Michael Davidsen

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2024

Til stede:   Michael, Thomas, Anders, Mahmoud, Lars, Kim, Marlene, Bente (ref)

Afbud:          Kirsten

 1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. maj 2024

Referatet blev godkendt.

 1. Valg af ordstyrer

Kim

 1. Nyt fra formanden

Aktivitetsudvalg

Michael udleverer en oversigt over de kommende aktiviteter. Sidste møde i udvalget var også godt og der er flere gode ideer. Bl.a. forslag om at bygge et skur for enden af terrassen, så det er nemt at få grillen frem og tilbage.

Michael vil undersøge om der skal søges byggetilladelse til at lukke en del af den åbne overdækkede terrasse. OBS på de blå sten.

Til loppemarkedet ønskes det at teltet stilles op.

Hjemmeside

Michael har hørt at Sanne Kure kan arbejde i WordPress og har aftalt at hun introducerer ham til det.

SKJ tjekker veje?

Thomas har kontaktet SKJ om udbedring af vejene, som pt er meget dårlige. Vejbumpet nederst på Gladiolusvej skal udbedret/genetableres.

Rentekonto hos Nordea

Det er vigtigt, at sikre foreningens penge i forhold til at få oprettet flere konti hos andre banker. Der er enighed om, at åbne konti i Arbejdernes Landsbank og Danske Bank, således at pengene fremover fordeles i tre banker.

Tilbud fra tømmer om køkken i fælleshuset

Kim mener, at generalforsamlingen skal spørges, da beløbet kan blive så dyrt. Der skal indhentes nogle tilbud, så vi ved lidt om den forventede udgift. Et par af de lokale håndværkere skal høres om en pris.

Det er vigtigt, at det beskrives ret præcist hvad vi ønsker lavet, så der kan gives et reelt og retvisende tilbud.

Tilbud fra banker vedr. vandprojektet

Michael vil høre om vi skal have en ny entreprise kontrakt, herunder om vi skal høre tre nye eller om vi kan nøjes med at høre Karise firmaet. Kim kontakter rådgiver Clausen.

Der skal derefter høres i banker.

Møde den 18. juni kl. 19.00 med Nikolaj og Marianne vedr. retssag

Det bliver interessant at høre hvad Nikolaj og Marianne har at sige.

Fællesvurdering i Ringsted årsmøde den 27. juni kl. 19.00-20.00 i Kredshuset

Ang. vurderinger, så ser det ud til at Marianne er nødt at bruge andre end dem som er valgt i foreningen, da de foreningsvalgte af forskellige årsager ikke kan deltage når der skal vurderes.

Ved næste valg af nye vurderingsfolk skal der gives reelle oplysninger på hvad opgaven går ud på og hvad det forventede tidsforbrug skønnes at være.

Rottemandens besøg den 7. juni – han havde forslag til fælles arb.dag

Der er set en rotte løbe ind under kredsens hus, så der er sat et par fæller op. Han foreslog af der kan sættes nogle ståltrådsforhindringer op i nedløbsrørene.

Klage fra Å28

Forslag om at kalde dem ind til en snak.

Kort ref. fra kasserer kursus

Kurset roses af Bente og Marlene. Der blev afklaret mange spørgsmål. Det blev bl.a. oplyst, at fra 2026 skal det regnskabssystem, som foreningen anvender, være godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen havde efterfølgende en kort snak om hvilke lovlige muligheder, der er for at kunne

honorere frivillige i foreningen.

Arkiv skal fremover opbevares i et aflåst skab.

 1. Nyt fra næstformanden

Intet nyt.

 1. Nyt fra kassereren

Marlene udleverer papirerne. Det aftales at vi ser på det hjemme og gennemgår det næste

gang.

 1. Nyt fra Have- og Vejudvalg

Thomas og Bente har været rundt for anden gang. Der har ikke været udstedt så mange boder,

som tidligere, så det har angiveligt hjulpet at varsle det forud for tjek-besøgene.

Der skal findes et system, der er lettere at notere hvilke hække og p-pladser, der ikke er Ok.

 1. Nyt fra Fælleshuset

Intet nyt

 1. Nyt fra Vand og værksted

Kim vil save et stykke af rørene ved tømningstankene, så man ikke skal løfte campingtankene

så højt.

G21 – da der var renset rør, var der stadig ikke vand. Rørene blev skilt ad igen og nu skulle det

virke igen.

Formandens beføjelser – Kim mener ikke det er nødvendigt, at Michael sender mail til besty-

relsen før han fx sender svar til en klager. Michael mener, der fortsat skal informeres, så resten

af bestyrelsen er orienteret når der er klager, etc.

 1. Nyt fra Salg af haver

Pt. er der 24 haver, der skal sælges.

 1. (Kirsten) Praktisk planlægning af fælles arb.dag d. 29. juni

Invitation med tilmelding

Arb. opgaver på dagen… Læs hele beskrivelse...

Havepræmiering

Der er udtaget 12 haver som deltager i havepræmieringen. De udtaget er Anemonevej 13, Dianthusvej 12, Fuchsiavej 7, 12, 20, 29, 48, Gladiolusvej 19, 24, 36, 37, Åkandevej 10.
Have Konsulenten vil komme rundt den 13. Juli og udvælger de haver der skal præmieres. Tidspunkt er endnu ikke fastlagt, men der skal være adgang til haverne fra ca. kl. 9
Høflig erindring fra bestyrelsen: Husk at hække skal være klippet både ind- og udvendigt og i toppen senest den 14. juli.
Hvis der ikke er klippet, bestilles uden yderligere varsel en gartner. Udgiften til gartneren samt en bod på 1500 kr. skal betales af havelejer.

 

Fælles arbejdsdag 29. juni 2024

 

Kl. 9:30 ved fælleshuset.

 

Tilmelding til Kirsten: Tlf 60272890 senest lørdag d. 22/6

 

(Fælles morgenmad, derefter fordeling af opgaver og vi slutter af med grillhygge).

 

Vi skal have:

 

Klippet hække rundt om Fælleshus og værksted

 

Rive hækafklip samme sted

 

Klippet hække rundt om grunden ved traktorhuset

 

Rive hækafklip samme sted

 

Luge ukrudt ved traktorbygningen

 

Klippet hække rundt om P-pladsen ved toiletvognen

 

Rive hækafklip samme sted

 

Male lille trailer (udstilling) og bænke

 

Rengøre Flagstænger.

 

Kh Bestyrelsen

 

Kære Havelejere.

Planlagte aktiviteter i sommeren 2024:

 1. Fælles arbejdsdag juni mødes kl. 10:00 ved fælleshuset.

(Fælles morgenmad, derefter fordeling af opgaver og vi slutter af med grillhygge).

 1. Fælles arbejdsdag september kl. 10:00 ved fælleshuset.

(Fælles morgenmad, derefter fordeling af opgaver og vi slutter af med grillhygge).

 1. Loppemarked lørdag d. 3. og søndag d. 4. august

(ønsker du en bod, skal du kontakte Inge F12 (Tlf. 20924054) Bodil A44 (Tlf.40733068) Helle A40 (Tlf. 30706304)

 1. Sommerfest lørdag d. 10.august.

Nærmere oplysninger følger.

Kærlig hilsen

Aktivitets- og festudvalget.

 

 

Bod punkt 6 i ordensreglerne:

Parkering af biler i koloniens vejsider: ved påtale nr. 2 og fremover koster det 300 kr.

Parkerer en gæst ulovligt, skal den haveejer, som han besøger, betale boden.Læs hele beskrivelse...

Vedtægter 2024

Vedtægter For Haveforeningen Virkelyst 2024                                                                   

 • 1. Haveforeningens navn og stiftelse
 1. Foreningens navn er Haveforeningen Foreningens hjemsted er RINGSTED Kommune
 2. Foreningen er stiftet 1947
 • 2. Formål og virke
 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal på matrikel nr. ______45A_____ i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for kreds MIDT OG ØST SJÆLLAND og Kolonihaveforbundet.
 2. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede have område eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.
 3. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og den stedlige kreds.
 • 3. Definitioner
 1. Som medlem af foreningen anses den eller de personer, som har skrevet under på en lejekontrakt.
 2. For ethvert medlem gælder, at man under ansvar for de til enhver tid gældende bestemmelser om havens anlæg og bebyggelse, må gøre sig klart, at der er tale om et havelod til kolonihaveformål. Der gælder derfor en række bestemmelser, som ikke har relation til det almindelige åbne sommerland, bla. perioden hvor kolonihavehusene må bebos, er fra den 1. april til den 30. september. Og vandskyllende toiletter, ikke må forefindes, på grund af manglende kloakering.
 • 4. Medlemmer
 1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.
 2. Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter ventelisten, se dog reglerne i § 4.3, 4.4 og 4.5. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig. Generalforsamlingen kan fastlægge de nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr for optagelse på ventelisten.
 3. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.
 4. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre, hvis der er venteliste i foreningen.
 5. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen, levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.
 6. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet.
 7. Medlemmer skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer samt en med lejer.
 8. Som medlem kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har overtaget bebyggelsen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale haveleje og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor havelodden er videreoverdraget. Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på havelodden, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på haveforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen overdrage havelodden til en person, som opfylder kravene i stk. 1 og 2. Såfremt havelodden ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår, overtagelsen skal ske på.
 9. Hvert medlem har pligt til som minimum at have en brandforsikring. Der vil en gang om året blive indkaldt, til at vise at man har betalt sin forsikring. Der idømmes en bod på 250,00 kr. for hver udeblivelse og efter 2 påmindelser, har foreningen mulighed for at opsige lejemålet efter gældende regler.
 • 5. Hæftelse (Obligatorisk bestemmelse men hæftelsesformen er frivillig).
 1. Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser. (foreningen skal vælge enten solidarisk eller pro rata hæftelse for foreningens gældsforpligtelser.
 • 6. Leje og andre pligtige pengeydelser
 1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
 2. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
 3. Generalforsamlingen – eller kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – kan fastsætte en bod for manglende overholdelse af ordensbestemmelser, misligholdelse af haven, udeblivelse fra fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet er pligtig til at overholde. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
 4. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne. Der gives samtidig med gebyret en betalingsfrist på 14 dage. Er lejen ikke betalt ved udgangen af denne frist, gives endnu en frist på 14 dage.  Er lejen ikke betalt ved udgangen af denne frist, kan foreningen uden yderligere varsel opsige lejemålet.
 5. Vandafgift skal, efter at opgørelsen fra vandværket er fremkommet, fordeles efter de opsatte målere i den enkelte have. Evt., spild/fællesvand fordeles med lige stor andel til alle haver.

vandafgiften skal betales ved første haveindbetaling af havelejen.

 1. Første rettidige haveindbetaling er d. 1. april. Anden rettidige haveindbetaling er d. 1. oktober.
 2. Foreningen kan opsige lejemålet efter gældende regler.
 • 7. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede
 1. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.
 2. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – fastsætter regler om vedligeholdelse af haven. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet,

kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven.   Både konsulentrapport og gartner skal

betales af lejer.  Betaling af konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

 • 8. Fællesarbejde
 1. Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde.
 2. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.
 3. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter.

Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejdet, en bod fastsat af generalforsamlingen, eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil.

Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

 • 9. Generalforsamling
 1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
 • Valg af dirigent og referent.
 • Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
 • Indkomne forslag.
 • Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje
 • Valg af formand/kasserer.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • Valg af interne revisorer og suppleanter.
 • (Evt.) Valg af ekstern revisor.
 • Valg til kredsens interne vurderings udvalg.
 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.
 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 25 % af foreningens udlejede haver fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
 3. Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.
 4. Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.
 5. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i stk. 10 – 14 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.
 6. Ordinær generalforsamling indkaldes Mail/pr. Post (registreret adresse), eller ved omdeling, af bestyrelsen, med mindst 30 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.
 7. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 60 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.
 8. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle/registreret partner eller samlever. Samme personkreds har ligeledes taleret.
 9. Der kan afgives 1 stemme pr. havelod.
 10. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 11. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal der stemmes om forslag til:
 • Vedtægtsændring
 • Optagelse af kollektive lån
 • Ekstraordinære indskud
 • Haveforeningens opløsning

kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

 1. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand.

Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside og kan afhentes på foreningen kontor.

 • 10. Bestyrelsen
 1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.
 2. Bestyrelsen består af 9 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer kan fritages for at betale haveleje.

Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

 1. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse.
 2. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant samt vurderingsmand og suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod. Samme havelod kan dog godt være repræsenteret i udvalg under bestyrelsen.
 3. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.
 4. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot et medlem af bestyrelsen begærer det.
 5. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
 7. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, og offentliggøres på foreningens hjemmeside. Dog ikke når de omhandler personsager.
 8. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.
 9. Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, internet, kørsel m.v. dækkes af foreningen.
 10. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til tillidsvalgte i foreningen.

12.a Formand og kasserer kan modtage et vederlag på 10.000 kr. pr. år. (vedtaget på generalforsamling 2019).

 1. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:
 2. en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,
 3. en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,
 4. en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,
 5. en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand
 6. en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.
 • 11.2. Repræsentantskab:

1.Foreningen har 6 pladser, som Delegerede, i kredsrepræsentantskabet.

Formand eller et medlem fra bestyrelsen, har 1 plads.

Der skal vælges 5 medlemmer, samt 2 suppleanter, på generalforsamlingen, for 1 år.

 1. Repræsentantskabsmedlemmer, valgt på generalforsamlingen, skal varetage H-F Virkelysts interesser på

Kredsgeneralforsamlingen.

Et repræsentantskabsmedlem, har ikke bemyndigelse, til at henvende sig til, Kreds, Forbund, eller

Kommunale myndigheder, og udgive sig for at være Repræsentanter for H-F Virkelyst, det kan kun

Medlemmer, fra Bestyrelsen.

Hvis et medlem fra repræsentantskabet overtræder dette, vil bestyrelsen tage stilling til sanktion og evt.

Eksklusion, fra Repræsentantskabet, og indkaldelse af suppleant, valgt på Generalforsamlingen.

 • 12. Vurderingsudvalg

Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer.

2 personer i lige år, og 2 personer i ulige år, samt 2 suppleanter, for 1 år ad gangen, da det er blevet besluttet på Kredsrepræsentantskabet, at Vurderingsudvalget skal gå tilbage til den enkelte forening.

Bestyrelsen kan vælge at arbejde sammen med de øvrige foreningers Vurderingsudvalg, i Ringsted.

 • 13. Klagemuligheder:
 1. Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2. Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter og kan ikke påklages.
 • 14. Tavshedspligt
 1. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen.
 2. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, medlemmet som ejer huset samt en evt. køber.
 • 15. Tegningsret
 1. Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen ud ad til i økonomiske forhold. Dog skal tegningsretten altid bestå af mindst 2 personer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.
 • 16. Regnskab og revision
 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Det påhviler kassereren eller evt. ekstern revisor at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.
 3. Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.
 4. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.
 5. Generalforsamlingen vælger 2 interne bilagskontrollanter for 2 år, 1 vælges i lige år og den anden vælges i ulige år, og 2 suppleanter for 1 år.
 6. Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.
 7. Bilagskontrollanterne skal foretage mindst ét kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender. Der skal efter kasseeftersynet gives besked til formanden om at det er foretaget.
 • 17. Foreningens opløsning
 1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet have område, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye have område med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.
 2. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.
 3. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de havelodder, som har en eller flere lejere, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.
 4. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.

—ooOoo—

Vedtægterne er senest behandlet og godkendt på generalforsamling 16. marts 2024

Vedtægterne er herefter endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 04. aLæs hele beskrivelse...

Ordensregler

Ordensregler for Haveforeningen Virkelyst 2024

 • 1: Haven

1 a. Det er enhver havelejers pligt at holde sin have og halvdelen af vejen ud for haven i ren og ordentlig stand.

1 b. Der må ikke forekomme invasive planter i kolonien som f.eks. Japansk Pileurt og Bjørneklo.  Har man en såkaldt natur have (er ikke det samme som en forsømt have), må den ikke indeholde skvalderkål, snerler og ager padderok (ligner små juletræer).

Ved natur have skal renholdes et bælte på en meter mod hæk. Hækken skal renholdes for ukrudt.

 1. Have lejeren må ikke fremleje sin have og må ikke benytte den til helårsbeboelse.
 2. På grund af rottefare må der ikke holdes husdyr i haven, såsom kaniner, høns el.lign. Har have lejeren egne katte med i haven, skal disse tages med hjem ved sæsonens afslutning.
 3. Erhvervsmæssig udnyttelse af lejemålet må ikke finde sted. Erhvervsmæssig udnyttelse kan f.eks. være dyrkning af afgrøder med salg for øje. Salg og opbevaring af byggematerialer som ikke er til eget forbrug. Selvstændig registreret virksomhed fra adressen. Hvis ovennævnte ikke overholdes kan bestyrelsen opsige lejemålet efter gældende regler.
 4. Levende hegn er obligatorisk. Når naurhækken i en hel side skal fornyes, kan der i stedet plantes liguster. Hækkens bredde mod vejen må max. være 60 cm, dvs. fra midten af hækken 30 cm til hver side.  Hækkens højde mod vejen foran må højest være 160 cm, mellem haverne højest 180 cm.

Hækkene skal klippes, både indvendig og udvendig mindst 2 gange årligt, første gang senest den 2. søndag i juli og anden gang senest den 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet uden videre udført af en gartner. Det koster 1500 kr. i bod + gartnerens regning.

Såfremt en hæk mod en vej ødelægges pga. hærværk el. lign. begået af en for havelejer uvedkommende person, erstatter kolonien udgifter til ny hæk, såfremt havelejer ikke kan få erstatning på anden måde.

