Generalforsamling

Referat ekstraordinær generalforsamling søndag d. 2. april 2023.

 Velkomst v. næstformand Mahmoud Elawad.

 

1 Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Kim Melgaard

Kim Melgaard valgt.

 

2 Valg af referent:

Bestyrelsen foreslog Kirsten Sørensen

Kirsten Sørensen valgt.

Generalforsamlingen startede med 1 min. Stilhed for afdøde medlemmer.

 

3 Valg af ny formand for 1 år:

Michael Davidsen Anemonevej 40 meldte sig som eneste kandidat til posten som formand.

Michael præsenterede sig for medlemmerne.

Michael Davidsen enstemmigt valgt som formand for 1 år.

 

4 Evt.

Intet under dette punkt.

Referent Kirsten Sørensen

…………………………………………………………………………………………

Referat af generalforsamling i Virkelyst HF,

Ringsted, den 11. marts 2023, kl. 10

 

DAGSORDEN:

 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT:

Per Flor valgt til dirigent, Lene Larsen valgt til referent

Dagsordenen blev godkendt.

 1. VALG AF 3 STEMMETÆLLERE:

Jack, Charlotte og Lene Ø. Hansen

 1. FORMANDENS/BESTYRELSENS BERETNING:

Næstformanden, Mahmoud Elewad:

 16 nye medlemmer i 2022, tak til alle frivillige, uden dem kunne arbejdet ikke udføres, men der var kun 18 frivillige, der meldte sig i 2022. Hvis ikke nok melder sig, overvejer man at indkalde medlemmer til pligtarbejde.

Bestyrelsen er enig om at fremsætte et mistillidsvotum til den nuværende formand, da hun ikke har været til stede i lange perioder og det ikke har været muligt at få kontakt til hende. Dette mistillidsvotum blev godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsen vil derfor snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at vælge ny formand.

Der har været mange indbrud, som er meldt til politiet.  Havelejen er steget på grund af indeks regulering for de sidste år.

Kirsten Sørensen: (Fælleshuset)

Problemfri udlejning, hastighedsgrænsen bedes overholdt ved leje af huset, ordenregler udleveres til lejerne. Kirsten tjekker huset efter brug.-  Der er indkøbt service, samt en ny højttaler, Kirsten står for indkøb sammen med Birgit. I  2022 er fælleshuset malet udvendigt, delvis reparation af traktorhuset.  I år er der ikke planlagt vedligeholdelse på grund af forventede store udgifter i forbindelse med nye vandrør. På sigt skal der ske en renovering af køkkenet, da gulvet synker.

Af aktiviteter i 2022 kan nævnes 75 års jubilæum, der er madklub hver anden mandag med 20-30 deltagere hver gang,  der er afholdt et loppemarked, samt fælles arbejdsdage. Bankofuglen er Birgits område, ikke koloniens, og her kan alle udefra også deltage. Madklubben er kun for medlemmer. Kirsten udtrykte en stor tak til Birgit for hendes arbejde.

 Thomas Lauridsen (have og vej)

Der er sket opstramninger, men det er ikke nemt, vi kæmper videre. Høje hække og brede hække er tjekket med suppleanten Marlene. En del haver står urørt, vi vil prøve at kontakte forbundet angående dette.  Ang. hjemløse katte, arbejder kolonien sammen med Kattens værn, som har fået en afdeling i Ringsted.Vi håber derfor, de kan komme hurtigt om foråret og hente killingerne.

 Anders Hansen (ventelister og veje)

Ringsted kommune har sendt en skrivelse om reglerne vedr. gravning i vejene. Den står på hjemmesiden. Gravningstilladelse fra kommunen er obligatorisk. Billedokumentation for alt, hvad man foretager sig, inden man graver og efter man er færdig. Den skal sendes til kommune og bestyrelsen

Ventelisten er et lovkrav. Bestyrelsen har lavet følgende ændringer i vejledningen: før trak man lod, nu får man et nummer på ventelisten, der svarer til det nummer man fik, da man var skrevet op.

Betaling: før var der flere niveauer, nu betaler man 100 kr for et år, får man ikke et hus, koster det 50 kr pr. år herefter.

Samtlige 50 på ventelisten får besked, når et hus er til salg. Hvis ingen byder på huset, har ejeren frit slag til at sælge. Vi sender bud ud når den interne venteliste er udarbejdet. I år finder opskrivning til ventelisten sted den 2. april.

Kim Melgaard (vand)

En tak til medlemmerne af vandudvalget. Der har kun været små uheld i 2022. Kim gav en foreløbig orientering om nye-vandrør-projektet. Tilbud er begyndt at komme ind, sidste frist er 30. maj, hvorefter financiering vil blive undersøgt. Derefter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

 1. GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKABET FOR 2022:

Kassereren gennemgik regnskabet i store træk og svarede på diverse spørgsmål. Enighed om, at man skal følge reglerne i forbindelse med lejere, som ikke betaler deres haveleje til tiden. Bilagskontrollanten ønskede mere gennemsigtighed, så revision kunne blive lettere. Regnskabet blev godkendt.

 1. GODKENDELSE AF BUDGET FOR 2023

Budgettet godkendt

 1. BESTYRELSENS FORSLAG ang. ORDENSREGLER BILAG 3
 • 1, stk 8 bliver herefter: …overholdt ved nyplantning.
 • 2, stk 2 Forbliver som det er uden ændringer
 • 2 stk 4: Er et nyt punkt om el. Tekst: El-installationer skal udføres af en autoriseret elektriker og kopi af attest skal afleveres på kontoret. Alt kabelarbejde i vejene skal udføres af en autoriseret gravemester i henhold til gældende regler fra Ringsted kommune. Kommunens vilkår og regler for gravearbejde i vejene kan findes på foreningens hjemmeside.
 • 4 stk 3 ændres ikke.
 • 5 stk 1: ændres ikke

Alle øvrige forslag fra bestyrelsen om ændringer af ordensreglerne blev vedtaget i den form, de blev fremsat.

bilag 4: FORSLAG OM INDKØB AF NY TOILETVOGN.

Forslaget vedtaget.

 1. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE

Bilag 5: Fra Lene Larsen. Forslaget trukket tilbage.

Bilag 6: Fra Solveig Gosvig, Live Philipsen, Suzanne Whincup. Forslaget forkastet.

 1. VALG TIL BESTYRELSEN.

Kassereren, Mustafa Akgun, genvalgt for 2 år

Kim Melgaard, Mahmoud Elawad og Thomas Lauridsen genvalgt for 2 år

Suppleanterne genvalgt for 1 år (Marlene Mølgaard og Bente Benderska)

 1. VALG AF 5 MEDLEMMER TIL REPRÆSENTANTSKABET FOR 1 ÅR:

Thomas Lauridsen

 Live Philipsen

Mahmoud Elawad

Marianne Olesen

Lis Christensen

 1. VALG AF 2 SUPPLEANTER TIL REPRÆSENTANTSKABET FOR 1 ÅR:

Kirsten Sørensen

Dorthe Boesdal, A-34

 1. VALG AF 1 BILAGSKONTROLLANT FOR 2 ÅR

Marianne Olesen genvalgt

 1. VALG AF SUPPLEANT FOR BILAGSKONTROLLANT FOR 1 ÅR:

Lene Ølund Hansen, Å-10

 1. VALG TIL VURDERINGSUDVALGET

Karsten Glashoj A-44

Live Philipsen D8

Nikolai E 18

14. Evt

Der blev spurgt om, hvordan det går med vejene og bump,. Svar: det tages op, når man har afsluttet gravearbejdet i forbindelse med nye vandrør.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Referat ekstraordinær generalforsamling søndag d. 2. april 2023.

 Velkomst v. næstformand Mahmoud Elawad.

1 Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Kim Melgaard

Kim Melgaard valgt.

2 Valg af referent:

Bestyrelsen foreslog Kirsten Sørensen

Kirsten Sørensen valgt.

Generalforsamlingen startede med 1 min. Stilhed for afdøde medlemmer.

3 Valg af ny formand for 1 år:

Michael Davidsen Anemonevej 40 meldte sig som eneste kandidat til posten som formand.

