Michael Davidsen

Info fra vandudvalget

INFO. FRA VANDUDVALGET
Vandet vil blive lukket Lørdag D.18.11.23
Søndag vil vi komme rundt og aflæse vandmålere og pille bundskruer ud, så sørg for at der er fri adgang til haven, og giv gerne naboen besked hvis de ikke er på nettet.
Den nye toiletvogn bliver lukket lørdag, og man må benytte toilettet ved fælleshuset i vinter, da det er det eneste sted, der er helårsvand.
God jul og godt nytår, til jer alle sammen.
Hilsen
Kim Melgaard
Vandudvalget
Læs hele beskrivelse...

Ordensregler

 

Ordensregler

 for

Haveforeningen Virkelyst

 

 • 1: Haven

1 a. Det er enhver havelejers pligt at holde sin have og halvdelen af vejen ud for haven i ren og ordentlig stand.

 

1 b. Der må ikke forekomme invasive planter i kolonien som f.eks. Japansk Pileurt og Bjørneklo.  Har man en såkaldt naturhave (er ikke det samme som en forsømt have), må den ikke indeholde skvalderkål, snerler og ager padderok (ligner små juletræer).

Ved natur have skal renholdes et bælte på en meter mod hæk. Hækken skal renholdes for ukrudt.

 

 1. Havelejeren må ikke fremleje sin have og må ikke benytte den til helårsbeboelse.
 2. På grund af rottefare må der ikke holdes husdyr i haven, såsom kaniner, høns el.lign. Har havelejeren egne katte med i haven, skal disse tages med hjem ved sæsonens afslutning.
 3. Erhvervsmæssig udnyttelse af lejemålet må ikke finde sted. Erhvervsmæssig udnyttelse kan f.eks. være dyrkning af afgrøder med salg for øje. Salg og opbevaring af byggematerialer som ikke er til eget forbrug. Selvstændig registreret virksomhed fra adressen. Hvis ovennævnte ikke overholdes kan bestyrelsen opsige lejemålet efter gældende regler.
 4. Levende hegn er obligatorisk. Når naurhækken i en hel side skal fornyes, kan der i stedet plantes liguster. Hækkens bredde mod vejen må max. være 60 cm, dvs. fra midten af hækken 30 cm til hver side.  Hækkens højde mod vejen foran må højest være 160 cm, mellem haverne højest 180 cm.

Hækkene skal klippes, både indvendig og udvendig mindst 2 gange årligt, første gang senest 23. juni og anden gang senest den 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet uden videre udført af en gartner. Det koster 1500 kr. i bod + gartnerens regning.

Såfremt en hæk mod en vej ødelægges pga. hærværk el. lign. begået af en for havelejer uvedkommende person, erstatter kolonien udgifter til ny hæk, såfremt havelejer ikke kan få erstatning på anden måde.

Det er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog ikke i hækken.

Hækken må ikke tildækkes af nogen form for hegn, bortset fra stormasket trådnet.

 1. Alle haver skal være forsynet med havelåge og et let læseligt nr., synligt fra vejen, ligeledes skal der forefindes en postkasse eller et rør til post. Lågepartiet skal opføres, så det er i harmoni med omgivelserne.

Bestyrelsen kan dispensere fra reglerne om låge til haver med egen parkeringsplads.

Der skal ved etablering af parkeringspladser sørges for, at bilerne kan holde der uden at blokere vejene. I haver med skrå parkering, er det havelejers pligt at lave disse om, så de passer til nutidens bilstørrelser, Hvis parkeringspladsen bruges. Overtrædes dette vil det medføre en bod på kr. 300 kr. Ved overtrædelse gentagne gange sættes der en gartner på for have lejers regning. Dette er pengepligtig ydelse.

Der må ikke etableres låge eller anden adgangsmulighed gennem hækken mod Kildemarken eller Fuglekvarteret.

 1. Der må kun vandes, når haveejeren er til stede i haven.

Er der af kommunen eller kolonien udstedt vandingsforbud skal dette overholdes.

 1. Dværgtræer i haverne skal plantes mindst 2 meter fra hæk, højstammede træer mindst 3 meter fra hæk. Bestemmelserne om træer og buskes afstand fra hæk skal sikres overholdt, ved nyplantning.
 2.  Afbrænding af haveaffald og andet affald er totalt forbudt. Haveaffald må heller ikke afbrændes på en grill eller et bålsted. Overtrædelse medfører anmeldelse til Kommunen.
 3. Der må kun bruges ukrudtsmidler, som er lovlige i Danmark. Salt, eddike og lign. er ikke tilladt. Ej heller ukrudtsmidler købt fra udlandet, som er ulovlige her i landet. Overtrædelse anmeldes til Ringsted Kommune.

 

 

 • 2: Bebyggelse

1Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Før man bygger, udvider eller bygger til, skal der indgives en ansøgning til Midt- og Østsjællands Kreds på Kredsens bygge-formular, med detaljeret tegning. Ansøgningen med tegning sendes til Kredsen via e mail eller post.

MAN MÅ IKKE PÅBEGYNDE BYGGERIET  FØR  MAN  HAR FÅET DEN SKRIFTLIGE TILLADELSE FRA  KREDSEN, ELLERS FÅR MAN EN BOD FRA KREDSEN, SOM ER PENGEPLIGTIG YDELSE.

 1. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler:

Kolonihavehuse skal opbygges efter følgende generelle bestemmelser for bebyggelse i kolonihaver i Ringsted, (dog er undtaget Hjortemosen og Rønnedestien, hvor lokalplanerne er gældende.)

Bebyggelsesgrad:

På grunde indtil 200m2‐ må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.
På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.
Byggehøjden må være max. 3,5 m

Udover dette må der bygges:
• En overdækket terrasse på højest 10 m2.
• Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.
• Et redskabsskur på højest 10 m2.

Der må bygges i alt højest 30 m2 terrasse, drivhus og redskabsskur.

En terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm, målt fra terrassekant.

Hvis terrassen er lukket, tæller den med til husets areal.

Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte materialer:

Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.

Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort og jordfarverne.

De nævnte farver eller blandinger skal også bruges til døre, vinduer, skodder og mindre bygningsdele.

Byggereglementet kan findes på foreningens og Kredsens hjemmesider, og kan afhentes i papirform på kontoret i kontortiden.

 1. Der må ikke installeres vandskyllende toiletter. Campingtoiletter og muldtoiletter er tilladt.

Det er tilladt at nedgrave samletank efter ansøgning til kommune og kreds efter gældende bestemmelser. Med en nedgravet samletank er det tilladt at installere vandskyllende toilet, bad og vask med afløb.

Ejeren af en samletank betaler selv slamsuger, samt det årlige gebyr fra kommunen for rensning.

Der forefindes tank til tømning af camping/kemiske toiletter på containerpladsen ved fælleshuset og ved toiletvognen på parkeringspladsen ved krydset mellem Fuchsiavej og Anemonevej.

 1. El-installationer skal udføres af en autoriseret elektriker og kopi af attest skal afleveres på kontoret. Alt kabelarbejde i vejene skal udføres af en autoriseret gravemester i henhold til gældende regler fra Ringsted kommune. Kommunens vilkår/regler for gravearbejde i vejene kan findes på foreningens hjemmeside.
 2. Installeres der brændeovn el.lign. opvarmningskilde, der kræver skorsten, skal det være i overensstemmelse med gældende brandvedtægter, og det skal godkendes af skorstensfejeren i Ringsted Kommune. En kopi af attesten fra skorstensfejeren skal afleveres til bestyrelsen. Udgifter vedrørende godkendelse afholdes af havelejeren.
 3. Det er på generalforsamlingen vedtaget at alle havelejere, som minimum skal have en brandforsikring. Den skal kunne forevises på forlangende af bestyrelsen.

 

 • 3: Fællesarbejde:

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge lejekontrakten med kommunen hører til området, samt ved foreningens fælles faciliteter. (se dog §1, punkt 5)

Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter.

Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra pligt/fælles arbejdet en bod, fastsat af generalforsamlingen.

Kan en havelejer ikke selv være med i fællesarbejdet, kan man sende en anden person i stedet.

Bod for udeblivelse ved indkaldt pligt/fællesarbejde uden gyldig grund er på 500,00 Kr.

Ingen havelejer kan blive indkaldt til pligt/fællesarbejde 2 gange, før alle har været indkaldt.

Pålagt bod betragtes som en pengepligtig ydelse, i leje forholdet.

 

 

 • 4: Andre bestemmelser

1.Havelejen er delt i 2 indbetalinger: 1. indbetaling senest 1. april, 2. indbetaling senest 1.  oktober. Overskrides fristen sendes en rykker med en bod på 250 kr. Betales leje og bod ikke inden for 14 dage, sendes ny rykker på 250 kr. og varsel om ophævelse af lejekontrakten med en frist på 14 dage. Er forholdet ikke bragt i orden inden for de 14 dage, ophæves lejekontrakten efter gældende regler i Hovedforbundet.

 

 1. Alle former for benzin – el og batteridrevne redskaber må ikke benyttes i haverne på søn og helligdage i månederne juni-juli-august. Samt på hverdage og lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 – 07.00 hele året.

Generatorer må som hovedregel kun bruges i forbindelse med eldrevne redskaber. Generatorer må ikke benyttes til drift af tv apparater, belysning eller opladning af batterier. Brug af generatorer er ikke tilladt på søndage og må ikke benyttes på hverdage inkl. lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 til 7.00

 1. Der må ikke henligge grus, sten m. m på vejene ifølge brandvedtægterne.

På den enkeltes parkeringsplads må der i sæsonen henligge materialer og haveaffald max. 1 uge. Udenfor sæsonen skal alt affald være fjernet fra parkeringspladsen senest 1. oktober. Det gælder også haveaffald inde i haven i plastiksække, der skal være fjernet senest 1. oktober af hensyn til rotter.

Hastigheden på koloniens veje må ikke overstige 15 km. i timen. Overtrædes dette kan det medføre strafgebyr.

 1. Bilvask i kolonien er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at parkere i vejsiderne i kolonien, da vejene skal være fremkommelige i henhold til brandvedtægterne. Af- og pålæsning er tilladt. Overtrædelse medfører bod.

 1. Løse hunde må ikke forefindes i kolonien. Hvis forseelsen sker gentagne gange og er til gene for andre havelejere, kan der udstedes forbud mod at medtage hunden i kolonien.

Kun bestyrelsen har ret til via Kattens Værn at indfange herreløse og ikke-øremærkede katte i koloniens haver, herunder at opsætte en fælde inde i de pågældende haver. Der gives haveejeren 3 dages varsel om, at fælden bliver sat op. Den tilses af Kattens Værn efter reglerne herom.

