Ordensregler

 

 

Ordensregler For Haveforeningen Virkelyst 2024

 

 • 1: Haven

1 a. Det er enhver havelejers pligt at holde sin have og halvdelen af vejen ud for haven i ren og ordentlig stand.

1 b. Der må ikke forekomme invasive planter i kolonien som f.eks. Japansk Pileurt og Bjørneklo.  Har man en såkaldt natur have (er ikke det samme som en forsømt have), må den ikke indeholde skvalderkål, snerler og ager padderok (ligner små juletræer).

Ved natur have skal renholdes et bælte på en meter mod hæk. Hækken skal renholdes for ukrudt.

 1. Have lejeren må ikke fremleje sin have og må ikke benytte den til helårsbeboelse.
 2. På grund af rottefare må der ikke holdes husdyr i haven, såsom kaniner, høns el.lign. Har have lejeren egne katte med i haven, skal disse tages med hjem ved sæsonens afslutning.
 3. Erhvervsmæssig udnyttelse af lejemålet må ikke finde sted. Erhvervsmæssig udnyttelse kan f.eks. være dyrkning af afgrøder med salg for øje. Salg og opbevaring af byggematerialer som ikke er til eget forbrug. Selvstændig registreret virksomhed fra adressen. Hvis ovennævnte ikke overholdes kan bestyrelsen opsige lejemålet efter gældende regler.
 4. Levende hegn er obligatorisk. Når naurhækken i en hel side skal fornyes, kan der i stedet plantes liguster. Hækkens bredde mod vejen må max. være 60 cm, dvs. fra midten af hækken 30 cm til hver side.  Hækkens højde mod vejen foran må højest være 160 cm, mellem haverne højest 180 cm.

Hækkene skal klippes, både indvendig og udvendig mindst 2 gange årligt, første gang senest den 2. søndag i juli og anden gang senest den 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet uden videre udført af en gartner. Det koster 1500 kr. i bod + gartnerens regning.

Såfremt en hæk mod en vej ødelægges pga. hærværk el. lign. begået af en for havelejer uvedkommende person, erstatter kolonien udgifter til ny hæk, såfremt havelejer ikke kan få erstatning på anden måde.

Det er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog ikke i hækken. 

Hækken må ikke tildækkes af nogen form for hegn, bortset fra stormasket trådnet.

 1. Alle haver skal være forsynet med havelåge og et let læseligt nr., synligt fra vejen, ligeledes skal der forefindes en postkasse eller et rør til post. Lågepartiet skal opføres, så det er i harmoni med omgivelserne.

Bestyrelsen kan dispensere fra reglerne om låge til haver med egen parkeringsplads.

Der skal ved etablering af parkeringspladser sørges for, at bilerne kan holde der uden at blokere vejene. I haver med skrå parkering, er det havelejers pligt at lave disse om, så de passer til nutidens bilstørrelser, Hvis parkeringspladsen bruges. Overtrædes dette vil det medføre en bod på kr. 300 kr. Ved overtrædelse gentagne gange sættes der en gartner på for have lejers regning. Dette er pengepligtig ydelse.

Der må ikke etableres låge eller anden adgangsmulighed gennem hækken mod Kildemarken eller Fuglekvarteret.

 1. Der må kun vandes, når haveejeren er til stede i haven.

Er der af kommunen eller kolonien udstedt vandingsforbud skal dette overholdes.

 1. Dværgtræer i haverne skal plantes mindst 2 meter fra hæk, højstammede træer mindst 3 meter fra hæk. Bestemmelserne om træer og buskes afstand fra hæk skal sikres overholdt, ved nyplantning.
 2.  Afbrænding af haveaffald og andet affald er totalt forbudt. Haveaffald må heller ikke afbrændes på en grill eller et bål sted. Overtrædelse medfører anmeldelse til Kommunen.
 3. Der må kun bruges ukrudtsmidler, som er lovlige i Danmark. Salt, eddike og lign. er ikke tilladt. Ej heller ukrudtsmidler købt fra udlandet, som er ulovlige her i landet. Overtrædelse anmeldes til Ringsted Kommune.

 

 

 • 2: Bebyggelse

1Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Før man bygger, udvider eller bygger til, skal der indgives en ansøgning til Midt- og Østsjællands Kreds på Kredsens bygge-formular, med detaljeret tegning. Ansøgningen med tegning sendes til Kredsen via e mail eller post.

MAN MÅ IKKE PÅBEGYNDE BYGGERIET FØR MAN HAR FÅET DEN SKRIFTLIGE TILLADELSE FRA KREDSEN, ELLERS FÅR MAN EN BOD FRA KREDSEN, SOM ER PENGEPLIGTIG YDELSE.

 1. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler:

Kolonihavehuse skal opbygges efter følgende generelle bestemmelser for bebyggelse i kolonihaver i Ringsted, (dog er undtaget Hjortemosen og Rønnedestien, hvor lokalplanerne er gældende.)

Bebyggelsesgrad

På grunde indtil 200m2‐ må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.
På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.
Byggehøjden må være max. 3,5 m

Udover dette må der bygges:
• En overdækket terrasse på højest 10 m2.
• Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.
• Et redskabsskur på højest 10 m2.

Der må bygges i alt højest 30 m2 terrasse, drivhus og redskabsskur.

En terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm, målt fra terrassekant.

Hvis terrassen er lukket, tæller den med til husets areal.

Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte materialer:

Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.

Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort og jordfarverne.

De nævnte farver eller blandinger skal også bruges til døre, vinduer, skodder og mindre bygningsdele. 

