Nedenstående er en forenklet version af :

Ringsted Kommunes vilkår når der skal graves i kommunens veje.

Virkelyst bestemmelser
ved gravning i vejene i Haveforeningen Virkelyst.

Den dag arbejdet påbegyndes kontaktes vores tilsynsførende Lars Larsen, 30 55 67 45

VÆR OPMÆRKSOM PÅ PKT. 8 ANGÅENDE DOKUMENTATION Der kræves digital dokumentation for reetablering i vejarealer. Dokumentationen skal foreligge, når gravetilladelsen færdigmeldes. Tilladelsen er givet på følgende betingelser:

1. Tilladelse til at anbringe ledninger mv. og udføre øvrige ledningsarbejder sker i henhold til bestemmelser fastsat af Ringsted Kommune. Arbejdet kan ikke påbegyndes, før tilladelsen foreligger, og vilkår for arbejdets udførelse er fastsat af vejmyndigheden Ringsted Kommune, jf. dog stk. 2. Der skal skiltes på arbejdsstedet med navn på entreprenør og med angivelse for arbejdets start og slut dato.

2. Der skal være indhentet ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret (LER) før gravearbejdet påbegyndes i vejene i Virkelyst.  

3. Gravetilladelsen er kun gældende for gravning i vejene i Virkelyst.

4. Inden arbejdet begyndes, er ledningsejeren forpligtet til at foretage registrering af vejarealets tilstand. Ved større arbejder skal der udføres fælles vejsyn af ledningsejer og vejmyndighed. Ledningsejer er endvidere forpligtende til løbende at foretage tilsyn, mens arbejdet pågår og ved afslutningen, herunder

skal specielt nævnes ledningsgraven, eksisterende ledninger og efter omkringfyldning af ledningsanlægget, inden udlægning af stabilgrus.

 5. Inden arbejdet påbegyndes i vejene i Virkelyst, skal ledningsejeren sikre, at samtlige af vejens lodsejere orienteres om det forestående arbejde, enten individuelt eller via eventuel formand for vejlaug, grundejerforening eller lignende. Efter arbejdets udførelse skal ledningsejeren tillige indhente accept for retableringsarbejdet fra Virkelyst formand og vejudvalg. Accepten sendes til Virkelyst vejudvalg.

6. Der skal løbende retableres efter gravningerne. Af hensyn til trafiksikkerheden må ingen huller stå åbne i længere tid.

7. Krydsning af kørebanearealer og overkørsler skal ske ved underføring, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt med vejudvalget.

8. Retablering af vejarealer skal ske i en stand, svarende minimum til den stand, arealet havde inden arbejdet begyndte.

Der kræves digital dokumentation for reetablering i vejarealer. Dokumentationen skal foreligge når gravetilladelsen færdigmeldes. Arbejdet skal færdigmeldes straks efter at arbejdet er udført, senest 5 hverdage. Færdigmeldingen foretages digitalt og der foreligge fotos af det færdige arbejde. Et foto over området så det tydeligt ses hvor der er gravet, samt tæt på fotos af belægninger.

9. Reetablering af græsarealer skal ske med harpet muldjord. Der skal rives for sten og eftersås med rabatgræs.

10. Virkelyst skal af ledningsejer/entreprenør holdes fri for ethvert krav fra tredjemand, som følge af manglende afspærring, afmærkning og belysning, som følge af arbejdets udførelse og som følge af anlægges tilstedeværelse i vejarealet.

11. Flytning af overskudsjord skal anmeldes til Ringsted Kommune i h.t. Jordflytningsbekendtgørelsen. Skema til anmeldelse findes på www.ringsted.dk-borger-miljø.

12. Ved opgravning i nærheden af træer, skal der holdes en fri afstand svarende til trækronens udstrækning. Er trækronen reduceret stærkt ved beskæring, må der ikke graves tættere end 3 meter fra stammen. Er det alligevel nødvendigt, at føre ledninger tæt forbi et træ, skal dette ske ved skydning i mindst 700 mm dybde.

Med venlig hilsen

Ringsted, den 14.
november 2022
Kolonihaveforeningen
Virkelyst 4100 Ringsted

Vejudvalget: Chalotte Olsen       tlf 42.341803, e-mail formand.virkelyst@gmail.com

                     Thomas Lauridsen tlf 53.149559, e-mail thomas_lauridsen@icloud.com

                     Anders Hansen      tlf 22.116304, e-mail eran379379@mail.dk

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ringsted Kommunes originalversion.