 1. Enhver form for anvendelse og opbevaring af skydevåben inden for koloniens område er forbudt. Overtrædes dette kan det medføre opsigelse af lejemålet og anmeldelse til politiet.
 2. Det er ikke tilladt at opstille campingvogne i haverne. Dette gælder også for ikke indregistrerede køretøjer. Fjernes disse ikke senest 14 dage efter påbud, medfører det opsigelse af lejemålet.

Det er ikke tilladt at bruge sin have til opmagasinering. Der må ikke opbevares f.eks. hårde hvidevarer, cykler, knallerter, trailere og biler som ikke er i brug. Alle former for reservedele og metalskrot er heller ikke tilladt. Ligeså er det ikke tilladt at opbevare hengemte byggematerialer i haven. Såfremt bestyrelsen skønner at dette ikke overholdes kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse om, inden for 14 dage at få forholdet bragt i orden. Ved sådan en skrivelse vil der blive pålagt en bod på 300 kr. Bliver forholdet ikke bragt i orden indenfor tidsfristen, vil der blive pålagt endnu en bog på 1.000 kr. og en ny tidsfrist på 14 dage. Bliver forholdet stadig ikke bragt i orden inden tidsfristens udløb, vil der blive pålagt endnu en bod på 2.000 kr., samt en ny tidsfrist. Boder er pengepligtig ydelse. Er disse ikke betalt inden tidsfristens udløb kan lejemålet opsiges efter gældende regler.

 1. Vandmåler og stophane er foreningens, og det må medlemmerne ikke selv ændre på.

Der skal være fri og sikker adgang til vandmålerne i alle haver. Ved åbning og lukning af vandet skal der være åben adgang til haven, ellers koster det et gebyr på 300 kr.

 1. Ved leje af fælleshus skal ordensreglerne underskrives. Kun medlemmer af havekolonien kan leje fælleshuset. Musik i fælleshuset må kun afspilles indendørs og for lukkede vinduer og døre, af hensyn til de øvrige have lejere.
 2. Ved afspilning af musik i haverne, skal dette ske med hensyn til de øvrige have lejere.

Trampolin-leg må ikke blive til støjgene for naboerne og må ikke ske efter kl. 20. Alle trampoliner skal være forsvarligt fortøjrede. Det er bedst at grave trampolinen ned.

 • 5: Ophævelse af lejemål
 1. Gør en havelejer eller et medlem af dennes husstand eller en evt. besøgende sig skyldig i hærværk, tyveri eller andre beskadigelser af andres ejendom i kolonien, må havelejer betale for påført skade. I modsat fald kan bestyrelsen ophæve lejemålet. Og ved havens afhændelse forlange erstatningskravet indfriet.

 

 1. Truende adfærd, chikane o. lign. tolereres ikke og kan føre til opsigelse af lejemålet efter gældende regler.

 

 1. Hvis en haveejer bruger sit lejemål til at opbevare narko eller div. tyvekoster fra indbrud og tyverier, kan foreningen opsige lejemålet Afvikling af haven sker i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte regler samt Koloniens vedtægter.

 

 1. Foreningens krav mod et medlem går forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokat-omkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.

 

 1. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeligt gjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

 

 

 • 6: BOD

 

Alle former for bod er pengepligtige ydelser i lejeforholdet.

Manglende hækklipning: 1500 kr.

Manglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads: 500 kr.
Manglende havenummer og post-rør: 200 kr.

Påbegyndt byggeri før tilladelse foreligger medfører bod til Kredsen
Ved forsinket betaling af leje og anden pligtig pengeydelse betales 250 kr. pr. rykker. (se §4,1)

Udeblivelse fra indkaldt pligtarbejde uden gyldig grund: 500 kr.

Aflåst have ved åbning og lukning af vandet koster 300 kr.
Parkering af biler i koloniens vejsider: ved påtale nr. 2 og fremover koster det 300 kr.

Parkerer en gæst ulovligt, skal den haveejer, som han besøger, betale boden.

Overtrædelse af ordensregler i øvrigt medfører, efter at 1. påtale ikke er efterkommet, bod på 300 kr. for hver ny påtale af samme forseelse.

 

 

 

 

 • 7: KREDSENS BOD

Klik på linket: https://www.midtostsjaellandskreds.dk/#download

 

 • 8: KLAGER

Enhver klage, bortset fra klager over vurdering, manglende godkendelse af vindmøller, sol celler og tegning/bygge ansøgning,  skal indsendes skriftlig til formanden, som herefter vil forelægge den for bestyrelsen. Er klageren ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan klageren anke sagen til Kredsen.

Klager over vurderinger og manglende godkendelse af tegning/byggeansøgninger, møller og solceller indsendes til Kredsen.

 

 

Senest behandlet og vedtaget på generalforsamlingen d. 11. marts 2023.… Læs hele beskrivelse...

Ugyldig generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling, som skulle afholdes lørdag d. 1. juli 2023, omhandlende det gennemarbejdede vandprojekt, samt forslag til finansiering gennem lån i Nordea, blev erklæret ugyldig. Årsagen:  En gruppe medlemmer pegede på, at indkaldelsen til generalforsamlingen var ugyldig, da alle ikke var indkaldt via postomdelt brev.

Bestyrelsen er ærgerlige over, at vandprojektet nu må udsættes, men vil arbejde videre, herunder undersøge flere finansieringsmuligheder for projektet. Medlemmerne hører nærmere, når der er nyt.

Bestyrelsen sætter derfor finansieringen af projektet i bero.

Hilsen Bestyrelsen

 … Læs hele beskrivelse...

Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling i Virkelyst HF,

Ringsted, den 11. marts 2023, kl. 10

DAGSORDEN:

 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT:

Per Flor valgt til dirigent, Lene Larsen valgt til referent

Dagsordenen blev godkendt.

 1. VALG AF 3 STEMMETÆLLERE:

Jack, Charlotte og Lene Ø. Hansen

 1. FORMANDENS/BESTYRELSENS BERETNING:

Næstformanden, Mahmoud Elewad:

16 nye medlemmer i 2022, tak til alle frivillige, uden dem kunne arbejdet ikke udføres, men der var kun 18 frivillige, der meldte sig i 2022. Hvis ikke nok melder sig, overvejer man at indkalde medlemmer til pligtarbejde.

Bestyrelsen er enig om at fremsætte et mistillidsvotum til den nuværende formand, da hun ikke har været til stede i lange perioder og det ikke har været muligt at få kontakt til hende. Dette mistillidsvotum blev godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsen vil derfor snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at vælge ny formand.

Der har været mange indbrud, som er meldt til politiet.  Havelejen er steget på grund af indeks regulering for de sidste år.

Kirsten Sørensen: (Fælleshuset)

Problemfri udlejning, hastighedsgrænsen bedes overholdt ved leje af huset, ordenregler udleveres til lejerne. Kirsten tjekker huset efter brug.-  Der er indkøbt service, samt en ny højttaler, Kirsten står for indkøb sammen med Birgit. I  2022 er fælleshuset malet udvendigt, delvis reparation af traktorhuset.  I år er der ikke planlagt vedligeholdelse på grund af forventede store udgifter i forbindelse med nye vandrør. På sigt skal der ske en renovering af køkkenet, da gulvet synker.

Af aktiviteter i 2022 kan nævnes 75 års jubilæum, der er madklub hver anden mandag med 20-30 deltagere hver gang,  der er afholdt et loppemarked, samt fælles arbejdsdage. Bankofuglen er Birgits område, ikke koloniens, og her kan alle udefra også deltage. Madklubben er kun for medlemmer. Kirsten udtrykte en stor tak til Birgit for hendes arbejde.

Thomas Lauridsen (have og vej)

Der er sket opstramninger, men det er ikke nemt, vi kæmper videre. Høje hække og brede hække er tjekket med suppleanten Marlene. En del haver står urørt, vi vil prøve at kontakte forbundet angående dette.  Ang. hjemløse katte, arbejder kolonien sammen med Kattens værn, som har fået en afdeling i Ringsted.Vi håber derfor, de kan komme hurtigt om foråret og hente killingerne.

Anders Hansen (ventelister og veje)

Ringsted kommune har sendt en skrivelse om reglerne vedr. gravning i vejene. Den står på hjemmesiden. Gravningstilladelse fra kommunen er obligatorisk. Billedokumentation for alt, hvad man foretager sig, inden man graver og efter man er færdig. Den skal sendes til kommune og bestyrelsen

Ventelisten er et lovkrav. Bestyrelsen har lavet følgende ændringer i vejledningen: før trak man lod, nu får man et nummer på ventelisten, der svarer til det nummer man fik, da man var skrevet op.

Betaling: før var der flere niveauer, nu betaler man 100 kr for et år, får man ikke et hus, koster det 50 kr pr. år herefter.

Samtlige 50 på ventelisten får besked, når et hus er til salg. Hvis ingen byder på huset, har ejeren frit slag til at sælge. Vi sender bud ud når den interne venteliste er udarbejdet. I år finder opskrivning til ventelisten sted den 2. april.

Kim Melgaard (vand)

En tak til medlemmerne af vandudvalget. Der har kun været små uheld i 2022. Kim gav en foreløbig orientering om nye-vandrør-projektet. Tilbud er begyndt at komme ind, sidste frist er 30. maj, hvorefter financiering vil blive undersøgt. Derefter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

 1. GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKABET FOR 2022:

Kassereren gennemgik regnskabet i store træk og svarede på diverse spørgsmål. Enighed om, at man skal følge reglerne i forbindelse med lejere, som ikke betaler deres haveleje til tiden. Bilagskontrollanten ønskede mere gennemsigtighed, så revision kunne blive lettere. Regnskabet blev godkendt.

 1. GODKENDELSE AF BUDGET FOR 2023

Budgettet godkendt

 1. BESTYRELSENS FORSLAG ang. ORDENSREGLER BILAG 3
 • 1, stk 8 bliver herefter: …overholdt ved nyplantning.
 • 2, stk 2 Forbliver som det er uden ændringer
 • 2 stk 4: Er et nyt punkt om el. Tekst: El-installationer skal udføres af en autoriseret elektriker og kopi af attest skal afleveres på kontoret. Alt kabelarbejde i vejene skal udføres af en autoriseret gravemester i henhold til gældende regler fra Ringsted kommune. Kommunens vilkår og regler for gravearbejde i vejene kan findes på foreningens hjemmeside.
 • 4 stk 3 ændres ikke.
 • 5 stk 1: ændres ikke

Alle øvrige forslag fra bestyrelsen om ændringer af ordensreglerne blev vedtaget i den form, de blev fremsat.

bilag 4: FORSLAG OM INDKØB AF NY TOILETVOGN.

Forslaget vedtaget.