Byggereglementet kan findes på foreningens og Kredsens hjemmesider, og kan afhentes i papirform på kontoret i kontortiden.

 1. Der må ikke installeres vandskyllende toiletter. Campingtoiletter og muldtoiletter er tilladt.

Det er tilladt at nedgrave samletank efter ansøgning til kommune og kreds efter gældende bestemmelser. Med en nedgravet samletank er det tilladt at installere vandskyllende toilet, bad og vask med afløb.

Ejeren af en samletank betaler selv slamsuger, samt det årlige gebyr fra kommunen for rensning.

Der forefindes tank til tømning af camping/kemiske toiletter på containerpladsen ved fælleshuset og ved toiletvognen på parkeringspladsen ved krydset mellem Fuchsiavej og Anemonevej.

 1. Elinstallationer skal udføres af en autoriseret elektriker og kopi af attest skal afleveres på kontoret. Alt kabelarbejde i vejene skal udføres af en autoriseret gravemester i henhold til gældende regler fra Ringsted kommune. Kommunens vilkår/regler for gravearbejde i vejene kan findes på foreningens hjemmeside.
 2. Installeres der brændeovn el.lign. opvarmningskilde, der kræver skorsten, skal det være i overensstemmelse med gældende brandvedtægter, og det skal godkendes af skorstensfejeren i Ringsted Kommune. En kopi af attesten fra skorstensfejeren skal afleveres til bestyrelsen. Udgifter vedrørende godkendelse afholdes af havelejeren.
 3. Det er på generalforsamlingen vedtaget at alle havelejere, som minimum skal have en brandforsikring. Den skal kunne forevises på forlangende af bestyrelsen.

 

 • 3: Fællesarbejde:

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge lejekontrakten med kommunen hører til området, samt ved foreningens fælles faciliteter. (se dog §1, punkt 5)

Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter.

Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra pligt/fælles arbejdet en bod, fastsat af generalforsamlingen.

Kan en havelejer ikke selv være med i fællesarbejdet, kan man sende en anden person i stedet.

Bod for udeblivelse ved indkaldt pligt/fællesarbejde uden gyldig grund er på 500,00 Kr.

Ingen havelejer kan blive indkaldt til pligt/fællesarbejde 2 gange, før alle har været indkaldt.

Pålagt bod betragtes som en pengepligtig ydelse, i leje forholdet.

 

 • 4: Andre bestemmelser

1.Havelejen er delt i 2 indbetalinger: 1. indbetaling senest 1. april, 2. indbetaling senest 1.  oktober.

Ved forsinket betaling af haveleje, eller anden pligtig pengeydelse, opkræves der 100 kr. i rykkergebyr, samt 150 kr. til dækning af administrationsomkostninger, i alt 250 kr.

Betales det skyldige beløb ikke indenfor 14 dage, sendes ny rykker, igen pålagt rykkergebyr, samt 150 kr. til dækning af administrationsomkostninger. Desuden varsles ophævelse af lejekontrakten med en frist på 14 dage. Er forholdet ikke bragt i orden inden for de 14 dage, ophæves lejekontrakten efter gældende regler i hovedforbundet.

 1. Alle former for benzin – el og batteridrevne redskaber må ikke benyttes i haverne på søn og helligdage i månederne juni-juli-august. Samt på hverdage og lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 – 07.00 hele året.

Generatorer må som hovedregel kun bruges i forbindelse med eldrevne redskaber. Generatorer må ikke benyttes til drift af tv-apparater, belysning eller opladning af batterier. Brug af generatorer er ikke tilladt på søndage og må ikke benyttes på hverdage inkl. lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 til 7.00

 1. Der må ikke henligge grus, sten m. m på vejene ifølge brandvedtægterne.

På den enkeltes parkeringsplads må der i sæsonen henligge materialer og haveaffald max. 1 uge. Udenfor sæsonen skal alt affald være fjernet fra parkeringspladsen senest 1. oktober. Det gælder også haveaffald inde i haven i plastiksække, der skal være fjernet senest 1. oktober af hensyn til rotter.

Hastigheden på koloniens veje må ikke overstige 15 km. i timen. Overtrædes dette kan det medføre strafgebyr.

 1. Bilvask i kolonien er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at parkere i vejsiderne i kolonien, da vejene skal være fremkommelige i henhold til brandvedtægterne. Af- og pålæsning er tilladt. Overtrædelse medfører bod.

 1. Løse hunde må ikke forefindes i kolonien. Hvis forseelsen sker gentagne gange og er til gene for andre havelejere, kan der udstedes forbud mod at medtage hunden i kolonien.

Kun bestyrelsen har ret til via Kattens Værn at indfange herreløse og ikke-øremærkede katte i koloniens haver, herunder at opsætte en fælde inde i de pågældende haver. Der gives haveejeren 3 dages varsel om, at fælden bliver sat op. Den tilses af Kattens Værn efter reglerne herom.

 1. Enhver form for anvendelse og opbevaring af skydevåben inden for koloniens område er forbudt. Overtrædes dette kan det medføre opsigelse af lejemålet og anmeldelse til politiet.
 2. Det er ikke tilladt at opstille campingvogne i haverne. Dette gælder også for ikke indregistrerede køretøjer. Fjernes disse ikke senest 14 dage efter påbud, medfører det opsigelse af lejemålet.