Det er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog ikke i hækken.

Hækken må ikke tildækkes af nogen form for hegn, bortset fra stormasket trådnet.

 1. Alle haver skal være forsynet med havelåge og et let læseligt nr., synligt fra vejen, ligeledes skal der forefindes en postkasse eller et rør til post. Lågepartiet skal opføres, så det er i harmoni med omgivelserne.

Bestyrelsen kan dispensere fra reglerne om låge til haver med egen parkeringsplads.

Der skal ved etablering af parkeringspladser sørges for, at bilerne kan holde der uden at blokere vejene. I haver med skrå parkering, er det havelejers pligt at lave disse om, så de passer til nutidens bilstørrelser, Hvis parkeringspladsen bruges. Overtrædes dette vil det medføre en bod på kr. 300 kr. Ved overtrædelse gentagne gange sættes der en gartner på for have lejers regning. Dette er pengepligtig ydelse.

Der må ikke etableres låge eller anden adgangsmulighed gennem hækken mod Kildemarken eller Fuglekvarteret.

 1. Der må kun vandes, når haveejeren er til stede i haven.

Er der af kommunen eller kolonien udstedt vandingsforbud skal dette overholdes.

 1. Dværgtræer i haverne skal plantes mindst 2 meter fra hæk, højstammede træer mindst 3 meter fra hæk. Bestemmelserne om træer og buskes afstand fra hæk skal sikres overholdt, ved nyplantning.
 2.  Afbrænding af haveaffald og andet affald er totalt forbudt. Haveaffald må heller ikke afbrændes på en grill eller et bål sted. Overtrædelse medfører anmeldelse til Kommunen.
 3. Der må kun bruges ukrudtsmidler, som er lovlige i Danmark. Salt, eddike og lign. er ikke tilladt. Ej heller ukrudtsmidler købt fra udlandet, som er ulovlige her i landet. Overtrædelse anmeldes til Ringsted Kommune.

 

 • 2: Bebyggelse

1Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Før man bygger, udvider eller bygger til, skal der indgives en ansøgning til Midt- og Østsjællands Kreds på Kredsens bygge-formular, med detaljeret tegning. Ansøgningen med tegning sendes til Kredsen via e mail eller post.

MAN MÅ IKKE PÅBEGYNDE BYGGERIET FØR MAN HAR FÅET DEN SKRIFTLIGE TILLADELSE FRA KREDSEN, ELLERS FÅR MAN EN BOD FRA KREDSEN, SOM ER PENGEPLIGTIG YDELSE.

 1. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler:

Kolonihavehuse skal opbygges efter følgende generelle bestemmelser for bebyggelse i kolonihaver i Ringsted, (dog er undtaget Hjortemosen og Rønnedestien, hvor lokalplanerne er gældende.)

Bebyggelsesgrad:

På grunde indtil 200m2‐ må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.
På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.
Byggehøjden må være max. 3,5 m

Udover dette må der bygges:
• En overdækket terrasse på højest 10 m2.
• Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.
• Et redskabsskur på højest 10 m2.

Der må bygges i alt højest 30 m2 terrasse, drivhus og redskabsskur.

En terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm, målt fra terrassekant.

Hvis terrassen er lukket, tæller den med til husets areal.

Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte materialer:

Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.

Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort og jordfarverne.

De nævnte farver eller blandinger skal også bruges til døre, vinduer, skodder og mindre bygningsdele.

Byggereglementet kan findes på foreningens og Kredsens hjemmesider, og kan afhentes i papirform på kontoret i kontortiden.

 1. Der må ikke installeres vandskyllende toiletter. Campingtoiletter og muldtoiletter er tilladt.

Det er tilladt at nedgrave samletank efter ansøgning til kommune og kreds efter gældende bestemmelser. Med en nedgravet samletank er det tilladt at installere vandskyllende toilet, bad og vask med afløb.

Ejeren af en samletank betaler selv slamsuger, samt det årlige gebyr fra kommunen for rensning.

Der forefindes tank til tømning af camping/kemiske toiletter på containerpladsen ved fælleshuset og ved toiletvognen på parkeringspladsen ved krydset mellem Fuchsiavej og Anemonevej.

 1. Elinstallationer skal udføres af en autoriseret elektriker og kopi af attest skal afleveres på kontoret. Alt kabelarbejde i vejene skal udføres af en autoriseret gravemester i henhold til gældende regler fra Ringsted kommune. Kommunens vilkår/regler for gravearbejde i vejene kan findes på foreningens hjemmeside.
 2. Installeres der brændeovn el.lign. opvarmningskilde, der kræver skorsten, skal det være i overensstemmelse med gældende brandvedtægter, og det skal godkendes af skorstensfejeren i Ringsted Kommune. En kopi af attesten fra skorstensfejeren skal afleveres til bestyrelsen. Udgifter vedrørende godkendelse afholdes af havelejeren.
 3. Det er på generalforsamlingen vedtaget at alle havelejere, som minimum skal have en brandforsikring. Den skal kunne forevises på forlangende af bestyrelsen.
 • 3: Fællesarbejde:

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge lejekontrakten med kommunen hører til området, samt ved foreningens fælles faciliteter. (se dog §1, punkt 5)

Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter.

Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra pligt/fælles arbejdet en bod, fastsat af generalforsamlingen.

Kan en havelejer ikke selv være med i fællesarbejdet, kan man sende en anden person i stedet.

Bod for udeblivelse ved indkaldt pligt/fællesarbejde uden gyldig grund er på 500,00 Kr.

Ingen havelejer kan blive indkaldt til pligt/fællesarbejde 2 gange, før alle har været indkaldt.

Pålagt bod betragtes som en pengepligtig ydelse, i leje forholdet.

 • 4: Andre bestemmelser

1.Havelejen er delt i 2 indbetalinger: 1. indbetaling senest 1. april, 2. indbetaling senest 1.  oktober.

Ved forsinket betaling af haveleje, eller anden pligtig pengeydelse, opkræves der 100 kr. i rykkergebyr, samt 150 kr. til dækning af administrationsomkostninger, i alt 250 kr.

Betales det skyldige beløb ikke indenfor 14 dage, sendes ny rykker, igen pålagt rykkergebyr, samt 150 kr. til dækning af administrationsomkostninger. Desuden varsles ophævelse af lejekontrakten med en frist på 14 dage. Er forholdet ikke bragt i orden inden for de 14 dage, ophæves lejekontrakten efter gældende regler i hoved forbundet.

 1. Alle former for benzin – el og batteridrevne redskaber må ikke benyttes i haverne på søn og helligdage i månederne juni-juli-august. Samt på hverdage og lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 – 07.00 hele året.

Generatorer må som hovedregel kun bruges i forbindelse med eldrevne redskaber. Generatorer må ikke benyttes til drift af tv-apparater, belysning eller opladning af batterier. Brug af generatorer er ikke tilladt på søndage og må ikke benyttes på hverdage inkl. lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 til 7.00

 1. Der må ikke henligge grus, sten m. m på vejene ifølge brandvedtægterne.

På den enkeltes parkeringsplads må der i sæsonen henligge materialer og haveaffald max. 1 uge. Udenfor sæsonen skal alt affald være fjernet fra parkeringspladsen senest 1. oktober. Det gælder også haveaffald inde i haven i plastiksække, der skal være fjernet senest 1. oktober af hensyn til rotter.

Hastigheden på koloniens veje må ikke overstige 15 km. i timen. Overtrædes dette kan det medføre strafgebyr.

 1. Bilvask i kolonien er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at parkere i vejsiderne i kolonien, da vejene skal være fremkommelige i henhold til brandvedtægterne. Af- og pålæsning er tilladt. Overtrædelse medfører bod.

 1. Løse hunde må ikke forefindes i kolonien. Hvis forseelsen sker gentagne gange og er til gene for andre havelejere, kan der udstedes forbud mod at medtage hunden i kolonien.

Kun bestyrelsen har ret til via Kattens Værn at indfange herreløse og ikke-øremærkede katte i koloniens haver, herunder at opsætte en fælde inde i de pågældende haver. Der gives haveejeren 3 dages varsel om, at fælden bliver sat op. Den tilses af Kattens Værn efter reglerne herom.

 1. Enhver form for anvendelse og opbevaring af skydevåben inden for koloniens område er forbudt. Overtrædes dette kan det medføre opsigelse af lejemålet og anmeldelse til politiet.
 2. Det er ikke tilladt at opstille campingvogne i haverne. Dette gælder også for ikke indregistrerede køretøjer. Fjernes disse ikke senest 14 dage efter påbud, medfører det opsigelse af lejemålet.

Det er ikke tilladt at bruge sin have til opmagasinering. Der må ikke opbevares f.eks. hårde hvidevarer, cykler, knallerter, trailere og biler som ikke er i brug. Alle former for reservedele og metalskrot er heller ikke tilladt. Ligeså er det ikke tilladt at opbevare hengemte byggematerialer i haven. Såfremt bestyrelsen skønner at dette ikke overholdes kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse om, inden for 14 dage at få forholdet bragt i orden. Ved sådan en skrivelse vil der blive pålagt en bod på 300 kr. Bliver forholdet ikke bragt i orden indenfor tidsfristen, vil der blive pålagt endnu en bog på 1.000 kr. og en ny tidsfrist på 14 dage. Bliver forholdet stadig ikke bragt i orden inden tidsfristens udløb, vil der blive pålagt endnu en bod på 2.000 kr., samt en ny tidsfrist. Boder er pengepligtig ydelse. Er disse ikke betalt inden tidsfristens udløb kan lejemålet opsiges efter gældende regler.

 1. Vandmåler og stophane er foreningens, og det må medlemmerne ikke selv ændre på.

Der skal være fri og sikker adgang til vandmålerne i alle haver. Ved åbning og lukning af vandet skal der være åben adgang til haven, ellers koster det et gebyr på 300 kr.

 1. Ved leje af fælleshus skal ordensreglerne underskrives. Kun medlemmer af havekolonien kan leje fælleshuset. Musik i fælleshuset må kun afspilles indendørs og for lukkede vinduer og døre, af hensyn til de øvrige have lejere.
 2. Ved afspilning af musik i haverne, skal dette ske med hensyn til de øvrige have lejere.

Trampolin-leg må ikke blive til støjgene for naboerne og må ikke ske efter kl. 20. Alle trampoliner skal være forsvarligt fortøjrede. Det er bedst at grave trampolinen ned.

 • 5: Ophævelse af lejemål
 1. Gør en havelejer eller et medlem af dennes husstand eller en evt. besøgende sig skyldig i hærværk, tyveri eller andre beskadigelser af andres ejendom i kolonien, må havelejer betale for påført skade. I modsat fald kan bestyrelsen ophæve lejemålet. Og ved havens afhændelse forlange erstatningskravet indfriet.

 

 1. Truende adfærd, chikane o. lign. tolereres ikke og kan føre til opsigelse af lejemålet efter gældende regler.
 2. Hvis en haveejer bruger sit lejemål til at opbevare narko eller div. tyvekoster fra indbrud og tyverier, kan foreningen opsige lejemålet Afvikling af haven sker i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte regler samt Koloniens vedtægter.
 3. Foreningens krav mod et medlem går forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokat-omkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.

 1. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeligt gjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.
 • 6: BOD

Alle former for bod er pengepligtige ydelser i lejeforholdet.

Manglende hækklipning: 1500 kr.

Manglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads: 500 kr.
Manglende havenummer og post-rør: 200 kr.

Påbegyndt byggeri før tilladelse foreligger medfører bod til Kredsen
Ved forsinket betaling af leje og anden pligtig pengeydelse betales 250 kr. pr. rykker. (se §4,1)

Udeblivelse fra indkaldt pligtarbejde uden gyldig grund: 500 kr.

Aflåst have ved åbning og lukning af vandet koster 300 kr.
Parkering af biler i koloniens vejsider: ved påtale nr. 2 og fremover koster det 300 kr.

Parkerer en gæst ulovligt, skal den haveejer, som han besøger, betale boden.

Overtrædelse af ordensregler i øvrigt medfører, efter at 1. påtale ikke er efterkommet, bod på 300 kr. for hver ny påtale af samme forseelse.

 • 7: KREDSENS BOD

Klik på linket: https://www.midtostsjaellandskreds.dk/#download

 

 • 8: KLAGER

Enhver klage, bortset fra klager over vurdering, manglende godkendelse af vindmøller, solceller og tegning/bygge ansøgning, skal indsendes skriftlig til formanden, som herefter vil forelægge den for bestyrelsen. Er klageren ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan klageren anke sagen til Kredsen.

Klager over vurderinger og manglende godkendelse af tegning/byggeansøgninger, møller og solceller indsendes til Kredsen.

Senest behandlet og vedtaget på generalforsamlingen d. 16. marts 2024.

Læs hele beskrivelse...

Ulovlig parkering

Kære havelejer.

Iflg. haveforeningens ordensregler § 3. stk. 4. er det ikke tilladt at parkere i vejsiderne i kolonien, da disse skal være fremkommelige i henhold til brandvedtægterne.

Af- og pålæsning er tilladt.

Overtrædelse medfører bod på 250 kr.

Hilsen BestyrelsenLæs hele beskrivelse...

Aktivitets- og festudvalg.

Kære havelejere.

Bestyrelsen har besluttet, at vi vil etablere et aktivitets/festudvalg i foreningen, som fremadrettet skal stå for afholdelse af foreningens fester, workshops, frokoster, loppemarked og – ja i virkeligheden alle arrangementer. Kun fantasien og arbejdsindsatsen, sætter grænser.

Jeg har allerede tilsagn fra ca. 5 mennesker, men vil da godt have så mange melder sig, som muligt. Derfor afholder vi startende møde:

Lørdag d. 11. maj kl. 11:00 i Fælleshuset.

Giv venligst besked på: 21 62 73 06 eller:

Formand.virkelyst@gmail.com

Kh

Michael… Læs hele beskrivelse...

Åbning af vandet.

31/3-2024

Fra vandudvalget

Så er der åbnet for vandet, der kommer ikke så meget tryk på vandet før i morgen, da vi skal passe på vores gamle vandrør.

Toiletvognen vil blive åbnet, når vi har rigtigt vandtryk, og den er blevet gjort forårs ren.

Vandet vil blive lukket uden yderligere varsel, hvis der er rørsprængninger, eller store utætheder.

Hvis der er en vandmåler, eller bundskrue, der drypper lidt, så send mig (Kim) en sms, på 41133567, så skal vi nok kigge på det.

Fortsat god påske.

Vandudvalget.

 … Læs hele beskrivelse...

Opskrivning til Venteliste

Opskrivning til venteliste.

Tid: Søndag d. 7. april 2024 kl. 10 – 12

Sted: Fælleshuset Hf – Virkelyst, Fuchsiavej 51 – 4100 Ringsted

100 kr. indbetales ved opskrivning

Medbring: 1. Gyldig identifikation

2. Brugbar e-mailadresse

Kun personlig fremmøde

På bestyrelsens vegne

Anders Hansen

 

 

Forslag til generalforsamlingen 16/3 – 2024 skal være bestyrelsen i hænde senest 16/1 – 2024

 … Læs hele beskrivelse...

Ordensregler

Ordensregler for Haveforeningen Virkelyst 2024

 • 1: Haven

1 a. Det er enhver havelejers pligt at holde sin have og halvdelen af vejen ud for haven i ren og ordentlig stand.

1 b. Der må ikke forekomme invasive planter i kolonien som f.eks. Japansk Pileurt og Bjørneklo.  Har man en såkaldt natur have (er ikke det samme som en forsømt have), må den ikke indeholde skvalderkål, snerler og ager padderok (ligner små juletræer).

Ved natur have skal renholdes et bælte på en meter mod hæk. Hækken skal renholdes for ukrudt.

 1. Have lejeren må ikke fremleje sin have og må ikke benytte den til helårsbeboelse.
 2. På grund af rottefare må der ikke holdes husdyr i haven, såsom kaniner, høns el.lign. Har have lejeren egne katte med i haven, skal disse tages med hjem ved sæsonens afslutning.
 3. Erhvervsmæssig udnyttelse af lejemålet må ikke finde sted. Erhvervsmæssig udnyttelse kan f.eks. være dyrkning af afgrøder med salg for øje. Salg og opbevaring af byggematerialer som ikke er til eget forbrug. Selvstændig registreret virksomhed fra adressen. Hvis ovennævnte ikke overholdes kan bestyrelsen opsige lejemålet efter gældende regler.
 4. Levende hegn er obligatorisk. Når naurhækken i en hel side skal fornyes, kan der i stedet plantes liguster. Hækkens bredde mod vejen må max. være 60 cm, dvs. fra midten af hækken 30 cm til hver side.  Hækkens højde mod vejen foran må højest være 160 cm, mellem haverne højest 180 cm.

Hækkene skal klippes, både indvendig og udvendig mindst 2 gange årligt, første gang senest den 2. søndag i juli og anden gang senest den 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet uden videre udført af en gartner. Det koster 1500 kr. i bod + gartnerens regning.

Såfremt en hæk mod en vej ødelægges pga. hærværk el. lign. begået af en for havelejer uvedkommende person, erstatter kolonien udgifter til ny hæk, såfremt havelejer ikke kan få erstatning på anden måde.

Det er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog ikke i hækken.

Hækken må ikke tildækkes af nogen form for hegn, bortset fra stormasket trådnet.

 1. Alle haver skal være forsynet med havelåge og et let læseligt nr., synligt fra vejen, ligeledes skal der forefindes en postkasse eller et rør til post. Lågepartiet skal opføres, så det er i harmoni med omgivelserne.