 1. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE

Bilag 5: Fra Lene Larsen. Forslaget trukket tilbage.

Bilag 6: Fra Solveig Gosvig, Live Philipsen, Suzanne Whincup. Forslaget forkastet.

 1. VALG TIL BESTYRELSEN.

Kassereren, Mustafa Akgun, genvalgt for 2 år

Kim Melgaard, Mahmoud Elawad og Thomas Lauridsen genvalgt for 2 år

Suppleanterne genvalgt for 1 år (Marlene Mølgaard og Bente Benderska)

 1. VALG AF 5 MEDLEMMER TIL REPRÆSENTANTSKABET FOR 1 ÅR:

Thomas Lauridsen

Live Philipsen

Mahmoud Elawad

Marianne Olesen

Lis Christensen

 1. VALG AF 2 SUPPLEANTER TIL REPRÆSENTANTSKABET FOR 1 ÅR:

Kirsten Sørensen

Dorthe Boesdal, A-34

 1. VALG AF 1 BILAGSKONTROLLANT FOR 2 ÅR

Marianne Olesen genvalgt

 1. VALG AF SUPPLEANT FOR BILAGSKONTROLLANT FOR 1 ÅR:

Lene Ølund Hansen, Å-10

 1. VALG TIL VURDERINGSUDVALGET

Carsten Glasholt A-44… Læs hele beskrivelse...

Reviderede ordensregler 2023

Ordensregler for  Haveforeningen Virkelyst

 

 • 1: Haven

1 a. Det er enhver havelejers pligt at holde sin have og halvdelen af vejen ud for haven i ren og ordentlig stand.

 

1 b. Der må ikke forekomme invasive planter i kolonien som f.eks. Japansk Pileurt og Bjørneklo.  Har man en såkaldt naturhave (er ikke det samme som en forsømt have), må den ikke indeholde skvalderkål, snerler og ager padderok (ligner små juletræer).

Ved natur have skal renholdes et bælte på en meter mod hæk. Hækken skal renholdes for ukrudt.

 

 1. Havelejeren må ikke fremleje sin have og må ikke benytte den til helårsbeboelse.
 2. På grund af rottefare må der ikke holdes husdyr i haven, såsom kaniner, høns el.lign. Har havelejeren egne katte med i haven, skal disse tages med hjem ved sæsonens afslutning.
 3. Erhvervsmæssig udnyttelse af lejemålet må ikke finde sted. Erhvervsmæssig udnyttelse kan f.eks. være dyrkning af afgrøder med salg for øje. Salg og opbevaring af byggematerialer som ikke er til eget forbrug. Selvstændig registreret virksomhed fra adressen. Hvis ovennævnte ikke overholdes kan bestyrelsen opsige lejemålet efter gældende regler.
 4. Levende hegn er obligatorisk. Når naurhækken i en hel side skal fornyes, kan der i stedet plantes liguster. Hækkens bredde mod vejen må max. være 60 cm, dvs. fra midten af hækken 30 cm til hver side.  Hækkens højde mod vejen foran må højest være 160 cm, mellem haverne højest 180 cm.

Hækkene skal klippes, både indvendig og udvendig mindst 2 gange årligt, første gang senest 23. juni og anden gang senest den 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet uden videre udført af en gartner. Det koster 1500 kr. i bod + gartnerens regning.

Såfremt en hæk mod en vej ødelægges pga. hærværk el. lign. begået af en for havelejer uvedkommende person, erstatter kolonien udgifter til ny hæk, såfremt havelejer ikke kan få erstatning på anden måde.

Det er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog ikke i hækken.

Hækken må ikke tildækkes af nogen form for hegn, bortset fra stormasket trådnet.

 1. Alle haver skal være forsynet med havelåge og et let læseligt nr., synligt fra vejen, ligeledes skal der forefindes en postkasse eller et rør til post. Lågepartiet skal opføres, så det er i harmoni med omgivelserne.

Bestyrelsen kan dispensere fra reglerne om låge til haver med egen parkeringsplads.

Der skal ved etablering af parkeringspladser sørges for, at bilerne kan holde der uden at blokere vejene. I haver med skrå parkering, er det havelejers pligt at lave disse om, så de passer til nutidens bilstørrelser, Hvis parkeringspladsen bruges. Overtrædes dette vil det medføre en bod på kr. 300 kr. Ved overtrædelse gentagne gange sættes der en gartner på for have lejers regning. Dette er pengepligtig ydelse.

Der må ikke etableres låge eller anden adgangsmulighed gennem hækken mod Kildemarken eller Fuglekvarteret.

 1. Der må kun vandes, når haveejeren er til stede i haven.

Er der af kommunen eller kolonien udstedt vandingsforbud skal dette overholdes.

 1. Dværgtræer i haverne skal plantes mindst 2 meter fra hæk, højstammede træer mindst 3 meter fra hæk. Bestemmelserne om træer og buskes afstand fra hæk skal sikres overholdt, ved nyplantning.
 2.  Afbrænding af haveaffald og andet affald er totalt forbudt. Haveaffald må heller ikke afbrændes på en grill eller et bålsted. Overtrædelse medfører anmeldelse til Kommunen.
 3. Der må kun bruges ukrudtsmidler, som er lovlige i Danmark. Salt, eddike og lign. er ikke tilladt. Ej heller ukrudtsmidler købt fra udlandet, som er ulovlige her i landet. Overtrædelse anmeldes til Ringsted Kommune.

 

 

 • 2: Bebyggelse

1Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Før man bygger, udvider eller bygger til, skal der indgives en ansøgning til Midt- og Østsjællands Kreds på Kredsens bygge-formular, med detaljeret tegning. Ansøgningen med tegning sendes til Kredsen via e mail eller post.

MAN MÅ IKKE PÅBEGYNDE BYGGERIET  FØR  MAN  HAR FÅET DEN SKRIFTLIGE TILLADELSE FRA  KREDSEN, ELLERS FÅR MAN EN BOD FRA KREDSEN, SOM ER PENGEPLIGTIG YDELSE.

 1. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler:

Kolonihavehuse skal opbygges efter følgende generelle bestemmelser for bebyggelse i kolonihaver i Ringsted, (dog er undtaget Hjortemosen og Rønnedestien, hvor lokalplanerne er gældende.)

Bebyggelsesgrad:

På grunde indtil 200m2‐ må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.
På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.
Byggehøjden må være max. 3,5 m

Udover dette må der bygges:
• En overdækket terrasse på højest 10 m2.
• Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.
• Et redskabsskur på højest 10 m2.

Der må bygges i alt højest 30 m2 terrasse, drivhus og redskabsskur.

En terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm, målt fra terrassekant.

Hvis terrassen er lukket, tæller den med til husets areal.

Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte materialer:

Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.

Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort og jordfarverne.

De nævnte farver eller blandinger skal også bruges til døre, vinduer, skodder og mindre bygningsdele.

Byggereglementet kan findes på foreningens og Kredsens hjemmesider, og kan afhentes i papirform på kontoret i kontortiden.

 1. Der må ikke installeres vandskyllende toiletter. Campingtoiletter og muldtoiletter er tilladt.

Det er tilladt at nedgrave samletank efter ansøgning til kommune og kreds efter gældende bestemmelser. Med en nedgravet samletank er det tilladt at installere vandskyllende toilet, bad og vask med afløb.

Ejeren af en samletank betaler selv slamsuger, samt det årlige gebyr fra kommunen for rensning.

Der forefindes tank til tømning af camping/kemiske toiletter på containerpladsen ved fælleshuset og ved toiletvognen på parkeringspladsen ved krydset mellem Fuchsiavej og Anemonevej.

 1. El-installationer skal udføres af en autoriseret elektriker og kopi af attest skal afleveres på kontoret. Alt kabelarbejde i vejene skal udføres af en autoriseret gravemester i henhold til gældende regler fra Ringsted kommune. Kommunens vilkår/regler for gravearbejde i vejene kan findes på foreningens hjemmeside.
 2. Installeres der brændeovn el.lign. opvarmningskilde, der kræver skorsten, skal det være i overensstemmelse med gældende brandvedtægter, og det skal godkendes af skorstensfejeren i Ringsted Kommune. En kopi af attesten fra skorstensfejeren skal afleveres til bestyrelsen. Udgifter vedrørende godkendelse afholdes af havelejeren.
 3. Det er på generalforsamlingen vedtaget at alle havelejere, som minimum skal have en brandforsikring. Den skal kunne forevises på forlangende af bestyrelsen.

 

 • 3: Fællesarbejde:

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge lejekontrakten med kommunen hører til området, samt ved foreningens fælles faciliteter. (se dog §1, punkt 5)

Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter.

Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra pligt/fælles arbejdet en bod, fastsat af generalforsamlingen.

Kan en havelejer ikke selv være med i fællesarbejdet, kan man sende en anden person i stedet.

Bod for udeblivelse ved indkaldt pligt/fællesarbejde uden gyldig grund er på 500,00 Kr.

Ingen havelejer kan blive indkaldt til pligt/fællesarbejde 2 gange, før alle har været indkaldt.

Pålagt bod betragtes som en pengepligtig ydelse, i leje forholdet.

 

 

 • 4: Andre bestemmelser

1.Havelejen er delt i 2 indbetalinger: 1. indbetaling senest 1. april, 2. indbetaling senest 1.  oktober. Overskrides fristen sendes en rykker med en bod på 250 kr. Betales leje og bod ikke inden for 14 dage, sendes ny rykker på 250 kr. og varsel om ophævelse af lejekontrakten med en frist på 14 dage. Er forholdet ikke bragt i orden inden for de 14 dage, ophæves lejekontrakten efter gældende regler i Hovedforbundet.

 

 1. Alle former for benzin – el og batteridrevne redskaber må ikke benyttes i haverne på søn og helligdage i månederne juni-juli-august. Samt på hverdage og lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 – 07.00 hele året.

Generatorer må som hovedregel kun bruges i forbindelse med eldrevne redskaber. Generatorer må ikke benyttes til drift af tv apparater, belysning eller opladning af batterier. Brug af generatorer er ikke tilladt på søndage og må ikke benyttes på hverdage inkl. lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 til 7.00

 1. Der må ikke henligge grus, sten m. m på vejene ifølge brandvedtægterne.

På den enkeltes parkeringsplads må der i sæsonen henligge materialer og haveaffald max. 1 uge. Udenfor sæsonen skal alt affald være fjernet fra parkeringspladsen senest 1. oktober. Det gælder også haveaffald inde i haven i plastiksække, der skal være fjernet senest 1. oktober af hensyn til rotter.

Hastigheden på koloniens veje må ikke overstige 15 km. i timen. Overtrædes dette kan det medføre strafgebyr.