Det er ikke tilladt at bruge sin have til opmagasinering. Der må ikke opbevares f.eks. hårde hvidevarer, cykler, knallerter, trailere og biler som ikke er i brug. Alle former for reservedele og metalskrot er heller ikke tilladt. Ligeså er det ikke tilladt at opbevare hengemte byggematerialer i haven. Såfremt bestyrelsen skønner at dette ikke overholdes kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse om, inden for 14 dage at få forholdet bragt i orden. Ved sådan en skrivelse vil der blive pålagt en bod på 300 kr. Bliver forholdet ikke bragt i orden indenfor tidsfristen, vil der blive pålagt endnu en bog på 1.000 kr. og en ny tidsfrist på 14 dage. Bliver forholdet stadig ikke bragt i orden inden tidsfristens udløb, vil der blive pålagt endnu en bod på 2.000 kr., samt en ny tidsfrist. Boder er pengepligtig ydelse. Er disse ikke betalt inden tidsfristens udløb kan lejemålet opsiges efter gældende regler.

 1. Vandmåler og stophane er foreningens, og det må medlemmerne ikke selv ændre på.

Der skal være fri og sikker adgang til vandmålerne i alle haver. Ved åbning og lukning af vandet skal der være åben adgang til haven, ellers koster det et gebyr på 300 kr.

 1. Ved leje af fælleshus skal ordensreglerne underskrives. Kun medlemmer af havekolonien kan leje fælleshuset. Musik i fælleshuset må kun afspilles indendørs og for lukkede vinduer og døre, af hensyn til de øvrige have lejere.
 2. Ved afspilning af musik i haverne, skal dette ske med hensyn til de øvrige have lejere.

Trampolin-leg må ikke blive til støjgene for naboerne og må ikke ske efter kl. 20. Alle trampoliner skal være forsvarligt fortøjrede. Det er bedst at grave trampolinen ned.

 • 5: Ophævelse af lejemål
 1. Gør en havelejer eller et medlem af dennes husstand eller en evt. besøgende sig skyldig i hærværk, tyveri eller andre beskadigelser af andres ejendom i kolonien, må havelejer betale for påført skade. I modsat fald kan bestyrelsen ophæve lejemålet. Og ved havens afhændelse forlange erstatningskravet indfriet.
 1. Truende adfærd, chikane o. lign. tolereres ikke og kan føre til opsigelse af lejemålet efter gældende regler.
 1. Hvis en haveejer bruger sit lejemål til at opbevare narko eller div. tyvekoster fra indbrud og tyverier, kan foreningen opsige lejemålet Afvikling af haven sker i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte regler samt Koloniens vedtægter.
 1. Foreningens krav mod et medlem går forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokat-omkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.

 1. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeligt gjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.
 • 6: BOD

Alle former for bod er pengepligtige ydelser i lejeforholdet.

Manglende hækklipning: 1500 kr.

Manglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads: 500 kr.
Manglende havenummer og post-rør: 200 kr.

Påbegyndt byggeri før tilladelse foreligger medfører bod til Kredsen
Ved forsinket betaling af leje og anden pligtig pengeydelse betales 250 kr. pr. rykker. (se §4,1)

Udeblivelse fra indkaldt pligtarbejde uden gyldig grund: 500 kr.

Aflåst have ved åbning og lukning af vandet koster 300 kr.
Parkering af biler i koloniens vejsider: ved påtale nr. 2 og fremover koster det 300 kr.

 Parkerer en gæst ulovligt, skal den haveejer, som han besøger, betale boden.

Overtrædelse af ordensregler i øvrigt medfører, efter at 1. påtale ikke er efterkommet, bod på 300 kr. for hver ny påtale af samme forseelse.

 • 7: KREDSENS BOD

Klik på linket: https://www.midtostsjaellandskreds.dk/#download

 

 • 8: KLAGER

Enhver klage, bortset fra klager over vurdering, manglende godkendelse af vindmøller, solceller og tegning/bygge ansøgning, skal indsendes skriftlig til formanden, som herefter vil forelægge den for bestyrelsen. Er klageren ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan klageren anke sagen til Kredsen.

Klager over vurderinger og manglende godkendelse af tegning/byggeansøgninger, møller og solceller indsendes til Kredsen.

Senest behandlet og vedtaget på generalforsamlingen d. 16. marts 2024. 

Reviderede Ordensregler for Haveforeningen Virkelyst 2023

 • 1: Haven

1 a. Det er enhver havelejers pligt at holde sin have og halvdelen af vejen ud for haven i ren og ordentlig stand.

1 b. Der må ikke forekomme invasive planter i kolonien som f.eks. Japansk Pileurt og Bjørneklo.  Har man en såkaldt naturhave (er ikke det samme som en forsømt have), må den ikke indeholde skvalderkål, snerler og ager padderok (ligner små juletræer).

Ved natur have skal renholdes et bælte på en meter mod hæk. Hækken skal renholdes for ukrudt.

 1. Havelejeren må ikke fremleje sin have og må ikke benytte den til helårsbeboelse.
 2. På grund af rottefare må der ikke holdes husdyr i haven, såsom kaniner, høns el.lign. Har havelejeren egne katte med i haven, skal disse tages med hjem ved sæsonens afslutning.
 3. Erhvervsmæssig udnyttelse af lejemålet må ikke finde sted. Erhvervsmæssig udnyttelse kan f.eks. være dyrkning af afgrøder med salg for øje. Salg og opbevaring af byggematerialer som ikke er til eget forbrug. Selvstændig registreret virksomhed fra adressen. Hvis ovennævnte ikke overholdes kan bestyrelsen opsige lejemålet efter gældende regler.
 4. Levende hegn er obligatorisk. Når naurhækken i en hel side skal fornyes, kan der i stedet plantes liguster. Hækkens bredde mod vejen må max. være 60 cm, dvs. fra midten af hækken 30 cm til hver side.  Hækkens højde mod vejen foran må højest være 160 cm, mellem haverne højest 180 cm.