Michael præsenterede sig for medlemmerne.

Michael Davidsen enstemmigt valgt som formand for 1 år.

4 Evt.

Intet under dette punkt.

Referent Kirsten Sørensen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Referat fra Virkelyst Generalforsamling

Søndag den 27. marts 2022 kl. 10

Fælleshuset

Dagsorden

1 Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslår Per Flor som dirigent.- Per Flor valgt

Bestyrelsen foreslår Lene Larsen som referent. Lene Larsen valgt

2 Valg af 3 stemmetællere.

 1. Jack
 2. Malene
 3. Wahid

3 Formandens/bestyrelsens beretning.

Fælles generel info formanden.

Formanden fortalte om sine opstarts-vanskeligheder og den store hjælp, hun fik af de andre. Anders elektriker har reetableret søen, toilettet bag værkstedet er åbent hele året for dem, der har nøgle. Der er container til køkkenaffald, åbent hele året. Sagen med træerne mod Kildemarken blevet taget op igen med kommunen. Der er en stående aftale med Kattens værn, som har indfanget mange syge katte. – Der er søgt penge til en ny legeplads diverse steder, formanden håber, frivillige vil være med til at etablere legepladsen.

Den kollektive forsikring blev opsagt, da den steg 50%. Husk den obligatoriske brandforsikring, samt tegning over nedlagte elkabler i haverne.

Der har ikke været indbrud i denne sæson.- Stiller man op til bestyrelsen skal man være parat til at arbejde, der er meget at lave.

Formanden gjorde rede for vanskelighederne med vejene i forbindelse med installering af el. Bestyrelsen valgte en belægning af vejene i samråd med en under-entreprenør for at undgå huller fremover. Desværre holdt entreprenøren ikke, hvad han lovede.  Cerius har vasket hænder, og derfor har bestyrelsen taget en advokat. I mellemtiden er under-entreprenøren gået konkurs.

Anders Hansen: Venteliste og vand. Gjorde rede for vandsystemet, som er over 75 år.

Den tidl. bestyrelse har lavet et stort forarbejde med hjælp fra Jack. Det aktuelle forslag på dagsordenen om vandrør drejer sig kun om, hvorvidt man er indforstået med, at den nuværende bestyrelse fortsætter den tidligere bestyrelses forarbejde.

Når man er kommet videre med dette arbejde, vil der på et tidspunkt blive indkaldt til et orienterende møde.

Anders Hansen informerede ligeledes om reglerne vedr. ventelisten, som nu er sat op til 35 personer. Man kan se reglerne om ventelisten på hjemmesiden.

Thomas Lauridsen. Vej og have. Man bliver skældt ud, når man er sat til at tjekke haver og veje, men haverne skal være i orden. Der bliver fremadrettet taget billeder af de ting, der ikke er i orden, da nogle f.eks. nægter ikke at have klippet deres hæk, når de får en regning.

Der er ingen pladsmand mere, men fællespladsen ordnes nu på fælles-arbejdsdagen.

Mahmoud Elawad: Hjemmeside, havesalg og ulovligheder.

Fortalte om havesalg og venteliste, samt om tjek af de haver, der er til salg vedr. ulovligheder, der skal rettes før salget. Der var også for mange mail-adresser, men fremover samles alt på kun een mailadresse.

Kirsten Sørensen. Fælleshuset m.m. Fortalte om fælleshuset og manglende udlejning på grund af corona. Der er indkøbt ny industri-opvaskemaskine. Der er kommet en madklub, som starter op igen i april. Der har været stor opbakning til den. En tak til Birgit, som står for al mad. –

Der var hyggeklub sidste år, det planlægger man at starte op igen. Der blev holdt sommerfest i august 2021, som var en stor succes. Der var 2 fælles arbejdsdage, hvor der mødte nok op. –Man prøvede med jule-boder, men der kom ikke så mange. Måske kommer der loppemarked i år. Der blev holdt en fælles julefrokost med den gamle bestyrelse. Der var julefrokost for alle, der havde lavet noget aktivt sammen med bestyrelsen.

Indtil videre er der planlagt Sankt Hansfest 23. juni, en fælles arbejdsdag og en sommerfest. 

Mustafa: Kasserer.  Gjorde rede for sin overtagelse af regnskabet og det tidligere system, som mere egnede sig til kommuner og store firmaer. Derfor besluttede han at opbygge et mere enkelt system, der er web-baseret, og som kun indeholder, hvad der er brug for. Dette system vil komme til at indeholde en mulighed for medlemmerne til at se deres korrespondance m.m. med kolonien, og det vil indeholde de nyeste muligheder, som kan gøre det nemt for bestyrelsen at bruge.- Fremover vil kassereren have fokus på besparelser.

Spørgsmål til bestyrelsens beretning:

1. Er ventelisten offentlig tilgængelig? Ja.

2. Kan alle rette i regnskabs systemet? Nej, Mustafa ejer systemet, og Mustafa skal betales for konsulent bistand, hvis han ikke mere er kasserer og man vælger at fortsætte med hans system.

3. Kan man ikke sælge sin have uden for ventelisten? Nej, men den kan overdrages til familie efter Hoved forbundets regler, se hjemmesiden

4. Vil de, der står på ventelisten, ikke købe til prisen, må havejeren så sælge til hvem som helst? Ja

5. Vedtægterne siger, at generalforsamlingen kan vedtage prisen for at stå på ventelisten, har man gjort det? Nej, men det kan komme på næste generalforsamling.

6. Er der intern venteliste? Nej, men det kan komme, hvis nogen foreslår det til næste generalforsamling.

7. Hvorfor er der kommet tilføjelser til vedtægterne uden det har været på generalforsamlingen?  Det viste sig, at vedtægten på hjemmesiden ikke var opdateret.

4 Godkendelse af årsregnskab for 2021 v. kasserer Mustafa Akgun.

Vedlagt som bilag 1.

Kassereren gennemgik regnskabet for det sidste år. Godkendt

5 Godkendelse af budget for 2022 v. kasserer Mustafa Akgun.

Vedlagt som bilag 2.

Kassereren gennemgik budgettet .Godkendt

6 Godkendelse af regnskab for 2020. Godkendt

(udsendt sammen med bilag ved vores digitale generalforsamling i 2021)

(Ligger i papirform på generalforsamlingen)(Vi har fået ny kasserer)

7 Bestyrelsens forslag. Vedlagt som bilag 3 – 4 – 5.

Bestyrelsens forslag til ændringer i ordensreglerne 2022

Rød farve ønskes fjernet, grøn farve ønskes indsat.

Forslag 1.

§ 1 Haven stk. 4

Erhvervsmæssig udnyttelse af de i haven dyrkede afgrøder lejemålet må ikke finde sted.

Vedtaget

Forslag 2.

§ 1 Haven stk. 5 andet afsnit.

Hækkene skal klippes både indvendig og udvendig, mindst 2 gange årligt, første gang senest d. 23. juni og anden gang senest d. 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet uden videre udført af en gartner/havemand. Det koster en bod på 1.500 kr.

Vedtaget

Forslag 3.

§1 Haven stk. 6 afsnit 3

Der skal ved etablering af parkeringspladser sørges for, at bilerne kan holde der uden at blokere vejene. I haver med skråparkering, er det havelejers pligt at lave disse om, så de passer til nutidens bilstørrelser, hvis parkeringspladsen benyttes.

Overtrædes dette vil det medføre en bod på 300 kr. Sidste frist for at ændre dette er 1. oktober 2021. Ellers sættes der en gartner på for havelejers regning. Ved overtrædelse gentagne gange sættes der en gartner på opgaven for havelejers regning. Dette er pengepligtig ydelse.

Vedtaget

Forslag 4.

§ 2 Bebyggelse stk. 5 afsnit 2

Gennem Virkelyst Bestyrelse kan man tilmelde sig en kollektiv forsikring, som dækker brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo. Prisen er i 2020 ca. 950 kr. årligt. Mindst 12 haver skal være tilmeldt.

Vedtaget

Forslag 5.