 1. Bilvask i kolonien er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at parkere i vejsiderne i kolonien, da vejene skal være fremkommelige i henhold til brandvedtægterne. Af- og pålæsning er tilladt. Overtrædelse medfører bod.

 1. Løse hunde må ikke forefindes i kolonien. Hvis forseelsen sker gentagne gange og er til gene for andre havelejere, kan der udstedes forbud mod at medtage hunden i kolonien.

Kun bestyrelsen har ret til via Kattens Værn at indfange herreløse og ikke-øremærkede katte i koloniens haver, herunder at opsætte en fælde inde i de pågældende haver. Der gives haveejeren 3 dages varsel om, at fælden bliver sat op. Den tilses af Kattens Værn efter reglerne herom.

 1. Enhver form for anvendelse og opbevaring af skydevåben inden for koloniens område er forbudt. Overtrædes dette kan det medføre opsigelse af lejemålet og anmeldelse til politiet.
 2. Det er ikke tilladt at opstille campingvogne i haverne. Dette gælder også for ikke indregistrerede køretøjer. Fjernes disse ikke senest 14 dage efter påbud, medfører det opsigelse af lejemålet.

Det er ikke tilladt at bruge sin have til opmagasinering. Der må ikke opbevares f.eks. hårde hvidevarer, cykler, knallerter, trailere og biler som ikke er i brug. Alle former for reservedele og metalskrot er heller ikke tilladt. Ligeså er det ikke tilladt at opbevare hengemte byggematerialer i haven. Såfremt bestyrelsen skønner at dette ikke overholdes kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse om, inden for 14 dage at få forholdet bragt i orden. Ved sådan en skrivelse vil der blive pålagt en bod på 300 kr. Bliver forholdet ikke bragt i orden indenfor tidsfristen, vil der blive pålagt endnu en bog på 1.000 kr. og en ny tidsfrist på 14 dage. Bliver forholdet stadig ikke bragt i orden inden tidsfristens udløb, vil der blive pålagt endnu en bod på 2.000 kr., samt en ny tidsfrist. Boder er pengepligtig ydelse. Er disse ikke betalt inden tidsfristens udløb kan lejemålet opsiges efter gældende regler.

 1. Vandmåler og stophane er foreningens, og det må medlemmerne ikke selv ændre på.

Der skal være fri og sikker adgang til vandmålerne i alle haver. Ved åbning og lukning af vandet skal der være åben adgang til haven, ellers koster det et gebyr på 300 kr.

 1. Ved leje af fælleshus skal ordensreglerne underskrives. Kun medlemmer af havekolonien kan leje fælleshuset. Musik i fælleshuset må kun afspilles indendørs og for lukkede vinduer og døre, af hensyn til de øvrige have lejere.
 2. Ved afspilning af musik i haverne, skal dette ske med hensyn til de øvrige have lejere.

Trampolin-leg må ikke blive til støjgene for naboerne og må ikke ske efter kl. 20. Alle trampoliner skal være forsvarligt fortøjrede. Det er bedst at grave trampolinen ned.

 • 5: Ophævelse af lejemål
 1. Gør en havelejer eller et medlem af dennes husstand eller en evt. besøgende sig skyldig i hærværk, tyveri eller andre beskadigelser af andres ejendom i kolonien, må havelejer betale for påført skade. I modsat fald kan bestyrelsen ophæve lejemålet. Og ved havens afhændelse forlange erstatningskravet indfriet.

 

 1. Truende adfærd, chikane o. lign. tolereres ikke og kan føre til opsigelse af lejemålet efter gældende regler.

 

 1. Hvis en haveejer bruger sit lejemål til at opbevare narko eller div. tyvekoster fra indbrud og tyverier, kan foreningen opsige lejemålet Afvikling af haven sker i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte regler samt Koloniens vedtægter.

 

 1. Foreningens krav mod et medlem går forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokat-omkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.

 

 1. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeligt gjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

 

 

 • 6: BOD

 

Alle former for bod er pengepligtige ydelser i lejeforholdet.

Manglende hækklipning: 1500 kr.

Manglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads: 500 kr.
Manglende havenummer og post-rør: 200 kr.

Påbegyndt byggeri før tilladelse foreligger medfører bod til Kredsen
Ved forsinket betaling af leje og anden pligtig pengeydelse betales 250 kr. pr. rykker. (se §4,1)

Udeblivelse fra indkaldt pligtarbejde uden gyldig grund: 500 kr.

Aflåst have ved åbning og lukning af vandet koster 300 kr.
Parkering af biler i koloniens vejsider: ved påtale nr. 2 og fremover koster det 300 kr.

Parkerer en gæst ulovligt, skal den haveejer, som han besøger, betale boden.

Overtrædelse af ordensregler i øvrigt medfører, efter at 1. påtale ikke er efterkommet, bod på 300 kr. for hver ny påtale af samme forseelse.

 

 

 

 

 • 7: KREDSENS BOD

Klik på linket: https://www.midtostsjaellandskreds.dk/#download

 

 • 8: KLAGER

Enhver klage, bortset fra klager over vurdering, manglende godkendelse af vindmøller, sol celler og tegning/bygge ansøgning,  skal indsendes skriftlig til formanden, som herefter vil forelægge den for bestyrelsen. Er klageren ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan klageren anke sagen til Kredsen.

Klager over vurderinger og manglende godkendelse af tegning/byggeansøgninger, møller og solceller indsendes til Kredsen.

 

 

Senest behandlet og vedtaget på generalforsamlingen d. 11. marts 2023.… Læs hele beskrivelse...

Info fra bestyrelsen

INFO. FRA VANDUDVALGET
Vandet vil blive lukket Lørdag D.18.11.23
Søndag vil vi komme rundt og aflæse vandmålere og pille bundskruer ud, så sørg for at der er fri adgang til haven, og giv gerne naboen besked, hvis de ikke er på nettet.
Den nye toiletvogn bliver lukket lørdag, og man må benytte toilettet ved fælleshuset i vinter, da det er det eneste sted, der er helårsvand.
God jul og godt nytår, til jer alle sammen.
Hilsen
Kim Melgaard
Vandudvalget

 

 

Den ekstraordinære generalforsamling, som skulle afholdes lørdag d. 1. juli 2023, omhandlende det gennemarbejdede vandprojekt, samt forslag til finansiering gennem lån i Nordea, blev erklæret ugyldig. Årsagen:  En gruppe medlemmer pegede på, at indkaldelsen til generalforsamlingen var ugyldig, da alle ikke var indkaldt via postomdelt brev.

Bestyrelsen er ærgerlige over, at vandprojektet nu må udsættes, men vil arbejde videre, herunder undersøge flere finansieringsmuligheder for projektet. Medlemmerne hører nærmere, når der er nyt.

Bestyrelsen sætter derfor finansieringen af projektet i bero.

Hilsen Bestyrelsen

 

Info vedr. Sct. Hans bål
PÅ GRUND AF TØRKEN OG DERAF STOR BRANDFARE, ER DER I ÅR IKKE MULIGHED FOR AT AFLEVERE TØRT BRANDBART MATERIALE TIL SCT. HANS BÅLET.
DER AFHOLDES SELVFØLGELIG SCT. HANS FEST I FÆLLESHUSET.
GOD SOMMER.
Info fra bestyrelsen
Som tidligere udmeldt er planlagt fælles arbejdsdag i foreningen lørdag d. 10. juni.
Vi har flere forskellige arbejdsopgaver på vores ønskeseddel, og håber at der er rigtig mange af vores havelejere der har mulighed for at deltage i de fælles arbejdsopgaver.
Der skal klippes hække, males, renses for ukrudt og rengøres flagstænger m.m.
Vi starter dagen med morgen kaffe og brød kl. 9.30 i fælleshuset.
Forventer at slutte med et fælles måltid ca. kl. 14.00.
Af hensyn til forplejning er det nødvendigt med tilmelding.
Tilmelding kan ske her under opslaget eller på sms til Kirsten på tlf. 60 27 28 90.
På bestyrelsens vegne Kirsten
Læs hele beskrivelse...

Bestyrelsesreferater 2023

 

Referat bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2023

Tilstede:        Michael, Anders, Kim, Mahmoud, Thomas, Marlene, Bente og Kirsten.

Afbud:           Mustafa.

Dagsorden:

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet er godkendt uden kommentarer.

2 Opsamling fra forrige møde:

A bilagskontrol og konsekvenser:

Debat om kassererens arbejdsopgaver fremadrettet. Evt. Bruge Mustafa som fast konsulent.

Indberetning til skat (fri haveleje). Mange juridiske spørgsmål til jura kursus.

Evt. indberetning til skat fra sæson 2024.

Vedr. ekstraordinær generalforsamling (valg af kasserer) udskydes denne til efter jura kursus.

Mustafa tager gerne posten frem til det nye år.

Vi deltager alle, undtagen Thomas, på Jura kursus d. 18. november, hvor kurset er flyttet til.

Bente beslutter sig endeligt vedr. posten herefter.

 1. Nyt fra formanden:

A Internet og kørsel:

Formand, kasserer og suppleanter er berettigede til betaling af deres internet samt kørselsfradrag. Undersøges nærmere hvorvidt alle bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder.

Der laves bilag for kørselsfradrag, der udbetales med tilbagevirkende kraft fra d. 1. april 2023.

 

B Mail fra Kreta:

Modtaget mail fra medlem, vedr. afregning af vand.

Debat om praksis ved afregning af vand ved havesalg.

4 Nyt fra kassereren:

Er debatteret under pkt. 2 stk. a.

5 Nyt fra have- og vej udvalg:

Hækken langs med Køgevej. Thomas kontakter vores gartner, for at få hækken skåret ned, samt bortkørsel af hækafklip.

Træstubbene fra de fældede træer langs Køgevej er blevet rodfræset for kommunens regning. Der plantes 6 nye træer, ligeledes på Kommunens regning.

Til foråret vil vi så blomster under træerne.

Træer over 5 m. må fremadrettet kun beskæres og evt. fældes efter henvendelse til Ringsted kommune.

6 Nyt fra vandudvalg:

Der er enkelte haver, hvor der skal skiftes vandmålere m.m.

Der har været usædvanlig mange opstartsproblemer med toiletvognen.

Kim har udarbejdet instruktion til brug ved lukning af vandet i toiletvognen.

7 Nyt fra fælleshuset:

Reng. Assistent er stadig sygemeldt.

Vi forsøger at få en afklaring på om det er en længerevarende periode af hensyn til evt. vikar.

8 Evt.

Julefrokost med hjælpere afholdes d. 13. januar kl. 13.00.

Fælleshuset bookes og Kirsten bestiller mad.

Næste møde afholdes tirsdag d. 7. november.