Hækkene skal klippes, både indvendig og udvendig mindst 2 gange årligt, første gang senest 23. juni og anden gang senest den 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet uden videre udført af en gartner. Det koster 1500 kr. i bod + gartnerens regning.

Såfremt en hæk mod en vej ødelægges pga. hærværk el. lign. begået af en for havelejer uvedkommende person, erstatter kolonien udgifter til ny hæk, såfremt havelejer ikke kan få erstatning på anden måde.

Det er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog ikke i hækken. 

Hækken må ikke tildækkes af nogen form for hegn, bortset fra stormasket trådnet.

 1. Alle haver skal være forsynet med havelåge og et let læseligt nr., synligt fra vejen, ligeledes skal der forefindes en postkasse eller et rør til post. Lågepartiet skal opføres, så det er i harmoni med omgivelserne.

Bestyrelsen kan dispensere fra reglerne om låge til haver med egen parkeringsplads.

Der skal ved etablering af parkeringspladser sørges for, at bilerne kan holde der uden at blokere vejene. I haver med skrå parkering, er det havelejers pligt at lave disse om, så de passer til nutidens bilstørrelser, Hvis parkeringspladsen bruges. Overtrædes dette vil det medføre en bod på kr. 300 kr. Ved overtrædelse gentagne gange sættes der en gartner på for have lejers regning. Dette er pengepligtig ydelse.

Der må ikke etableres låge eller anden adgangsmulighed gennem hækken mod Kildemarken eller Fuglekvarteret.

 1. Der må kun vandes, når haveejeren er til stede i haven.

Er der af kommunen eller kolonien udstedt vandingsforbud skal dette overholdes.

 1. Dværgtræer i haverne skal plantes mindst 2 meter fra hæk, højstammede træer mindst 3 meter fra hæk. Bestemmelserne om træer og buskes afstand fra hæk skal sikres overholdt, ved nyplantning.
 2.  Afbrænding af haveaffald og andet affald er totalt forbudt. Haveaffald må heller ikke afbrændes på en grill eller et bålsted. Overtrædelse medfører anmeldelse til Kommunen.
 3. Der må kun bruges ukrudtsmidler, som er lovlige i Danmark. Salt, eddike og lign. er ikke tilladt. Ej heller ukrudtsmidler købt fra udlandet, som er ulovlige her i landet. Overtrædelse anmeldes til Ringsted Kommune.
 • 2: Bebyggelse

1Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Før man bygger, udvider eller bygger til, skal der indgives en ansøgning til Midt- og Østsjællands Kreds på Kredsens bygge-formular, med detaljeret tegning. Ansøgningen med tegning sendes til Kredsen via e mail eller post.

MAN MÅ IKKE PÅBEGYNDE BYGGERIET  FØR  MAN  HAR FÅET DEN SKRIFTLIGE TILLADELSE FRA  KREDSEN, ELLERS FÅR MAN EN BOD FRA KREDSEN, SOM ER PENGEPLIGTIG YDELSE.

 1. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler:

Kolonihavehuse skal opbygges efter følgende generelle bestemmelser for bebyggelse i kolonihaver i Ringsted, (dog er undtaget Hjortemosen og Rønnedestien, hvor lokalplanerne er gældende.)

Bebyggelsesgrad

På grunde indtil 200m2‐ må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.
På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.
Byggehøjden må være max. 3,5 m

Udover dette må der bygges:
• En overdækket terrasse på højest 10 m2.
• Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.
• Et redskabsskur på højest 10 m2.

Der må bygges i alt højest 30 m2 terrasse, drivhus og redskabsskur.

En terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm, målt fra terrassekant.

Hvis terrassen er lukket, tæller den med til husets areal.

Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte materialer:

Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.

Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort og jordfarverne.

De nævnte farver eller blandinger skal også bruges til døre, vinduer, skodder og mindre bygningsdele. 

Byggereglementet kan findes på foreningens og Kredsens hjemmesider, og kan afhentes i papirform på kontoret i kontortiden.

 1. Der må ikke installeres vandskyllende toiletter. Campingtoiletter og muldtoiletter er tilladt.

Det er tilladt at nedgrave samletank efter ansøgning til kommune og kreds efter gældende bestemmelser. Med en nedgravet samletank er det tilladt at installere vandskyllende toilet, bad og vask med afløb.

Ejeren af en samletank betaler selv slamsuger, samt det årlige gebyr fra kommunen for rensning.

Der forefindes tank til tømning af camping/kemiske toiletter på containerpladsen ved fælleshuset og ved toiletvognen på parkeringspladsen ved krydset mellem Fuchsiavej og Anemonevej.

 1. El-installationer skal udføres af en autoriseret elektriker og kopi af attest skal afleveres på kontoret. Alt kabelarbejde i vejene skal udføres af en autoriseret gravemester i henhold til gældende regler fra Ringsted kommune. Kommunens vilkår/regler for gravearbejde i vejene kan findes på foreningens hjemmeside.
 2. Installeres der brændeovn el.lign. opvarmningskilde, der kræver skorsten, skal det være i overensstemmelse med gældende brandvedtægter, og det skal godkendes af skorstensfejeren i Ringsted Kommune. En kopi af attesten fra skorstensfejeren skal afleveres til bestyrelsen. Udgifter vedrørende godkendelse afholdes af havelejeren.
 3. Det er på generalforsamlingen vedtaget at alle havelejere, som minimum skal have en brandforsikring. Den skal kunne forevises på forlangende af bestyrelsen.
 • 3: Fællesarbejde:

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge lejekontrakten med kommunen hører til området, samt ved foreningens fælles faciliteter. (se dog §1, punkt 5)

Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter.

Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra pligt/fælles arbejdet en bod, fastsat af generalforsamlingen.

Kan en havelejer ikke selv være med i fællesarbejdet, kan man sende en anden person i stedet.

Bod for udeblivelse ved indkaldt pligt/fællesarbejde uden gyldig grund er på 500,00 Kr.

Ingen havelejer kan blive indkaldt til pligt/fællesarbejde 2 gange, før alle har været indkaldt.

Pålagt bod betragtes som en pengepligtig ydelse, i leje forholdet.

 • 4: Andre bestemmelser

1.Havelejen er delt i 2 indbetalinger: 1. indbetaling senest 1. april, 2. indbetaling senest 1.  oktober. Overskrides fristen sendes en rykker med en bod på 250 kr. Betales leje og bod ikke inden for 14 dage, sendes ny rykker på 250 kr. og varsel om ophævelse af lejekontrakten med en frist på 14 dage. Er forholdet ikke bragt i orden inden for de 14 dage, ophæves lejekontrakten efter gældende regler i Hovedforbundet.

 1. Alle former for benzin – el og batteridrevne redskaber må ikke benyttes i haverne på søn og helligdage i månederne juni-juli-august. Samt på hverdage og lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 – 07.00 hele året.

Generatorer må som hovedregel kun bruges i forbindelse med eldrevne redskaber. Generatorer må ikke benyttes til drift af tv apparater, belysning eller opladning af batterier. Brug af generatorer er ikke tilladt på søndage og må ikke benyttes på hverdage inkl. lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 til 7.00

 1. Der må ikke henligge grus, sten m. m på vejene ifølge brandvedtægterne.

På den enkeltes parkeringsplads må der i sæsonen henligge materialer og haveaffald max. 1 uge. Udenfor sæsonen skal alt affald være fjernet fra parkeringspladsen senest 1. oktober. Det gælder også haveaffald inde i haven i plastiksække, der skal være fjernet senest 1. oktober af hensyn til rotter.

Hastigheden på koloniens veje må ikke overstige 15 km. i timen. Overtrædes dette kan det medføre strafgebyr.

 1. Bilvask i kolonien er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at parkere i vejsiderne i kolonien, da vejene skal være fremkommelige i henhold til brandvedtægterne. Af- og pålæsning er tilladt. Overtrædelse medfører bod.

 1. Løse hunde må ikke forefindes i kolonien. Hvis forseelsen sker gentagne gange og er til gene for andre havelejere, kan der udstedes forbud mod at medtage hunden i kolonien.

Kun bestyrelsen har ret til via Kattens Værn at indfange herreløse og ikke-øremærkede katte i koloniens haver, herunder at opsætte en fælde inde i de pågældende haver. Der gives haveejeren 3 dages varsel om, at fælden bliver sat op. Den tilses af Kattens Værn efter reglerne herom.

 1. Enhver form for anvendelse og opbevaring af skydevåben inden for koloniens område er forbudt. Overtrædes dette kan det medføre opsigelse af lejemålet og anmeldelse til politiet.
 2. Det er ikke tilladt at opstille campingvogne i haverne. Dette gælder også for ikke indregistrerede køretøjer. Fjernes disse ikke senest 14 dage efter påbud, medfører det opsigelse af lejemålet.

Det er ikke tilladt at bruge sin have til opmagasinering. Der må ikke opbevares f.eks. hårde hvidevarer, cykler, knallerter, trailere og biler som ikke er i brug. Alle former for reservedele og metalskrot er heller ikke tilladt. Ligeså er det ikke tilladt at opbevare hengemte byggematerialer i haven. Såfremt bestyrelsen skønner at dette ikke overholdes kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse om, inden for 14 dage at få forholdet bragt i orden. Ved sådan en skrivelse vil der blive pålagt en bod på 300 kr. Bliver forholdet ikke bragt i orden indenfor tidsfristen, vil der blive pålagt endnu en bog på 1.000 kr. og en ny tidsfrist på 14 dage. Bliver forholdet stadig ikke bragt i orden inden tidsfristens udløb, vil der blive pålagt endnu en bod på 2.000 kr., samt en ny tidsfrist. Boder er pengepligtig ydelse. Er disse ikke betalt inden tidsfristens udløb kan lejemålet opsiges efter gældende regler.

 1. Vandmåler og stophane er foreningens, og det må medlemmerne ikke selv ændre på.

Der skal være fri og sikker adgang til vandmålerne i alle haver. Ved åbning og lukning af vandet skal der være åben adgang til haven, ellers koster det et gebyr på 300 kr.

 1. Ved leje af fælleshus skal ordensreglerne underskrives. Kun medlemmer af havekolonien kan leje fælleshuset. Musik i fælleshuset må kun afspilles indendørs og for lukkede vinduer og døre, af hensyn til de øvrige have lejere.
 2. Ved afspilning af musik i haverne, skal dette ske med hensyn til de øvrige have lejere.

Trampolin-leg må ikke blive til støjgene for naboerne og må ikke ske efter kl. 20. Alle trampoliner skal være forsvarligt fortøjrede. Det er bedst at grave trampolinen ned.