§ 4 Andre bestemmelser stk. 5

Løse hunde må ikke forefindes i kolonien. Ved påtale nr. 2 betales en bod på 500 kr. Sker forseelsen igen, bliver der udstedt forbud mod at medtage hunden i kolonien.

Hvis forseelsen sker gentagne gange og er til gene for andre havelejere, kan der udstedes forbud mod at medtage hunden i foreningen.

Vedtaget

Forslag 6.

§ 4 Andre bestemmelser stk. 9

Ved leje af fælleshus, skal ordensreglerne underskrives. Kun medlemmer af havekolonien kan leje fælleshuset. Musik i fælleshuset må kun afspilles indendørs og for lukkede vinduer.

Af hensyn til de øvrige havelejere, skal musikken slukkes senest kl. 24.00 og fælleshuset forlades senest kl. 02.00.

Der må ikke være tændt for bilradioer i haverne eller spilles musik udendørs. Musik afspillet inde i huset sker for lukkede døre og vinduer. Aflytning af musik må ikke være til gene for andre.

Trampolin-leg må ikke blive til støjgene for naboerne, og må ikke ske efter kl. 20.00. Alle trampoliner skal være forsvarligt fortøjrede. Det er bedst at grave trampolinen ned.

Nedstemt

Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne 2022

Alle nedenstående forslag til ændring i vedtægterne blev godkendt af 2/3 af de fremmødte medlemmer, men da der ikke var mødt 2/3 af koloniens medlemmer, bliver der ifølge reglerne indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor et simpelt flertal af de fremmødte afgør udfaldet af forslaget.

Nedenstående skal læses som: rød skrift skal slettes og grøn skrift skal tilføjes.

§ 6. Leje og andre pligtige pengeydelser:

Stk. 4

Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for forsinket betaling, samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne i medlemmets lejekontrakt. (Dette skal slettes, da det ikke står i alle kontrakter). Der gives samtidig med gebyret en betalingsfrist på 14 dage. Er lejen ikke betalt ved udgangen af denne frist, gives endnu en frist på 14 dage. Er lejen stadig ikke betalt ved udgangen af denne frist, kan foreningen uden yderligere varsel opsige lejemålet.

§ 6. leje og andre pligtige pengeydelser:

Stk. 6

Første haveindbetaling er 1. april. Sidste haveindbetaling er 1. september. Sidste rettidige indbetaling af al gæld til foreningen er 1. oktober. Efter denne dato vil påkrav uden yderligere varsel, blive inddrevet via advokat. Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på 250 kr. for hver betalingspåmindelse.

Er havelejen ikke betalt til tiden, koster det en bod, fastsat af generalforsamlingen, og der udsendes via mail, post eller rør en frist på 14 dage, samt varsel om ophævelse af lejekontrakten. Er havelejen stadig ikke betalt til denne frist, ophæves lejekontrakten uden yderligere varsel efter reglerne i Hoved forbundet.

Hele stk. 6 ændres til:

Første rettidige haveindbetaling er den 1. april. Anden rettidige haveindbetaling er den 1. september.

§ 8. Fællesarbejde.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin den af vejen uden for egen have. Dvs. til midten af vejen.

§ 9 Generalforsamling:

Stk. 2 Linie 13

-Valg af vurderingsudvalg Valg til Kredsens centrale vurderingsudvalg.

§ 9 Generalforsamling:

Stk. 14

Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten og foreningens formand.

Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside og kan afhentes på foreningens kontor. Eller sendes ud til foreningens medlemmer.

§ 10. Bestyrelsen

Stk. 2

Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2-årig periode.

Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer fritages for at betale haveleje.

Generalforsamlingen vælger suppleanter til bestyrelsen efter behov.

§ 10. Bestyrelsen:

Stk. 9

Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, og offentliggøres på foreningens hjemmeside, dog ikke når de omhandler personsager.

§ 10. Bestyrelsen:

Stk. 11

Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, internet, kørsel m.v. dækkes af foreningen.

§ 12. Vurderingsudvalg

Hele denne § skal ændres da vurderings udvalgets funktioner i 2021 er overgået til Kredsen.

Ny tekst:

Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en eller flere vurderingspersoner, som repræsenterer foreningen i kredsens vurderings og klageorganisation.

§ 16. Regnskab og revision:

Stk. 5.

Generalforsamlingen vælger 2 bilagskontrollanter for 2 år, 1 vælges i lige år og 1 vælges i ulige år, og 2 bilagskontrollant suppleanter for 1 år.

§ 16. Regnskab og revision:

Stk. 7

Bilagskontrollanterne skal foretage mindst et Uanmeldt kasseeftersyn pr. år.

Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.

Der skal efter kasseeftersynet gives besked til formanden om at det er foretaget.

Bestyrelsens forslag til arbejdet med nye vandrør.

Forslag til nyt vandrørs system er, at bestyrelsen arbejder videre med det arbejde, der allerede er påbegyndt.

Vedtaget

8 Forslag fra medlemmerne 2022. Vedlagt som bilag 6. forslag 1 – 8.

Forslag nr.1

Fuchsiavej 44 Joan

1.:  Der stilles forslag om Bad i fælleshus.: Mulighed for,  at der blev lavet baderum i et af toiletterne, med udgang fra bagindgang, ved toiletterne.
Begrundelse.: det er altid rart og kunne gå i bad, når der er lukket i svømmehal eller andre bade steder.
Betaling.: folk der gerne vil have et bad i fælles huset, betaler et depositum eks på kr. 350,00 til en nøgle og afregning for bad, sættes en vandmåler op og folk som har denne nøgle betaler kollektiv for vandforbruget, ja så kan det være der er en der bader i 5 minutter og en anden i 30 minutter, men der er kollektiv betaling for vandet, som betales årligt sammen med havens normale vandforbrug,

Nedstemt2.: Der stilles forslag om at der må bygges fra de nuværende 40 kvm 2 til 50 -60 kvm 2
Samt at der må bygges  i højden fra nuværende 3,50 meter i højden til 4,0  – 4,5 meter i højden
Begrundelse.: mulighed for at lave hems så man får større anvendelses muligheder på de kvm 2 man har.

Nedstemt


3.: Der stilles forslag om, at der kommer en container til haveaffald.:
Begrundelse.: det er ikke alle der har bil og som kan bortskaffe haveaffald.

Nedstemt4.: Der stilles forslag om større indsigt i vandforbruget
Begrundelse.: når der betales for vand afregning 1 gang årligt står der blot vand og så det man skal betale. Den enkelte kender ikke prisen på vand forbruget, og kan derfor ikke se om tallene ved aflæsning er korrekt. Og man kan ej heller se en mellem regning om, hvordan man er kommet frem til det beløb der skal betales.

Vedtaget5.: Der stilles forslag om, at der bør være en revisions påtegning ved regnskabet.
Begrundelse.: selvom vi har bilags kontrollanter er det altid en god ide, at en revisor også har gennemgået regnskabet Da de er ansvarlige for godkendelse.

Nedstemt6.: Der stilles forslag ang. parkering på vejene. At der præciseres hvem der må og ikke må
Begrundelse.: nogle mener at de må og andre får besked på, at de ikke må holde på vejene.( håndværker – møbler/fragt)

Kotume er, at en håndværker normalt kan holde på vejen, men at alle udviser konduite.8.: Der stilles forslag om helårsvand og udskiftning af vandrør
Begrundelse.: Da det tit i sæsonen springes vandrør og der lukkes for vandet skal disse jo sikkert udskiftes, så man bør tage et møde med Ringsted kommune om at vandrørene ikke fungere optimalt, og da vi jo er på en lejet grund bør det jo være udlejer som står for forbedring af vandrør så hvis de skal skiftes kan man jo ligeså godt have helårsvand

Se bestyrelsens forslag om nye vandrør

Forslag nr. 2 Udgår, da forslagsstillerne ikke er til stede

Anemonevej 40 Helle og Michael Davidsen

1. Baderum

2. Vaskemaskine/tørretumbler i baderum

3. Fibernet, som vist er lagt i jorden

Forslag nr. 3 Tilbagetrukket

Fuchsiavej 46 Rikke og Kim Weber

Vil gerne komme med et forslag om, at der bliver lavet et baderum, som vi alle kan bruge.