Referent Kirsten Sørensen

 

Referat bestyrelsesmøde d. 26. september 2023

Tilstede:          Michael, Marlene, Kim, Mahmoud, Kirsten, Thomas, Anders og Bente

Afbud:             Mustafa

Dagsorden:

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet godkendt uden kommentarer.

2 Opsamling fra sidste møde:

A Endelig godkendelse af forretningsorden for bestyrelsens arbejde:

Alle incl. Suppleanter har godkendt og underskrevet Forretningsordenen.

Marlene og Bente (suppl.) får udleveret nøgler og adgang til Kolonix.

B Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. valg af ny kasserer:

Michael kontakter Mustafa for skriftlig opsigelse af posten som kasserer. Når vi har denne indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor Bente er kandidat til posten. Udsendes pr. post.

3 Formanden ønsker snak om:

A Personsag:

Chikane m.m. af anden havelejer i en have i foreningen.

Bestyrelsen er enige om at der sendes en advarsel/påtale til pågældende havelejer.

Have lejeren kan ikke efterflg. Købe have i foreningen.

Enige om at havelejer opsiges.

B Kattens værn:

Thomas har modtaget henvendelse fra Kattens værn.

Da de efter aftale kom og skulle sætte fælder op, fandt de opstillede mårfælder med katte i en have i foreningen.

Havelejer er kontaktet, hvis det gentager sig overvejer vi opsigelse af lejemålet.

Ifølge vores regler må kun Kattens Værn i samarbejde med bestyrelsen indfange vilde katte i foreningen.

Kattens værn har meddelt at de ikke vil fortsætte samarbejdet med foreningen på grund af ovenstående.

Thomas har kontaktet Kattens værn igen og afventer svar fra dem.

Thomas, Anders og Michael indkalder implicerede have lejere til en samtale om overholdelse af vores regler for fodring m.m. af katte i foreningen.

C Vurderinger og salg af haver (40m2):

Debat om reglerne på max. 40 m2 ved salg.

Hvordan handler vi fremadrettet.

Problematisk at haver der tidligere er godkendt af bestyrelsen og i nogle tilfælde er handlet op til flere gange ikke kan godkendes og handles før de er lovliggjort efter nugældende regler.

Det bør være muligt at skelne mellem haver der er købt i god tro og haver der i den mellemliggende periode er ændret størrelsesmæssigt.

D Kopimaskine:

Vores nuværende kopimaskine forsøges afhændet til sælger igen, da vi har mange problemer med den.

Den tidligere maskine tages i brug igen indtil maj måned 2024 hvor aftalen udløber.

E Ny fryser til fælleshuset:

Gammel kummefryser er stået af, vi indkøber ny skabsfryser til depotrummet til brug for foreningen og madklubben.

4 Nyt fra kassereren:

Intet nyt på grund af afbud.

5 Nyt fra have- og vejudvalget:

Der er foretaget tjek af hækkeklipning, højde og bredde.

Der er bestilt gartner til klipning af de hække der ikke er klippet efter gældende regler.

Debat om virkning og holdbarhed af de opsatte vejbump.

6 Nyt fra Vandudvalg:

Der er blevet skiftet nogle få vandmålere og stophaner i haver i foreningen.

Mahmoud og Kirsten tjekker og laver vandregnskab.

7 Nyt vedr. fælleshuset:

Madklubben.

Bold og burger.

Madklubben fungerer med fællesspisning hver den første mandag i måneden.

Michael ønsker at opstarte hygge arrangementer i fælleshuset, hvor medlemmerne kan mødes og sammen se ”bold” eller film m.m. på fjernsynet, samt spise burgere.

Michael arbejder videre med dette.

Reng. Assistent stadig sygemeldt.

8 evt.

Problem med due hold i en have i foreningen.

Møde med forsyningen ang. Nyt vandprojekt

Referent

Kirsten Sørensen

 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde d. 22. august 2023.

Tilstede:      Kim, Michael, Mahmoud, Thomas, Anders, Kirsten, Bente og Marlene.

Afbud:         Mustafa

Dagsorden:

A  Præsentation ved Jack Fejerskov, der er inviteret til dette punkt.

Hvordan kommer vi videre med vand projektet:

Jack gennemgik forskellige kontakter i Ringsted kommune, som han dels havde haft kontakt med, og andre som han mente vi skulle i dialog med ang. Finansierings muligheder af projektet.

Andreas Karlsen medlem af forsyningsbestyrelsen. (byrådsmedlem).

Kommunernes Kreditforening.

Juridisk afdeling i Ringsted kommune.

Janne Hansen direktør i Ringsted forsyning.

Jack anbefalede desuden at vi kontakter en advokat.

Alternativ bankforbindelse vedr. indhentning af lånetilbud kunne være Arbejdernes Landsbank, der selvfølgelig vil have krav til os vedr. tilbud på lån.

Længere debat om ovenstående.

Bestyrelsen er enige om at Jack, Michael og Bente tager kontakt til Ringsted kommune, for et opstartsmøde vedr. muligheder for finansiering m.m. af projektet.

Slutteligt skal her tilføjes at Foreningen selvfølgelig har haft kontakt til Ringsted kommune inden projektstart. Svaret på det tidspunkt var klart at foreningen selv stod for finansieringen af projektet. Vi prøver igen.

1 Godkendelse af referat fra forrige møde:

Referatet godkendt uden kommentarer.

2 Opsamling fra forrige møde:

Intet under dette punkt.

3 Nyt fra formanden:

A Formandskompetencer:

Debat om formandens kompetencer og arbejdsmetoder.

B Personsag:

Drøftet sag og mulige konsekvenser.

C Sygemelding (Virk)

Mustafa (kasserer) skal indberette til Virk ang. Refusion af lønudgifter ved sygemelding.

D Vurderingsmøde i Kildebo:

I Kredsregi er afholdt fælles vurderingsmøde for alle have foreninger, der er med i fælles vurdering.

Et godt og udbytterigt møde som Michael og Marlene har deltaget i.

Debat om regler for vurdering.

E Erstatning til medlem vedr. skade på hæk og beplantning efter uheld i pumpehus fra Ringsted Forsyning.

Bestyrelsen er enige om at erstatningsansvaret ligger hos Ringsted Forsyning.

F Brandskade på hæk efter brand i et el skab på Anemonevej:

Bestyrelsen enige om at medlemmet skal søge erstatning hos Cerius.

Det er Cerius der ejer el skabet. Foreningen har intet ansvar i forhold til el skabene.

G. Nye vurderingsfolk i foreningen:

3 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling har deltaget på vurderingskursus og har fået diplom. De kan nu deltage i vurderingsarbejdet.

4 Nyt fra kassereren:

Intet nyt da kassereren er fraværende.

5 Nyt fra have- og vej udvalg:

Der har været gennemgang af samtlige haver for ukrudt i og foran hække, samt på p-pladser.

Der er udsendt ca. 70 breve til have lejere, der ikke overholder reglerne for dette.

Der tjekkes igen efter d. 23. august og sendes derefter breve med bod efterfølgende til de have lejere der endnu ikke har fået det klaret.

Bump på vejene:

Vi har modtaget tilbud på etablering af 2 stk. godkendte vedbump på Fuchsiavej, som forsøgsordning.

Hvis dette virker efter hensigten, er planen at der senere etableres 2 vejbump mere på Fuchsiavej, så der i alt vil blive 4 stk.

Senere kan udvides med vejbump på flere veje i foreningen.

Bestyrelsen er enige om at vi siger ja tak til det modtagne tilbud.

Michael tager kontakt til firmaet.

6 Nyt fra vandudvalg:

Problem at toiletvognen endnu ikke er åben for vores medlemmer.

Kim har kontaktet Cerius vedr. problemet med strøm til vognen.

Kim kontakter elektriker igen i morgen onsdag.

Kim sørger ligeledes for at der etableres en udendørs vandhane v. toiletvognen, samt ændrer på røret udenfor således at der er mulighed for at tømme sit camping toilet, som det sidder lige nu kan det ikke lade sig gøre.

7 Nyt fra fælleshus:

Sygemelding – rengøring

Rengøring af fælleshus og toiletter

Madklubben

Drøftet og opnået enighed om hvordan vi klarer opgaverne med hjælp fra forskellige frivillige hjælpere i foreningen.

Vedr. Madklubben er Willi F-9 kok på den første fællesspisning i madklubben. Det bliver mandag d. 4. september. Kirsten tager kontakt med ham og aftaler nærmere.

Flere medlemmer af bestyrelsen har meldt sig til madlavning på de kommende maddage.

Flere medlemmer i bestyrelsen og frivillige hjælpere har også tilkendegivet at de vil hjælpe med opvask og oprydning.

Madklubben bliver fremover den første mandag i måneden.

Prisen sættes til 50 kr. pr. person. Der er mulighed for kontant betaling samt betaling over foreningens mobil pay.

8 Vagtplan kontor:

Mandag d. 28. august         Kim og Michael

Mandag d. 4. september    Mahmoud og Bente

Mandag d. 11. september  Marlene og Thomas

Mandag d. 18. september  Mahmoud og Kirsten

Mandag d. 25. september  Bente og Michael

 1. fælles arbejdsdag d. 9. september:

Arbejdsopgaverne er hovedsageligt hækkeklipning af foreningens fælles hække.

Thomas bestiller klipning af hækken langs Køgevej hos vores gartner.

Vi starter med morgenkaffe og brød kl. 9.30

Kirsten bestiller morgenbrød og køber smør og pålæg, laver opslag på facebook og står for tilmelding.

Vi mødes tidligere og hjælpes med at brygge kaffe m.m.

10 evt.

Kopimaskinen er efterhånden et stort problem.

Michael kontakter Torp it.

Ommøblering af kontoret.

Vi skal aftale en dag til dette i efteråret.

Næste møde fredag d. 25. august kl. 18.00.

Referent Kirsten Sørensen

Referat bestyrelsesmøde d. 31. juli 2023

Tilstede:     Michael, Thomas, Anders, Kirsten, Mahmoud og Marlene

Afbud:        Mustafa, Kim og Bente.

Dagsorden:

1 Bilagskontrol af regnskab:

Marianne og Vibeke (billagskontrollanter) har bedt om at få dette punkt på dagsordenen og deltager i mødet under punkt 1.

De oplever det er rigtig svært at udføre bilagskontrol.

Der mangler overblik over de forskellige konti, når bilag skal kontrolleres.

Kontoplanen er ufuldstændig og ikke gennemsigtig.

De har begge deltaget på kursus for kontrol af bilag.

Problemerne drøftes på næste møde, hvor Mustafa (kasserer) skal deltage.

2 Godkendelse af referater:

Referat fra de sidste 3 møder godkendt uden kommentarer.