 • 5: Ophævelse af lejemål
 1. Gør en havelejer eller et medlem af dennes husstand eller en evt. besøgende sig skyldig i hærværk, tyveri eller andre beskadigelser af andres ejendom i kolonien, må havelejer betale for påført skade. I modsat fald kan bestyrelsen ophæve lejemålet. Og ved havens afhændelse forlange erstatningskravet indfriet.
 1. Truende adfærd, chikane o. lign. tolereres ikke og kan føre til opsigelse af lejemålet efter gældende regler.
 1. Hvis en haveejer bruger sit lejemål til at opbevare narko eller div. tyvekoster fra indbrud og tyverier, kan foreningen opsige lejemålet Afvikling af haven sker i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte regler samt Koloniens vedtægter.
 1. Foreningens krav mod et medlem går forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokat-omkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.

 1. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeligt gjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.
 • 6: BOD

Alle former for bod er pengepligtige ydelser i lejeforholdet.

Manglende hækklipning: 1500 kr.

Manglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads: 500 kr.
Manglende havenummer og post-rør: 200 kr.

Påbegyndt byggeri før tilladelse foreligger medfører bod til Kredsen
Ved forsinket betaling af leje og anden pligtig pengeydelse betales 250 kr. pr. rykker. (se §4,1)

Udeblivelse fra indkaldt pligtarbejde uden gyldig grund: 500 kr.

Aflåst have ved åbning og lukning af vandet koster 300 kr.
Parkering af biler i koloniens vejsider: ved påtale nr. 2 og fremover koster det 300 kr.

 Parkerer en gæst ulovligt, skal den haveejer, som han besøger, betale boden.

Overtrædelse af ordensregler i øvrigt medfører, efter at 1. påtale ikke er efterkommet, bod på 300 kr. for hver ny påtale af samme forseelse.

 • 7: KREDSENS BOD

Klik på linket: https://www.midtostsjaellandskreds.dk/#download

 • 8: KLAGER

Enhver klage, bortset fra klager over vurdering, manglende godkendelse af vindmøller, sol celler og tegning/bygge ansøgning,  skal indsendes skriftlig til formanden, som herefter vil forelægge den for bestyrelsen. Er klageren ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan klageren anke sagen til Kredsen.

Klager over vurderinger og manglende godkendelse af tegning/byggeansøgninger, møller og solceller indsendes til Kredsen.

Senest behandlet og vedtaget på generalforsamlingen d. 11. marts 2023.

 

 

 

 

Ordensregler

 for

Haveforeningen Virkelyst

 

§ 1: Haven

1 a. Det er enhver havelejers
pligt at holde sin have og halvdelen af vejen ud for haven i ren og ordentlig
stand.

 

1 b. Der må ikke forekomme
invasive planter i kolonien som f.eks. Japansk Pileurt og Bjørneklo.  Har
man en såkaldt naturhave (er ikke det samme som en forsømt have), må den ikke
indeholde skvalderkål, snerler og ager padderok (ligner små juletræer).

 

2. Havelejeren må ikke fremleje
sin have og må ikke benytte den til helårsbeboelse.

3. På grund af rottefare må
der ikke holdes husdyr i haven, såsom kaniner, høns el.lign. Har havelejeren
egne katte med i haven, skal disse tages med hjem ved sæsonens afslutning.

4. Erhvervsmæssig udnyttelse af
lejemålet må ikke finde sted.

5. Levende hegn er
obligatorisk. Når naurhækken i en hel side skal fornyes, skal der i stedet
plantes liguster. Hækkens bredde mod vejen må max. være 60 cm, dvs. fra midten
af hækken 30 cm til hver side.  Hækkens højde mod vejen foran må højest
være 160 cm, mellem haverne højest 180 cm.

Hækkene
skal klippes, både indvendig og udvendig mindst 2 gange årligt, første gang
senest 23. juni og anden gang senest den 15. september. Hvis hækken ikke er
klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet uden videre udført af en
gartner. Det koster 1500 kr.

Såfremt
en hæk mod en vej ødelægges pga. hærværk el. lign. begået af en for
havelejer uvedkommende person, erstatter kolonien udgifter til ny hæk,
såfremt havelejer ikke kan få erstatning på anden måde.

Det
er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog
ikke i hækken. 

Hækken
må ikke tildækkes af nogen form for hegn, bortset fra stormasket trådnet.

6.
Alle haver skal være forsynet med havelåge og et let læseligt nr., synligt fra
vejen, ligeledes skal der forefindes en postkasse eller et rør til post.
Lågepartiet skal opføres, så det er i harmoni med omgivelserne.

Bestyrelsen
kan dispensere fra reglerne om låge til haver med egen parkeringsplads.

Der
skal ved etablering af parkeringspladser sørges for, at bilerne kan holde
der uden at blokere vejene. I haver med skrå parkering, er det havelejers
pligt at lave disse om, så de passer til nutidens bilstørrelser, Hvis
parkeringspladsen bruges. Overtrædes dette vil det medføre en bod på kr. 300 kr.
Ved overtrædelse gentagne gange sættes der en gartner på for have lejers
regning. Dette er pengepligtig ydelse.

Der
må ikke etableres låge eller anden adgangsmulighed gennem hækken mod Kildemarken
eller Fuglekvarteret.

7. Der må kun vandes, når
haveejeren er til stede i haven.

Er
der af kommunen eller kolonien udstedt vandingsforbud skal dette overholdes.

8. Dværgtræer i haverne skal
plantes mindst 2 meter fra hæk, højstammede træer mindst 3 meter fra hæk.
Bestemmelserne om træer og buskes afstand fra hæk skal sikres
overholdt, efterhånden som haverne skifter lejer.

9.  Afbrænding af
haveaffald og andet affald er totalt forbudt. Haveaffald må heller ikke
afbrændes på en grill eller et bålsted. Overtrædelse medfører anmeldelse til
Kommunen.