Forslag nr. 4 Nedstemt

Åkandevej Murat Kilic 

Jeg har som sidste år et forslag om at tillade fjerkræ (duer) i virkelyst.

Forslag nr. 5  Vedtaget at der sendes besked til kredsen om at forelægge dette for kommunen

Dianthusvej 20 Lone Jøns

Overdækket terrasse op til 20 kvm.
 Begrundelsen er at hvis man er en større familier elller har gæster  er det svært at opholdes under tag på kun 10 kvm, hvis man gerne vil grille m.m

Forslag nr. 6 Vedtaget at der sendes besked til kredsen om at forelægge dette for kommunen

 Gladiolusvej 13 Mikael Foght 

Jeg stiller forslag om at kunne bygge hovedhus op til 53+ m2.  

De fleste kolonihaveforeninger har byggetilladelse til ml 53 og 57 m2 

Er udbygning ikke af interesse kan en øget byggetilladelse give mulighed for at lave en lukket havestue som bliver indregnet i de nye tilladte m2. 

I vores forening er der sket nogle gode nye tiltag, som gør det attraktivt at være i sin have. 

Kunne inde arealet tillige øges vil det give yderligere mulighed for at etablere sig som familie eller bare nyde tørvejret i den lukkede havestue.   

Forslag nr. 7 Tilbagetrukket

Gladiolusvej 11 Kirsten Møller

Jeg kan se på de nye byggeregler at skur bygget efter 1 jan 2022 højest må være 2,5 m højt.

Da mange nye huse har skur under samme tag af husets boligareal eller man ønsker at bygge nyt skur i forlængelse af eksisterende hus foreslår jeg at det skal være tilladt at bygge skur op til 3,5 m højt.

Skuret vil da også kunne være mere funktionelt i forhold til opbevaring.

Forslag nr. 8 Udgår, da forslagsstilleren ikke er til stede

Dianthusvej Live Philipsen

Hej.. Beskæring af høje buske og træer der står for tæt på skel kunne være en rigtig go ide.

9 Valg til bestyrelsen.

Valg af formand for 2 år. (Chalotte genopstiller) Genvalgt

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (Anders og Kirsten genopstiller).Genvalgt

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. (I stedet for Peter Sørensen) Kim Melgaard

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. Malene Mølgaard og Bente Benderska valgt

10 Valg af 5 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år.

Marianne, Lone, Mahmoud, Anders og Thomas valgt.

11 Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet for 1 år.

Kirsten Sørensen og  Lene Hansen valgt

12 Valg af 1 medlem til kredsens centrale vurderingsudvalg.

Ingen valgt.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nød – generalforsamling marts – april 2021.

På grund af Corona restriktioner har vi i kolonihaveforeningen Virkelyst afholdt en digital og skriftlig nød generalforsamling med afstemning til bestyrelse og div. udvalg, samt afstemning om reviderede ordensregler.

Afstemning slut d. 10. april 2021.

Stemmer til bestyrelsesvalget er optalt af følgende 3 personer:

Lene Larsen                       (formand Virkelyst)

Grethe                                (formand Kildebo)

Nicolaj Winther                 (Kredsformand)

Resultatet af bestyrelsesvalget blev således:

Formand:    Chalotte Olsen  (G-27)   valgt for 1 år med 91 stemmer mod 6 stemmer til Thomas Jensen.

Kasserer:  Mustafa Akgun (Å-24)  valgt for 2 år.

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Sørensen  (F-20)  genvalgt for 1 år med 69 stemmer.

Mahmoud El-Awad (F- 30) genvalgt for 2 år med 68 stemmer.

Thomas Lauridsen (E-3) valgt for 2 år med 63 stemmer.

Peter Sørensen (E-6) valgt for 2 år med 53 stemmer.

Anders Hansen (E-24) valgt for 1 år med 51 stemmer.

Bestyrelses suppleanter:

1. suppleant:  Kim Melgaard  (C-6b) valgt for 1 år med 43 stemmer

2. suppleant:  Ben Mohsen (D-2) valgt for 1 år med 26 stemmer.

3. suppleant: Murat Kilic (Å-8) valgt for 1 år med 20 stemmer.

4. suppleant:  Thomas Jensen (E-21) valgt for 1 år med 10 stemmer.

Valg til vurderingsudvalg:

Vurderingsformand for 1 år:  Marianne Olesen (D-19)

Øvrige vurderings folk: 

Lene Boye-Hansen (C-15)

Jan Thielberg (A-24)

Peter Sørensen (E-6)

Valg af medlemmer til Kredsrepræsentantskabet:

Anders Hansen  (E-24)                                 valgt for 1 år

Marianne Olesen (D-19)                              valgt for 1 år.

Murat Kilic   (Å-8)                                          valgt for 1 år.

Thomas Lauridsen  (E-3)                              valgt for 1 år

Lone Jøns  (D-20)                                          valgt for 1 år.

Valg af bilagskontrollanter:

Marianne Olesen   (D-19)                   valgt for 2 år.

Lone Jøns   (D-20)                                valgt for 1 år.

suppleant for bilagskontrollant:

Peter Sørensen (E-6)      Valgt for 1 år          Valget er bortfaldet da Peter blev valgt til bestyrelsen.

Godkendelse af Reviderede ordensregler:

Det udsendte forslag til reviderede ordensregler blev vedtaget med 71 ja – stemmer mod 54 nej – stemmer.

Godkendelse af Regnskab for 2020:

Regnskab for 2020 er udsendt til alle medlemmer samt opslået på hjemmesiden til orientering.

Regnskabet skal endelig godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling.

Referent Kirsten Sørensen.

————————————————————————————————————————————————————————–

Medlemmernes forslag til generalforsamlingen 2020:

Forslag 1: Forslag om legalisering af fuglehold (duer/høns) i kolonien. 
Forslag 2: Forslag om at kontakte Ringsted Kommune for at få ændret den nuværende tilladte byggehøjde på 3½ m til 4 m, samt byggestørrelsen fra nuværende 40 m2 til 50-60 m2.

Forslag 3: Biodiversitet skal være kontrolleret, Toiletvognen skal rengøres 2 gange om ugen, Årsregnskabet skal have revisorpåtegning, Katte skal holdes på egen grund,  Forslag til generalforsamlingen kan indsendes senest 1 måned før i stedet for 2, Når man sælger sin have, skal man udtræde af bestyrelsen.

Forslag 4: 1. halvårlige haveleje skal betales 1 marts. De, der ikke har betalt før generalforsamlingen, har ingen stemmeret. – Hvis anden gæld til foreningen ikke er betalt inden fristen, mister man stemmeret til generalforsamlingen. 

Forslag 5: At forslag  til kommende generalforsamling kan indsendes op til 1 måned før afholdelsen (i stedet for de nuværende 2 måneder)

Forslag 6: Forslag om el og fællesbad.

Forslag 7: Forslag om at trampoliner skal være fastgjort, være i jordhøjde fra springunderlaget og kun må benyttes mellem kl. 10 og 20.

Forslag 8: Forslag om at man kan noteres på en liste, “vild med vilje”, hvis man ønsker en have med vildtvoksende udtryk, så den ikke erklæres for misligeholdt, da det er med vilje. – Og forslag om, at man kun behøver klippe sin hæk 1 gang i sæsonen, senest 15. august, af hensyn til fuglereder og  insekter. 

Forslag 9: Forslag om opsætning af bænk ved dammen, vandspring og  lysmaste. Forslag om, at alt arbejde i kolonien (rengøring, fællesarealer, veje) udføres af cvr-registreret firmaer, retningslinier for trampoliner, revisor til årsregnskabet, lapning af hækken ud mod Køgevej. 

————————————————————————————————————————————————————————–


Referat Ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 22. maj 2019

Velkommen v. formand Lene Larsen.

Valg af dirigent:         Per Floor

Valg af referent:       Kirsten Sørensen

Referenten konstaterede at indkaldelsen er varslet i rette tid og derfor er lovlig.

Der er fremmødt 26 stemmeberettigede.

