygges for tæt på træerne. ( hele kolonihave arealet ejes jo af Ringsted kommune, som vi lejer det af).

6 Lars:

a Klipning af udvendig hæk d. 12 september:

Vi forsøger med frivillig arbejdskraft. Vi skal bruge min. 10 personer. Kaj + Lars + Peter forsøger at finde 10 frivillige.

Lars og Mahmoud deltager fra bestyrelsen.

Kaj bestiller container til hæk affald.

Vi spørger om Birgit vil lave mad til det arbejdende folk.

Alternativt skal vi betale den stabile havemand for arbejdet.

b Medlemsundersøgelse Forbundet:

Problem at man direkte fra Google uden log in kan komme ind og udfylde undersøgelsen.

Lars har ligeledes fra Facebook koblet sig på og udfyldt undersøgelsen uden log in.

Lars kontakter Kredsformanden om problemet.

7 Kirsten:

a generalforsamling + info til medlemmer:

Kirsten laver info om dette på facebook.

b lukning for vand:

Vi lukker for vandet lørdag i uge 43 d.24. oktober efter efterårsferien.

Kirsten efterlyser hjælpere på Facebook.

c Beslutning vedr. vejbump:

Se tidligere i referatet.

d Fællesarbejde:

Kun hækklipning af uderhække i år.

e Kontakt til retten vedr. fund af tyvekoster i en have:

Kirsten arbejder videre med kontakt til politi og retten i Næstved for udskrift af dom i sagen.

Referent Kirsten Sørensen
———————————————————————————————–

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. juni 2020

Afbud: Michael og Freja

Ordstyrer: Lene

Referent: Kirsten

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt uden kommentarer.

2 Regnskab:

Debat om procedure ved sager om manglende betaling til foreningen.

3 sager kører vedr. manglende betaling af haveleje m.m. Sagerne kører i div. fogedretter, afhængig af hvor havelejer har bopæl.

Lene (formand) har mødepligt ved behandling af disse sager, enten personligt eller pr. telefon.

Bestyrelsen er enige om, at det ikke er rimeligt at hun skal fare land og rige rundt vedr. dette.

Fremover sender vi disse sager til incasso, der så fører sagerne frem til fogedretten om nødvendigt.

Bestyrelsen tolker reglerne vedr. skyldige beløb pr. 1. oktober som værende alt andet end haveleje.l

Lægeerklæring modtaget fra en havelejer, der skylder for haveleje.

3 Nyt fra formanden:

a klipning af baghække:

Vi har modtaget klage over manglende klipning (i højden) af en baghæk, på Anemonevej mod nabo i Fuglekvarteret.

Lene har afsendt breve til samtlige haver på Anemonevej.

b Manglende hækklipning:

Lars undersøger om ”den stabile havemand” stadig eksisterer, og om han vil klippe for os.

Hvis ikke finder Mahmoud et andet firma til at varetage opgaven mod regning, i de haver der ikke er klippet inden Sct. Hans.

Vi tjekker haver i løbet af ugen.

c. Salg af Erantisvej nr. 9:

Da havelejer ikke selv har fået haven solgt, opsiges lejemålet nu med 1 md. frist, i henhold til vores ordensregler.

Ved evt. salg skal pengene indsættes på foreningens konto og overføres efter fortrydelsesretten på 6 dage til havelejers konto, fratrukket evt. skyldige beløb til foreningen.

Hvis haven ikke er solgt inden en måned, sælges haven af foreningen for højeste bud.

 4 Generalforsamling:

Vi besluttede at udsætte dato for generalforsamling på ubestemt tid.

Afventer ny udmelding fra regeringen vedr. forsamlings regler, så vi kan finde et lokale, hvor vi kan være.

Pr. nuværende er reglen om afstand 1 meter til alle sider = 4 km. pr. person.

Alternativet kan være at afholde generalforsamlingen udendørs på græsplænen, hvis der er plads nok.

Vi arbejder videre med en løsning på dette.

5 Støj efter kl. 20.00:

Vi modtager jævnligt klager fra havelejere over støj i haverne om aftenen, Især råb og skrig ved leg på trampoliner. Bestyrelsen henstiller til at brug af trampoliner ikke finder sted efter kl. 20.00.