Bestyrelsen kan dispensere fra reglerne om låge til haver med egen parkeringsplads.

Der skal ved etablering af parkeringspladser sørges for, at bilerne kan holde der uden at blokere vejene. I haver med skrå parkering, er det havelejers pligt at lave disse om, så de passer til nutidens bilstørrelser, Hvis parkeringspladsen bruges. Overtrædes dette vil det medføre en bod på kr. 300 kr. Ved overtrædelse gentagne gange sættes der en gartner på for have lejers regning. Dette er pengepligtig ydelse.

Der må ikke etableres låge eller anden adgangsmulighed gennem hækken mod Kildemarken eller Fuglekvarteret.

 1. Der må kun vandes, når haveejeren er til stede i haven.

Er der af kommunen eller kolonien udstedt vandingsforbud skal dette overholdes.

 1. Dværgtræer i haverne skal plantes mindst 2 meter fra hæk, højstammede træer mindst 3 meter fra hæk. Bestemmelserne om træer og buskes afstand fra hæk skal sikres overholdt, ved nyplantning.
 2.  Afbrænding af haveaffald og andet affald er totalt forbudt. Haveaffald må heller ikke afbrændes på en grill eller et bål sted. Overtrædelse medfører anmeldelse til Kommunen.
 3. Der må kun bruges ukrudtsmidler, som er lovlige i Danmark. Salt, eddike og lign. er ikke tilladt. Ej heller ukrudtsmidler købt fra udlandet, som er ulovlige her i landet. Overtrædelse anmeldes til Ringsted Kommune.

 

 • 2: Bebyggelse

1Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Før man bygger, udvider eller bygger til, skal der indgives en ansøgning til Midt- og Østsjællands Kreds på Kredsens bygge-formular, med detaljeret tegning. Ansøgningen med tegning sendes til Kredsen via e mail eller post.

MAN MÅ IKKE PÅBEGYNDE BYGGERIET FØR MAN HAR FÅET DEN SKRIFTLIGE TILLADELSE FRA KREDSEN, ELLERS FÅR MAN EN BOD FRA KREDSEN, SOM ER PENGEPLIGTIG YDELSE.

 1. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler:

Kolonihavehuse skal opbygges efter følgende generelle bestemmelser for bebyggelse i kolonihaver i Ringsted, (dog er undtaget Hjortemosen og Rønnedestien, hvor lokalplanerne er gældende.)

Bebyggelsesgrad:

På grunde indtil 200m2‐ må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.
På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.
Byggehøjden må være max. 3,5 m

Udover dette må der bygges:
• En overdækket terrasse på højest 10 m2.
• Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.
• Et redskabsskur på højest 10 m2.

Der må bygges i alt højest 30 m2 terrasse, drivhus og redskabsskur.

En terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm, målt fra terrassekant.

Hvis terrassen er lukket, tæller den med til husets areal.

Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte materialer:

Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.

Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort og jordfarverne.

De nævnte farver eller blandinger skal også bruges til døre, vinduer, skodder og mindre bygningsdele.

Byggereglementet kan findes på foreningens og Kredsens hjemmesider, og kan afhentes i papirform på kontoret i kontortiden.

 1. Der må ikke installeres vandskyllende toiletter. Campingtoiletter og muldtoiletter er tilladt.

Det er tilladt at nedgrave samletank efter ansøgning til kommune og kreds efter gældende bestemmelser. Med en nedgravet samletank er det tilladt at installere vandskyllende toilet, bad og vask med afløb.

Ejeren af en samletank betaler selv slamsuger, samt det årlige gebyr fra kommunen for rensning.

Der forefindes tank til tømning af camping/kemiske toiletter på containerpladsen ved fælleshuset og ved toiletvognen på parkeringspladsen ved krydset mellem Fuchsiavej og Anemonevej.

 1. Elinstallationer skal udføres af en autoriseret elektriker og kopi af attest skal afleveres på kontoret. Alt kabelarbejde i vejene skal udføres af en autoriseret gravemester i henhold til gældende regler fra Ringsted kommune. Kommunens vilkår/regler for gravearbejde i vejene kan findes på foreningens hjemmeside.
 2. Installeres der brændeovn el.lign. opvarmningskilde, der kræver skorsten, skal det være i overensstemmelse med gældende brandvedtægter, og det skal godkendes af skorstensfejeren i Ringsted Kommune. En kopi af attesten fra skorstensfejeren skal afleveres til bestyrelsen. Udgifter vedrørende godkendelse afholdes af havelejeren.
 3. Det er på generalforsamlingen vedtaget at alle havelejere, som minimum skal have en brandforsikring. Den skal kunne forevises på forlangende af bestyrelsen.
 • 3: Fællesarbejde:

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge lejekontrakten med kommunen hører til området, samt ved foreningens fælles faciliteter. (se dog §1, punkt 5)

Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter.

Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra pligt/fælles arbejdet en bod, fastsat af generalforsamlingen.

Kan en havelejer ikke selv være med i fællesarbejdet, kan man sende en anden person i stedet.

Bod for udeblivelse ved indkaldt pligt/fællesarbejde uden gyldig grund er på 500,00 Kr.

Ingen havelejer kan blive indkaldt til pligt/fællesarbejde 2 gange, før alle har været indkaldt.

Pålagt bod betragtes som en pengepligtig ydelse, i leje forholdet.

 • 4: Andre bestemmelser

1.Havelejen er delt i 2 indbetalinger: 1. indbetaling senest 1. april, 2. indbetaling senest 1.  oktober.

Ved forsinket betaling af haveleje, eller anden pligtig pengeydelse, opkræves der 100 kr. i rykkergebyr, samt 150 kr. til dækning af administrationsomkostninger, i alt 250 kr.

Betales det skyldige beløb ikke indenfor 14 dage, sendes ny rykker, igen pålagt rykkergebyr, samt 150 kr. til dækning af administrationsomkostninger. Desuden varsles ophævelse af lejekontrakten med en frist på 14 dage. Er forholdet ikke bragt i orden inden for de 14 dage, ophæves lejekontrakten efter gældende regler i hoved forbundet.

 1. Alle former for benzin – el og batteridrevne redskaber må ikke benyttes i haverne på søn og helligdage i månederne juni-juli-august. Samt på hverdage og lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 – 07.00 hele året.

Generatorer må som hovedregel kun bruges i forbindelse med eldrevne redskaber. Generatorer må ikke benyttes til drift af tv-apparater, belysning eller opladning af batterier. Brug af generatorer er ikke tilladt på søndage og må ikke benyttes på hverdage inkl. lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 til 7.00

 1. Der må ikke henligge grus, sten m. m på vejene ifølge brandvedtægterne.

På den enkeltes parkeringsplads må der i sæsonen henligge materialer og haveaffald max. 1 uge. Udenfor sæsonen skal alt affald være fjernet fra parkeringspladsen senest 1. oktober. Det gælder også haveaffald inde i haven i plastiksække, der skal være fjernet senest 1. oktober af hensyn til rotter.

Hastigheden på koloniens veje må ikke overstige 15 km. i timen. Overtrædes dette kan det medføre strafgebyr.

 1. Bilvask i kolonien er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at parkere i vejsiderne i kolonien, da vejene skal være fremkommelige i henhold til brandvedtægterne. Af- og pålæsning er tilladt. Overtrædelse medfører bod.

 1. Løse hunde må ikke forefindes i kolonien. Hvis forseelsen sker gentagne gange og er til gene for andre havelejere, kan der udstedes forbud mod at medtage hunden i kolonien.

Kun bestyrelsen har ret til via Kattens Værn at indfange herreløse og ikke-øremærkede katte i koloniens haver, herunder at opsætte en fælde inde i de pågældende haver. Der gives haveejeren 3 dages varsel om, at fælden bliver sat op. Den tilses af Kattens Værn efter reglerne herom.

 1. Enhver form for anvendelse og opbevaring af skydevåben inden for koloniens område er forbudt. Overtrædes dette kan det medføre opsigelse af lejemålet og anmeldelse til politiet.
 2. Det er ikke tilladt at opstille campingvogne i haverne. Dette gælder også for ikke indregistrerede køretøjer. Fjernes disse ikke senest 14 dage efter påbud, medfører det opsigelse af lejemålet.

Det er ikke tilladt at bruge sin have til opmagasinering. Der må ikke opbevares f.eks. hårde hvidevarer, cykler, knallerter, trailere og biler som ikke er i brug. Alle former for reservedele og metalskrot er heller ikke tilladt. Ligeså er det ikke tilladt at opbevare hengemte byggematerialer i haven. Såfremt bestyrelsen skønner at dette ikke overholdes kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse om, inden for 14 dage at få forholdet bragt i orden. Ved sådan en skrivelse vil der blive pålagt en bod på 300 kr. Bliver forholdet ikke bragt i orden indenfor tidsfristen, vil der blive pålagt endnu en bog på 1.000 kr. og en ny tidsfrist på 14 dage. Bliver forholdet stadig ikke bragt i orden inden tidsfristens udløb, vil der blive pålagt endnu en bod på 2.000 kr., samt en ny tidsfrist. Boder er pengepligtig ydelse. Er disse ikke betalt inden tidsfristens udløb kan lejemålet opsiges efter gældende regler.

 1. Vandmåler og stophane er foreningens, og det må medlemmerne ikke selv ændre på.

Der skal være fri og sikker adgang til vandmålerne i alle haver. Ved åbning og lukning af vandet skal der være åben adgang til haven, ellers koster det et gebyr på 300 kr.

 1. Ved leje af fælleshus skal ordensreglerne underskrives. Kun medlemmer af havekolonien kan leje fælleshuset. Musik i fælleshuset må kun afspilles indendørs og for lukkede vinduer og døre, af hensyn til de øvrige have lejere.
 2. Ved afspilning af musik i haverne, skal dette ske med hensyn til de øvrige have lejere.

Trampolin-leg må ikke blive til støjgene for naboerne og må ikke ske efter kl. 20. Alle trampoliner skal være forsvarligt fortøjrede. Det er bedst at grave trampolinen ned.

 • 5: Ophævelse af lejemål
 1. Gør en havelejer eller et medlem af dennes husstand eller en evt. besøgende sig skyldig i hærværk, tyveri eller andre beskadigelser af andres ejendom i kolonien, må havelejer betale for påført skade. I modsat fald kan bestyrelsen ophæve lejemålet. Og ved havens afhændelse forlange erstatningskravet indfriet.

 

 1. Truende adfærd, chikane o. lign. tolereres ikke og kan føre til opsigelse af lejemålet efter gældende regler.
 2. Hvis en haveejer bruger sit lejemål til at opbevare narko eller div. tyvekoster fra indbrud og tyverier, kan foreningen opsige lejemålet Afvikling af haven sker i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte regler samt Koloniens vedtægter.
 3. Foreningens krav mod et medlem går forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokat-omkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.

 1. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeligt gjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.
 • 6: BOD

Alle former for bod er pengepligtige ydelser i lejeforholdet.

Manglende hækklipning: 1500 kr.

Manglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads: 500 kr.
Manglende havenummer og post-rør: 200 kr.

Påbegyndt byggeri før tilladelse foreligger medfører bod til Kredsen
Ved forsinket betaling af leje og anden pligtig pengeydelse betales 250 kr. pr. rykker. (se §4,1)

Udeblivelse fra indkaldt pligtarbejde uden gyldig grund: 500 kr.

Aflåst have ved åbning og lukning af vandet koster 300 kr.
Parkering af biler i koloniens vejsider: ved påtale nr. 2 og fremover koster det 300 kr.

Parkerer en gæst ulovligt, skal den haveejer, som han besøger, betale boden.

Overtrædelse af ordensregler i øvrigt medfører, efter at 1. påtale ikke er efterkommet, bod på 300 kr. for hver ny påtale af samme forseelse.

 • 7: KREDSENS BOD

Klik på linket: https://www.midtostsjaellandskreds.dk/#download

 

 • 8: KLAGER

Enhver klage, bortset fra klager over vurdering, manglende godkendelse af vindmøller, solceller og tegning/bygge ansøgning, skal indsendes skriftlig til formanden, som herefter vil forelægge den for bestyrelsen. Er klageren ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan klageren anke sagen til Kredsen.

Klager over vurderinger og manglende godkendelse af tegning/byggeansøgninger, møller og solceller indsendes til Kredsen.

Senest behandlet og vedtaget på generalforsamlingen d. 16. marts 2024.

Ordensregler

 for

Haveforeningen Virkelyst

 

 • 1: Haven

1 a. Det er enhver havelejers pligt at holde sin have og halvdelen af vejen ud for haven i ren og ordentlig stand.

 

1 b. Der må ikke forekomme invasive planter i kolonien som f.eks. Japansk Pileurt og Bjørneklo.  Har man en såkaldt naturhave (er ikke det samme som en forsømt have), må den ikke indeholde skvalderkål, snerler og ager padderok (ligner små juletræer).

Ved natur have skal renholdes et bælte på en meter mod hæk. Hækken skal renholdes for ukrudt.

 

 1. Havelejeren må ikke fremleje sin have og må ikke benytte den til helårsbeboelse.
 2. På grund af rottefare må der ikke holdes husdyr i haven, såsom kaniner, høns el.lign. Har havelejeren egne katte med i haven, skal disse tages med hjem ved sæsonens afslutning.
 3. Erhvervsmæssig udnyttelse af lejemålet må ikke finde sted. Erhvervsmæssig udnyttelse kan f.eks. være dyrkning af afgrøder med salg for øje. Salg og opbevaring af byggematerialer som ikke er til eget forbrug. Selvstændig registreret virksomhed fra adressen. Hvis ovennævnte ikke overholdes kan bestyrelsen opsige lejemålet efter gældende regler.
 4. Levende hegn er obligatorisk. Når naurhækken i en hel side skal fornyes, kan der i stedet plantes liguster. Hækkens bredde mod vejen må max. være 60 cm, dvs. fra midten af hækken 30 cm til hver side.  Hækkens højde mod vejen foran må højest være 160 cm, mellem haverne højest 180 cm.

Hækkene skal klippes, både indvendig og udvendig mindst 2 gange årligt, første gang senest 23. juni og anden gang senest den 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet uden videre udført af en gartner. Det koster 1500 kr. i bod + gartnerens regning.

Såfremt en hæk mod en vej ødelægges pga. hærværk el. lign. begået af en for havelejer uvedkommende person, erstatter kolonien udgifter til ny hæk, såfremt havelejer ikke kan få erstatning på anden måde.

Det er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog ikke i hækken.

Hækken må ikke tildækkes af nogen form for hegn, bortset fra stormasket trådnet.

 1. Alle haver skal være forsynet med havelåge og et let læseligt nr., synligt fra vejen, ligeledes skal der forefindes en postkasse eller et rør til post. Lågepartiet skal opføres, så det er i harmoni med omgivelserne.

Bestyrelsen kan dispensere fra reglerne om låge til haver med egen parkeringsplads.

Der skal ved etablering af parkeringspladser sørges for, at bilerne kan holde der uden at blokere vejene. I haver med skrå parkering, er det havelejers pligt at lave disse om, så de passer til nutidens bilstørrelser, Hvis parkeringspladsen bruges. Overtrædes dette vil det medføre en bod på kr. 300 kr. Ved overtrædelse gentagne gange sættes der en gartner på for have lejers regning. Dette er pengepligtig ydelse.

Der må ikke etableres låge eller anden adgangsmulighed gennem hækken mod Kildemarken eller Fuglekvarteret.

 1. Der må kun vandes, når haveejeren er til stede i haven.

Er der af kommunen eller kolonien udstedt vandingsforbud skal dette overholdes.

 1. Dværgtræer i haverne skal plantes mindst 2 meter fra hæk, højstammede træer mindst 3 meter fra hæk. Bestemmelserne om træer og buskes afstand fra hæk skal sikres overholdt, ved nyplantning.
 2.  Afbrænding af haveaffald og andet affald er totalt forbudt. Haveaffald må heller ikke afbrændes på en grill eller et bålsted. Overtrædelse medfører anmeldelse til Kommunen.
 3. Der må kun bruges ukrudtsmidler, som er lovlige i Danmark. Salt, eddike og lign. er ikke tilladt. Ej heller ukrudtsmidler købt fra udlandet, som er ulovlige her i landet. Overtrædelse anmeldes til Ringsted Kommune.

 

 

 • 2: Bebyggelse

1Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Før man bygger, udvider eller bygger til, skal der indgives en ansøgning til Midt- og Østsjællands Kreds på Kredsens bygge-formular, med detaljeret tegning. Ansøgningen med tegning sendes til Kredsen via e mail eller post.

MAN MÅ IKKE PÅBEGYNDE BYGGERIET  FØR  MAN  HAR FÅET DEN SKRIFTLIGE TILLADELSE FRA  KREDSEN, ELLERS FÅR MAN EN BOD FRA KREDSEN, SOM ER PENGEPLIGTIG YDELSE.

 1. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler:

Kolonihavehuse skal opbygges efter følgende generelle bestemmelser for bebyggelse i kolonihaver i Ringsted, (dog er undtaget Hjortemosen og Rønnedestien, hvor lokalplanerne er gældende.)

Bebyggelsesgrad:

På grunde indtil 200m2‐ må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.
På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.
Byggehøjden må være max. 3,5 m

Udover dette må der bygges:
• En overdækket terrasse på højest 10 m2.
• Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.
• Et redskabsskur på højest 10 m2.

Der må bygges i alt højest 30 m2 terrasse, drivhus og redskabsskur.

En terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm, målt fra terrassekant.