Dagsorden:

Tilføjelse til foreningens vedtægter, forslaget er fremsendt til den ordinære generalforsamling,

Hvor det blev vedtaget med stemmeflertal. Da forslaget vedrører en tilføjelse til vedtægterne skal det vedtages med 2/3 af foreningens medlemmer og ellers behandles igen på en ekstraordinær generalforsamling hvor det kan vedtages endeligt med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Dirigenten gennemlæste forslaget, der herefter gik til afstemning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og lyder som følger:

§ 11.2. repræsentantskab.

1. Foreningen har 6 pladser, som delegerede, i kreds repræsentantskabet.

    Formand, eller et medlem fra bestyrelsen, har 1 plads.

  Der skal vælges 5 medlemmer, samt 2 suppleanter, på generalforsamlingen, for 1 år.

2. Repræsentantskabsmedlemmer, valgt på generalforsamlingen, skal varetage H-F Virkelysts interesser på Kreds Generalforsamlingen. Et repræsentantskabsmedlem har ikke bemyndigelse til at henvende sig til Kreds, Forbund eller Kommunale myndigheder, og udgive sig for at være Repræsentanter for H-F Virkelyst; det kan kun medlemmer fra Bestyrelsen.

Hvis et medlem fra repræsentantskabet overtræder dette, vil bestyrelsen tage stilling til sanktion og evt. eksklusion, fra Repræsentantskabet, og indkaldelse af suppleant, valgt på Generalforsamlingen.

Referent                                                 Dirigent

Kirsten Sørensen                                 Per Floor

 —————————————————————————————————————

Referat til Ordinær Generalforsamling.

Lørdag d.06.04-2019. kl. 10.00

Fælleshuset, Fuchsiavej 51, Virkelyst.

Afholdt i Anlægspavillonen, Ringsted

1 min. stilhed.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

• Valg af dirigent og referent.

1.A Bestyrelsen foreslår, Per Flor, som Dirigent.

Godkendt

1.B Bestyrelsen foreslår, Paula Hyllested (Haslev), som Referent.

Godkendt 

• Valg af 3 stemmetællere.

Lene Bøje – Doris Jensen – Mayri Ogbonna 

• Formandens beretning.

Mette (formand) fortalte lidt om året der er gået. Lidt omkring vandledning/om utætheder og vandmålere.  

Vindmølleprojektet er stadig under udarbejdelse og man afventer de sidste informationer.  

Huller i vejene kommer til stadighed, husk at overholde hastigheden.

Bestyrelsen har lavet opgavebeskrivelser som vil være en hjælp til fremtidig bestyrelser.

Formanden takkede alle de frivillige, som yder en god hjælp, og opfordrede yngre medlemmer til at deltage i fælleskabet.

Formanden takket for året der er gået og takkede for medlemmernes opbakning.

Per Flor forklarede vedr. vindmølle at han i sin funktion som byrådsmedlem, at han havde protesteret imod, at allerede eksisterende vindmøller skulle fjernes. Han har opfordret til at have-lejerne skal have dispensation. Alle andre skal godkendes.  

Man må ikke udskifte en eksisterende mølle med en ny.

MEN DET ER IKKE BESLUTTET ENDNU.

Doris – Vil gerne høre hvad der bliver gjort ved ulovlige beboelse.

Formanden svare: Man kan desværre ikke gøre noget, med mindre der er dokumentation for at folk bor der. Samt at kommunen udleverer sygesikring til dem der overnatter.!!!

Formandens beretning er godkendt.

• Årsregnskab.

Kasserer Kaj fremlagde regnskabet, og forklarede lidt om posterne – indtægter og udgifter i henhold til det fremsendte årsregnskab.

65 lejere har endnu ikke betalt deres haveleje og bedes betale asap.

Jack- Spørger om det kan være rigtigt at man må sælge huset når der foregår ulovligheder?

Formanden siger at man stadig må sælge huset, så længe medlemmet ikke er dømt, og så må man overveje hvad der så derefter skal gøres!

Doris- Mangler at få bilag udleveret fra årsregnskabet!.  

Svar: Man kan ikke få bilag udleveret, men man kan får en opgørelse fra regnskabet udleveret (konti oversigt)

Det blev spurgt ind til vandbudget og forklaret at der har været et stort vandspild og derfor også krævet et ekstra gebyr på indbetalingskortet, da man hæfter solidarisk.

Bestyrelsen/vandudvalget har gjort en stor indsats med at få udskiftet defekte vandmålere – Alle bedes tjekke deres vandmåler.

Jack forklarede lidt omkring vandrør som er gamle og burde/skal skiftes. Det er tidligere oplyst fra bestyrelsen at det er Aspestrør, og at de bør/skal udskiftes også af hensyn til miljø og sundt drikkevand. Jack har bedt faglærte bekendte, om at komme med et udbud/tilbud på udskiftning, samt tage fat i den juridiske del i kommunen og banken vedr. lån til finansieringen.  

(estimeret pris = 1,5 mill.)

Anders – Spørge til konto 2042 – veje og grus..  

Kaj oplyser at det er en fejl, der er kun brugt 75.398,40 på vejene.

Konto 2041 og 2042 er blevet forbyttet, men budget stemmer.

45m3 vand er brugt på fælleshuset

Godkendelse af årsregnskab.

Godkendt 

• Budgetorientering.

Medlem spørger om afskrivningerne på huset passer.

Kaj forklarer at maskines selv lægger beløbene sammen efterhånden som regnskabet lavet, så det er ikke en afskrivning men et akkumuleret resultat.

Konto 2027 er til dækning af hækklipning og ved manglende vedligehold på haver der er misvedligeholdt. (gartner)

Budget er taget til efterretning

• Indkommende forslag:

 Forslag fra bestyrelsen:

Formand og Kasserer skal være bosiddende i 4100 Ringsted.

Bestyrelsen har stillet forslaget af hensyn til den løbende kommunikation og for at kunne afhjælpe medlemmer med akut opstået problemer.  

Medlemmer – Mener at man skal vælge bestyrelser efter hensyn til lyst og ikke af hensyn til bopæl.

Forslaget er nedstemt.

Forslag:

Vedr. R.P medlemmer som tager henvendelse til Kommune-Kreds eller andre på vegne af bestyrelsen ikke er ok.

Forslaget er vedtaget.

Vedr. Hækhøjde og sanktioner iflg. regler med 500 kr. + gartner regning.:

Hæk skal være klippet INDEN Sankt Hans.

(max. 160 mod vejen, max. 180 på andre sider, vedtaget på denne generalforsamling)

Sanktioner er Vedtaget.

 Forslag fra have lejere:

        Forslag 4-11, fra have lejere.

Forslag 4-5 (punkterne slået sammen): Man ønsker bestyrelsen undersøger om der er mulighed for at få etableret el i hele kolonihaveforeningen/til alle haver. At de indhenter tilbud når nu der skal graves alligevel (vand)

Formanden opfordrer alle til at hjælpe bestyrelsen med dette arbejde.

Medlem forslår at der bliver indkald til ekstraordinær GF når der ligger tilbud klar.

Bestyrelsen skal indhente tilbud – Vedtaget

Forslag 6: At man overdrager regnskabet til forbundet:

Forslaget er faldet. 

Forslag 7a: At muligheden som æresmedlem udfases i Virkelyst.  

Man fratager ikke tidligere æresmedlemmer deres udnævnelse

Forslaget vedtaget 

7b.: Man ønsker en brugervenlig og bedre hjemmeside (ny udbyder)

Mahmoud fortæller at han gerne modtager input og ønsker og mener at den eksisterende har stor database, og den ligger under regnskabssystemet.

Forslaget er faldet. 

7c. Man ønsker nyt regnskab system.

Det oplyses at det er Kasseren der selv vælger hvilket system der skal arbejdes i.

Forslaget er faldet 

7d. Bilag skal medbringes på GF: Forslag er trukket 

7e. Vandregnskab skal laves særskilt: Forslag er trukket. 

Forslag 8: Hækhøjden skal hæves til max 160cm ud til vej og max180 mellem haver:

Mange medlemmer ønsker højre hæk af hensyn til privatliv.

Ændringsforslag: 140cm ud til vej og 180 mellem haver.

Ændringsforslaget faldet.