Ligesom vi henstiller til at vi alle tager hensyn til hinanden og dæmper anden støj generelt efter kl. 20.00.

6. Nyt fra øvrige bestyrelses medlemmer:

Mahmoud:

a skilte med p – forbudt:

Vi indkøber et nyt permanent skilt med p- forbudt til strækningen langs Køgevej under Rønnetræerne.

Mahmoud sørger for midlertidige selvklæbende skilte, til opsætning på Fuchsiavej.

Lidt af et problem med p-pladser i det gode vejr. Vi forsøger at etablere skrå parkering, Mahmoud er ansvarlig.

b Regler vedr. lågehøjde:

Vi tolker reglerne således at løger mod vej max må have samme højde som hækken 160 cm. mod vej.

Peter:

a udlejning af fælleshus:

Der må efter reglerne om afstand og vores antal borde max. være 24 personer i fælleshuset.

Gælder indtil nye udmeldinger fra sundhedsmyndighederne. Under normale omstændigheder er salen godkendt til 60 personer. Vi venter med at starte udlejning til malerarb. er færdigt.

b Pris på nøgler til toiletter:

Pr. 16. juni er beløbet for køb af nøgle til toiletterne hævet til 350 kr. fra tidligere 200 kr. Dette på grund af indkøbsprisen for nøgler.

c Hjertestarter:

Kontaktperson vedr. Hjertestarteren skal ændres på Hjertestarterdk.

Lene sørger for det.

Kirsten

a tilgroede og forsømte haver:

Vi har tjekket igen efter 14 dages varsel. Der er stadig 6 haver i foreningen, der skal rykkes igen sammen med udsendelse af breve vedr. mgl. hækklipning.

b Udtagelse af haver til præmiering:

Modtaget henvendelse fra Kredsen vedr. udtagelse af haver til bedømmelse og evt. præmiering.

Peter og Kirsten tager denne opgave.

c Have hvor der har været opbevaret tyvekoster:

Kirsten kontakter politi og evt. Retten i Næstved for opdatering på sagen. Vi kan ikke handle uden dom i sagen.

d Pælehammer:

Kim Melgaard har smedet en pælehammer til foreningen, den kan tage pæle op til flg. mål 7,5 cm x 7,5 cm.

Pælehammeren kan udlånes igennem et bestyrelsesmedlem, der så er ansvarlig for at den afleveres igen.

Referent Kirsten Sørensen.

————————————————————————————————

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. maj 2020

Afbud: Michael og Freja

Ordstyrer: Lene

Referent: Kirsten

1 Godkendelse af referat fra de sidste to møder: Godkendt uden kommentarer.

2 Nyt fra kassereren:

Pr. dags dato er der 4 havelejere, der ikke har betalt deres haveleje.

Der sendes nu påkrav samt bod til de pågældende. Sendes anbefalet.

Container til haveaffald:

Det blev en dyr fornøjelse at yde denne service til havelejerne i påsken. Ikke alle overholdt reglerne om kun at komme haveaffald i containeren. Der var bl.a. en cykel m.m. i blandet. Det betyder en regning på ca. 4.000 kr. da det så blev betragtet som blandet affald. Det gør vi ikke mere.

Kirsten laver opslag på facebook. skal også omhandle vores egen container, hvor der ikke må komme haveaffald og køkkenaffald i.

Budget /Regnskab:

Ser om ud.

Tilbud på maling af fælleshuset:

Tilbuddet er på 16.000 kr. + moms og indeholder indvendig maling af hele fælleshuset incl. lofter og toiletter.

Bestyrelsen enige om at tage imod tilbuddet fra firmaet Henry Hansen på malerarbejdet.

Kaj kontakter maleren.

3 Nyt fra formanden:

Vand:

Ingen problemer pt.

Byggeansøgninger:

Fungerer rigtig fint på den nye måde, der er igangsat her under corona krisen.

Ny generalforsamling:

Afventer udmelding fra staten vedr. forsamlingsforbud d. 10. maj 2020.

Slamsugning:

En havelejer har anmeldt at der blev slamsuget i en have, samme dag som foreningen fik slamsuget.