Hvis terrassen er lukket, tæller den med til husets areal.

Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte materialer:

Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.

Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort og jordfarverne.

De nævnte farver eller blandinger skal også bruges til døre, vinduer, skodder og mindre bygningsdele.

Byggereglementet kan findes på foreningens og Kredsens hjemmesider, og kan afhentes i papirform på kontoret i kontortiden.

 1. Der må ikke installeres vandskyllende toiletter. Campingtoiletter og muldtoiletter er tilladt.

Det er tilladt at nedgrave samletank efter ansøgning til kommune og kreds efter gældende bestemmelser. Med en nedgravet samletank er det tilladt at installere vandskyllende toilet, bad og vask med afløb.

Ejeren af en samletank betaler selv slamsuger, samt det årlige gebyr fra kommunen for rensning.

Der forefindes tank til tømning af camping/kemiske toiletter på containerpladsen ved fælleshuset og ved toiletvognen på parkeringspladsen ved krydset mellem Fuchsiavej og Anemonevej.

 1. El-installationer skal udføres af en autoriseret elektriker og kopi af attest skal afleveres på kontoret. Alt kabelarbejde i vejene skal udføres af en autoriseret gravemester i henhold til gældende regler fra Ringsted kommune. Kommunens vilkår/regler for gravearbejde i vejene kan findes på foreningens hjemmeside.
 2. Installeres der brændeovn el.lign. opvarmningskilde, der kræver skorsten, skal det være i overensstemmelse med gældende brandvedtægter, og det skal godkendes af skorstensfejeren i Ringsted Kommune. En kopi af attesten fra skorstensfejeren skal afleveres til bestyrelsen. Udgifter vedrørende godkendelse afholdes af havelejeren.
 3. Det er på generalforsamlingen vedtaget at alle havelejere, som minimum skal have en brandforsikring. Den skal kunne forevises på forlangende af bestyrelsen.

 

 • 3: Fællesarbejde:

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge lejekontrakten med kommunen hører til området, samt ved foreningens fælles faciliteter. (se dog §1, punkt 5)

Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter.

Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra pligt/fælles arbejdet en bod, fastsat af generalforsamlingen.

Kan en havelejer ikke selv være med i fællesarbejdet, kan man sende en anden person i stedet.

Bod for udeblivelse ved indkaldt pligt/fællesarbejde uden gyldig grund er på 500,00 Kr.

Ingen havelejer kan blive indkaldt til pligt/fællesarbejde 2 gange, før alle har været indkaldt.

Pålagt bod betragtes som en pengepligtig ydelse, i leje forholdet.

 

 

 • 4: Andre bestemmelser

1.Havelejen er delt i 2 indbetalinger: 1. indbetaling senest 1. april, 2. indbetaling senest 1.  oktober. Overskrides fristen sendes en rykker med en bod på 250 kr. Betales leje og bod ikke inden for 14 dage, sendes ny rykker på 250 kr. og varsel om ophævelse af lejekontrakten med en frist på 14 dage. Er forholdet ikke bragt i orden inden for de 14 dage, ophæves lejekontrakten efter gældende regler i Hovedforbundet.

 

 1. Alle former for benzin – el og batteridrevne redskaber må ikke benyttes i haverne på søn og helligdage i månederne juni-juli-august. Samt på hverdage og lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 – 07.00 hele året.

Generatorer må som hovedregel kun bruges i forbindelse med eldrevne redskaber. Generatorer må ikke benyttes til drift af tv apparater, belysning eller opladning af batterier. Brug af generatorer er ikke tilladt på søndage og må ikke benyttes på hverdage inkl. lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 til 7.00

 1. Der må ikke henligge grus, sten m. m på vejene ifølge brandvedtægterne.

På den enkeltes parkeringsplads må der i sæsonen henligge materialer og haveaffald max. 1 uge. Udenfor sæsonen skal alt affald være fjernet fra parkeringspladsen senest 1. oktober. Det gælder også haveaffald inde i haven i plastiksække, der skal være fjernet senest 1. oktober af hensyn til rotter.

Hastigheden på koloniens veje må ikke overstige 15 km. i timen. Overtrædes dette kan det medføre strafgebyr.

 1. Bilvask i kolonien er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at parkere i vejsiderne i kolonien, da vejene skal være fremkommelige i henhold til brandvedtægterne. Af- og pålæsning er tilladt. Overtrædelse medfører bod.

 1. Løse hunde må ikke forefindes i kolonien. Hvis forseelsen sker gentagne gange og er til gene for andre havelejere, kan der udstedes forbud mod at medtage hunden i kolonien.

Kun bestyrelsen har ret til via Kattens Værn at indfange herreløse og ikke-øremærkede katte i koloniens haver, herunder at opsætte en fælde inde i de pågældende haver. Der gives haveejeren 3 dages varsel om, at fælden bliver sat op. Den tilses af Kattens Værn efter reglerne herom.

 1. Enhver form for anvendelse og opbevaring af skydevåben inden for koloniens område er forbudt. Overtrædes dette kan det medføre opsigelse af lejemålet og anmeldelse til politiet.
 2. Det er ikke tilladt at opstille campingvogne i haverne. Dette gælder også for ikke indregistrerede køretøjer. Fjernes disse ikke senest 14 dage efter påbud, medfører det opsigelse af lejemålet.

Det er ikke tilladt at bruge sin have til opmagasinering. Der må ikke opbevares f.eks. hårde hvidevarer, cykler, knallerter, trailere og biler som ikke er i brug. Alle former for reservedele og metalskrot er heller ikke tilladt. Ligeså er det ikke tilladt at opbevare hengemte byggematerialer i haven. Såfremt bestyrelsen skønner at dette ikke overholdes kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse om, inden for 14 dage at få forholdet bragt i orden. Ved sådan en skrivelse vil der blive pålagt en bod på 300 kr. Bliver forholdet ikke bragt i orden indenfor tidsfristen, vil der blive pålagt endnu en bog på 1.000 kr. og en ny tidsfrist på 14 dage. Bliver forholdet stadig ikke bragt i orden inden tidsfristens udløb, vil der blive pålagt endnu en bod på 2.000 kr., samt en ny tidsfrist. Boder er pengepligtig ydelse. Er disse ikke betalt inden tidsfristens udløb kan lejemålet opsiges efter gældende regler.

 1. Vandmåler og stophane er foreningens, og det må medlemmerne ikke selv ændre på.

Der skal være fri og sikker adgang til vandmålerne i alle haver. Ved åbning og lukning af vandet skal der være åben adgang til haven, ellers koster det et gebyr på 300 kr.

 1. Ved leje af fælleshus skal ordensreglerne underskrives. Kun medlemmer af havekolonien kan leje fælleshuset. Musik i fælleshuset må kun afspilles indendørs og for lukkede vinduer og døre, af hensyn til de øvrige have lejere.
 2. Ved afspilning af musik i haverne, skal dette ske med hensyn til de øvrige have lejere.

Trampolin-leg må ikke blive til støjgene for naboerne og må ikke ske efter kl. 20. Alle trampoliner skal være forsvarligt fortøjrede. Det er bedst at grave trampolinen ned.

 • 5: Ophævelse af lejemål
 1. Gør en havelejer eller et medlem af dennes husstand eller en evt. besøgende sig skyldig i hærværk, tyveri eller andre beskadigelser af andres ejendom i kolonien, må havelejer betale for påført skade. I modsat fald kan bestyrelsen ophæve lejemålet. Og ved havens afhændelse forlange erstatningskravet indfriet.

 

 1. Truende adfærd, chikane o. lign. tolereres ikke og kan føre til opsigelse af lejemålet efter gældende regler.

 

 1. Hvis en haveejer bruger sit lejemål til at opbevare narko eller div. tyvekoster fra indbrud og tyverier, kan foreningen opsige lejemålet Afvikling af haven sker i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte regler samt Koloniens vedtægter.

 

 1. Foreningens krav mod et medlem går forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokat-omkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.

 

 1. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeligt gjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

 

 

 • 6: BOD

 

Alle former for bod er pengepligtige ydelser i lejeforholdet.

Manglende hækklipning: 1500 kr.

Manglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads: 500 kr.
Manglende havenummer og post-rør: 200 kr.

Påbegyndt byggeri før tilladelse foreligger medfører bod til Kredsen
Ved forsinket betaling af leje og anden pligtig pengeydelse betales 250 kr. pr. rykker. (se §4,1)

Udeblivelse fra indkaldt pligtarbejde uden gyldig grund: 500 kr.

Aflåst have ved åbning og lukning af vandet koster 300 kr.
Parkering af biler i koloniens vejsider: ved påtale nr. 2 og fremover koster det 300 kr.

Parkerer en gæst ulovligt, skal den haveejer, som han besøger, betale boden.

Overtrædelse af ordensregler i øvrigt medfører, efter at 1. påtale ikke er efterkommet, bod på 300 kr. for hver ny påtale af samme forseelse.

 

 

 

 

 • 7: KREDSENS BOD

Klik på linket: https://www.midtostsjaellandskreds.dk/#download

 

 • 8: KLAGER

Enhver klage, bortset fra klager over vurdering, manglende godkendelse af vindmøller, sol celler og tegning/bygge ansøgning,  skal indsendes skriftlig til formanden, som herefter vil forelægge den for bestyrelsen. Er klageren ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan klageren anke sagen til Kredsen.

Klager over vurderinger og manglende godkendelse af tegning/byggeansøgninger, møller og solceller indsendes til Kredsen.

 

 

Senest behandlet og vedtaget på generalforsamlingen d. 11. marts 2023.… Læs hele beskrivelse...

Ugyldig generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling, som skulle afholdes lørdag d. 1. juli 2023, omhandlende det gennemarbejdede vandprojekt, samt forslag til finansiering gennem lån i Nordea, blev erklæret ugyldig. Årsagen:  En gruppe medlemmer pegede på, at indkaldelsen til generalforsamlingen var ugyldig, da alle ikke var indkaldt via postomdelt brev.

Bestyrelsen er ærgerlige over, at vandprojektet nu må udsættes, men vil arbejde videre, herunder undersøge flere finansieringsmuligheder for projektet. Medlemmerne hører nærmere, når der er nyt.

Bestyrelsen sætter derfor finansieringen af projektet i bero.

Hilsen Bestyrelsen

 … Læs hele beskrivelse...

Generalforsamling 2024

Referat fra generalforsamlingen i Haveforeningen Virkelyst
lørdag den 16. marts 2024.

Indledningsvis blev der afholdt 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer.

1. Valg af dirigent og referent: 1A Bestyrelsen foreslår Per Flor som dirigent – Per blev valgt
1B Bestyrelsen foreslår Bente Benderska, referent – Bente blev valgt

2. Valg af 3 stemmetællere
Anders Andersen, Marianne Olesen, Lene Ølund Hansen – blev valgt

3. Formandens beretning
Formanden opsummerede om det forgangne år, herunder de mange opgaver for bestyrelsen, udfordringer og kontakt til og fra havelejere, vejenes beskaffenhed og årsager til dette, salg af haver, samarbejdet i bestyrelsen, deltagelse i jura kursus, møde med kommunen om vandprojektet, etc.
Spørgsmål om hvorfor der ikke tidligere har været indkaldt til valg af ny kasserer.
Spørgsmål om hvorfor der er kommet to regninger, hvor nogle af beløbene gælder den tidligere havelejer. Havelejer anbefales af henvende sig på kontoret i åbningstiden.
Vedr. Vandprojektet orienterer bestyrelsen om status på projektet, som har stået stille siden den ekstraordinære generalforsamling, som blev erklæret ugyldig. Der stilles desuden spørgs-mål til udgiften fx halvår? Det er ikke muligt for bestyrelsen at svare på dette, da man ikke ken-der svaret.
En havelejer efterlyser et referat fra mødet med kommunen om bl.a. finansiering af vandpro-jektet. Bestyrelsen har ikke fået tilsendt et referat. Havelejer har fået et referat fra mødet, som udleveres til formanden. Havelejer mener ikke deltagerne fra bestyrelsen var klædt på til mødet. Diskussionen lukkes og der henvendes til at tage en snak med bestyrelsen. Bestyrelsen vil se på hvad der er op og ned i forhold til det udleverede referat.
En havelejer kritiserer, at der har været nævnt personnavne i nyheder. Det bemærkes til formanden, at der ikke bør udleveres navne i nyhedsbreve, facebook, etc. Formanden svarer på det særlige tilfælde, der var årsagen til det. Spørger mener ikke at det svar er fyldestgørende forklaring, og ønsker det ført til referat.
En havelejer spørger til hvordan det er med hæftelse i forhold til det økonomiske.
En havelejer konstaterer, at vejene er i en dårlig forfatning. Jf bestyrelsesreferat har der været tale om at lægge sten på igen. Der svares, at der intet er besluttet endnu, da der er flere mulig-heder i spil og måske et kommende vandprojekt, hvor der skal graves i vejene.
I forhold til alt for hurtig kørsel på vejene foreslås det bl.a. at lukke veje af i den ene ende i vin-terperioden. En anden bemærker at man fx kunne lave ensretning af vejene.
En bemærker, at foreningen ikke kan beslutte at man kun må køre 15 km. Vejene skal holdes i ordentlig stand.
Herefter godkendes formandens beretning.

4. Årsregnskab:

Godkendelse af årsregnskab
Den afgående kasserer orienterer kort om hvad regnskabet indeholder og tilføjer hvordan for-løbet har været i de tre år, hvor han har haft posten, herunder hvordan han har opbygget det regnskabssystem, som nu anvendes i Virkelyst. Vedr. tilmelding til Betalingsservice, så arbej-des der på løsning.
Bilagskontrollant har ingen kommentarer til selve regnskabet. Men understreger, at der har der været nogle udfordringer undervejs med forståelse af kontrollanternes behov. Kontrollanterne ser positivt på fremtiden og samarbejdet med fremtidige kasserer.
En havelejer bemærker, at han kan se et misforhold mellem det, at kassereren har indført et nyt regnskabssystem, og at han fremover skal være konsulent/administrator på dette. Hertil svares der, at der er helt klare aftaler mellem bestyrelsen og afgående kasserer om hvilke ud-gifter der fremadrettet kan afkræves betaling for.
Herefter godkendes årsregnskabet.

5. Budgetorientering
Afgående kasserer orienterer om kommende periodes budget. Beløbet til havevurdering bør rettelig slettes.
Spørgsmål om ”pension” – det er indbetaling til den ansatte.
Spørgsmål om udgiften til hæklipning – tidligere har foreningen fået regningen for manglende klipning hvorefter udgiften er indkrævet hos havelejer. Fremover vil regningen sendes direkte til havelejer.
Herefter godkendes budgettet.

6. Indkommende forslag
Forslag 1-6 er fra bestyrelsen og forslag 7-9 er fra havelejere:
Forslag 1 § 9,8 ændres så bestyrelsen fremover lovligt kan sende indkaldelse til ord-
inær- og/eller ekstraordinær generalforsamling pr. mail, pr. post eller ved fysisk omdeling.
Forslaget vedtages
Forslag 2 § 10,2 ændres så bestyrelsen fremover består af 9 bestyrelsesmedlemmer.
Der vælges 4 medlemmer i lige år, og 3 medlemmer i ulige år. Formand og kasserer vælges forskudt efter gældende regler.
Forslaget vedtages (3 stemte imod)
Forslag 3 § 10,12 Bestyrelsesmedlemmer kan fritages for betaling af haveleje.
Forslaget vedtages
§ 10,12a Formand og kasserer kan modtage et vederlag på 10.000 kr. pr. år. Forslaget vedtages
Forslag 4 – Forslaget annulleres
Forslag 5 § 1a Det foreslås at ændre ordensreglerne således, at der fremadrettet
kontrolleres for ukrudt i haver, foran hæk og på p-pladser hver den
1. i måneden i perioden fra 1. maj til 30. september.
Inden afstemning var der en del debat og kommentarer om niveauet
for ”for meget” ukrudt, brugen af ukrudtsmidler, herunder forslag om
at lave en plan for niveauet, etc.
Forslaget nedstemmes (26 stemte for, 29 stemte imod, 6
for eller i mod, 6 ikke afgivne stemmer)
Forslag 6 § 4 Det foreslås af ændre boden på 250 kr. for manglende betalinger af
haveleje, eller andre pengepligtige ydelser således, at der fremadret-tet opkræves 100 kr. i rykkergebyr og 150 kr. i administrationsomkost-ninger – i alt 250 kr.
Betales det skyldige beløb ikke inde 14 dage, sende ny rykker, igen
pålagt 100 kr. og 150 kr. for henholdsvis rykkergebyr og administrati-onsomkostninger. Samtidig varsles ophævelse af lejekontrakten med en frist på 14 dage.
Er forholdet ikke bragt i orden inden for de 14 dage, ophæves lejekon-trakten efter gældende regler i hovedforbundet.
Forslaget vedtages.
—————————————————

Forslag 7 ”Kattelov”.
Forslag om at indføre restriktioner om ophold af katte i haveforenin-gen, herunder forslag om maks. 1 kat på have, som skal registreres på kontoret, sterilisation og chipning af kat, besøg af Kattens Værn.
Inden afstemning var der en del kommentarer, herunder orientering
om fx ”Genudsatte katte”, samarbejdet med Kattens Værn, som
problematiseret, da der var havelejere, som selv havde sat fælder op.
En lejer ønsker forslaget præciseret at det er ”Tamkatte” – forslags-stiller accepterer ændringen i forslagets ordlyd.
Forslaget nedstemmes
Forslag 8,1 ”Proff. Administrationsfirma”
Forslag om at have et professionelt administrationsfirma til at stå for
driften og økonomistyringen i haveforeningen, herunder sørge for, at alle vedtægter, etc. overholdes således, at bestyrelsesmedlemmerne ikke skal være mini jurister.
Forslaget nedstemmes

Forslag 8,2 ”Proff. Bygningssagkyndig ved vurderinger ifm. salg ”
Forslag om at lade en bygningssagkyndig stå for vurdering samt god-kendelse af byggeri.
Inden afstemning blev der orienteret om nuværende regler, som er en del af lejekontrakten med kommunen. Kommunen har desuden på-lagt kolonihaveforeningen/kredsen at håndtere reglerne.
Forslaget bortfaldt, grundet nuværende regler.