10. Der må kun bruges
ukrudtsmidler, som er lovlige i Danmark. Salt, eddike og lign. er ikke tilladt.
Ej heller ukrudtsmidler købt fra udlandet, som er ulovlige her i landet.
Overtrædelse anmeldes til Ringsted Kommune.

 

 

§ 2: Bebyggelse

1Det er tilladt at opføre et
kolonihavehus på den enkelte havegrund. Før man bygger, udvider eller
bygger til, skal der indgives en ansøgning til Midt- og Østsjællands Kreds på
Kredsens bygge-formular, med detaljeret tegning. Ansøgningen med tegning sendes
til Kredsen via e mail eller post.

MAN
MÅ IKKE PÅBEGYNDE BYGGERIET  FØR  MAN  HAR FÅET DEN
SKRIFTLIGE TILLADELSE FRA  KREDSEN, ELLERS FÅR MAN EN BOD FRA KREDSEN, SOM
ER PENGEPLIGTIG YDELSE.

2.  Såfremt der ikke
gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere
regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler:

Kolonihavehuse
skal opbygges efter følgende generelle bestemmelser for bebyggelse i
kolonihaver i Ringsted, (dog er undtaget Hjortemosen og Rønnedestien,
hvor lokalplanerne er gældende.)

Bebyggelsesgrad

På grunde indtil 200m2‐ må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.
På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.
Byggehøjden må være max. 3,5 m


Udover dette må der bygges:
• En overdækket terrasse på højest 10 m2.
• Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.
• Et redskabsskur på højest 10 m2.

Der
må bygges i alt højest 30 m2 terrasse, drivhus og redskabsskur.

En
terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med
en beklædning, der højest må være 125 cm, målt fra terrassekant.

Hvis
terrassen er lukket, tæller den med til husets areal.

Til
bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte materialer:

Der
må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af
sten, beton eller lignende.

Blanke
og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

Udvendige
bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt,
sort og jordfarverne.

De
nævnte farver eller blandinger skal også bruges til døre, vinduer, skodder og
mindre bygningsdele.

3. Der må ikke installeres
vandskyllende toiletter. Campingtoiletter og muldtoiletter er tilladt.

Det
er tilladt at nedgrave samletank efter ansøgning til kommune og kreds efter
gældende bestemmelser. Med en nedgravet samletank er det tilladt at installere
vandskyllende toilet, bad og vask med afløb.

Ejeren
af en samletank betaler selv slamsuger, samt det årlige gebyr fra kommunen for
rensning.

Der
forefindes tank til tømning af camping/kemiske toiletter på containerpladsen
ved fælleshuset og ved toiletvognen på parkeringspladsen ved krydset mellem
Fuchsiavej og Anemonevej.

4. Installeres der brændeovn
el.lign. opvarmningskilde, der kræver skorsten, skal det være i overensstemmelse
med gældende brandvedtægter, og det skal godkendes af skorstensfejeren
i Ringsted Kommune. En kopi af attesten fra skorstensfejeren skal
afleveres til bestyrelsen. Udgifter vedrørende godkendelse afholdes af
havelejeren.

5. Det er på
generalforsamlingen vedtaget at alle havelejere, som minimum skal have en
brandforsikring. Den skal kunne forevises på forlangende af bestyrelsen.

 

§3: Fællesarbejde:

Foreningens
medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af
veje, stier og andre arealer, der ifølge lejekontrakten med kommunen hører
til området, samt ved foreningens fælles faciliteter. (se dog §1, punkt 5)

Bestyrelsen
kan indkalde medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter.

Bestyrelsen
kan pålægge medlemmer, der udebliver fra pligt/fælles arbejdet en bod,
fastsat af generalforsamlingen.

Kan
en havelejer ikke selv være med i fællesarbejdet, kan man sende en anden person
i stedet.

Bod
for udeblivelse ved indkaldt pligt/fællesarbejde uden gyldig grund er på
500,00 Kr.

Ingen
havelejer kan blive indkaldt til pligt/fællesarbejde 2 gange, før alle har
været indkaldt.

Pålagt
bod betragtes som en pengepligtig ydelse, i leje forholdet.

 

 

§ 4: Andre bestemmelser

1.Havelejen er delt i 2 indbetalinger: 1. indbetaling
senest 1. april, 2. indbetaling senest 1. september. Overskrides fristen sendes
en rykker med en bod på 250 kr. Betales leje og bod ikke inden for 14 dage,
sendes ny rykker på 250 kr. og varsel om ophævelse af lejekontrakten med en
frist på 14 dage. Er forholdet ikke bragt i orden inden for de 14 dage, ophæves
lejekontrakten efter gældende regler i Hovedforbundet.

 

2.  Der må ikke benyttes motordrevne redskaber i
haverne på søn og helligdage i månederne juni-juli-august.

Generatorer
må som hovedregel kun bruges i forbindelse med el drevne redskaber.
Generatorer må ikke benyttes til drift af tv apparater, belysning eller
opladning af batterier. Brug af generatorer er ikke tilladt på søndage og
må ikke benyttes på hverdage inkl. lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 til
7.00

3.  Der må ikke henligge grus, sten m. m på vejene
ifølge brandvedtægterne.


den enkeltes parkeringsplads må der i sæsonen henligge materialer og
haveaffald max. 1 uge. Udenfor sæsonen skal alt affald være fjernet fra
parkeringspladsen senest 1. oktober. Det gælder også haveaffald inde i haven i
plastiksække, der skal være fjernet senest 1. oktober af hensyn til rotter.