Vedkommende havelejer har modtager separat faktura.

Opsigelse af lejekontrakter:

Bil uden nr. plader er efter flere henvendelser fra formanden nu blevet flyttet.

Henvendelse fra politiet:

Foreningen har modtaget henvendelse fra politiet vedr. opbevaring af tyvekoster i en have i foreningen.

Formanden har videregivet de oplysninger politiet bad om.

Vi har bedt om akt indsigt, og afventer nærmere fra politiet. Der står tydeligt i vores ordensregler at det er opsigelsesgrund at opbevare tyvekoster i haven.

Tjek af haver:

Lene, Kirsten, Peter og Kaj mødes kl. 10.00 på kontoret tirsdag d. 12. maj.

Vi tjekker oprydning i de haver, hvor der tidligere er givet en frist til at få ryddet op for affald m.m.

Oprydning i fælleshuset:

Mahmoud, Lene og Kirsten har gennemgået fælleshuset og vores aflåste rum.

Der trænger til en oprydning, og der er udarbejdet et forslag om dette. Vi ønsker at det bagerste rum bruges som arkiv, samt opbevaring af div. kontormaterialer. Bankofuglen opbevarer en det ting i det forreste rum. Der skal opryddes og laves en klar adskildelse af deres og vores ting.

Kummefryseren i det aflåste rum skal tømmes og slukkes. Vi er enige om at Birgits privelegier nedfases efter Corona tiden.

Mahmoud, Lene, Kaj og Kirsten færdiggør oprydning i de aflåste rum, sammen med Birgit.

Regnskab for Fælleshuset:

Kirsten har udarbejdet særskilt regnskab for fælleshuset for år 2019. Giver et godt overblik.

Fra 2021 ønsker bestyrelsen at der fast laves en udskrift vedr. fælleshuset.

Forslag om at lejen af fælleshuset fra d. 1. januar 2021 indbetales på foreningens konto i stedet for kontant betaling som nu.

Urinalet:

Bestyrelsen har på et tidligere møde besluttet at urinalet i fælleshuset skal nedtages og erstattes af et ekstra toilet, samt at der skal etableres pusleplads på et af toiletterne.

Der er nu bestilt håndværkere til det. Der etableres pusleplads på det store toilet. urinalet nedtages og der opsættes ekstra toilet, samt væg og dør mod gangen.

Vi besluttede samtidig at vores nuværende toilet i kontor og værkstedsbygningen åbnes for brug af havelejerne, således at vores toiletvogn kan aflastes. Dvs. at der fremover er to toiletter til brug for de havelejere der har købt en nøgle til dette.

Kaj og Peter sørger for lås til udendørstoilettet. Når det er bragt i orden meldes ud til havelejere.

Verserende sag mellem havelejer og foreningen:

Sagen er nu afsluttet og vi afventer faktura fra tømmerens arbejde på adressen.

Sten på vejene:

Vi skal have sten på vejene nu, det er en del år siden det skete sidst og vi kan ikke afvente generalforsamling.

Lene kontakter Karsten Friis der herefter kontakter Thomas Petersen vedr. at få kørt sten på alle veje, således de kan vedligeholdes med vores rive på traktoren.

4 Lars:

Lidt brok – Lars efterlyser info i vores tavler når der informeres på henholdsvis hjemmesiden og Facebook.

Alle informationer til tavlerne skal udprintes til Peter, der så sørger for opsætning i tavlerne.

Kirsten sørger fremover for udprint til Peter.

Persondata:

Lars gennemgår regler for persondata politik. Vi arbejder videre med det, så vi på sigt får tjek på det.

Kaj og Peter arbejder videre med indkøb af aflåseligt skab.

Debat om adgangskoder til computeren.

Lene renser vurderings computeren, så den fremover kun bruges af vurderingen. Der sættes kode på som kun vurderingen har.

Lene laver koder på foreningens pc og Kaj laver nye koder til regnskabet.

Foreningens mailadresser:

Lars er kontaktperson på foreningens mailadresse.

Lene har formandsmailen.