Oprindelig forslag 160-180: 

Forslaget er Vedtaget.  

Forslag 9: Inventering af mosteri/kværn, med tilskud fra foreningen.

Forslaget er faldet.

Maria – Gladiolusvej 34 siger at hvis man ønsker et privat investering kan man kontakte hende.

Forslag 10: Man ønsker at yde et vederlag til Formand og Kasser på 10.000 hver (skal oplyses til skat)

Forslag Vedtaget. 

Forslag 11. Fælles skurvogn med bad, vaskemaskine, som evt kan betales via poletter.

Bestyrelsen skal undersøge prisen på dette inden næste års GF. 

 7. Valg af formand, for 1 år:

Lene Larsen – Åkandevej 39 

  8.   Valg af Kasserer, for 2 år:

  Kaj Pristed –  

  9. Valg af 3, medlemmer, til bestyrelsen, for 2 år:

    Lars Jørgensen- Gladiolusvej 15

    Mahmoud Elawad – Fuchsiavej 30

  Michael Kristensen – Anemonevej 3 –

10. Valg af 2, suppleanter, til bestyrelsen, for 1 år:

    Freja Sjørvad – Åkandevej 31

    Stine Christensen – Dianthusvej 17

  11. Valg af 5, medlemmer, til repræsentantskabet, for 1 år:

          Bemærk: Ændring fra 6 til 5 Repræsentanter, iflg. ny Kredsvedtægt.

    Michael Prahn – Fuchsiavej 25

    Marianne Olesen – Dianthusvej 19

    Dorte Thielberg – Anemonevej 24

    Søs Lassen – Anemonevej 50

    Anders Hansen –Erantisvej 27  

12. Valg af 2, suppleanter, til repræsentantskabet, for 1 år:

            Per (Brand)Jensen – Anemonevej 48

            Nicolai Gundorf – Erantisvej 18

 13. Valg af 2, medlemmer, til vurderingsudvalget, for 2 år:  

          Marianne Olesen – Diantusvej 19

    Lene Bøje – Krokusvej 15 

14. Valg af 2, suppleanter, til vurderingsudvalg, for 1 år:

    Michael Kristensen – Anemonevej 3

    Kim Melgaard – Krokusvej 6b

15. Valg af 1, bilagskontrollant, for 1 år:

          Marianne Olesen – Diantusvej 19 

16. Valg af 2, bilagskontrollantsuppleanter, for 1 år;

           Birgit Østerby – Dianthusvej 1

            Per (Brandmand) Jensen – Anemonevej 48  

 17. Eventuelt:

 Ønsker om at man fremover tilmelder sig til GF – ingen kan afvises ved døren, men så har man en indikation om hvor mange der kommer, så man kan sørge for at der er plads til alle.

Den tidligere formand gav ordet til ny formand

Den nye formand takkede for valget og glæder sig til at komme i gang i haveforeningen og det gode samarbejde.

Referent Paula Hyllested.

 ———————————————————————————————————————

Ordinær Generalforsamling

Lørdag, den 10. marts 2018

1.     Valg af dirigent:    Per Flor    Per oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen Godkendt  med et nyt pkt: 4A Tvist.2.     Valg af referent:Janne Oppendieck 3.     Valg af stemmetællere:Mette Bruhn Knudsen, Kirsten Sørensen og Michael Prahn (54 stemmeberettigede). 4.     Formandens beretning:Formanden bød velkommen bl.a. til kredsformanden. Bad om 1 min.´s stilhed aht. afdøde medlemmer i årets i løb.Startede med at takke bestyrelsen for godt samarbejde, samt tak til alle de frivillige, der har hjulpet foreningen igennem sæsonen. De enkelte haveforeninger står nu over for store udfordringer, da der bliver ved at komme nyt fra hovedforbundet. Det kræver meget tid, selv om det er frivilligt arbejde. I år er der kommet ny formandsportal og nyt vurderings-system. Jeg tror at begge systemer er fine og mere overskuelige end de gamle, men alt nyt skal lige læres og kendes.              Det er kongresår i år, så vi kan nok forvente, at der kommer endnu mere nyt fra årsskiftet. Vi har selv her i Virkelyst haft/har nogle udfordringer mht Kreds og Hovedforbund ang. byggetilladelser – fordelingsnøglen 500 kr -300 kr til Kreds og 200 kr til foreningen. Der har vi i bestyrelsen valgt (som vi  har mulighed for) ikke at opkræve de 200 kr., da det hele tiden er noget,vi har gjort gjort frivilligt.Jeg har i øjeblikket kontakt med hovedforbund og kreds ang. vores ordens-regler. Jeg mener, at de regler, vi har vedtaget og godkendt på generalforsamlingen er gældende. Den enkelte forening kan lave tillæg til vedtægter og selv lave deres ordensregler, og det mener jeg vi skal holde  fast i , da der kommer mere og mere topstyring fra Hovedforbundets side,                                                                                                     og så er vi lige pludselig ikke en selvstændig forening mere……….Et eksempel: Nu er der sået tvivl om, det er lovligt at gå ind i en have og klippe hækken, hvis den ikke er klippet til tiden. Jeg fastholder, at vi på vore generalforsamling har besluttet og indført i ordensreglerne, at hækken skal være rettidigt klippet, ellers bliver den klippet uden yderligere varsel.Det er hvad vi har besluttet, og jeg går ud fra, at flertallet mener,  vi skal følge generalforsamlingens beslutninger, ellers kan det jo være lige meget med at holde generalforsamling.Foreningen afholdt sidste år kursus i hjertestarter. Det var rigtig godt, men fremmødet var skuffende. Der kom ikke ret mange – ca 15. Det synes jeg er meget få ud af 271 – spec. når man kunne lære at gøre en forskel.     Vi har fået udskiftet komfuret i fælleshuset. Det gamle kunne ikke mere, og bestyrelsen har talt om, man måske skulle hæve lejen med 300 kr fra 1.1.19. Lokalet er lejet rigtig meget ud, og der er derfor større slidtage på det.Vi har stadig udfordringer med vores brugsvand. Der bliver ved med at være et stort spild, selv om vi har skiftet en del vandmålere og en stor afløbsventil, som vi troede var synderen, så vi har ikke rigtig noget bud på, hvad vi skal gøre ved det. Pga den store nedbørsmængde, vi har fået, er der desværre nogle   havelejere, der har haft problemer med vand i deres haver. Vi har fået lavet stik-dræn i 2 haver på E 3 og 5.   Der har været noget skriveri ang. vores dræn. Er de lavet efter forskrifterne? Ja!! En havelejer mente, man bare havde dækket drænene med det opgravede jord. Det er ikke tilfældet. Det opgravede jord, der var i overskud, er blevet brugt til at lave blomstervold ved toiletvognen og bag traktorværkstedet.Når vi nu er i gang med drænet, så kan alle vist blive enige om, at vi skal have gjort noget ved vore veje. De trænger virkeligt til det. Dette tager vi ved indkomne forslag..Afslutningsvis vil jeg igen IGEN henstille til havelejerne at overholde fart grænsen og vise hensyn. Der kommer heldigvis flere og flere børn i Kolonien- Så pas på dem!Da Kai har valgt at stoppe som kasserer næste år, skal vi måske finde en, der  er interesseret i at overtage og evt. sætte sig sammen med Kai nogle gange for at få en ide om, hvordan systemet virker.Husk NU at læse de papirer, I får, det kan ikke være rigtigt bare at brokke sig og så bag efter læse papirerne.Endnu engang vil jeg påpege, at den facebook-side IKKE er vores side, og jeg                                                                                     synes efterhånden, tonen ikke er OK. Man skal for det første ikke hænge mig personligt ud og heller ikke den øvrige bestyrelse. Dette kan godt gå hen og få konsekvenser, da bestyrelsen ikke skal finde sig i alt.  TAK for ordet og god sommer til jer alle sammen!Spørgsmål/svar:Der var en livlig diskussion til beretningen.Bl.a. . spørgsmål om, hvorfor anmeldelse af bestyrelsen ikke var omtalt. Hertil svarede formanden, at han ikke havde fået noget konkret oplyst fra politiet, og sagen kunne tage mere end et år. Solvieg Gosvig oplyste, at det var hende, der havde meldt foreningen: ”Jeg har i 2017 politianmeldt bestyrelsen for mistillid. Jeg har indleveret regnskab tilbage fra 2008 og til og med 2017/18 og nu også disse kommentarer (regnskab vedlagt om mistillidsvotum til hele bestyrelsen for regnskab/budget 2017-2018). Alt sendt til politiets efterforskning, som kan tage en del tid.Mistillid i forhold til den måde bestyrelsen indkasserer/disponerer og administrerer vore penge på.Referaterne fra bestyrelsesmøder indeholder ikke aktuelle oplysninger om bank/kassebeholdningen. Bestyrelsesreferaterne er ikke underskrevet af medlemmerne af bestyrelsen. Der mangler åbenhed og ærlighed.” Doris Jensen omtalte vandspillet, Anders Hansen det gamle jord, der igen er puttet ned til sivebrønden….Der må ikke fyldes ler ned over drænet.Kim : skal vi lave en prøvegravning? Går ud fra arbejdet er ok, idet John Pedersen også arbejder for Kommunen.Dirigenten fastslog, best. måtte se på dette iht. problemet.Doris oplyste, hun tidl. havde oplyst iht Kommunens Vandforsyning, at de  havde en mand, der kunne finde vandbruddet inden for 10 m. Spildet er 1850 m3. Per mente man også skulle se på spildet (indb 100 kr ekstra om året) iht udskiftning af alle rør i haven. Kim har undersøgt, at det vil kst 500.000 kr. med en SLØJFE. Dirigenten: Vi har mulighed for at pålægge best en undersøgelse, hvor fejlen er – evt nye rør. I sidder her nu, det er jer, der skal tage beslutningern. Kim: Drænet er lave efter foreskrifterne. Vi får en uvildig til at undersøge det. Vandspillet undersøges og tjekkes. Bestyrelsen undersøger pris.      4A TvistI foreningens ordensregler står, at hækkene skal være klippet senest 23.6. og 15.9. Ellers vil de blive klippet UDEN VARSEL til en pris af 1200 kr.. Nogle har undersøgt i Forbundet og fået oplyst, at der skal gives et varsel på 3 dage. Og man ikke bare må gå ind i en have. Foreningen har tidligere indsendt deres ordensregler til godkendelse i Forbundet, og der har man ikke rettet dette.Fordi lejeren ikke har betalt regningen, er han blevet opsagt. Men da tvisten imellem forb. og foren. ikke er afgjort, besluttes det at stille opsigelsen i bero, indtil der er enafgørelsen fra forbundet. Formandens beretning vedtaget.,5.   Årsregnskab