Forslag 9 ”Tidsfristen for 1. gang hækklipning”
Forslag om, at ordensreglerne ændres således, at 1. hækklipning skal ske senest den 2. søndag i juli måned. Samtidig vil det være til-ladt at benytte sig af motordrevet hækklipper den 2. søndag i juli.
(2. hækklipning skal fortsat ske senest den 15. september)
Forslaget vedtages.

7. Valg af formand for 2 år:
Michael Davidsen er på valg – Michael blev genvalgt

8. Valg af Kasserer for 1 år:
Marlene Mølholt blev foreslået- Marlene blev valgt

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Kirsten Sørensen på valg – Kirsten blev genvalgt
Anders Hansen på valg – Anders blev genvalgt

10. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
Bente Benderska på valg – Bente blev genvalgt
Lars Keld Jørgensen stiller op – Lars blev valgt

11. Valg af 6 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år:
Thomas Lauridsen på valg – Thomas blev genvalgt
Michael Davidsen stiller op – Michael blev valgt
Marlene Mølholt stiller op – Marlene blev valgt
Vibeke Blohm stiller op – Vibeke blev valgt
Ahmad Al-Hassan stiller op – Ahmad blev valgt
Thessa Suzanne Rathjen stiller op – Thessa blev valgt

12. Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet for 1 år:
Kirsten Sørensen på valg – Kirsten blev valgt
Lene Øelund Hansen stiller op – Lene blev valgt

13. Valg af 2 medlemmer til vurderingsudvalget for 2 år:
Ahmad Al-Hassan stiller op – Ahmad blev valgt
13A. Valg af 1 medlem til vurderingsudvalget for 1 år / Derefter 2 år
Forslaget er udgået – ingen stiller op

14. Valg af 2 suppleanter til vurderingsudvalget for 1 år:
Forslaget er udgået – ingen stiller op

15. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
Vibeke Blohm på valg – Vibeke blev genvalgt

16. Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollant for 1 år.
Forslaget udgået – ingen stiller op

17. Eventuelt
Det præciseres at vandes åbnes, når der ikke er nattefrost.
Dirigenten og formanden takker for god ro og orden.

Referat af generalforsamling i Virkelyst HF,

Ringsted, den 11. marts 2023, kl. 10

DAGSORDEN:

 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT:

Per Flor valgt til dirigent, Lene Larsen valgt til referent

Dagsordenen blev godkendt.

 1. VALG AF 3 STEMMETÆLLERE:

Jack, Charlotte og Lene Ø. Hansen

 1. FORMANDENS/BESTYRELSENS BERETNING:

Næstformanden, Mahmoud Elewad:

16 nye medlemmer i 2022, tak til alle frivillige, uden dem kunne arbejdet ikke udføres, men der var kun 18 frivillige, der meldte sig i 2022. Hvis ikke nok melder sig, overvejer man at indkalde medlemmer til pligtarbejde.

Bestyrelsen er enig om at fremsætte et mistillidsvotum til den nuværende formand, da hun ikke har været til stede i lange perioder og det ikke har været muligt at få kontakt til hende. Dette mistillidsvotum blev godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsen vil derfor snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at vælge ny formand.

Der har været mange indbrud, som er meldt til politiet.  Havelejen er steget på grund af indeks regulering for de sidste år.

Kirsten Sørensen: (Fælleshuset)

Problemfri udlejning, hastighedsgrænsen bedes overholdt ved leje af huset, ordenregler udleveres til lejerne. Kirsten tjekker huset efter brug.-  Der er indkøbt service, samt en ny højttaler, Kirsten står for indkøb sammen med Birgit. I  2022 er fælleshuset malet udvendigt, delvis reparation af traktorhuset.  I år er der ikke planlagt vedligeholdelse på grund af forventede store udgifter i forbindelse med nye vandrør. På sigt skal der ske en renovering af køkkenet, da gulvet synker.

Af aktiviteter i 2022 kan nævnes 75 års jubilæum, der er madklub hver anden mandag med 20-30 deltagere hver gang,  der er afholdt et loppemarked, samt fælles arbejdsdage. Bankofuglen er Birgits område, ikke koloniens, og her kan alle udefra også deltage. Madklubben er kun for medlemmer. Kirsten udtrykte en stor tak til Birgit for hendes arbejde.

Thomas Lauridsen (have og vej)

Der er sket opstramninger, men det er ikke nemt, vi kæmper videre. Høje hække og brede hække er tjekket med suppleanten Marlene. En del haver står urørt, vi vil prøve at kontakte forbundet angående dette.  Ang. hjemløse katte, arbejder kolonien sammen med Kattens værn, som har fået en afdeling i Ringsted.Vi håber derfor, de kan komme hurtigt om foråret og hente killingerne.

Anders Hansen (ventelister og veje)

Ringsted kommune har sendt en skrivelse om reglerne vedr. gravning i vejene. Den står på hjemmesiden. Gravningstilladelse fra kommunen er obligatorisk. Billedokumentation for alt, hvad man foretager sig, inden man graver og efter man er færdig. Den skal sendes til kommune og bestyrelsen

Ventelisten er et lovkrav. Bestyrelsen har lavet følgende ændringer i vejledningen: før trak man lod, nu får man et nummer på ventelisten, der svarer til det nummer man fik, da man var skrevet op.

Betaling: før var der flere niveauer, nu betaler man 100 kr for et år, får man ikke et hus, koster det 50 kr pr. år herefter.

Samtlige 50 på ventelisten får besked, når et hus er til salg. Hvis ingen byder på huset, har ejeren frit slag til at sælge. Vi sender bud ud når den interne venteliste er udarbejdet. I år finder opskrivning til ventelisten sted den 2. april.

Kim Melgaard (vand)

En tak til medlemmerne af vandudvalget. Der har kun været små uheld i 2022. Kim gav en foreløbig orientering om nye-vandrør-projektet. Tilbud er begyndt at komme ind, sidste frist er 30. maj, hvorefter financiering vil blive undersøgt. Derefter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

 1. GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKABET FOR 2022:

Kassereren gennemgik regnskabet i store træk og svarede på diverse spørgsmål. Enighed om, at man skal følge reglerne i forbindelse med lejere, som ikke betaler deres haveleje til tiden. Bilagskontrollanten ønskede mere gennemsigtighed, så revision kunne blive lettere. Regnskabet blev godkendt.

 1. GODKENDELSE AF BUDGET FOR 2023

Budgettet godkendt

 1. BESTYRELSENS FORSLAG ang. ORDENSREGLER BILAG 3
 • 1, stk 8 bliver herefter: …overholdt ved nyplantning.
 • 2, stk 2 Forbliver som det er uden ændringer
 • 2 stk 4: Er et nyt punkt om el. Tekst: El-installationer skal udføres af en autoriseret elektriker og kopi af attest skal afleveres på kontoret. Alt kabelarbejde i vejene skal udføres af en autoriseret gravemester i henhold til gældende regler fra Ringsted kommune. Kommunens vilkår og regler for gravearbejde i vejene kan findes på foreningens hjemmeside.
 • 4 stk 3 ændres ikke.
 • 5 stk 1: ændres ikke

Alle øvrige forslag fra bestyrelsen om ændringer af ordensreglerne blev vedtaget i den form, de blev fremsat.

bilag 4: FORSLAG OM INDKØB AF NY TOILETVOGN.

Forslaget vedtaget.

 1. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE

Bilag 5: Fra Lene Larsen. Forslaget trukket tilbage.

Bilag 6: Fra Solveig Gosvig, Live Philipsen, Suzanne Whincup. Forslaget forkastet.

 1. VALG TIL BESTYRELSEN.

Kassereren, Mustafa Akgun, genvalgt for 2 år

Kim Melgaard, Mahmoud Elawad og Thomas Lauridsen genvalgt for 2 år

Suppleanterne genvalgt for 1 år (Marlene Mølgaard og Bente Benderska)

 1. VALG AF 5 MEDLEMMER TIL REPRÆSENTANTSKABET FOR 1 ÅR:

Thomas Lauridsen

Live Philipsen

Mahmoud Elawad

Marianne Olesen

Lis Christensen

 1. VALG AF 2 SUPPLEANTER TIL REPRÆSENTANTSKABET FOR 1 ÅR:

Kirsten Sørensen

Dorthe Boesdal, A-34

 1. VALG AF 1 BILAGSKONTROLLANT FOR 2 ÅR

Marianne Olesen genvalgt

 1. VALG AF SUPPLEANT FOR BILAGSKONTROLLANT FOR 1 ÅR:

Lene Ølund Hansen, Å-10

 1. VALG TIL VURDERINGSUDVALGET

Carsten Glasholt A-44

Live Philipsen D-8

Nikolaj E-18

14. EVT

Der blev spurgt om, hvordan det går med vejene og bump. Svar: det tages op, når man har afsluttet gravearbejdet i8 forbindelse med nye vandrør.

 

 … Læs hele beskrivelse...

Reviderede ordensregler 2023

Ordensregler for  Haveforeningen Virkelyst

 

 • 1: Haven

1 a. Det er enhver havelejers pligt at holde sin have og halvdelen af vejen ud for haven i ren og ordentlig stand.

 

1 b. Der må ikke forekomme invasive planter i kolonien som f.eks. Japansk Pileurt og Bjørneklo.  Har man en såkaldt naturhave (er ikke det samme som en forsømt have), må den ikke indeholde skvalderkål, snerler og ager padderok (ligner små juletræer).

Ved natur have skal renholdes et bælte på en meter mod hæk. Hækken skal renholdes for ukrudt.

 

 1. Havelejeren må ikke fremleje sin have og må ikke benytte den til helårsbeboelse.
 2. På grund af rottefare må der ikke holdes husdyr i haven, såsom kaniner, høns el.lign. Har havelejeren egne katte med i haven, skal disse tages med hjem ved sæsonens afslutning.
 3. Erhvervsmæssig udnyttelse af lejemålet må ikke finde sted. Erhvervsmæssig udnyttelse kan f.eks. være dyrkning af afgrøder med salg for øje. Salg og opbevaring af byggematerialer som ikke er til eget forbrug. Selvstændig registreret virksomhed fra adressen. Hvis ovennævnte ikke overholdes kan bestyrelsen opsige lejemålet efter gældende regler.
 4. Levende hegn er obligatorisk. Når naurhækken i en hel side skal fornyes, kan der i stedet plantes liguster. Hækkens bredde mod vejen må max. være 60 cm, dvs. fra midten af hækken 30 cm til hver side.  Hækkens højde mod vejen foran må højest være 160 cm, mellem haverne højest 180 cm.

Hækkene skal klippes, både indvendig og udvendig mindst 2 gange årligt, første gang senest 23. juni og anden gang senest den 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet uden videre udført af en gartner. Det koster 1500 kr. i bod + gartnerens regning.

Såfremt en hæk mod en vej ødelægges pga. hærværk el. lign. begået af en for havelejer uvedkommende person, erstatter kolonien udgifter til ny hæk, såfremt havelejer ikke kan få erstatning på anden måde.

Det er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog ikke i hækken.

Hækken må ikke tildækkes af nogen form for hegn, bortset fra stormasket trådnet.

 1. Alle haver skal være forsynet med havelåge og et let læseligt nr., synligt fra vejen, ligeledes skal der forefindes en postkasse eller et rør til post. Lågepartiet skal opføres, så det er i harmoni med omgivelserne.

Bestyrelsen kan dispensere fra reglerne om låge til haver med egen parkeringsplads.

Der skal ved etablering af parkeringspladser sørges for, at bilerne kan holde der uden at blokere vejene. I haver med skrå parkering, er det havelejers pligt at lave disse om, så de passer til nutidens bilstørrelser, Hvis parkeringspladsen bruges. Overtrædes dette vil det medføre en bod på kr. 300 kr. Ved overtrædelse gentagne gange sættes der en gartner på for have lejers regning. Dette er pengepligtig ydelse.

Der må ikke etableres låge eller anden adgangsmulighed gennem hækken mod Kildemarken eller Fuglekvarteret.

 1. Der må kun vandes, når haveejeren er til stede i haven.

Er der af kommunen eller kolonien udstedt vandingsforbud skal dette overholdes.

 1. Dværgtræer i haverne skal plantes mindst 2 meter fra hæk, højstammede træer mindst 3 meter fra hæk. Bestemmelserne om træer og buskes afstand fra hæk skal sikres overholdt, ved nyplantning.
 2.  Afbrænding af haveaffald og andet affald er totalt forbudt. Haveaffald må heller ikke afbrændes på en grill eller et bålsted. Overtrædelse medfører anmeldelse til Kommunen.
 3. Der må kun bruges ukrudtsmidler, som er lovlige i Danmark. Salt, eddike og lign. er ikke tilladt. Ej heller ukrudtsmidler købt fra udlandet, som er ulovlige her i landet. Overtrædelse anmeldes til Ringsted Kommune.

 

 

 • 2: Bebyggelse

1Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Før man bygger, udvider eller bygger til, skal der indgives en ansøgning til Midt- og Østsjællands Kreds på Kredsens bygge-formular, med detaljeret tegning. Ansøgningen med tegning sendes til Kredsen via e mail eller post.

MAN MÅ IKKE PÅBEGYNDE BYGGERIET  FØR  MAN  HAR FÅET DEN SKRIFTLIGE TILLADELSE FRA  KREDSEN, ELLERS FÅR MAN EN BOD FRA KREDSEN, SOM ER PENGEPLIGTIG YDELSE.

 1. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler:

Kolonihavehuse skal opbygges efter følgende generelle bestemmelser for bebyggelse i kolonihaver i Ringsted, (dog er undtaget Hjortemosen og Rønnedestien, hvor lokalplanerne er gældende.)

Bebyggelsesgrad:

På grunde indtil 200m2‐ må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.
På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.
Byggehøjden må være max. 3,5 m

Udover dette må der bygges:
• En overdækket terrasse på højest 10 m2.
• Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.
• Et redskabsskur på højest 10 m2.

Der må bygges i alt højest 30 m2 terrasse, drivhus og redskabsskur.

En terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm, målt fra terrassekant.

Hvis terrassen er lukket, tæller den med til husets areal.

Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte materialer:

Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.

Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort og jordfarverne.

De nævnte farver eller blandinger skal også bruges til døre, vinduer, skodder og mindre bygningsdele.

Byggereglementet kan findes på foreningens og Kredsens hjemmesider, og kan afhentes i papirform på kontoret i kontortiden.

 1. Der må ikke installeres vandskyllende toiletter. Campingtoiletter og muldtoiletter er tilladt.

Det er tilladt at nedgrave samletank efter ansøgning til kommune og kreds efter gældende bestemmelser. Med en nedgravet samletank er det tilladt at installere vandskyllende toilet, bad og vask med afløb.

Ejeren af en samletank betaler selv slamsuger, samt det årlige gebyr fra kommunen for rensning.

Der forefindes tank til tømning af camping/kemiske toiletter på containerpladsen ved fælleshuset og ved toiletvognen på parkeringspladsen ved krydset mellem Fuchsiavej og Anemonevej.

 1. El-installationer skal udføres af en autoriseret elektriker og kopi af attest skal afleveres på kontoret. Alt kabelarbejde i vejene skal udføres af en autoriseret gravemester i henhold til gældende regler fra Ringsted kommune. Kommunens vilkår/regler for gravearbejde i vejene kan findes på foreningens hjemmeside.
 2. Installeres der brændeovn el.lign. opvarmningskilde, der kræver skorsten, skal det være i overensstemmelse med gældende brandvedtægter, og det skal godkendes af skorstensfejeren i Ringsted Kommune. En kopi af attesten fra skorstensfejeren skal afleveres til bestyrelsen. Udgifter vedrørende godkendelse afholdes af havelejeren.
 3. Det er på generalforsamlingen vedtaget at alle havelejere, som minimum skal have en brandforsikring. Den skal kunne forevises på forlangende af bestyrelsen.

 

 • 3: Fællesarbejde:

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge lejekontrakten med kommunen hører til området, samt ved foreningens fælles faciliteter. (se dog §1, punkt 5)

Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter.

Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra pligt/fælles arbejdet en bod, fastsat af generalforsamlingen.

Kan en havelejer ikke selv være med i fællesarbejdet, kan man sende en anden person i stedet.

Bod for udeblivelse ved indkaldt pligt/fællesarbejde uden gyldig grund er på 500,00 Kr.

Ingen havelejer kan blive indkaldt til pligt/fællesarbejde 2 gange, før alle har været indkaldt.

Pålagt bod betragtes som en pengepligtig ydelse, i leje forholdet.

 

 

 • 4: Andre bestemmelser

1.Havelejen er delt i 2 indbetalinger: 1. indbetaling senest 1. april, 2. indbetaling senest 1.  oktober. Overskrides fristen sendes en rykker med en bod på 250 kr. Betales leje og bod ikke inden for 14 dage, sendes ny rykker på 250 kr. og varsel om ophævelse af lejekontrakten med en frist på 14 dage. Er forholdet ikke bragt i orden inden for de 14 dage, ophæves lejekontrakten efter gældende regler i Hovedforbundet.

