Generalforsamling 2023

 

Referat af generalforsamling i Virkelyst HF,

Ringsted, den 11. marts 2023, kl. 10

DAGSORDEN:

 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT:

Per Flor valgt til dirigent, Lene Larsen valgt til referent

Dagsordenen blev godkendt.

 1. VALG AF 3 STEMMETÆLLERE:

Jack, Charlotte og Lene Ø. Hansen

 1. FORMANDENS/BESTYRELSENS BERETNING:

Næstformanden, Mahmoud Elewad:

16 nye medlemmer i 2022, tak til alle frivillige, uden dem kunne arbejdet ikke udføres, men der var kun 18 frivillige, der meldte sig i 2022. Hvis ikke nok melder sig, overvejer man at indkalde medlemmer til pligtarbejde.

Bestyrelsen er enig om at fremsætte et mistillidsvotum til den nuværende formand, da hun ikke har været til stede i lange perioder og det ikke har været muligt at få kontakt til hende. Dette mistillidsvotum blev godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsen vil derfor snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at vælge ny formand.

Der har været mange indbrud, som er meldt til politiet.  Havelejen er steget på grund af indeks regulering for de sidste år.

Kirsten Sørensen: (Fælleshuset)

Problemfri udlejning, hastighedsgrænsen bedes overholdt ved leje af huset, ordenregler udleveres til lejerne. Kirsten tjekker huset efter brug.-  Der er indkøbt service, samt en ny højttaler, Kirsten står for indkøb sammen med Birgit. I  2022 er fælleshuset malet udvendigt, delvis reparation af traktorhuset.  I år er der ikke planlagt vedligeholdelse på grund af forventede store udgifter i forbindelse med nye vandrør. På sigt skal der ske en renovering af køkkenet, da gulvet synker.

Af aktiviteter i 2022 kan nævnes 75 års jubilæum, der er madklub hver anden mandag med 20-30 deltagere hver gang,  der er afholdt et loppemarked, samt fælles arbejdsdage. Bankofuglen er Birgits område, ikke koloniens, og her kan alle udefra også deltage. Madklubben er kun for medlemmer. Kirsten udtrykte en stor tak til Birgit for hendes arbejde.

Thomas Lauridsen (have og vej)

Der er sket opstramninger, men det er ikke nemt, vi kæmper videre. Høje hække og brede hække er tjekket med suppleanten Marlene. En del haver står urørt, vi vil prøve at kontakte forbundet angående dette.  Ang. hjemløse katte, arbejder kolonien sammen med Kattens værn, som har fået en afdeling i Ringsted.Vi håber derfor, de kan komme hurtigt om foråret og hente killingerne.

Anders Hansen (ventelister og veje)

Ringsted kommune har sendt en skrivelse om reglerne vedr. gravning i vejene. Den står på hjemmesiden. Gravningstilladelse fra kommunen er obligatorisk. Billedokumentation for alt, hvad man foretager sig, inden man graver og efter man er færdig. Den skal sendes til kommune og bestyrelsen

Ventelisten er et lovkrav. Bestyrelsen har lavet følgende ændringer i vejledningen: før trak man lod, nu får man et nummer på ventelisten, der svarer til det nummer man fik, da man var skrevet op.

Betaling: før var der flere niveauer, nu betaler man 100 kr for et år, får man ikke et hus, koster det 50 kr pr. år herefter.

Samtlige 50 på ventelisten får besked, når et hus er til salg. Hvis ingen byder på huset, har ejeren frit slag til at sælge. Vi sender bud ud når den interne venteliste er udarbejdet. I år finder opskrivning til ventelisten sted den 2. april.

Kim Melgaard (vand)

En tak til medlemmerne af vandudvalget. Der har kun været små uheld i 2022. Kim gav en foreløbig orientering om nye-vandrør-projektet. Tilbud er begyndt at komme ind, sidste frist er 30. maj, hvorefter financiering vil blive undersøgt. Derefter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

 1. GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKABET FOR 2022:

Kassereren gennemgik regnskabet i store træk og svarede på diverse spørgsmål. Enighed om, at man skal følge reglerne i forbindelse med lejere, som ikke betaler deres haveleje til tiden. Bilagskontrollanten ønskede mere gennemsigtighed, så revision kunne blive lettere. Regnskabet blev godkendt.

 1. GODKENDELSE AF BUDGET FOR 2023

Budgettet godkendt

 1. BESTYRELSENS FORSLAG ang. ORDENSREGLER BILAG 3
 • 1, stk 8 bliver herefter: …overholdt ved nyplantning.
 • 2, stk 2 Forbliver som det er uden ændringer
 • 2 stk 4: Er et nyt punkt om el. Tekst: El-installationer skal udføres af en autoriseret elektriker og kopi af attest skal afleveres på kontoret. Alt kabelarbejde i vejene skal udføres af en autoriseret gravemester i henhold til gældende regler fra Ringsted kommune. Kommunens vilkår og regler for gravearbejde i vejene kan findes på foreningens hjemmeside.
 • 4 stk 3 ændres ikke.
 • 5 stk 1: ændres ikke

Alle øvrige forslag fra bestyrelsen om ændringer af ordensreglerne blev vedtaget i den form, de blev fremsat.

bilag 4: FORSLAG OM INDKØB AF NY TOILETVOGN.

Forslaget vedtaget.

 1. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE

Bilag 5: Fra Lene Larsen. Forslaget trukket tilbage.

Bilag 6: Fra Solveig Gosvig, Live Philipsen, Suzanne Whincup. Forslaget forkastet.

 1. VALG TIL BESTYRELSEN.

Kassereren, Mustafa Akgun, genvalgt for 2 år

Kim Melgaard, Mahmoud Elawad og Thomas Lauridsen genvalgt for 2 år

Suppleanterne genvalgt for 1 år (Marlene Mølgaard og Bente Benderska)

 1. VALG AF 5 MEDLEMMER TIL REPRÆSENTANTSKABET FOR 1 ÅR:

Thomas Lauridsen

Live Philipsen

Mahmoud Elawad

Marianne Olesen

Lis Christensen

 1. VALG AF 2 SUPPLEANTER TIL REPRÆSENTANTSKABET FOR 1 ÅR:

Kirsten Sørensen

Dorthe Boesdal, A-34

 1. VALG AF 1 BILAGSKONTROLLANT FOR 2 ÅR

Marianne Olesen genvalgt

 1. VALG AF SUPPLEANT FOR BILAGSKONTROLLANT FOR 1 ÅR:

Lene Ølund Hansen, Å-10

 1. VALG TIL VURDERINGSUDVALGET

Carsten Glasholt A-44

Live Philipsen D-8

Nikolaj E-18

14. EVT

Der blev spurgt om, hvordan det går med vejene og bump. Svar: det tages op, når man har afsluttet gravearbejdet i8 forbindelse med nye vandrør.