3 Nyt fra formanden:

A mail korrespondance mellem Benta og Mustafa:

Bestyrelsen blev orienteret om dette.

På næste møde drøftes oplæring ag Bente i kasserer opgaverne.

Det er en forudsætning at Bente og Mustafa deltager.

B orientering vedr. byggesager:

Gennemgang og orientering om div. Byggesager og afgørelser fra Ringsted kommune og fra Kredsen.

C Mail fra Cerius:

Modtaget opkrævning for tilslutning til el nettet vedr. toiletvognen.

Skal betales hurtigst muligt, således at elektrikeren kan modtage måler der skal bruges.

4 Nyt fra kassereren:

Intet nyt Mustafa er ikke tilstede.

5 Nyt fra Have- og vejudvalg:

Breve sendt vedr. hække og ukrudt på p-pladser og foran hække.

Thomas i gang med at undersøge muligheder for og priser på vejbump.

Thomas kontakt til Ringsted kommune vedr. nyplantning af træer langs Køgevej.

6 Nyt fra vandudvalget:

Intet nyt.

7 Evt.

Intet.

Michael kontakter Mustafa vedr. næste møde og giver besked om hvornår han kan deltage.

Referent Kirsten Sørensen

 

 

 

 

 

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde søndag d. 16. juli 2023

Tilstede:  Michael, Thomas, Anders, Kim, Kirsten og Bente.

Afbud:     Mustafa, Mahmoud og Marlene.

Dagsorden:

1 Opsigelse af entreprisekontrakten:

Som følge af korrespondance mellem konsulent Anders Klausen og Michael/Kim

Skal entreprisekontrakten vedr. nyt vandprojekt opsiges pga. manglende finansiering.

Michael har udarbejdet forslag til opsigelse af entreprisekontrakten med Karise Anlæg og Byg a/s.

Kim har forslag til tilføjelser til opsigelsen.

Begge uddelt på mødet. Michael renskriver og sender opsigelsen.

2 Post til medlemmerne:

Fremadrettet, indtil der er tilføjet i vedtægterne at mail er en skriftlig indkaldelse, afleveres post til medlemmerne i havernes postkasser eller rør.

Vi informerer i infokasser, på facebook og på hjemmesiden om, at der er post fra foreningen.

3 Vejbump.

Thomas undersøger muligheder for vejbump.

4 Evt.

Spørgsmål om hvornår toiletvognen tilsluttes.

Kim kontakter Thomas Petersen i morgen mandag.

Debat om div. Problemer i forbindelse med udlejning af fælleshuset.

Møde med Marianne Olesen ang. Vurderinger afholdes d. 18. juli kl. 15.30

Referent Kirsten Sørensen

Referat bestyrelsesmøde d. 28. juni 2023.

Afbud:     Mustafa

Tilstede:  Michael, Mahmoud, Thomas, Anders, Kirsten, Kim, Bente og Marlene.

Dagsorden:

1 Lånetilbud fra Nordea:

Debat om det modtagne lånetilbud.

Vil forsøge om vi kan ændre solidarisk hæftelse til Pro Rata hæftelse.

Punktet forudsætninger:

 1. linie AB 92 er iflg. vores konsulent forældet og skal rettes til AB18.

Telefonmøde med Michael Randropp Nordea.

Nordea fastholder deres krav om solidarisk hæftelse.

Michael R. kommer til den ekstraordinære generalforsamling lørdag og er klar til at svare på alle spørgsmål, og tydeliggøre låne tilbuddet.

Debat om alle de problemer og betænkeligheder vores medlemmer har givet udtryk for.

Håber det kan afklares lørdag.

2 Generalforsamling:

Bestyrelsen foreslår Marianne Olesen som dirigent og Lene Larsen som referent.

Vi spørger Peter Lauritsen om hjælp til indskrivning.

Fredag mødes de bestyrelsesmedlemmer der kan kl. 15.00 og klargører lokalet.

Lørdag mødes vi kl. 8.30 og laver kaffe m.m.

3 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt uden kommentarer.

4 Opsamling fra sidste møde:

Intet:

5 Nyt fra formanden:

A App til alarm systemet:

Thomas og Anders vil gerne have denne app.

B Klage over musik i fælleshuset:

Michael svarer på klagen.

C Vurderinger efter 1. juli:

Der blev valgt 3 vurderingsfolk på vores generalforsamling i Marts måned.

De mangler alle kursus og er derfor ikke i stand til at varetage opgaven.

Vi indkalder Marianne Olesen til et møde vedr. fremadrettet vurderinger i Virkelyst.

Der er lukket for vurderinger i juli måned.

6 Nyt fra kassereren:

Intet nyt. Mustafa er fraværende.

7 Nyt fra Have- og vejudvalget:

 1. 10 juli tjekkes for hækkeklipning samt for ukrudt v. hæk + p-pladser.

Ved for høje og brede hække, henstiller vi til at det bringes i orden til efterårs klipningen.

 1. Nyt fra vandudvalget:

Intet nyt.

9 Arrangementer:

Sct. Hans festen vellykket overstået.

Sommerfest:

Indbydelse:  Michael og Kirsten.

Invitation over facebook, på mail, i infokasser.

Betaling ved tilmelding.

Indbetaling over foreningens mobil pay.

Frivillige søges til hjælp med praktiske arb. opgaver.

Alle kommer med 1 – 2 retter til flere personer end man selv er i familien.

Foreningen sørger for frikadeller og falaffel.

10 Evt.

Birgit holder ferie i ugerne 30 – 31 – 32 – og 33.

Conny vil gerne vikariere.

Referent Kirsten Sørensen.

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde d. 14. juni 2023.

Tilstede:   Michael, Mahmoud, Kim, Anders, Mustafa, Kirsten, Marlene og Bente.

Afbud:      Thomas.

Dagsorden:

0 Snak om låne tilbud fra Nordea:

Gennemgang af låne tilbud v. Mustafa.

Foreningen 750.000 kr.

Lån Nordea 5.500.000 kr.

Ydelse pr. kvartal  126.800 kr.

Løbetid 20 år.

Medlemmernes ydelse ca. 170 kr. pr. md. Incl. Renter.

Ydelsen starter fra den dag, hvor byggekreditten bliver til lån.

1 Telefonmøde med Michael Randropp (nordea kontakt):

Afholdt telefonmøde med Michael Randropp fra Nordea.

Gennemgang af lånetilbud.

Afklaring af div. Spørgsmål vedr. lånet.

Aftalt at vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 1. juli i fælleshuset.

2/3 af vores 271 medlemmer skal stemme for lånetilbuddet, hvis det skal godkendes på denne generalforsamling.

Ellers skal det behandles på endnu en ekstraordinær generalforsamling.

Vi booker fælleshuset til afholdelse af 2. ekstraordinære generalforsamling lørdag d. 29. juli.

Michael og Kim laver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i morgen torsdag.

Mahmoud sender indkaldelse til medlemmerne fredag.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet godkendt uden kommentarer.

3 Opsamling fra sidste møde:

A Forretningsorden for bestyrelsen:

Udleveret forslag til revideret forretningsorden.

Kirsten færdiggør denne så den ligger klar til endelig godkendelse og underskrift på næste møde.

B 2 havers vandforbrug:

Michael og Mustafa tjekker med bank vedr. betaling af vandforbruget i den ene have. Betalingen fremgår ikke af vores regnskab.

4 Nyt fra formanden:

A Alarmsystemet:

Det virker nu.

B kopimaskinen:

Problemer med scanning og kopiering af sæt.

Mustafa kontakter Torp it.

C Nordea:

Drøftet under pkt. 0 og 1.

D Kaffemøde i vurderingsudvalg:

E Ekstra hjertestartere:

Forslag til generalforsamlingen.

F Klage over nabo:

Modtaget en klage over larm og støj fra nabo have.

Bestyrelsens holdning er at det må forsøges løses de involverede imellem.

5 Nyt fra kassereren:

Efterlyser i banken vedr. betaling for vandforbrug. Iflg. have lejers kvittering er denne betalt af banken d. 22. juni.

Ved betaling af vurdering af haver som vi skal sælge, skal kredsen sende faktura til Mustafa, som så betaler.

Liste med opsigelse af have lejemål gennemgås.

6 Have- og vej udvalg:

Hække tjekkes for klipning ca. 1 uge efter Sct. Hans.

7 Vandudvalget:

Har skiftet 2 vandmålere og et par stophaner.

Vedr. installering af toiletvognen, afventer vi at entreprenøren har tid.

8 kommende arrangementer:

5 bestyrelsesmedlemmer deltager.

Foreningen giver i lighed med foregående år et tilskud til festen.

Intet bål pga. brandfare.

Kirsten laver opslag på facebook og infotavler.

Michael laver opslag på hjemmesiden.

Sommerfest drøftes og planlægges på næste møde.

9 Evt.:

Mustafa foreslår at medlemmerne kan bruge foreningens havemand.

Dette kræver selvfølgelig havemandens accept.

Næste møde onsdag d. 28. juni kl. 15.30.

 

 

Referent Kirsten Sørensen

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde d. 30. maj 2023

Tilstede:        Michael, Anders, Mahmoud, Mustafa, Kim og Kirsten.

Afbud:           Thomas, Bente og Marlene.

Dagsorden

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet er godkendt og underskrevet.

2 Opsamling fra sidste møde:

A Revideret Forretningsorden:

Kirsten efterlyser et elektronisk eksemplar af den nuværende forretningsorden.

Mahmoud finder den og sender til Kirsten. Forretningsorden i revideret form ligger klar på næste møde.

B Tilbagemelding to have lejere vedr. vandforbrug i 2022:

Den ene have lejer har betalt sit vandforbrug. Vi mangler at høre fra den anden have lejer.

C Gavekort til Jack Fejerskov og Chalotte Olsen:

Thomas, Mahmoud og Michael har afleveret gavekort til Chalotte.

Mangler at aflevere til Jack, da han ikke er truffet i haven.

D Vedligeholdelse af veje:

Karsten Glashøj har kørt vejene over med riven en gang.

Han mener det ville være godt med en tromle.

Foreningen har en vejtromle, Michael giver besked til Karsten.

E Ejerforhold to haver:

Er bragt i orden sidste mandag på kontoret.

3 Nyt fra formanden:

A  Alarmsystem:

Vores alarm system virker ikke.

Michael har kontaktet Bagger låse og alarm. De har ikke registreret en service aftale vedr. systemet hos dem. (Mustafa undersøger dette).

Michael ringer til Bagger i morgen og får dem til at komme og tjekke alarmsystemet.

B Kopimaskinen:

Adskillige problemer med kopimaskinen. Michael har kontaktet Torp it.

En medarbejder har været og rense og tjekke kopimaskinen.