5 Mahmoud:

De tre haver, der var impliceret i opbevaring af heroin i sommeren 2018 er nu vurderet, og de to er sat til salg. Oprydning er i gang i alle tre haver.

Have og vej udvalget:

1. runde lige efter Sct. Hans.

6 Peter:

Forslag om indkøb af rive til den lille traktor.

Bestyrelsen enige om dette. Per (pladsmand) sørger for krog på traktoren.

7 Kirsten:

Fremlæggelse af udkast til jobbeskrivelse for rengøringsassistent. Ok fra alle.

Opfølgning på verserende sager:

Fuchsiavej 44 er afsluttet

Fuchsiavej 1 er vurderet og sat til salg

Erantisvej 9 er vurderet

Åkandevej 24 er vurderet og sat til salg.

Have på Åkandevej vedr. opbevaring af tyvekoster . Verserende sag afventer afgørelse i retten.

Referent Kirsten Sørensen

——————————————————————————————

Referat bestyrelsesmøde mandag d. 20. januar 2020.

Afbud: Michael og Freja

Ordstyrer: Lene

Referent: Kirsten

Godkendelse af referat fra sidste møde: godkendes sammen med referat fra dette møde på næstkommende møde.

Fortsat møde ud fra dagsordenen til møde afholdt d. 16. januar.

4 Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen:

Forslag 1 Reviderede ordensregler.

Fortsat gennemgang af bestyrelsens forslag til ændringer i ordensreglerne.

Enige om at disse indarbejdes i vores nuværende ordensregler. Fremhæves med rød skrift og udsendes til alle medlemmer inden generalforsamlingen.

Forslag 2 Reviderede vedtægter.

Gennemgang af vores vedtægter, med bestyrelsens forslag til ændringer. Disse indarbejdes, fremhæves med rød skrift og udsendes til alle medlemmer sammen med forslag til reviderede ordensregler inden generalforsamlingen.

5 Hvem er på valg og hvem genopstiller:

Formand er på valg, da Lene kun blev valgt for 1 år i 2019. Lene ønsker genvalg.

Kasserer er på valg. Lars nuværende bestyrelses medlem, valgt på sidste års generalforsamling for 2 år. opstiller til denne post. Kasserer vælges for et år denne gang, da der er et år tilbage af valgperioden.

Vedtægterne siger at formand og kasserer vælges i henholdsvis lige og ulige år. Vil så passe igen fra næste år.

Peter og Kirsten er på valg som alm. bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Peter ønsker ikke genvalg. Kirsten ønsker genvalg.

Freja er på valg, da hun er indtrådt som suppleant i årets løb i stedet for Kaj. Der skal vælges et medlem for 1 år. Vi ved ikke i skrivende stund om Freja ønsker genvalg.

6 Forberedelse af generalforsamlingen, hvem gør hvad:

Kirsten kontakter Per Flor vedr. posten som dirigent.

Lene kontakter Paula vedr. posten som referent.

Kirsten + Mahmoud sørger for indskrivning.

Lene udsender materiale til generalforsamlingen på mail til de mail adresser vi har.

Materialet til de medlemmer der ikke har mail pakkes af Peter og sendes pr. brev sammen med Fakture for 1. haveleje indbetaling.

Faktura vedr. haveleje indbetaling kan ikke udsendes på mail. Systemet kan ikke klare denne opgave.

Alle fakturaer skal derfor udsendes pr. post.

Lene udarbejder forslag til dagsorden.

Vi beder Kaj om udskrift på samtlige havelejere til brug ved indskrivning.

Kirsten kontakter ”Ved Møllen” vedr. pris for kaffe + evt. en ostemad.

Fordeling af ansvarsområder i bestyrelsen foretages efter ny valg på generalforsamlingen.

7 Nye vandledninger:

Vi arbejder videre med dette store projekt.

Da der endnu ikke er en tidsplan for dette ser vi os nødsaget til, at få kørt sten på vejene, hvis vi skal have en chance for, at holde dem i rimelig stand. Vi bestiller John Petersen til at udføre dette.

8. Bestyrelsens forretningsorden:

Denne underskrives på næste møde.

9 Fælleshuset fremover:

Besluttet at fælleshuset fremover kun udlejes til medlemmer af haveforeningen.