Nedenfor at vores vilkår når der skal graves i kommunes veje.

Den dag arbejdet påbegyndes kontaktes vores tilsynsførende Lars Larsen, 30 55 67 45

VÆR OPMÆRKSOM PÅ PKT. 8 ANGÅENDE DOKUMENTATION Der kræves digital dokumentation for reetablering i vejarealer.Dokumentationen skal foreligge når gravetilladelsen færdigmeldes. Tilladelsen er givet på følgende betingelser:

1. Tilladelse til at anbringe ledninger mv. og udføre øvrige ledningsarbejder sker i henhold til §§ 73-79 i vejloven, henholdsvis § 68, jf. §§ 70, 70b-c i privatvejsloven, eller som dispensation fra byggelinjer i henhold til §§ 40 og 41, jf. § 40, stk. 2, i vejloven. Arbejdet kan ikke påbegyndes, før tilladelsen foreligger, og vilkår for arbejdets udførelse er fastsat af vejmyndigheden, jf. dog stk. 2. Der skal skiltes på arbejdsstedet med navn på entreprenør og med angivelse for arbejdets start og slut dato.

2. Der skal være indhentet ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret (LER) før gravearbejdet påbegyndes i offentlige og private fællesveje.

3. Gravetilladelsen er kun gældende for gravning i offentlige vejarealer samt i private fællesvejarealer i byzone. Side: 2/4

Fax: 5762 6315 E-mail: vejogpark@ringsted.dk Tlf: 5762 7685
4100 Ringsted Bragesvej 7C Ringsted Kommune Gravetilladelse Vores reference:
20221022 Jeres reference

4. Inden arbejdet begyndes, er ledningsejeren forpligtet til at foretage registrering af vejarealets tilstand. Ved større arbejder skal der udføres fælles vejsyn af ledningsejer og vejmyndighed. Ledningsejer er endvidere forpligtende til løbende at foretage tilsyn, mens arbejdet pågår og ved afslutningen, herunder

skal specielt nævnes ledningsgraven, eksisterende ledninger og efter omkringfyldning af ledningsanlægget, inden udlægning af stabilgrus og inden
asfaltudlægning.

 5. Inden arbejdet begynder i en privat fællesvej, skal ledningsejeren sikre, at samtlige af vejens lodsejere orienteres om det forestående arbejde, enten individuelt eller via eventuel formand for vejlaug, grundejerforening eller lignende. Efter arbejdes udførelse skal ledningsejeren tillige indhente accept for retableringsarbejdet fra vejens lodsejere og/eller formand. Accepten sendes til vejmyndigheden.

6. Der skal løbende retableres efter gravningerne. Af hensyn til trafiksikkerheden må ingen huller stå åbne i længere tid.

7. Krydsning af kørebanearealer og overkørsler skal ske ved underføring, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt med vejtilsynet.

  8. Retablering af vejarealer skal ske i en stand, svarende minimum til den stand, arealet havde inden arbejdet begyndte.

Asfaltarbejder skal retableres ved topfyldning med GAB fra underkant bærelag til overkant slidlag, svarende til mindst samme lagtykkelse, som
vejens/fortovets eksisterende asfaltlag. Efter én vintersæson affræses i 20 mm tykkelse med mindst 100 mm overlæg langs alle gravningens afgrænsninger, hvorefter der udlægges nyt slidlag, svarende til “lukningsmetode 4”.
Vejtilsynet skal orienteres, hvis entreprenøren eller ledningsejeren skønner, at denne metode ikke er forenelig eller hensigtsmæssig i forhold til den
eksisterende belægning. Fortov og cykelstier skal reetableres efter metode 2. I forbindelse med retablering af ledningsgrav i befæstede arealer gøres her
særligt opmærksom på, at der skal foretages tilbageskæring, såfremt rendesiden er nærmere den forud foretagne friskæring end 50 mm i hele ledningsgravens dybde. Der skal foretages tilbageskæring så der opnås fri banket på mindst 50 mm inden stabilgruslaget udlægges og komprimeres. Ved styret underboring skal tilsynet kontaktes før afslutning.Der kræves digital dokumentation for reetablering i vejarealer.Dokumentationen skal foreligge når gravetilladelsen færdigmeldes. Arbejdet skal færdigmeldes straks efter at arbejdet er udført, senest 5 hverdage. Færdigmeldingen foretages digitalt og der foreligge fotos af det færdige arbejde. Et foto over området så det tydeligt ses hvor der er gravet, samt tæt på fotos af belægninger.