Maskinen virker nu. Michael har bedt om et tilbud på ny formands PC stationær på kontoret.

C Ophævelse af lejemål:

Foreningen har med fuldmagt fra 2 have lejere, lov til at sælge disse 2 haver i foreningen.

D Vandafregninger i 2 haver:

Den ene have lejer har betalt sin regning. Vi mangler at høre fra den anden have lejer.

E Nordea:

Alt vedr. bank i forbindelse med formandsskifte er nu på plads.

Michael kontakter banken i morgen onsdag for aftale om møde vedr. lån til finansiering af nyt vandprojekt.

Registrering på Virk:

Mustafa er som den eneste registreret på Virk:

Bestyrelsen besluttede at både Formand og Kasserer skal registreres på Virk, da det er dem der tegner foreningen ud af til.

F Jura kursus (hovedforbundet)

Alle bestyrelsesmedlemmer incl. Vores 2 suppleanter er tilmeldt Jura kursus i efteråret på hotel Scandic Hvidovre. Alle får tilsendt skriftligt materiale når vi nærmer os kursets afholdelse.

G Kaffemøde i kredsen vedr. vurderingsfunktionen.

Onsdag d. 31. maj kl. 18.30 er der indkaldt til kaffemøde vedr. vurderingsfunktionen i haveforeningerne i Ringsted kommune.

Michael og Mahmoud deltager.

I referatet fra Repræsentantskabsmødet står, at vurderingerne går tilbage til de enkelte haveforeninger, gældende fra d. 1. juli 2023.

Debat om hvordan vi fremadrettet ønsker vurderingsfunktionen.

Vi er enige om at vi ønsker vurderingen tilbage til Virkelyst.

Vi foreslår en pris pr. vurdering på 800 kr. 200 kr. pr. vurderingsperson + 200 kr. til foreningen.

Hvis vores vurderingsfolk skal hjælpe andre foreninger og bruge vores kontor skal der betales for det.

4 Nyt fra kassereren:

A haveindbetalinger:

Der mangler stadig en del haveleje indbetalinger. Mustafa laver endelig afstemning vedr. have indbetalinger og sender til os. Laver også en liste over haver der står til opsigelse.

B Mobil Pay:

Mustafa har søgt om oprettelse af mobil pay til foreningen.

Han forventer det hurtigt er på plads.

C Betalingsservice:

Mustafa har søgt om oprettelse af betalingsservice til foreningen.

Dette giver vores medlemmer mulighed for at tilmelde have leje betaling til betalingsservice.

D Oplæring af Bente i Kassererposten:

Mustafa forsøger at finde tid til samarbejde med Bente vedr. oplæring i brug af Kolonix systemet.

5 Havesalg, vurderinger m.m.

Et havesalg i torsdags.

2 havesalg på torsdag d. 1. juni.

13 haver til tjek før vurdering.

Problemer med printer og scanning er forhåbentlig i orden nu.

6 Nyt fra have – og vej udvalg:

Forslag om opstramning vedr. tjek af haver og veje laves til næste generalforsamling. (ordensregler/ Vedtægter).

Ingen afklaring vedr. nyplantning af træer langs Køgevej.

7 Nyt fra vandudvalg:

A toiletvognen:

Toiletvognen er leveret. Kim mødes med Thomas Petersen torsdag formiddag for aftaler vedr. installation og flytning m.m.

B Vandprojektet:

Michael kontakter banken i morgen onsdag.

Tidsperspektivet er vigtigt – tilbud fra entreprenør gælder frem til d. 1. august 2023.

8 Nyt vedr. Fælleshuset:

Intet nyt.

9 Tilmeldinger til Fælles arbejdsdag:

Kirsten har ikke modtaget så mange tilmeldinger som ønsket.

Arbejdsopgaverne er aftalt.

Tilmelding til spisning er aftalt med Birgit.

Kirsten bestiller morgenbrød og Kim henter det lørdag morgen.

10 Sct. Hans festen:

Teltet sættes muligvis tidligere op end planlagt. Kim og Anders har planer om at lave en lille scene til musikerne.

Ellers ikke noget nyt siden sidste møde.

11 Sommerfesten:

Start kl. 13.00

Spisning kl. 14.00  (Buffet muligvis fra Kokken og Jomfruen) (Kirsten undersøger priser).

Musik fra kl. 15.00 (Michael giver besked til musikere).

Velkomstdrinks giver foreningen.

Deltagere skal betale pris for mad.

Nærmere planlægning på de næste møder.

Sluttidspunkt ?

Michael sørger for ansøgning om udskænkning.

12 Vejbump:

Kim indhenter tilbud på etablering af vejbump på Fuchsiavej og Anemonevej.

13 Evt.

Intet.

Næste møde afholdes onsdag d. 14. juni kl. 18.00.

Brød og pålæg serveres under mødet.

Referent Kirsten Sørensen

 

 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. maj 2023

Tilstede:     Michael, Mahmoud, Mustafa, Thomas, Anders, Kim, Kirsten, Marlene og Bente.

Ordstyrer:  Michael

Referent:    Kirsten

Dagsorden:

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet godkendt uden kommentarer.

2 Opsamling fra sidste møde:

a Revidering af forretningsorden:

Enige om at revidere Forretningsorden for bestyrelsens arbejde efter den nuværende praksis, vedr. venteliste og salg af haver.

Kirsten renskriver.

B Tilbagemelding til to have lejere vedr. vandforbrug 2022:

Michael Davidsen sender brev til begge have lejere vedr. bestyrelsens afgørelse.

C Gavekort til Jack Fejerskov:

Thomas køber gavekort til Jack, som tak for hans indsats vedr. nyt vandprojekt.

Thomas køber også gavekort til Chalotte Olsen (tidligere formand), som tak for hendes store indsats i foreningen.

Formand Michael Davidsen og næstformand Mahmoud Elawad sørger for at aflevere gavekort til dem begge.

D Vedligeholdelse af veje:

Karsten Glashøj A-44 har sagt ja til opgaven med vedligeholdelse af vejene i foreningen. Der er indkøbt nyt batteri til traktoren.

E Ejerforhold to haver:

Michael sender brev til ejeren af de to haver.

Lejeforholdet skal bringes i orden nu, ellers opsiges det ene lejemål, der gives en frist på 14. dage.

3 Nyt fra formanden:

Michael har afholdt møde med Mustafa på kontoret vedr. Kolonix og hjemmesiden.

Michael har lavet nogle ændringer på hjemmesiden. Det skal nok blive godt lidt efter lidt.

Michael ønsker at få overblik over alt hvad der foregår i foreningen også økonomien.

Debat om regnskab og bogføring i forlængelse af kasserer kursus i weekenden som Bente og Michael deltog i.

Alle bestyrelsesmedlemmer deltager på Jura kursus i oktober måned.

Michael sørger for tilmelding af alle.

Michael sørger for af søge spiritus bevilling til Sct. Hans arrangementet samt til sommerfesten.

4 Tegningsberettigede:

Ifølge vores vedtægter er det formand Michael Davidsen og kasserer Mustafa Akgun der er tegnings berettigede for foreningen.

5 Nyt fra kassereren:

Vi fik udleveret regnskabsrapport for drift regnskab.

Debat om forbrug. Alt ser fornuftigt ud.

Ca. 18 have lejere mangler at betale deres haveleje. Der er udsendt rykkere med rykkergebyr.

Debat om hvor stort beløb foreningen kan skyde i det nye vandprojekt.

6 Havesalg vurderinger m.m.:

Der er pr. dags dato solgt en have. Der er yderligere to haver der sælges i den nærmeste fremtid.

Tre haver er til vurdering for salg.

Foreningen står for salg af en have, på lejerens foranledning ved fuldmagt.

7 Nyt fra have- og vej udvalg:

Thomas, Anders og Marlene har tjekket for ukrudt på p-pladser og foran hække på Fuchsiavej, Anemoneven og Gladiolusvej.

Der er sendt mail til 29 have lejere.

En uge efter Sct. Hans tjekkes resten, samtidig med tjek af hækklipning.

Thomas holder ferie fra 1. juni og tre uger frem.

Thomas foreslår vedtægtsændring til næste generalforsamling, med faste tidspunkter for tjek af haver m.m.

Der er foretaget beskæring af træer rundt om pladsen og andre steder i foreningen, således det er muligt at komme rundt med større biler.

Thomas, Anders og Michael har mødtes med en medarbejder fra kommunen vedr. beskæring og fældning af træer langs med Kildemarken og Køgevej.

De skal mødes endnu en gang. Thomas forsøger at næste møde kan blive efter hans ferie.

Ringsted Forsyning er kontaktet af Thomas, efter henvendelse fra have lejere på Åkandevej vedr. erstatning af hække og beplantning, der er beskadiget på grund af vandsprængning i pumpehuset.

Forsyningen vil ikke erstatte hække og planter.

Thomas vil nu bede om et møde med Forsyningen. Vi mener helt klart at skaderne skal erstattes af deres forsikring.

8 Nyt fra vandudvalget:

A Ny toiletvogn:

Toiletvognen er bestilt og betalt (pæn rabat).

Den bliver leveret når vognmandsstrejken er afblæst.

Den gamle toiletvogn bliver stående og kan bruges pinsen over.

Kim har tjek på det resterende arbejde med tilslutning til tank, installation af el og vand.

B Nyt vandprojekt:

Vi fik uddelt materiale vedr. lånefinansiering af projektet.

3 forslag fra Rådgiveren, samt 1 forslag fra Kim Melgaard.

En samlet bestyrelse vælger forslag 2, der indeholder brug af opsparing + fælles lån.

Michael, Mustafa, Kim og Anders arbejder hurtigt videre med finansiering af projektet/møde med bank.

Finansiering skal være på plads inden 1. august, hvor tilbuddene udløber.

9 Nyt vedr. fælleshuset:

Kirsten har revideret ordensreglerne vedr. udlejning, som aftalt på sidste møde.

Der har ikke været så mange udlejninger, som sidste år.

 

10 Planlægning af kommende arrangementer:

A Planlægning af fælles arbejdsdag lørdag d. 10. juni:

Kirsten står for den praktiske planlægning.

Aftaler vedr. forplejning med Birgit.

Bestiller morgenbrød, Kim henter efter aftale.

Sørger for opslag på facebook samt i infokasserne.

Arbejdsopgaverne afhænger af tilmeldinger.

Vores ønsker til arb. opgaver er følgende:

Hækkeklipning rundt om pladsen v. fælleshuset.

Hækkeklipning rundt om grunden v. traktorhuset.

Rense for ukrudt på højen ved p-pladsen på Fuchsiavej.

Rengøre de små flagstænger ved fælleshuset.

Maling af traktorhuset.