 

 1. Alle former for benzin – el og batteridrevne redskaber må ikke benyttes i haverne på søn og helligdage i månederne juni-juli-august. Samt på hverdage og lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 – 07.00 hele året.

Generatorer må som hovedregel kun bruges i forbindelse med eldrevne redskaber. Generatorer må ikke benyttes til drift af tv apparater, belysning eller opladning af batterier. Brug af generatorer er ikke tilladt på søndage og må ikke benyttes på hverdage inkl. lørdage i tidsrummet fra kl. 20.00 til 7.00

 1. Der må ikke henligge grus, sten m. m på vejene ifølge brandvedtægterne.

På den enkeltes parkeringsplads må der i sæsonen henligge materialer og haveaffald max. 1 uge. Udenfor sæsonen skal alt affald være fjernet fra parkeringspladsen senest 1. oktober. Det gælder også haveaffald inde i haven i plastiksække, der skal være fjernet senest 1. oktober af hensyn til rotter.

Hastigheden på koloniens veje må ikke overstige 15 km. i timen. Overtrædes dette kan det medføre strafgebyr.

 1. Bilvask i kolonien er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at parkere i vejsiderne i kolonien, da vejene skal være fremkommelige i henhold til brandvedtægterne. Af- og pålæsning er tilladt. Overtrædelse medfører bod.

 1. Løse hunde må ikke forefindes i kolonien. Hvis forseelsen sker gentagne gange og er til gene for andre havelejere, kan der udstedes forbud mod at medtage hunden i kolonien.

Kun bestyrelsen har ret til via Kattens Værn at indfange herreløse og ikke-øremærkede katte i koloniens haver, herunder at opsætte en fælde inde i de pågældende haver. Der gives haveejeren 3 dages varsel om, at fælden bliver sat op. Den tilses af Kattens Værn efter reglerne herom.

 1. Enhver form for anvendelse og opbevaring af skydevåben inden for koloniens område er forbudt. Overtrædes dette kan det medføre opsigelse af lejemålet og anmeldelse til politiet.
 2. Det er ikke tilladt at opstille campingvogne i haverne. Dette gælder også for ikke indregistrerede køretøjer. Fjernes disse ikke senest 14 dage efter påbud, medfører det opsigelse af lejemålet.

Det er ikke tilladt at bruge sin have til opmagasinering. Der må ikke opbevares f.eks. hårde hvidevarer, cykler, knallerter, trailere og biler som ikke er i brug. Alle former for reservedele og metalskrot er heller ikke tilladt. Ligeså er det ikke tilladt at opbevare hengemte byggematerialer i haven. Såfremt bestyrelsen skønner at dette ikke overholdes kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse om, inden for 14 dage at få forholdet bragt i orden. Ved sådan en skrivelse vil der blive pålagt en bod på 300 kr. Bliver forholdet ikke bragt i orden indenfor tidsfristen, vil der blive pålagt endnu en bog på 1.000 kr. og en ny tidsfrist på 14 dage. Bliver forholdet stadig ikke bragt i orden inden tidsfristens udløb, vil der blive pålagt endnu en bod på 2.000 kr., samt en ny tidsfrist. Boder er pengepligtig ydelse. Er disse ikke betalt inden tidsfristens udløb kan lejemålet opsiges efter gældende regler.

 1. Vandmåler og stophane er foreningens, og det må medlemmerne ikke selv ændre på.

Der skal være fri og sikker adgang til vandmålerne i alle haver. Ved åbning og lukning af vandet skal der være åben adgang til haven, ellers koster det et gebyr på 300 kr.

 1. Ved leje af fælleshus skal ordensreglerne underskrives. Kun medlemmer af havekolonien kan leje fælleshuset. Musik i fælleshuset må kun afspilles indendørs og for lukkede vinduer og døre, af hensyn til de øvrige have lejere.
 2. Ved afspilning af musik i haverne, skal dette ske med hensyn til de øvrige have lejere.

Trampolin-leg må ikke blive til støjgene for naboerne og må ikke ske efter kl. 20. Alle trampoliner skal være forsvarligt fortøjrede. Det er bedst at grave trampolinen ned.

 • 5: Ophævelse af lejemål
 1. Gør en havelejer eller et medlem af dennes husstand eller en evt. besøgende sig skyldig i hærværk, tyveri eller andre beskadigelser af andres ejendom i kolonien, må havelejer betale for påført skade. I modsat fald kan bestyrelsen ophæve lejemålet. Og ved havens afhændelse forlange erstatningskravet indfriet.

 

 1. Truende adfærd, chikane o. lign. tolereres ikke og kan føre til opsigelse af lejemålet efter gældende regler.

 

 1. Hvis en haveejer bruger sit lejemål til at opbevare narko eller div. tyvekoster fra indbrud og tyverier, kan foreningen opsige lejemålet Afvikling af haven sker i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte regler samt Koloniens vedtægter.

 

 1. Foreningens krav mod et medlem går forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokat-omkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.

 

 1. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeligt gjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

 

 

 • 6: BOD

 

Alle former for bod er pengepligtige ydelser i lejeforholdet.

Manglende hækklipning: 1500 kr.

Manglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads: 500 kr.
Manglende havenummer og post-rør: 200 kr.

Påbegyndt byggeri før tilladelse foreligger medfører bod til Kredsen
Ved forsinket betaling af leje og anden pligtig pengeydelse betales 250 kr. pr. rykker. (se §4,1)

Udeblivelse fra indkaldt pligtarbejde uden gyldig grund: 500 kr.

Aflåst have ved åbning og lukning af vandet koster 300 kr.
Parkering af biler i koloniens vejsider: ved påtale nr. 2 og fremover koster det 300 kr.

Parkerer en gæst ulovligt, skal den haveejer, som han besøger, betale boden.

Overtrædelse af ordensregler i øvrigt medfører, efter at 1. påtale ikke er efterkommet, bod på 300 kr. for hver ny påtale af samme forseelse.

 

 

 

 

 • 7: KREDSENS BOD

Klik på linket: https://www.midtostsjaellandskreds.dk/#download

 

 • 8: KLAGER

Enhver klage, bortset fra klager over vurdering, manglende godkendelse af vindmøller, sol celler og tegning/bygge ansøgning,  skal indsendes skriftlig til formanden, som herefter vil forelægge den for bestyrelsen. Er klageren ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan klageren anke sagen til Kredsen.

Klager over vurderinger og manglende godkendelse af tegning/byggeansøgninger, møller og solceller indsendes til Kredsen.

 

 

Senest behandlet og vedtaget på generalforsamlingen d. 11. marts 2023.… Læs hele beskrivelse...

Info fra bestyrelsen

Sidste frist for aflevering af forslag til generalforsamlingen er d. 9/1-2024.
INFO. FRA VANDUDVALGET
Vandet vil blive lukket Lørdag D.18.11.23
Søndag vil vi komme rundt og aflæse vandmålere og pille bundskruer ud, så sørg for at der er fri adgang til haven, og giv gerne naboen besked, hvis de ikke er på nettet.
Den nye toiletvogn bliver lukket lørdag, og man må benytte toilettet ved fælleshuset i vinter, da det er det eneste sted, der er helårsvand.
God jul og godt nytår, til jer alle sammen.
Hilsen
Kim Melgaard
Vandudvalget

 

 

Den ekstraordinære generalforsamling, som skulle afholdes lørdag d. 1. juli 2023, omhandlende det gennemarbejdede vandprojekt, samt forslag til finansiering gennem lån i Nordea, blev erklæret ugyldig. Årsagen:  En gruppe medlemmer pegede på, at indkaldelsen til generalforsamlingen var ugyldig, da alle ikke var indkaldt via postomdelt brev.

Bestyrelsen er ærgerlige over, at vandprojektet nu må udsættes, men vil arbejde videre, herunder undersøge flere finansieringsmuligheder for projektet. Medlemmerne hører nærmere, når der er nyt.

Bestyrelsen sætter derfor finansieringen af projektet i bero.

Hilsen Bestyrelsen

 

Info vedr. Sct. Hans bål
PÅ GRUND AF TØRKEN OG DERAF STOR BRANDFARE, ER DER I ÅR IKKE MULIGHED FOR AT AFLEVERE TØRT BRANDBART MATERIALE TIL SCT. HANS BÅLET.
DER AFHOLDES SELVFØLGELIG SCT. HANS FEST I FÆLLESHUSET.
GOD SOMMER.
Info fra bestyrelsen
Som tidligere udmeldt er planlagt fælles arbejdsdag i foreningen lørdag d. 10. juni.
Vi har flere forskellige arbejdsopgaver på vores ønskeseddel, og håber at der er rigtig mange af vores havelejere der har mulighed for at deltage i de fælles arbejdsopgaver.
Der skal klippes hække, males, renses for ukrudt og rengøres flagstænger m.m.
Vi starter dagen med morgen kaffe og brød kl. 9.30 i fælleshuset.
Forventer at slutte med et fælles måltid ca. kl. 14.00.
Af hensyn til forplejning er det nødvendigt med tilmelding.
Tilmelding kan ske her under opslaget eller på sms til Kirsten på tlf. 60 27 28 90.
På bestyrelsens vegne Kirsten
Læs hele beskrivelse...

Bestyrelsesreferater 2024

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. maj 2024

Til stede: Michael, Bente (ref.), Mahmoud, Anders, Thomas, Kirsten, Marlene, Lars

Afbud: Kim,

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24.04.2024

Referatet blev godkendt.

 1. Valg af ordstyrer

Michael

 1. Nyt fra formanden
 2. Aktivitets-/festudvalg

Første møde var lørdag den 11.maj hvor 11 var mødt og hvor yderligere 5 havde meddelt at de gerne vil deltage, men var forhindret på dagen. Der var en rigtig god stemning og aktivitet.

 

Mange interessante ideer kom på bordet, herunder loppemarked, dartskive, stor grill, paellapande, bygge bål/grill plads, bygge skur til diverse bl.a. brænde, minigolf bane

Der kan være lidt udfordringer med bål, grill – altså åben ild og oprydning efterfølgende.

Der skal senere besluttes hvilke ideer der skal føres ud i livet.

Inden der indkøbes en grill skal der indhentes nogle priser, som bestyrelsen præsenteres for via mail.

Der skal indkaldes til et nyt møde, hvor nogle af ideerne sættes i gang. Bestyrelsen deltager når der er ressourcer til det.

 1. Hjemmeside

Det kører efterhånden godt med hjemmesiden og det skal være den, hvor der opslås nyheder.

 1. Kommunemøde

Et meget positivt møde. Umiddelbart er tonen god. Der er udvalgt tre personer som foreningen skal kontakte.

 1. Snak med Anders, bror

Pårørende har tømt huset og de ønsker nu at huset sælges. Mahmoud og Lars kontakter broderen.

 1. Snak med journalist fra Ringsted

Journalisten ønskede en udtalelse om den verserende sag, hvilket Michael ikke ønskede at udtale sig om.

Inden næste retsmøde foreslås det at holde et møde med kredsens tidligere formand og advokaten, som varetager sagen. Kredsen og foreningen deler udgiften til sagen. Michael kontakter de to personer.

 1. Nyt fra næstformanden

(Bente) Bente ønskede at drøfte hvorvidt der skulle nævnes navne eller ej ved afstemninger i bestyrelsen. Der er flertal for, at det må være frit for den enkelte at vælge, hvorvidt ens navn skal nævnes ved de enkelte afstemninger.

 1. Nyt fra kassereren

Marlene mangler fortsat lidt uddannelse i dele af systemet. Der er sendt rykkere ud til dem, som ikke har betalt haveleje rettidigt.

 1. Nyt fra Have- og Vejudvalg

Thomas og Bente har d.d. været rundt og tjekke for ukrudt på p-pladser og under hæk. Det har hjulpet, at det var varslet i forvejen. Der var langt færre end tidligere, som ikke havde orden på det.

Thomas foreslår at der hyres en, som kan klippe de fælles hække. Der er enighed om at det er en god ide. Thomas spørger gartneren i foreningen.

 1. Nyt fra Fælleshuset

(Kirsten) På bestyrelsesmødet ønsker jeg følgende til debat og beslutning om fremtidig praksis for nedenstående. Begrundelsen er, at jeg ind i mellem konfronteres med gamle aftaler som jeg ikke kender noget til og har svært ved at administrere.

 1. Fri haveleje – hvem og hvorfor fremadrettet?

3 konkrete frivillige får fortsat fri haveleje, så længe de varetager de opgaver, som de pt. står for.

Bestyrelsen samt det ene æresmedlem i foreningen kan fortsat få fri haveleje.

Øvrige skal have besked om, at der ikke længere gives fri haveleje. Kasserer og formand giver besked.

 1. Leje/låne fælleshuset uden betaling 1 gang årligt. Hvem gælder den aftale for fremadrettet?

1 konkret havelejer kan denne gang leje huset uden beregning – Kirsten refunderer pågældende.

Der er flertal for, at det fremadrettet kun er bestyrelsen, som kan leje/låne huset 1 gang årligt uden beregning.

 1. Betaling for deltagelse i arrangementer. Bestyrelse, frivillige, m.fl.?

Ved fællesspisning er det kun kokken og den som hjælper til, som kan spise gratis.

1 gang årligt afholdes der en fest/frokost for bestyrelsen og frivillige samt deres partnere hvor man deltager gratis.

 1. andre aftaler hvis sådanne findes.

Bankofuglen skal fremadrettet betale fuld pris for leje af huset. Formand og kasserer giver besked.

 1. Nyt fra Vand og værksted

Formandens beføjelser? Udsættes til næste gang.

Der skal tages fat i et par forskellige banker om nye finansieringsmåder i forhold til vandprojektet.

 1. Nyt fra Salg af haver

Der er pt. 12 haver der skal sælges. Fremover sendes også information om haver til salg til bestyrelsen.

10.Eventuelt

Bestyrelsen laver en liste over hvilke opgaver, der skal laves på fællesarbejdsdagen.

Spørgsmålet om kørselsgodtgørelse skal drøftes næste gang.

Der skal laves skilte til toiletterne om at bruge børsten, rygning ikke tilladt, etc.

Skiltene i hækkene skal fjernes – de bruges ikke længere.

Der mangler 2 vejspejle. Thomas og Michael undersøger hvor de kan købes.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 11. juni kl. 15.30

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. april 2024

Til stede: Thomas, Kirsten, Anders, Michael, Marlene, Mahmoud, Lars, Kim, Bente (ref.)

Afbud: Ingen

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. april 2024

Det besluttes at benævne den del af havesalgsproceduren, som Mahmoud, Lars og Bente varetager, til ”Tjek og kontrol udvalg”.  Derefter blev referatet godkendt.

 1. Valg af ordstyrer

Kim

 1. Nyt fra formanden
 2. Aktivitetsudvalg

Michael har spurgt en række personer om deltagelse – og der skal holdes et møde med interesserede. Det foreslås, at alle havelejere spørges om de har lyst til at deltage, så det ikke kun er en forudbestemt lukket kreds. Det er fint hvis Birgit vil være med som en del af udvalget. Hun kan spørges.

Michael laver et opslag.

Det drøftes, om bestyrelsen skal komme med forslag til hvilke aktiviteter, der skal holdes eller om det alene skal være udvalgets forslag og beslutninger?

Der er noget usikkerhed om hvilke fester Bankofuglen holder, og hvilke foreningen selv holder. Kim oplyser, at Bankofuglen allerede er i fuld gang med at planlægge Sankt Hans festen. Ligger der en fast aftale om, at det er Bankofuglen, som holder det? Det skulle angiveligt være besluttet på et bestyrelsesmøde for år tilbage og fremgå i et referat fra tidligere.

Der er ikke enighed i bestyrelsen om Bankofuglen skal have lov til at holde det i 2024 eller om Aktivitetsudvalget skal overtage arrangementet her og nu. Derfor blev der stemt om det.

Michael og Marlene stemmer imod at Bankofuglen holder det i 2024, mens de øvrige 7 stemmer for. Det besluttes, at der ikke kan inviteres ”fremmede” med til festen i 2024.

Fremover overtager foreningens Aktivitetsudvalg at afholde Sankt Hans. Kim giver Birgit besked.

Fælles arbejdsdage holdes den 8. juni og den 7. september i 2024. Kirsten melder det ud og det opslås på hjemmeside og i opslagstavler.

 1. Hjemmeside

Michael er meget tilfreds med, at han er begyndt at kunne knække koden til hvordan han kan opdatere, rette, lægge nyt ind etc.

 1. Kommunemøde

Fredag formiddag den 26. skal Michael til møde med en repræsentant fra kommunen.

 1. Parkering (Fuchsiavej)

Michael ser meget ofte, at der parkeres på vejen – ofte sker det over flere timer. Hvad gør vi? Det foreslås at lave et papir som lægges på de biler, som holder ulovligt parkeret.

Der laves en mail igen om ulovlig parkering med oplysning om, at nu tages reglen om bod i brug og der lægges seddel på ulovligt parkerede biler. Det er havelejeren som får boden.

 1. Nyt fra kassereren

Marlene satser på at sende rykkere ud meget snart og hun siger, at hun er ved at få mere og mere styr på det.

Michael, Marlene og Bente deltager i et Kasserer kursus den 8. juni.