Inden gennemgang af regnskab, uddelte Solveig Gosvig sit ”Mistillidsvotum”  til regnskabet uden yderligere kommentarer – heller ikke senere.Kai gennemgik regnskabet. Det viser et overskud på kr. 41684,-.   Enkelte Konti overskred budgettet bl.a. 2041 rep af vandledning.

Livlig debat/spørgsmål til regnskabet.

Især spørgsmål til de fire ”Nyanskaffelser-konti 2037, 2046, 2054 0g 2065 pga afvigelser iht budgettet… de indeholdte bl.a. fliser ved kontor, trappe, ny PC, Tablet. Plater til volde, rep flagstang, gas værksted (2046). Musikanlæg, Nye glas, komfur, nye gryder (2054). Økse, planter , græstrimmer, telt  (2065)..I stedet for de noter man talte om sidste år, blev det besluttet, at fremover ligger hele regnskabet med alle konti på kontoret, således at man kan afhente alle konti eller de, man er spec interesseret i.

Konto 7840 ”uforudsete udgifter” er en bankkonto i Nordea.

      6   Besluttet at hæve budgettet på 2041 til 60.000 kr. Skulle dække udg til at            finde  fejlen ved vandspildet. ( 3 tilbud iflg oplysninger ca 800 i timen +             moms 30.000-40.000 kr.                                    Spørgsmål om hvorfor vi giver 25 kr. pr m3, når det reelt kst 18 kr.? Hvis              man ønsker dette ændret, kan man indsende forslag næste år.              Regnskabet godkendt……..En stemte imod.                     7.         Indkomne forslag1.     Fra bestyrelsen:  Da foreningen nu efter ansøgning til Ringsted Kommune gennem Kred-sen, har fået tilladelse til at lægge knust asfalt på vores veje, foreslår be-styrelsen, også af hensyn til økonomi at få repareret og lagt knust asfalt på Anemonevej og Åkandevej samt den lille parkeringsplads ved Mågevej, da vores veje efterhånden er i meget ringe stand.Samtidig forslås det, at vi til efteråret, når der kommer haveindbetalinger, får repareret Fuchiavej og Gladiolusvej samt indkørelsen/parkeringspladsen fra Kildemarken. Så kan vi tage tværvejene til næste år, da vi stadig skal have økonomi til at få ordnet vores vandsystem, hvis der skulle ske noget.Bestyrelsen har indhentet et prisoverslag på rep. Af Anemonevej, Åkandevej og den lille parkeringsplads ved Mågevej fra entr. John Pedersen, Sigersted. Prisoverslag vedlægges……..I alt kr. 88.235,- Der var lidt  diskussion om asfalten var miljøvenlig eller den vil smuldre ude i siderne. Andre havde god erfaring fra f.eks Karrebæksminde. Men  man skulle måske vente til drænet er eftertjekket og accepteret. Iflg formanden skal vandproblemet være ok, inden pålægningen.Dirigenten: Såfremt det er miljøvenligt, og vi må få bump går bestyrelsen i gang.2.     Forslag fra Anders Hansen:Ved større anlægsarbejder i Haveforeningen Virkelyst, f.eks kloakering, større vejarbejder, sivedræn langs vejene og lignende, skal indhentes minimun tre forskellige tilbud skriftligt for at få den bedste og billigste pris på arbejdets udførelse.Tre forskellige tilbud skal forhindre, at en enkelt entreprenør ikke udfører et arbejde , som ikke er i overensstemmelse med god håndværksmæssig udførelse.Godkendt med tilføjelse …….kun ved planlagt arbejde over 50.000 kr. – ikke ved akut arbejde. 3.     Forslag fra Doris Jensen:1.     Bod&/udgifter : Kun de faktiske udgifter til havelejer, hæk og ukrudt2.     Forslag til revisor udefra3.     Forslag til alle aktiviteter under bestyrelsen, og alle penge i foreningens kasse4.     Forslag om vederlag til bestyrelsens medlemmer.5.     Forslag: sten til vedligeholdelse af vejene.                 Alle 5 forslag forkastet8.       Valg af formand for 2 år                    Kim Melgaard – modtager ikke genvalg                          Mette Bruhn Knudsen: valgt9.     Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år:Peter Lauritsen – modtager genvalg Åse Anderson– modtager ikke genvalgSteen Bøgh Andersen –  stopper i utide (1 år) Peter Lauritsen genvalgt (2år), Kirsten Sørensen nyvalgt (2år)Kim Melgaard (1 år)10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:Charlotte Olsen – nyvalgtHjørdis Hansen – genvalgt 11. Valg af 6 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år:                    Michael Prahn – modtager genvalg                    Søs Lassen – modtager genvalg                   Gitte Hansen – modtager ikke genvalg                   Kai Svanborg – modtager genvalg                                                                                                                                 Doris Jensen – modtager genvalg                   Lars Jørgensen – modtager ikke genvalg                    Solveig Gosvig – nyopstillet                    Dorthe Thielberg – nyopstillet                    Jens Nielsen – nyopstillet                   Nicolaj Gondore – nyopstillet                      Marianne Olesen – nyopstillet                     Valgt: Michael, Kai, Marianne, Dorthe (A24), Nicolaj (E18), Jens (G5)        12.       Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet for 1 årSøs Lassen                    Per Brandmand                                       Begge nyvalgt13.     Valg til vurderingsudvalg for 2 årGitte Hansen – ikke til stedet, i stedet blev        Jan Thielberg (A24)         valgt   12.    Valg af 2 suppleanter til vurderingsudvalg for 1 årInger Neumann A 10  – modtager ikke genvalg        Michael Christensen A3 – ønsker genvalg        Hjørdis Hansen         Michael og Hjørdis  valgt13.      Valg af 2 billagskontrollanterAnnelise Larsen – ønsker genvalgMarianne Olesen – ny (i stedet for Kirsten Sørensen)      Begge valgt        14.     Valg af 2 billagskontrollantsuppleanter for 1 årBirgit Østerby      Per Brandmand      Begge valgt                                                                                                                    14.      EventueltClaus bad om lidt hjælp til mandags-mad-biksen. (Connie, Dorthe og Åse                  takkede JA)        Kim Melgaard takkede for 6 gode år som formand og lovede i kraft af sin        erfaring og menigt medlem – i hvert fald det næste år – at være behjæl-        pelig for den nye formand. Mette takkede for valget og fortalte lidt om        sig selv. 31 år, arb med IT. Bosiddende på Nørrebro – men ellers fra Jyl-        land.        Kim takkede desuden for god ro og orden.                                                                                                  Dirigent                                     Formand                         referent       Per Flor                                     Kim Melgaard                 Janne Oppendieck

