Info-nyt

INFO. FRA VANDUDVALGET
Vandet vil blive lukket Lørdag D.18.11.23
Søndag vil vi komme rundt og aflæse vandmålere og pille bundskruer ud, så sørg for at der er fri adgang til haven, og giv gerne naboen besked hvis de ikke er på nettet.
Den nye toiletvogn bliver lukket lørdag, og man må benytte toilettet ved fælleshuset i vinter, da det er det eneste sted, der er helårsvand.
God jul og godt nytår, til jer alle sammen.
Hilsen
Kim Melgaard
Vandudvalget

 

 

 

INFO. FRA VANDUDVALGET.

 

Da vejret ser ud til at stabilisere sig vil vi

åbne for vandet D.15.04.2023. Husk nu at

der godt kan være lidt åbent, og lidt lukket

de første dage, hvis der skal laves reparationer, på systemet.

 

Hilsen

Kim Melgaard

Vandudvalget.

………………………………………………………………………………………………………………

Nedenstående er en forenklet version af:

Ringsted Kommunes vilkår når der skal graves i kommunens veje.

 

Virkelyst bestemmelser ved gravning i vejene i Haveforeningen Virkelyst.

 

Den dagarbejdet påbegyndes kontaktes vores tilsynsførende Lars Larsen, 30 55 67 45 VÆR OPMÆRKSOM PÅ PKT. 8 ANGÅENDE DOKUMENTATION Der kræves digital dokumentation for reetablering i vejarealer. Dokumentationen skal foreligge, når gravetilladelsen færdigmeldes. Tilladelsen er givet på følgende betingelser:

 

 1. Tilladelse til at anbringe ledninger mv. og udføre øvrige ledningsarbejder sker i henhold til bestemmelser fastsat af Ringsted Kommune. Arbejdet kan ikke påbegyndes, før tilladelsen foreligger, og vilkår for arbejdets udførelse er fastsat af vejmyndigheden Ringsted Kommune, jf. dog stk. 2. Der skal skiltes på arbejdsstedet med navn på entreprenør og med angivelse for arbejdets start og slut dato.

 

 1. Der skal være indhentet ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret (LER) før gravearbejdet påbegyndes i vejene i Virkelyst.

 

 1. Gravetilladelsen er kun gældende for gravning i vejene i Virkelyst.

 

 1. Inden arbejdet begyndes, er ledningsejeren forpligtet til at foretage registrering af vejarealets tilstand. Ved større arbejder skal der udføres fælles vejsyn af ledningsejer og vejmyndighed. Ledningsejer er endvidere forpligtende til løbende at foretage tilsyn, mens arbejdet pågår og ved afslutningen, herunder skal specielt nævnes ledningsgraven, eksisterende ledninger og efter omkringfyldning af ledningsanlægget, inden udlægning af stabilgrus.

 

 1. Inden arbejdet påbegyndes i vejene i Virkelyst, skal ledningsejeren sikre, at samtlige af vejens lodsejere orienteres om det forestående arbejde, enten individuelt eller via eventuel formand for vejlaug, grundejerforening eller lignende. Efter arbejdets udførelse skal ledningsejeren tillige indhente accept for retableringsarbejdet fra Virkelyst formand og vejudvalg. Accepten sendes til Virkelyst vejudvalg.

 

 1. Der skal løbende retableres efter gravningerne. Af hensyn til trafiksikkerheden må ingen huller stå åbne i længere tid.

 

 1. Krydsning af kørebanearealer og overkørsler skal ske ved underføring, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt med vejudvalget.

 

 1. Retablering af vejarealer skal ske i en stand, svarende minimum til den stand, arealet havde inden arbejdet begyndte. Der kræves digital dokumentation for reetablering i vejarealer. Dokumentationen skal foreligge når gravetilladelsen færdigmeldes. Arbejdet skal færdigmeldes straks efter at arbejdet er udført, senest 5 hverdage. Færdigmeldingen foretages digitalt og der foreligge fotos af det færdige arbejde. Et foto over området så det tydeligt ses hvor der er gravet, samt tæt på fotos af belægninger.

 

 1. Reetablering af græsarealer skal ske med harpet muldjord. Der skal rives for sten og eftersås med rabatgræs.
 2. Virkelyst skal af ledningsejer/entreprenør holdes fri for ethvert krav fra tredjemand, som følge af manglende afspærring, afmærkning og belysning, som følge af arbejdets udførelse og som følge af anlægges tilstedeværelse i vejarealet.

 

 1. Flytning af overskudsjord skal anmeldes til Ringsted Kommune i h.t. Jordflytningsbekendtgørelsen. Skema til anmeldelse findes på www.ringsted.dk-borger-miljø.

 

 1. Ved opgravning i nærheden af træer, skal der holdes en fri afstand svarende til trækronens udstrækning. Er trækronen reduceret stærkt ved beskæring, må der ikke graves tættere end 3 meter fra stammen. Er det alligevel nødvendigt, at føre ledninger tæt forbi et træ, skal dette ske ved skydning i mindst 700 mm dybde.

 

 

Med venlig hilsen

Ringsted, den 14. november 2022
Kolonihaveforeningen Virkelyst 4100 Ringsted

Vejudvalget:                       Michael Davidsen    e-mail formand.virkelyst@gmail.com

Thomas Lauridsen tlf 53.149559, e-mail thomas_lauridsen@icloud.com

Anders Hansen      tlf 22.116304, e-mail eran379379@mail.dk