B Planlægning af Sct. Hans fest d. 23. juni:

Bankofuglen står for planlægning og afvikling af alt vedr. spisning, salg af drikkevarer og musik.

Foreningen giver et tilskud til musik på 6.000 kr.

Foreningen bestiller øl og vand hjem og Bankofuglen afregner med os efterfølgende for drikkevarer.

Foreningen v. Kim Melgaard og Anders elektriker og nogle frivillige hjælpere står for alle udendørs forberedelser.

Opsætning af telt, klargøring til bål, vandslanger og kulørte lamper m.m.

Kim siger til, hvis der er brug for hjælp fra os andre.

Have lejere kan aflevere rent brændbart materiale på bålet ca. en uge før, hækafklip og andet grønt haveaffald må ikke komme på bålet.

C Planlægning af sommerfest d. 12. august:

Michael kontakter Strøgorkesteret for musik.

Yderligere planlægning på vores næste møde.

11 Sommerferie lukning af kontoret:

Vi fastholder tidligere beslutning om sommerferie lukning af kontoret i juli måned.

Sidste mandag med kontoråben før sommerferien, er mandag d. 26. juni.

Første mandag med kontoråben efter sommerferien er mandag d. 7. august.

Planlægning af vagtplan for kontoråbent frem til d. 26. juni.

 1. Evt.:

Debat om etablering af Vejbump.

Der er stadig alt for mange, der kører alt for hurtigt på vores veje.

Kim Melgaard undersøger en midlertidig løsning vedr. etablering af vejbump.

Næste møde afholdes tirsdag d. 30. maj kl. 18.00

Referent Kirsten Sørensen… Læs hele beskrivelse...

Referat af bestyrelsesmøde 13.4.23

Referat bestyrelsesmøde torsdag d. 13. april 2023

Tilstede:  Michael, Mahmoud, Anders, Thomas, Kim, Kirsten, Bente og Marlene

Afbud:  Mustafa

Ordstyrer:  Mahmoud

Referent:  Kirsten

Dagsorden:

1 Godkendelse af Referat:

Referater fra de sidste to møder blev godkendt uden kommentarer.

2 Opsamling fra generalforsamling:

Kirsten informerede om modtaget referat fra Lene Larsen. Referatet er indsat i mappen på kontoret, samt digitalt i mappe på pc.

Vi mangler underskrift fra dirigent Per Flor.

Kirsten har revideret ordensreglerne, med de ændringer der blev vedtaget på generalforsamlingen.

3 Verserende sager:

Byretten i Roskilde har afsagt dom i sag mod et medlem af foreningen.

Dommen er til sagsøgtes fordel, det vil sige at foreningen har tabt sagen.

Efter gennemlæsning af sagens akter har bestyrelsen i samarbejde med Kredsen og vores advokat, valgt at anke sagen, da dommen er afsagt på baggrund af manglende og ukorrekte oplysninger/vidneforklaringer.

4 Nyt fra formanden:

Velkommen til vores nye formand Michael Davidsen, der blev valgt på vores ekstraordinære generalforsamling søndag d. 2. april.

Gældende forretningsorden for bestyrelsens arbejde blev udleveret til alle.

Mahmouds forslag til ændringer i forretningsordenen blev ligeledes uddelt til alle.

Materialet læses igennem og behandles på næste møde.

Information om at Hovedforbundets bestyrelses vejledning er udskrevet og sat i Mappe på kontoret.

Kontakt til bank vedr. formandsskifte i foreningen, hævekort m.m.

Mahmoud og Michael sørger for Kontakt til banken, udfylder div. Papirer.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal på næste møde medbringe Id med foto (pas eller kørekort).

Michael får udleveret hævekort i dag.

4 b Gennemgang af bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder:

Mahmoud:

Næstformand

Indberetning og registrering af nye medlemmer, i foreningens system samt til Hovedforbund.

Salg af haver i samarbejde med formand. Fremadrettet er det Michael og Mahmoud der står for havesalg. Have salg foregår altid på kontoret torsdage kl. 16.00. Åbent hus er altid på søndage.

Tjek af hus og have inden vurdering v. ønsket salg af have. Fremadrettet er Marlene med på denne opgave og Kim er ekstra med ved behov. Der skal altid være 2 bestyrelsesmedlemmer på denne opgave. Tjek af hus og have foregår altid på onsdage.

Mahmoud har udarbejdet vejledning for vurdering og havesalg.

Ansvarlig for opdatering af hjemmesiden.

Thomas, Anders og Marlene:

Have- og vejudvalg

Thomas:

Facebook administrator

Opsætning af info i infotavler.

Bestilling af øl og vand.

Bestilling af tømning container.

Anders:

Venteliste.

Anders og Kim:

Vandudvalg – ansvarlige for åbning og lukning af vand, samt for rep. på vandsystemet.

Nyt vandprojekt.

Kim:

Ny toiletvogn.

Kirsten:

Fast referent til møder.

Info til infokasser.

Facebookadministrator.

Info på facebook.

Fælleshus – udlejning og drift.

Bestyrelsesansvarlig for madklubben.

4 c Revision af bestyrelsesliste:

Kirsten sørger for dette.

Tilføjer Michael som formand med kontaktoplysninger. Michael ønsker forenings telefon og fast telefontid. Kan altid kontaktes på formandsmail.

5 Nyt fra kassereren:

Mustafa var ikke tilstede på mødet.

Vi beder om at få tilsendt Regnskabsrapport til næste møde.

Michael beder Mustafa om at få et kursus i brug af hjemmesiden.

6 Nyt fra næstformand:

Vedr. Jurakursus. Alle bestyrelsesmedlemmer tilmeldes jura kursus gennem Hovedforbundet  senest d. 22. oktober. Kurset afholdes på Scandic i Hvidovre d. 25. november kl. 9.00 – 16.00.

Bente er tilmeldt kasserer kursus i Maj måned. Michael vil gerne deltage sammen med Bente.

Forsøger at få tilmeldt Michael selv om fristen er udløbet.

Der skal tjek på ejerforhold i 2 af vores haver. Formand og næstformand sender mail til have lejer.

Mahmoud har opdateret hjemmesiden med bestyrelsesreferater. Mangler ref. Fra generalforsamlingen. Der er problemer med info siden.

Michael overtager fremadrettet ansvaret for opdatering af/på hjemmesiden.

7 Nyt fra have- og vejudvalg:

Thomas aftaler med gartner vedr. beskæring af træerne rundt om pladsen.

Thomas aftaler vedr. sprøjtning for ukrudt på særlige steder hurtigst muligt.

7 b Vedligeholdelse af vores veje:

Debat om vi selv kan sørge for vedligeholdelse af vejene i perioden frem til arbejdet med det nye vandprojekt er afsluttet.

Vi har forespurgt Karsten F. om han vil/kan påtage sig opgaven.

Michael kender en anden Karsten som muligvis kan hjælpe med opgaven.

Vi arbejder videre med denne løsning, måske skal vi have bestilt noget vejgrus hjem til opfyldning af de værste huller. Kan evt. lægges på p-pladsen på hjørnet af Fuchsiavej og Anemonevej.

8 Nyt fra vandudvalget:

A Vandregnskab for 2022:

Vi har modtaget klager over vandforbruget i 2 haver.

Aflæsning af målerne i begge haver stemmer med de tal der er indtastet i regnskabet.

Kim har skiftet målerne i begge haver og der er lavet kontrolmålinger på begge målere.

Begge målere virker korrekt ved kontrolmålingen.

Vi har derfor ikke andre muligheder end at bede de to have lejere om at betale deres vandregning.

Vandforbrug er pengepligtig ydelse og skal betales til foreningen.

Det er have lejeres ansvar at tjekke om vandmåleren i haven virker.

Det kan gøres ved at åbne for stophanen og tjekke om måleren tæller når der ikke bruges vand i haven. Hvis den tæller kan der være en eller flere utætheder i vandsystemet inde i haven.

B Status på nyt vandprojekt:

Kim gav en opdateret status på det nye vandprojekt.

Vi fik alle udleveret div. Materiale vedr.:

Oplæg til entreprisekontrakt.

Følgebrev til udbudsmateriale.

Entreprisekontrakt.

Valg af entreprenør m.m.

Vi har modtaget tilbud fra 3 entreprenører. Alle tilbud er uden moms.

Efter anbefaling fra Anders Clausen, vores konsulent er valgt det billigste tilbud fra Karise anlæg.

Bestyrelsen er enige om at det er vores formand og kasserer der tegner foreningen ud af til i økonomiske forhold.

Vi er ligeledes enige om at ved entreprisekontakten er det formanden og Kim der er ansvarlige.

Kim sørger for videresendelse af bestyrelsesliste, samt dette referat til konsulent Anders Clausen.

Brev sendes til Jack. Tak for hans store hjælp med opstart af vandprojektet.

Formand og næstformand sørger for indkøb af et gavekort og blomster.

C Indkøb af og installering af ny toiletvogn:

Kim har reserveret en toiletvogn pris 66.250 kr. + transport.

Kim sørger for det videre arbejde med endelig bestilling og transport og opsætning m.m.

Den gamle toiletvogn rengøres og åbnes indtil ny vogn er installeret.

Der åbnes for vandet lørdag d. 15. april.

9 Fælleshuset:

Der har været problemer med overholdelse af ordensregler for udlejning i nogle tilfælde, der er også blevet affyrer en del fyrværkeri ved en enkelt udlejning.

Kirsten laver opstramning på ordensreglerne for udlejning. De udleveres fremover til lejere ved betaling af depositum, hvor de bliver bedt om at underskrive for modtagelse af disse.

De bliver orienteret om at det er deres ansvar, at deres gæster overholder reglerne i foreningen.

Fremadrettet er der ifølge rygeloven indført rygeforbud på kontor og i fælleshuset.

10 Evt.

Intet under evt.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag d. 16. maj kl. 15.30

 

 

 

 

Referent

Kirsten Sørensen

 Læs hele beskrivelse...

Ekstraordinær Generalforsamling

Referat ekstraordinær generalforsamling søndag d. 2. april 2023.

Velkomst v. næstformand Mahmoud Elawad.

1 Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Kim Melgaard

Kim Melgaard valgt.

2 Valg af referent:

Bestyrelsen foreslog Kirsten Sørensen

Kirsten Sørensen valgt.

Generalforsamlingen startede med 1 min. Stilhed for afdøde medlemmer.

3 Valg af ny formand for 1 år:

Michael Davidsen Anemonevej 40 meldte sig som eneste kandidat til posten som formand.

Michael præsenterede sig for medlemmerne.

Michael Davidsen enstemmigt valgt som formand for 1 år.

4 Evt.

Intet under dette punkt

Referent Kirsten Sørensen

 … Læs hele beskrivelse...