Ved udlevering af nøgle, skal vores ordensregler underskrives og derved accepteres af lejeren.l

Dette indebærer at den enkelte havelejer er ansvarlig for at vores ordensregler overholdes.

10 Værkstedet fremover:

Peter har med hjælp fra Kim Melgaard sørget for oprydning på værkstedet. Der mangler oprydning på traktor værkstedet.

Vores store generator kan evt. sælges og erstattes af en mindre.

11 Evt.

Lars har kontaktet hovedforbundet i forhold til hjælp med udarbejdelse af retningslinier vedr. persondata loven.

Kirsten orienterede om at der d. 15. januar er afsagt dom i retten i Roskilde mod den havelejer der var sigtet for opbevaring af bl.a. 1,6 kilo heroin i sin kolonihave. Vi kontakter retten vedr. om vi kan få dommen på skrift til brug for opsigelse af lejemålet.

Næste møde: Lene indkalder snarest. Vi skal bl.a. udarbejde bestyrelsens beretning m.m. til generalforsamlingen.

Referent Kirsten.

————————————————————————————————————

Referat Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2020.

Afbud: ingen

Ordstyrer: Lene

Referent: Kirsten

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt med en kommentar fra Peter:

1 Pilehegn i hæk:

På trods af flere henvendelser til pågældende havelejer er hegnet i hækken ikke nedtaget.

Bestyrelsen er enige om at udsende mail til vedkommende havelejer med en frist på 14. dage, til at få nedtaget hegnet, der er opsat i hækken, stort set hele vejen rundt i haven. Sker det ikke må vi sætte en gartner på opgaven for havelejers regning.

2 Årsregnskabet:

Gennemgang af foreningens årsregnskab for 2019. Aftalt at Kaj laver udskrift af de enkelte konti inden næste møde.

Debat om budgetlægning.

Regnskabet udsendes til alle medlemmer inden generalforsamlingen.

3 Vandregnskabet:

Som forventet er der i 2019 igen et stort vandspild, som vi kun kan få dækket ind ved opkrævning som fælles vand, hos samtlige havelejere.

Beløbet er tæt på at være det samme som året før, dog lidt mindre. Der opkræves lidt over 200 kr. pr. have.

4 Indkomne forslag til generalforsamlingen:

Forslag modtaget fra medlemmer:

Der er modtaget i alt 9 forslag fra havelejere til generalforsamlingen.

Forslag 1 Vedr. ændring af tilladte højde på bygninger i foreningen.

Forslag 2 Indeholder 11 forskellige forslag.

generelt kan siges at de fleste er formuleret som spørgsmål og nogle er svære at tyde, hvad det menes.

Vi retter henvendelse til vedkommende og beder om at få dem formuleret som forslag. Ellers kan der ikke stemmes om dem.

Forslag 3 Forslag om el og fællesbad.

Forslag 4 8 forslag om forskellige emner.

Forslag 5 Forslag om lovliggørelse af fuglehold i kolonihaven.

Forslag 6 Forslag om ændringer i vedtægter og ordensregler. Vedr. ”Vild med vilje” samt hækkeklipning.

Forslag 7 Forslag vedr. ændring af betalingsfrist for 1. halvårlige leje. Samt fratagelse af stemmeret ved generalforsamlingen ved restance til foreningen.

Forslag 8 Forslag til regler vedr. opsætning og brug af trampoliner i haveforeningen.

Forslag 9 Forslag om ændring af tilladte bygge kvadratmeter.

Forslagene blev gennemgået og nummereret.

Bestyrelsen foreslå at forslag 1 og forslag 9 samles i et forslag. Vi kontakter forslagsstillerne.

Som tidligere nævnt kontaktes forslagsstilleren til forslag 2 for omformulering.

Forslagene udsendes til alle medlemmer inden generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag 1 Forslag til revidering af foreningens ordensregler:

Begyndende gennemgang af div. forslag til ændringer i vores ordensregler.

Vi afsluttede mødet midt i dette punkt da kl. var blevet tæt på 22.00. Fortsætter punktet på møde mandag d. 20. januar kl. 18.00.

Referent Kirsten.