9. Reetablering af græsarealer skal ske med harpet muldjord. Der skal rives for sten og eftersås med rabatgræs.

10. Vejbestyrelsen skal af ledningsejer/entreprenør holdes fri for ethvert krav fra tredjemand, som følge af manglende afspærring, afmærkning og belysning, som følge af arbejdets udførelse og som følge af anlægges tilstedeværelse i vejarealet.

11. Flytning af overskudsjord skal anmeldes til Ringsted Kommune i h.t. Jordflytningsbekendtgørelsen. Skema til anmeldelse findes på www.ringsted.dk-borger-miljø.

12. Ved opgravning i nærheden af træer, skal der holdes en fri afstand svarende til trækronens udstrækning. Er trækronen reduceret stærkt ved beskæring, må der ikke graves tættere end 3 meter fra stammen. Er det alligevel nødvendigt, at føre ledninger tæt forbi et træ, skal dette ske ved skydning i mindst 700 mm dybde. Side: 3

Med venlig hilsen

Majbritt Boye Weysmann
Ringsted Kommune
Vej- og Ejendomscenter
Bragesvej 7C · 4100 Ringsted
Dir.: 57627685 · Mob.: 30702548
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 


Info fra bestyrelsen 
Mandag d. 26. september er sidste mandag med kontoråbent og åben container i denne sæson
Godt efterår til jer alle.
 
 
————————————————————————————–
 
Tirsdag den 24. maj 2022 lukkes der for vandet på grund af reparation på vandsystemet.
Hilsen Bestyrelsen for Virkelyst, Vandudvalget
Kim Melgaard, Anders Hansen.
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ventelisten
Info opskrivning til ventelisten for kolonihaveforeningen virkelyst . Hvis du tænker på at købe et kolonihavehus i virkelyst , så kom til opskrivningen første søndag i April måned hvert år mellem kl. 10 og 12 .
Når du er opskrevet på ventelisten , deltager du i lodtrækningen om retten til at købe et kolonihavehus i virkelyst . Hvis du udtrækkes i lodtrækningen koster det 100 kr. at deltage . Medbring sygesikringsbevis .

————————————————————————————————————————-

 

 

Info fra bestyrelsen

Vedr. Affald i foreningens containere om mandagen i kontortiden.  

Køkkenaffald må kun kommes i de små containere 

Den store container bag værkstedet er opsat som en service til de havelejere der ikke har bil til
rådighed. Her kan afleveres div. “Mindre” affald som ikke hører under
kategorierne køkkenaffald og haveaffald. 

Vi oplever ind imellem at der kommer biler med trailere og fylder containeren.

Det er kostbart at få tømt containeren og vi opfordrer derfor til at man selv kører på genbrugspladsen når affaldet alligevel er læsset på traileren.

Hvis dette ikke efterkommes kan vi blive nødt til at droppe denne service fremadrettet.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Sørensen

 

 

 ——————————————————–

 

 Generalforsamlingen 2021

På grund af corona restriktionerne og efter Ringsted Kommune har aflyst vores booking af Anlægspavillonen, har bestyrelsen besluttet at gennemføre en delvis digital nød-generalforsamling. 
Via mail, og post til dem uden mail, er der udsendt tilmeldingsliste til valg til bestyrelsen. Vi skal have den retur senest 15. marts. 

Derefter udsendes kandidatlisten, hvor man stemmer på de opstillede personer. Stemmesedlerne skal være os i hænde senest 15. april. Derefter dannes den nye bestyrelse, som tiltræder 1. maj 2021.

Foruden afstemning om medlemmer til bestyrelsen , stemmes der i år kun om bestyrelsens reviderede ordensregler. Alle andre forslag venter til næste ordinære generalforsamling. 

 

 

Generalforsamlingen 2021.

 
Generalforsamlingen er planlagt at finde sted 10. april 2021, da det var første ledige tid i Anlægspavillonen. 
Forslag indsendt til den aflyste generalforsamling 2020 betragtes som forslag også til generalforsamlingen 2021, med mindre de tilbagetrækkes. 
 
Nye forslag skal være bestyrelsen i hænde 60 dage før, dvs. 9. februar 2021, på mail, via post eller bare postet i postkassen på kontoret.
 
Forslagsstillerne skal være til stede på generalforsamlingen.
 
På grund af coronaen må alt tages med forbehold. Vi håber på, at de snarlige vaccinationer løser situationen noget op i 2021.