 1. Nyt fra Have- og Vejudvalg

Der er sket en kommunikationsfejl internt i kommunen om det tidligere udmeldte omkring nedskæring af store grene ud mod Kildevej. Der skal gives besked til ulige numre på Gladiolusvej om, at der ikke vil ske beskæring af træerne, som ellers tidligere meddelt.

Der er nu et par faste kontaktpersoner i kommunen i disse spørgsmål.

Traktoren skal lappes. Thomas tager kontakt med serviceværkstedet. Der bør sættes punkterfri dæk på.

 1. Nyt fra Fælleshuset

Der er sat nye gardiner og planter op. Kirsten mener, at det er nødvendigt at lave en plan for udskiftning af gulv og køkkenskabe hen i 2025/2026. Der skal indhentes tilbud fra flere tømrer.

 1. Nyt fra Vand og værksted

I en have på Gladiolusvej er der slet ikke noget vand fra standeren – der skal et helt nyt rør. Kim vil lave opslag en uges tid før der lukkes for vandet.

 1. Nyt fra Salg af haver

5 haver i alt skal tjekkes og 2 er tjekket i sidste uge. Der er et hus, som er lidt for stort – hvis der ligger papir på at en tidligere bestyrelse har godkendt byggeriet, kan vi ikke forlange, at det ulovlige rives ned.

Michael oplyser, at der i alt er 10 haver, der skal sælges. Der skal aftales en fast procedure for hvordan og hvornår haverne måles op og salget sættes i gang. En have er allerede solgt.

Foreningen har 3 valgte vurderingsfolk hvoraf 2 ikke er uddannet endnu. Marianne er i gang med at uddanne de 2 nye valgte vurderings folk.

 1. Eventuelt

En havelejer skal have en påtale for at hænge navngivne bestyrelsesmedlemmer ud på facebook.

Der skal sættes en alarm i den fælles samletank.

Den trailer som foreningen har, er alt for slidt og i dårlig stand til at leje den ud til medlemmerne.

Næste møde er tirsdag den 14. maj kl. 15.30.

 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 9. april 2024.

Tilstede: Michael, Anders, Mahmoud, Kim, Thomas, Kirsten, Marlene, Lars, Bente (ref)

Afbud: Ingen

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. marts.

Referatet godkendes.

 1. Valg af ordstyrer

Michael blev valgt. Ved næste møde vælges anden ordstyrer.

 1. Konstituering, herunder fordeling af arbejdsopgaver

Mahmoud ønskede ikke at fortsættes som næstformand.

Bente blev enstemmigt valgt som ny næstformand.

Arbejdsopgaver:

Aktiviteter – Michael

– For så vidt angår aktiviteter i foreningen skal der oprettes et aktivitetsudvalg, med deltagelse af mindst 1 bestyrelsesmedlem samt et antal havelejere.

– Udvalget skal planlægge og udarbejde en samlet oversigt for et kalenderår ad gangen over fælles arbejdsdage, aktiviteter, etc.

– Oversigten skal offentliggøres for medlemmerne ved årets start på hjemmesiden og i opslagstavlerne, samt evt. på mail til medlemmerne. Facebook kan også anvendes.

– Udvalget skal ved hvert arrangement sørge for at finde hjælpere til planlægning og efterfølgende oprydning/rengøring.

– Budget til de enkelte aktiviteter skal aftales og godkendes forud af bestyrelsen.

Af aktiviteter kan fx nævnes (oplistningen er ikke udtømmende):

 • Fælles arbejdsdage med planlægning af arbejdsopgaver på dagene, indkøb af forplejning, materialer, info til medlemmer, modtagelse af tilmeldinger samt alt hvad der ellers dertil hører af opgaver.
 • Fælles julefrokost for foreningens medlemmer med alt hvad der dertil hører af opgaver
 • Sct. Hans arrangement, bål, forplejning, mv.
 • Bold og Burger
 • Loppedage
 • Sommerfest
 • Andet

Fælleshuset – Kirsten

 • Fælles madklubdage i foreningen med indgåelse af aftaler om hvem der laver mad, indkøb, etc.
 • Udlejning
 • Daglig drift, herunder økonomi, indkøb af bl.a. service, etc.
 • Vedligeholdelse af lokaler
 • Andet

Indkøb af øl/vand, mv. – Thomas

 • Til fælles aktiviteter

Haver og Veje – Thomas Lars og Bente

 • Regelmæssige tjek af ukrudt ved hække og P-pladser
 • Tjek af hækklipning samt størrelsen på hække
 • Bestille gartner til opgaver som medlemmer ikke rettidig har udført
 • Besked til kasserer om opkrævning af bod for manglende udførelse af ”medlemspligter”
 • Tjekke vejenes tilstand – evt. bestilling af SKJ
 • Kontakt til Ringsted Kommune om træer og anden beplantning i foreningen

Vand – Kim

 • Reparationer og generel vedligeholdelse af vandsystemet
 • Indkøb og udskiftning af reservedele
 • Ind- og udsætning af bundskruer, samt aflæsning af vandforbrug i haver og fælles
 • Den praktiske del af det ”nye vandprojekt”

Salg af haver

Lars og Mahmoud (Bente som reserve)

 • Tjek af evt. ulovligheder inden vurdering, herunder størrelse
 • Besked til havelejer om udbedring af evt. ulovligheder
 • Samarbejde med vurderingsudvalg

Michael og Marlene

 • Endeligt salg – udfærdigelse af papirer, økonomi, etc.

Information til medlemmer – Michael

 • Hjemmeside opdatering
 • Alle relevante informationer lægges op på hjemmesiden, bestyrelsessammensætning med kontaktoplysninger, datoer for kontor åbnet, etc.
 • Informationsmails til medlemmerne
 • Informationsark sættes op i de Fysiske informationskasser
 • Generel koordinering af informationer

Facebook anvendes ikke som officiel informationskanal, men kan bruges hvis der er synes ide med det.

Ventelisten – Anders og Marlene

 • Årlig opskrivnings dag
 • Udsende årlig opkrævning for stående på ventelisten
 • Opdatere ventelisten efter køb af have eller manglende betaling

Kasserer – Marlene (Bente som medhjælp)

 • Alle forekommende opgaver

For så vidt angår de opgaver som Anders tidligere har udført, skal en løsning drøftes på næste bestyrelsesmøde. Ligeledes ansvaret for værkstedet og traktorhuset.

 1. Planlægning af mandagsvagter

15.04 Michael og Marlene

22.04 Michael og Anders

29.04 Michael og Mahmoud

06.05 Michael og Lars

13.05 Michael og Kim

27.05 Michael og Kirsten

03.06 Michael og Thomas

10.06 Michael og Mahmoud

17.06 Michael og Marlene

24.06 Michael og Anders

 

 1. Eventuelt

Kopi af brandforsikringen skal afleveres 1 gang om året på kontoret. Hvordan håndteres kravet om årlig fremvisning af brandforsikringer?

 

Næste bestyrelsesmøde holdes den 24. april kl. 15.30.

Derefter afholdes der bestyrelsesmøder den 2. tirsdag i

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. marts 2024 kl. 15:30

Tilstede:  Michael, Kim, Anders, Kirsten, Thomas, Marlene, Bente (ref)

Afbud:     Mahmoud

 1. Godkendelse af forrige referat

Referat fra 15. feb. blev godkendt

 1. Nyt fra formanden:
 2. Henvendelsen fra politiet vedr. havelejer.

Proceduren er, at vi ikke udtaler os om havelejere til andre.

 1. Gladiolusvej vejarbejde.

SKJ-Vejmanden Søren deltager og forklarer mulige årsager til vejenes forfatning og hvad man evt. kan gøre for at udbedre. Bl.a. har høj hastighed en væsentlig årsag til at der dannes huller.

Det aftales at Gladiolusvej udbedres snarest og at SKJ kommer oftere og tjekker vejene igennem. Er der behov for mere skal bestyrelsen kontakte SKJ.

En større renovering af vejene bør vente til efter vandprojektet.

Beboerne er nødt til at respektere årstiderne, hvor man er nødt til at køre meget langsommere i våde perioder – efterår, vinter og forår.

 1. Høring – fra kommunen.

G34 – Kommunen har henvendt sig til bestyrelsen om tilladelse til at grave ifm. etablering af strøm. Bestyrelsen kan ikke give tilladelse til gravning i vejene. En autoriseret entreprenør skal søge kommunen og stå for gravearbejdet.

 1. Nordea rentekonto.

Det skal undersøges hvorvidt der kan fås højere rente nu og hvilke vilkår der evt. knyttes til.

 1. Jordleje til kommunen.

Beløbet er sat til betaling gennem BS. Michael skal kunne se hvad der betales der.

 1. Valg af kredsrepræsentanter.

Der er lidt tvivl om hvorvidt der skal vælges 5 eller 6 repræsentanter og om formanden er automatisk medlem eller ej. Kim vil gerne tjekke op i Kredsens vedtægter.

 1. A5 og G21.

Michael skal have en skriftlig fuldmagt, selvom de har sendt mail med ønsket om at bestyrelsen kan sælge haverne.

Dødsfald vil foreningen meddele til skifteretten.

 1. Betalinger over 50.000 kunne Michael ikke umiddelbart betale.

Det skal ændres i banken.

 1. Nyt fra Kassereren:
 2. Udsendelse af faktura

Marlene og Bente har udsendt faktura vedr. haveleje 1. halvår, vand, vej, etc. i den forbindelse er der ”forsvundet” ikke betalte fakturaer fra havelejere, der har skyldige beløb. Det skal ordnes.

 1. Æresmedlem – gratis haveleje – skal undersøges hvorvidt det er skattepligtigt. Michael undersøger hos Skat.
 2. Nyt fra Have og vej:

Se under tidligere ref. om Gladiolusvej.

Der er flere og flere konfliktoptrappende situationer med vrede havelejere, som brokker

sig over alt muligt. Brokkerier over vandprojekt, veje, katte og mange andre emner har

været udfordrende for bestyrelsen. Særligt en havelejer er en udfordring.

Sker det gentagne gange fra samme person kan mulighederne fra vedtægterne anven-

des.

 1. Nyt fra Vandudvalg:

Ved aflæsning af målere var der 14 låger låst. Da det kun har været annonceret på face-

book vil det være svært at give bod.

Der skal være adgang til haverne når der skal åbnes for vandet, da der skal skiftes vand-

målere og regninger for aflæst vandforbrug vil blive sendt senere.

Kim tjekker op på hvor mange vandmålere der skal indkøbes.

 1. Nyt fra Fælleshuset:

Fællesspisninger fungerer godt og som regel fin stemning. Det ville være fint med flere

der vil lave maden.

Der er købt lidt nyt service til køkkenet

 1. Andre emner
 2. Opgaver ifm. Generalforsamling

Salen skal gøres klar – borde, stole, sættes kopper, etc. frem. Vi mødes kl. 15. fredag i fælleshuset.

Thomas har bestilt brød hos Konditorbageren. Kirsten og Thomas henter.

Kirsten spørger Peter L. om han vil stå for indskrivningen. Indskrivning fra kl. 9.30. Bente hjælper ved indskrivning.

Medlemsliste skal printes.

Smør, oksespegepølse, etc. skal købes ind. Kirsten og Helle køber ind.

Per Flor er ordstyrer.

Lene Larsen er referent.

Lørdag mødes vi kl. 8 til kaffebrygning etc.

 1. Bestyrelsens beretning

Michael åbner med velkomst og en overordnet general formandsberetning. Derudover giver hver især en orientering om sit ansvarsområde.

 1. Kommunen udbeder sig oplysninger til brug for BBR

Michael svarer, at det har de aldrig skullet registreres som.

 1. Klager om vand.

En ny havelejer har klaget over vandforbruget, da de kun har brugt vand fra august

Fremover skal der ske aflæsning ved salg af haver, så der kan registreres korrekt vandforbrug.

En anden havelejer har også klaget, men det er en helt anden situation.

 1. Eventuelt
 • Opgaver som Anders tidligere har ordnet, er vi nødt til at få fordelt på andre. Måske er Karsten G. et muligt emne. Michael spørger.
 • Der er lidt uenighed om hvorvidt det er OK at bilag sendes ud på mail.
 • Fra Forbundet: Information vedr. ejendomsvurderinger. Michael har fået en henvendelse om dækningsafgifter. Det må være andre foreninger det vedrører.
 • Afklaring om toiletforhold i kolonihaverne. Der må ikke være et udhus med vandskyllende toilet. Skal man etablere vandskyllende toilet og samletank skal der laves tilbygning med indgang fra hoved hus. Maksimum bebyggelsesgrad må fortsat ikke overskrides. Det skal undersøges hvorvidt der er kommet nye regler.
 • Der er opskrivning af nye til ventelisten søndag den 7. april. Marlene og Bente og evt. andre skal være til stede.
 • Anders og Michael mødes om udsendelse af mail til de allerede opskrevne på ventelisten om de fortsat ønsker at være opskrevet.
 • Det forventes at indkalde til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 4. april.
 • Tirsdag den 19. marts kl. 14.00 mødes bestyrelsen til udsendelse af indkaldelse.
 • OBS Fremadrettet holdes bestyrelsesmøderne den 2. tirsdag i måneden. Næste gang er det den 9. april kl. 15.30.

6. Februar 2024 Referat bestyrelsesmøde

Deltagere : Michael, Kirsten, Thomas, Anders, Mahmoud, Marlene (ref.)

Afbud: Bente, Kim

1:        Referat fra d. 25/1-24 godkendt.

2: a .  Der blev planlagt udsendelse af materiale til Generalforsamlingen.

Kim og Michael sørger for de sidste rettelser.

Vi mødes torsdag d.8/2 og pakker breve.

 1. Bagger låse har været forbi og ordne alarm ved døren.

Michael tjekker op på, hvem der har hvilke nøgler.

 1. Vedr. GLS og PostNord kører stærkt på vejene. Michael har talt med GLS – de lover

at sænke farten.

Marlene tager en snak med PostNord.

 1. Der er indkøbt et Chromecast til fælleshuset, Marlene prøver at få det til at virke. Thomas finder et skab der kan låses – hænges ved siden af fjernsyn.

3:      Mustafa gennemgik regnskab og vi lagde budget for 2024

4:      Thomas har snakket med kommunen vedr. træerne i Virkelyst. De mener at der er ca. 15

Træer der skal fredes.  Træer mod kildemarken bliver måske ordnet i marts måned..

G 22 og 24 og F21 har meget vand i haven. Thomas kontakter John Petersen, så de

kan ordne drænbrønden på G24.

Bump på Fuchsiavej virker ikke optimalt. Vi snakkede om, at vi måske skal have sten

på vejene igen. Thomas kontakter Søren fra skj – han kan måske deltage på næste

bestyrelsesmøde.

5:     Vandregnskab gennemgået.

6:     Intet nyt.

7:     Marianne vil komme og tjekke bilag d. 18/2-24 – Michael, Marlene og måske Bente

Deltager. Vi kan ringe til Mustafa, hvis der er brug for det.

Der har været forespørgsel om, at vi kunne holde maddag om fredagen i stedet for

mandag. Vi ser på det når den nye sæson starter op.

Der har været forespørgsel om, at vi kunne lave en bålplads ved fællesarealet.

Vi ser på det når sæsonen starter.

 

 

 

24-01-25 Referat bestyrelsesmøde

Deltagere: Michael, Kirsten, Marlene, Thomas, Kim, Anders, Mahmoud, Bente (ref)

Afbud:         Mustafa

 1. Referater fra 7. og 21. november 2023 samt 9. januar 2024 godkendes.
 2. Opsamling fra sidste møde
 3. Formanden:
 4. Generalforsamling (Hvem er på valg)

Anders og Kirsten er på valg og ønsker genvalg.

Per Floor vil gerne være dirigent.

Lene Larsen vil gerne være referent.

Vedr. forslagene til vedtægtsændringer:

 • 9,8 Tilføjes i begrundelsen – og billigere for foreningens medlemmer.
 • 10 stk 12.a Tilføjes i begrundelsen – dette er allerede vedtaget på en tidligere generalforsamling (2019).

Michael retter til i papirerne.

Vedr. gebyret på 250 kr skal ændres i ordensregler, således af gebyret er 100 kr. og der indføres et administrationsgebyr på kr. 250.

Bente laver forslag til formulering og sender på mail til Michael.

Michael undersøger hvordan og om vi kan printe selvklæbende adresselabels.

Bestyrelsens mundtlige beretning – hver især tager sit område og beretter om årets forløb.

 1. Internet i Fælleshuset

Michael orienterer om oprettelse af internet i huset. Der indkøbes et Chromecast ligeledes til huset.

 1. Printeren

Michael orienterer om samtalen med udlejer. Vi kan ikke aflevere den før tid. Og vi skal selv sørge for at fragte den retur.

 1. Salg af Å 5

Lejer er igen indlagt og ønsker igen at sælge – denne gang til et beløb på kr. 50.000. Dette har Michael modtaget på en mail.

 1. Nummer på nøgler

Når alarmen ”går” viser det et nummer på nøgler. Michael mener der skal styr på hvem, der har hvilke nøgler. Det er et stort problem at alarmen går ofte – særligt når det sker i nattetimerne.

 1. Ansats kontrakt

Michael kan ikke finde den rigtige kontrakt, men kun et udkast indeholdende en arbejdsbeskrivelse. Kim er sikker på, at der må findes en kontrakt enten hos kommunen eller hos den ansatte. Michael vil lede videre.

 1. Telefon til Anders

Der skal oprettes en værkstedstelefon – Michael taler med Anders om behovet.

 1. Opgørelse fra Forsyningen.

Ifølge opgørelsen skulle foreningen have ca. 21.000 kr til gode.