5. Bilvask i kolonien er ikke
tilladt.

Hastigheden
på koloniens veje må ikke overstige 15 km. i timen. Overtrædes dette kan
det medføre strafgebyr.

Det
er ikke tilladt at parkere i vejsiderne i kolonien, da vejene skal være
fremkommelige i henhold til brandvedtægterne. Af- og pålæsning er tilladt.
Overtrædelse medfører bod.

5.
Løse hunde må ikke forefindes i kolonien. Hvis forseelsen sker gentagne gange
og er til gene for andre havelejere, kan der udstedes forbud mod at medtage
hunden i kolonien.

Kun
bestyrelsen har ret til via Kattens Værn at indfange herreløse og
ikke-øremærkede katte i koloniens haver, herunder at opsætte en fælde inde i de
pågældende haver. Der gives haveejeren 3 dages varsel om, at fælden bliver sat
op. Den tilses af Kattens Værn efter reglerne herom.

6. Enhver form for anvendelse
af skydevåben inden for koloniens område er forbudt. Overtrædes dette kan det
medføre opsigelse af lejemålet og anmeldelse til politiet.

7. Det er ikke tilladt at
opstille campingvogne i haverne. Dette gælder også for ikke indregistrerede
køretøjer. Fjernes disse ikke senest 14 dage efter påbud, medfører det
opsigelse af lejemålet.

Haven
må ikke bruges til opmagasinering. For at minimere rottefaren må gamle
byggematerialer ikke henligge i haverne mere end 2 år. Efterkommes disse bestemmelser
ikke, er bestyrelsen berettiget til at foretage en oprydning på haveejerens
regning efter advisering 3 dage i forvejen. Dette er pengepligtig ydelse.

8.
Vandmåler og stophane er foreningens, og det må medlemmerne ikke selv ændre på.

Der
skal være fri og sikker adgang til vandmålerne i alle haver. Ved åbning og
lukning af vandet skal der være åben adgang til haven, ellers koster det et
gebyr på 300 kr.

9. Ved leje af fælleshus skal
ordensreglerne underskrives. Kun medlemmer af havekolonien kan leje
fælleshuset. Musik i fælleshuset må kun afspilles indendørs og for lukkede
vinduer. Af hensyn til de øvrige havelejere, skal musikken slukkes senest kl.
24 og fælleshuset forlades senest kl. 02.00

Der
må ikke være tændt for bilradioer i haverne eller spilles musik udendørs.
Musik afspillet inde i huset
sker for lukkede døre og vinduer.

Trampolin-leg
må ikke blive til støjgene for naboerne og må ikke ske efter kl. 20. Alle trampoliner
skal være forsvarligt fortøjrede.
Det er bedst at grave trampolinen ned.

§5: Ophævelse af lejemål

1. Gør en havelejer eller et
medlem af dennes husstand eller en evt. besøgende sig skyldig i hærværk, tyveri
eller andre beskadigelser af andres ejendom i kolonien, må havelejer betale for
påført skade. I modsat fald kan bestyrelsen ophæve lejemålet og ved havens
afhændelse forlange erstatningskravet indfriet.

 

2. Truende adfærd, chikane o.
lign. tolereres ikke og kan føre til omgående opsigelse af lejemålet.

 

3. Hvis en haveejer bruger sit
lejemål til at opbevare narko eller div. tyvekoster fra indbrud og tyverier,
kan foreningen opsige lejemålet omgående. Afvikling af haven sker i
overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte regler samt Koloniens
vedtægter.

 

4. Foreningens krav mod et
medlem går forud for andre kreditorer.

Ved
afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med
medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokat-omkostninger,
retsgebyrer, lejerestance m.m.

 

5. Når opsigelse eller
ophævelse af et medlemskab har fundet sted, er pågældende pligtig at betale
foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er
fraflyttet og ryddeligt gjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde
haven i samme periode.
 

 

 

§6: BOD

 

Alle former for bod er pengepligtige ydelser i
lejeforholdet.

Manglende hækklipning: 1500 kr.

Misligholdt have: efter regning
Manglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads: 500 kr.
Manglende havenummer og post-rør: 200 kr.

Påbegyndt byggeri før tilladelse foreligger medfører bod til Kredsen
Ved forsinket betaling af leje og anden pligtig pengeydelse betales 250 kr. pr.
rykker. (se §4,1)

Udeblivelse fra indkaldt pligtarbejde uden gyldig grund: 500 kr.

Aflåst have ved åbning og lukning af vandet koster 300 kr.
Parkering af biler i koloniens vejsider: ved påtale nr. 2 og fremover koster
det 300 kr.

 Parkerer en gæst ulovligt, skal
den haveejer, som han besøger, betale boden.

Overtrædelse af ordensregler i øvrigt medfører, efter at 1. påtale ikke
er efterkommet, bod på 300 kr. for hver ny påtale af samme forseelse.

 

§7: KREDSENS BOD

Klik på linket: https://www.midtostsjaellandskreds.dk/#download

 

§8: KLAGER

Enhver
klage, bortset fra klager over vurdering, manglende godkendelse af møller,
solceller  og tegning/byggeansøgning,  skal indsendes skriftlig til
formanden, som herefter vil forelægge den for bestyrelsen. Er klageren ikke
tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan klageren anke sagen til Kredsen.

Klager
over vurderinger og manglende godkendelse af tegning/byggeansøgninger, møller
og solceller indsendes til Kredsen

Senest behandlet og vedtaget på generalforsamlingen d. 27. marts 2022..

 

 ————————————————