————————————————Ordinær GeneralforsamlingLørdag, den 18. marts 20171.     Valg af dirigent og referent: Per Flor og Janne OppendieckPer oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen godkendt  Det blev anbefalet, at man fremover skriver dato på indkaldelse.2.     Valg af stemmetællere:
Gitte Hansen, Kirsten Bøg Andersen og Kirsten Sørensen (37 stemmeberettigede.
3.     Formandens beretning:
Takkede bestyrelsen for et godt stk. arbejde i løbet af året samt tak til alle de frivillige, der har gjort et stort stykke arbejde med vand, hækklipning mm. Hvis andre ønsker at deltage i frivilligt arbejde, kan man i tavlerne se, hvornår der sker noget, og tilmelde sig på kontoret. Vores økonomi  er så fin, så vi er begyndt at henlægge penge til al vand-haløjen.Nyt løn-program. Vi er fra forbundet blevet ”påduttet”, at vi nu skal afregne løn mm som et firma med eget cvr-nr. Dette sker fra 1.1. 20017 over Data- løn.Ny lejekontrakt med Ringsted Kommune.. Kontrakten er ikke endeligt underskrevet, da man ikke er helt enige om formuleringen vedr. spild vand.Byggetilladelse er ok.
Hushandel kan nu ikke længere foregå i kontortiden mandag, da forbundet har udstukket nye regler. I stedet for de tidligere 3-4 sider, fylder kontrakten nu 12 sider. Disse papir skal afhentes før man sælger haven. Der kan så aftales tid til selve salget.Byggetilladelse skal nu sendes til Kredsen via os og godkendes.Dræn: Bane Danmarks er nu ok. Vores eget dræn er af John Petersen udført på Erantisvej.Der ikke lagt stikledninger, hvis nogen får problemer, bedes de henvende sig til bestyrelsen..Hjertestarter: Midt- og Østsjælland holder kursus i uge 31 – én dag. Hvis der mange tilmeldinger, bliver der en dag ekstra. De lover at alle og enhver uden kendskab skal kunne klare det – bare efter én dag. Yderligere oplysninger vil komme i opslagstavlerne.Vandspild: Vi har fundet 45 vandmålere, der ikke har fungeret/talt. Ingen steder i jorden har vi fundet noget. Ingen af de 45 har gjort bestyrelsen opmærksom på målerfejlen.Affald/skrald beder vi jer tage med hjem og ikke efterladt på diverse veje eller parkerings-pladser. Det gør ikke noget, at havelejerne holder deres  del af vejen, selv om traktoren også kører på ruten.Yderhækken: Utroligt, vi hvert år skal bede jeg holde yderhække nede i den tilladte højde samt oplyse om hastigheden her i kolonien. Selv folk med børn”drøner” afsted.Kontoret åbner første gang den 3. april kl. 17.30 til 19.00. Vurdering  den 4.April mellem kl. 17.00 og 18.00……..afhentning af papir mm.Og respekter venligst telefon- og åbningstid!!!!
Formanden takkede for ordet og ønskede god have sæson.Kommentar/spørgsmål: Ejerskifte, hvad med de, der ikke har betalt for vand? Beplantning uden for hækken mod banen?     Vi må dele vandforbruget ud over alle havelejere. Ingen må opholde sig på det stykke, der til  hører Bane Danmark.Beretningen enstemmigt godkendt.4 ÅrsregnskabKai gennemgik regnskabet. Det viser et overskud på kr. 147.201,-. Enkelte konti oversked det budgetterede. Bla .2037 Nyanskaffelser ca. 20.000,- mere endbudgetteret. Dette skyldes nyt komfur ( det gamle 19 år) samt ny  computer.Konto 2049 Have og Vej. Rep. af vandledninger. Regnskabet enstemmigt vedtaget.   Dog vil man gerne have, der som tidligere nævnt, der sammen med det udsendte regnskab kommer noter, der hvor der er større udsving/store beløb eks. Nyanskaffelser og andre store poster. Blev også påtalt om man skulle have en udefra autoriseret revisor og på den måde undgik så mange spørgsmål til regnskabet. Endnu engang blev det fra bestyrelsen påpeget, at der ikke hidtil IKKE har været krav om oplys-ningspligt til SKAT, hvilket vil sige, at de, der har modtaget løn, penge eller  lign. fra Foreningen selvhar skulle oplyse dette som B-skat.  Egenkapitalen er 1.307.847,- Aktiver 916.381,- kontantbeholdning 391.680,-Budgetorientering
Det er sat nogenlunde som sidste år, dog er der afsat ekstra 100.00,- til dræn.
Ingen kommentar

5 Indkomne forslag
1.     Fra bestyrelsen: Fjernelse  af depositum ved leje af FælleshusFormanden oplyste om begrundelse herfor. Mente det gav for meget Administration.Ændringsforslag hertil. At ovenstående kun skulle gælde for havelejerne.
De der kom udefra skulle stadig betale depositum.
Begge forslag blev sat til afstemning. Det første fra bestyrelsen godkendt. Det andet faldt.
2.     Fra bestyrelsen: Fastsættelse af bod for udeblivelse ved pligt- fælles arbejde .Punktet indsættes under Alm Ordensregler, pkt 101.     Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren-og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der iflg. hovedlejekontrakten samt ved foreningens fælles faciliteter. Medlemmerne har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have – dvs. til midten af vejen.2.     Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra pligt/fællesarbejde en bod fastsat af generalforsamlingen.3.     Bod for udeblivelse ved indkaldt pligt/fællesarbejde uden gyldig grund er på 500,- kr.
4.   Ingen havelejer kan blive indkaldt til pligt/fællesarbejde 2 gange, før 
Alle har været indkaldt.5.     Pålagt bod betragtes som pengepligtig ydelse i lejeforholdet.Forslaget godkendt3.      Ændring af formulering af bod under hække, pkt. 6 BDer kan desuden idømmes en bod på 500,- kr for manglende vedligeholdelse af parkeringsplads og vej til midten uden for egen have , hvis en havelejer efter skriftlig henstilling ikke efter 14 dage har fået dette bragt i orden, og foreningen skal ordne det.
Den pålagte bod betragtes som en pengepligtig ydelse i lejeforholdet.
Godkendt

4.   Forslag fra havelejere:
Der stilles forslag om, der under bestyrelsen, dannes et Social-Aktivitetsudvalg.Godkendt7.     Valg af kasserer for 2 år
Kai Pristed – modtager genvalg      genvalgt8.     Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år:
Claus Larsen – modtager genvalgMahmoud Elawad – modtager genvalgSteen Bøgh Andersen – modtager genvalgAlle 3 genvalgt
9.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
Kirsten Sørensen – modtager genvalgLars Jørgensen     – ny
Begge valgt
10.  Valg af 6 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år:

Michael Prahn – modtager genvalg
Søs Lassen – modtager genvalg Gitte Hansen – modtager genvalgKai Svanborg – modtager genvalgDoris Jensen – modtager genvalg