Kirsten oplyser, at der er vandaflæsninger, som ikke stemmer overens med sidste års aflæsning. Enkelte steder er aflæsningen i 2023 lavere end i 2022.

 1. Kassereren

Der var aftalt møde med Mustafa og bestyrelsen den 25. januar kl. 18.00, Men grundet sygdom er der afbud fra Mustafa. Vi afventer, til Mustafa er klar igen.

 1. Have og vej

Thomas har talt med SKJ og han har sagt, at der skal ske en afretning på alle vejene. Foreløbig vil vejene blive ”skrabet” af og derved afrettes og udjævnes.

Thomas kontakter SKJ når behovet for at tjekke vejene opstår.

 1. Vand

Ang. Oversvømmelse af vand i G 24 og de omkringliggende haver – sivebrønden ligger i indkørslen. Thomas kontakter Thomas Petersen for at tjekke om der kan gøres noget.

 1. Fælleshuset

Intet.

 1. Eventuelt

Der er en lejer som foreslår at der kommer en grill ude på fællesarealet.

Marlene spørger om man kan tillade sig at kontakte dem der gentagne gange kører meget stærkt på vejene. Kan man skrive til dem? Eller noget andet? Michael vil gerne kontakte politiet og hører om der kan gøres noget. Michael sender en mail til alle havelejere, GLS og PostNord om at der skal køres langsomt på vejene.

Næste møde afholdes den 6. februar 2024 kl. 15.30  

 

 

 

24-01-09 Referat bestyrelsesmøde

Deltagere: Michael, Thomas, Kim, Mahmoud, Marlene, Kirsten, Bente (ref)

Afbud:         Mustafa, Anders

 1. Godkendelse af ref. fra 7. og 21. november 2023 gøre næste gang
 2. Opsamling fra sidste møde
 3. Formanden:
 4. Møde med Kommunen den 6. dec. 2023

Michael giver et mundtligt referat af mødet. Der er fortsat ikke mulighed for at få økonomisk støtte fra kommunen. Kommunen vil dog undersøge om der er mulighed for en garanti fra Kommunegaranti og lovede at vende tilbage.

 1. Mail fra Marianne, vurderingskoordinator

Med hensyn til oplysningerne om gravearbejdet i/ved hækken med Kildebo har Michael fået oplyst hvem der har videregivet oplysningerne. Bestyrelsen er enige om, at havelejer skal genetablere ødelæggelserne i hækken mod Kildebo. Michael og Marlene formulerer skrivelse.

 1. Bold og burgere den 17. dec.

En succes, men internettet drillede. Michael har d.d. kontaktet 3 med henblik på ny forbindelse, så internettet kommer til at virke bedre i fælleshuset. Der arbejdes videre med sagen.

 1. Nytårskuren den 30. december 2023

Også en stor succes.

 1. Kassereren
 2. Hvad med årsregnskab og budget for 2024?

Der er aftalt møde med Mustafa og bestyrelsen den 25. januar kl. 18.00

 1. Have og vej

Anders har sendt forslag til ny belægning på vejene. Vejene er pt. i ekstrem dårlig stand. Forskellige forslag til løsninger drøftes. Vejene bør afrettes og hullerne fyldes ud, hvorefter der bør lægges sten på.

Thomas kontakter SKJ og drøfter med ham hvordan vejene udbedres. Der skal tages hensyn til vejbumpene.

 1. Vand
 2. Generalforsamling (Kim reviderer vedtægter)
 3. Hvad er næste skridt – afventer til efter generalforsamlingen.

Kirsten og Michael har sammen forsøgt at indtaste oplysningerne fra vandaflæsningerne og har der observeret nogle ting, som gav anledning til et ekstra tjek af aflæsningerne. Der har været nogle låger der har været låst og der har været nogle mærkelige aflæsninger. Det bør ikke være de andre havelejere, som kommer til at betale for det vand som er brugt i de aflåste have. Der skal findes en løsning.

 

 1. Fælleshuset

Intet

 1. Eventuelt

Generalforsamlingen holdes i uge 11, lørdag den 16. marts. Ditte fra Kolonihaveforbundet vil gerne være ordstyrer til generalforsamlingen. Dette er der accept til.

 

Michael sender besked ud om ændret dato for sidste frist for indsendelse af forslag til general-forsamlingen.

 

Der er forslag til hvordan vi kan følge op på ændringer i mailadresser, adresser og telefonnumre. Evt bede folk om at møde op fysisk eller sende en mailbesked til bestyrelsen.

 

Næste møde afholdes den 25. januar 2024 kl. 18.00

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. november 2023

 

Deltagere:  Michael, Anders, Thomas, Kim, Mahmoud, Bente (ref)

Afbud:         Mustafa, Kirsten og Marlene

 1. Godkendelse af ref. fra 7. november 2023

Venter til næste møde, da der er rettelser.

 1. Opsamling fra sidste møde

Torp IT er kontaktet mhp. rep. af Kims mulighed for modtagelse af mail.

Der er aftalt møde med kommunen den 6. december kl. 14-15.

Den ældre lejer, som ikke har betalt haveleje har kontaktet Michael.

 1. Formanden:
 2. Birgits arbejdsopgaver

Der er usikkerhed om hvilke arbejdsopgaver hun har. Der forefindes en oversigt, som stemmer overens med fleksaftalen. Der skulle ligge en oversigt. Michael kigger efter den.

 1. Sag på Åkandevej

En have på Åkandevej. Michael har fundet en opsigelse dateret tilbage fra maj 2023. Der er tvivl om den er sendt. Michael undersøger om den er sendt.

 1. Kasserers svar til klager

En havelejer har forsøgt at få kontakt til kasserer uden held, kontakter derfor Michael. Udfordringen er at kasserer ikke vender tilbage. Lejer er utilfreds med den behandling han har oplevet. Thomas mener lejer er behandlet, som proceduren tilsiger. Der er konkret et problem med en hækklipning. Bestyrelsen må tage det på sin regning.

 1. Lejeres haver/p-pladser – billede af rod – bedes rydde op

Michael vil høre om man kan tillade sig at tage foto af p-pladser med rod og affald og sende lejer en ”høflig” henstilling om fjernelse. Dette accepteres af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 1. Generalforsamling

Enighed om at den skal forberedes i god tid.

Forslag til vedtægtsændringer og ordensregler

Bestyrelsens forslag:

Vedtægter:

 • 9, stk. 8: der skal stilles forslag om at man kan sende indkaldelse ud pr. mail, postomdelt, i havernes postkasser eller ved personlig aflevering. Kim laver forslag til formulering.
 • 11, stk. 2: repræsentantskab – som følge af ændring i kredsen skal formuleringen rettes, så der er overensstemmelse med de nuværende regler om vurdering. Kim laver formulering.
 • Hvem der tegner foreningen? Der skal være mindst 2. Derfor er der mulighed for at vælge tre. Da det allerede er en mulighed ift. vedtægter skal der ikke stilles forslag om dette.
 • Forslag om at ændre antallet i bestyrelsen fra 7 til 9 medlemmer samt 2 suppl. Kim laver forslag til formulering.
 • Tjek af ukrudt i vejstykke, hæk og p-pladser stilles forslag om månedligt fast tjek. Thomas laver forslag til formulering.
 • Der skal ændres i teksten omkring fri haveleje.

Andre bestemmelser i Ordensreglerne:

 • Gebyr ændres fra 250 kr. til 100 kr. og som nyt indføres der et administrationsgebyr på 150 kr.
 • 2 stk. 6. Der indføres en bod på 500 kr. hvis der ikke rettidigt afleveres en kopi af brandforsikring på huset. Nuværende havelejere skal aflevere en kopi af brandforsikringen til bestyrelsen senest 1. maj 2024. Ved nye have/hus overtagelser skal der afleveres en kopi senest 2 måneder efter overtagelse.
 1. Kassereren

Der er ikke sket noget mht. oprettelse i Arbejdernes Landsbank. Michael sender en mail til kasserer.

 1. Have og vej

Intet

 1. Vand

Færdig med at fjerne bundskruer og der er påbegyndt udarbejdelsen af vandregnskab.

 1. Fælleshuset

Intet

 1. Eventuelt
 • Der skal indføres en regel om at depositummet ikke refunderes såfremt der har været væsentlige klager fra naboer, fx hvis der har været urimelig meget støj, eller der er kørt uhensigtsmæssigt stærkt blandt gæsterne eller hvis ordensreglerne for lejeforholdet har været overtrådt. Bestyrelsen reviderer reglerne for udlejning.
 • Anders mener der skal lægges mange flere informationer på hjemmesiden.

Næste møde er den 5. december kl. 15.30. (afbud fra Bente og Mahmoud). Næste møde skal kun handle om forberedelse af generalforsamlingen 2024.                         

 

OBS: Bemærkninger til referatet skal sendes til Bente senest den 30. november.

 

 

Referat bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2023

Tilstede:        Michael, Anders, Kim, Mahmoud, Thomas, Marlene, Bente og Kirsten.

Afbud:           Mustafa.

Dagsorden:

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet er godkendt uden kommentarer.

2 Opsamling fra forrige møde:

A bilagskontrol og konsekvenser:

Debat om kassererens arbejdsopgaver fremadrettet. Evt. Bruge Mustafa som fast konsulent.

Indberetning til skat (fri haveleje). Mange juridiske spørgsmål til jura kursus.

Evt. indberetning til skat fra sæson 2024.

Vedr. ekstraordinær generalforsamling (valg af kasserer) udskydes denne til efter jura kursus.

Mustafa tager gerne posten frem til det nye år.

Vi deltager alle, undtagen Thomas, på Jura kursus d. 18. november, hvor kurset er flyttet til.

Bente beslutter sig endeligt vedr. posten herefter.

 1. Nyt fra formanden:

A Internet og kørsel:

Formand, kasserer og suppleanter er berettigede til betaling af deres internet samt kørselsfradrag. Undersøges nærmere hvorvidt alle bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder.

Der laves bilag for kørselsfradrag, der udbetales med tilbagevirkende kraft fra d. 1. april 2023.

 

B Mail fra Kreta:

Modtaget mail fra medlem, vedr. afregning af vand.

Debat om praksis ved afregning af vand ved havesalg.

4 Nyt fra kassereren:

Er debatteret under pkt. 2 stk. a.

5 Nyt fra have- og vej udvalg:

Hækken langs med Køgevej. Thomas kontakter vores gartner, for at få hækken skåret ned, samt bortkørsel af hækafklip.

Træstubbene fra de fældede træer langs Køgevej er blevet rodfræset for kommunens regning. Der plantes 6 nye træer, ligeledes på Kommunens regning.

Til foråret vil vi så blomster under træerne.

Træer over 5 m. må fremadrettet kun beskæres og evt. fældes efter henvendelse til Ringsted kommune.

6 Nyt fra vandudvalg:

Der er enkelte haver, hvor der skal skiftes vandmålere m.m.

Der har været usædvanlig mange opstartsproblemer med toiletvognen.

Kim har udarbejdet instruktion til brug ved lukning af vandet i toiletvognen.

7 Nyt fra fælleshuset:

Reng. Assistent er stadig sygemeldt.

Vi forsøger at få en afklaring på om det er en længerevarende periode af hensyn til evt. vikar.

8 Evt.

Julefrokost med hjælpere afholdes d. 13. januar kl. 13.00.

Fælleshuset bookes og Kirsten bestiller mad.

Næste møde afholdes tirsdag d. 7. november.

Referent Kirsten Sørensen

 

Referat bestyrelsesmøde d. 26. september 2023

Tilstede:          Michael, Marlene, Kim, Mahmoud, Kirsten, Thomas, Anders og Bente

Afbud:             Mustafa

Dagsorden:

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet godkendt uden kommentarer.

2 Opsamling fra sidste møde:

A Endelig godkendelse af forretningsorden for bestyrelsens arbejde:

Alle incl. Suppleanter har godkendt og underskrevet Forretningsordenen.

Marlene og Bente (suppl.) får udleveret nøgler og adgang til Kolonix.

B Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. valg af ny kasserer:

Michael kontakter Mustafa for skriftlig opsigelse af posten som kasserer. Når vi har denne indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor Bente er kandidat til posten. Udsendes pr. post.

3 Formanden ønsker snak om:

A Personsag:

Chikane m.m. af anden havelejer i en have i foreningen.

Bestyrelsen er enige om at der sendes en advarsel/påtale til pågældende havelejer.

Have lejeren kan ikke efterflg. Købe have i foreningen.

Enige om at havelejer opsiges.

B Kattens værn:

Thomas har modtaget henvendelse fra Kattens værn.

Da de efter aftale kom og skulle sætte fælder op, fandt de opstillede mårfælder med katte i en have i foreningen.

Havelejer er kontaktet, hvis det gentager sig overvejer vi opsigelse af lejemålet.

Ifølge vores regler må kun Kattens Værn i samarbejde med bestyrelsen indfange vilde katte i foreningen.

Kattens værn har meddelt at de ikke vil fortsætte samarbejdet med foreningen på grund af ovenstående.

Thomas har kontaktet Kattens værn igen og afventer svar fra dem.

Thomas, Anders og Michael indkalder implicerede have lejere til en samtale om overholdelse af vores regler for fodring m.m. af katte i foreningen.

C Vurderinger og salg af haver (40m2):

Debat om reglerne på max. 40 m2 ved salg.

Hvordan handler vi fremadrettet.

Problematisk at haver der tidligere er godkendt af bestyrelsen og i nogle tilfælde er handlet op til flere gange ikke kan godkendes og handles før de er lovliggjort efter nugældende regler.

Det bør være muligt at skelne mellem haver der er købt i god tro og haver der i den mellemliggende periode er ændret størrelsesmæssigt.

D Kopimaskine:

Vores nuværende kopimaskine forsøges afhændet til sælger igen, da vi har mange problemer med den.

Den tidligere maskine tages i brug igen indtil maj måned 2024 hvor aftalen udløber.

E Ny fryser til fælleshuset:

Gammel kummefryser er stået af, vi indkøber ny skabsfryser til depotrummet til brug for foreningen og madklubben.

4 Nyt fra kassereren:

Intet nyt på grund af afbud.

5 Nyt fra have- og vejudvalget:

Der er foretaget tjek af hækkeklipning, højde og bredde.

Der er bestilt gartner til klipning af de hække der ikke er klippet efter gældende regler.

Debat om virkning og holdbarhed af de opsatte vejbump.

6 Nyt fra Vandudvalg:

Der er blevet skiftet nogle få vandmålere og stophaner i haver i foreningen.

Mahmoud og Kirsten tjekker og laver vandregnskab.

7 Nyt vedr. fælleshuset:

Madklubben.

Bold og burger.

Madklubben fungerer med fællesspisning hver den første mandag i måneden.

Michael ønsker at opstarte hygge arrangementer i fælleshuset, hvor medlemmerne kan mødes og sammen se ”bold” eller film m.m. på fjernsynet, samt spise burgere.

Michael arbejder videre med dette.

Reng. Assistent stadig sygemeldt.

8 evt.

Problem med due hold i en have i foreningen.

Møde med forsyningen ang. Nyt vandprojekt

Referent

Kirsten Sørensen

 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde d. 22. august 2023.

Tilstede:      Kim, Michael, Mahmoud, Thomas, Anders, Kirsten, Bente og Marlene.

Afbud:         Mustafa

Dagsorden:

A  Præsentation ved Jack Fejerskov, der er inviteret til dette punkt.

Hvordan kommer vi videre med vand projektet:

Jack gennemgik forskellige kontakter i Ringsted kommune, som han dels havde haft kontakt med, og andre som han mente vi skulle i dialog med ang. Finansierings muligheder af projektet.

Andreas Karlsen medlem af forsyningsbestyrelsen. (byrådsmedlem).

Kommunernes Kreditforening.

Juridisk afdeling i Ringsted kommune.

Janne Hansen direktør i Ringsted forsyning.

Jack anbefalede desuden at vi kontakter en advokat.

Alternativ bankforbindelse vedr. indhentning af lånetilbud kunne være Arbejdernes Landsbank, der selvfølgelig vil have krav til os vedr. tilbud på lån.

Længere debat om ovenstående.

Bestyrelsen er enige om at Jack, Michael og Bente tager kontakt til Ringsted kommune, for et opstartsmøde vedr. muligheder for finansiering m.m. af projektet.

Slutteligt skal her tilføjes at Foreningen selvfølgelig har haft kontakt til Ringsted kommune inden projektstart. Svaret på det tidspunkt var klart at foreningen selv stod for finansieringen af projektet. Vi prøver igen.

1 Godkendelse af referat fra forrige møde:

Referatet godkendt uden kommentarer.

2 Opsamling fra forrige møde:

Intet under dette punkt.

3 Nyt fra formanden:

A Formandskompetencer:

Debat om formandens kompetencer og arbejdsmetoder.

B Personsag:

Drøftet sag og mulige konsekvenser.

C Sygemelding (Virk)

Mustafa (kasserer) skal indberette til Virk ang. Refusion af lønudgifter ved sygemelding.

D Vurderingsmøde i Kildebo:

I Kredsregi er afholdt fælles vurderingsmøde for alle have foreninger, der er med i fælles vurdering.

Et godt og udbytterigt møde som Michael og Marlene har deltaget i.

Debat om regler for vurdering.

E Erstatning til medlem vedr. skade på hæk og beplantning efter uheld i pumpehus fra Ringsted Forsyning.

Bestyrelsen er enige om at erstatningsansvaret ligger hos Ringsted Forsyning.

F Brandskade på hæk efter brand i et el skab på Anemonevej:

Bestyrelsen enige om at medlemmet skal søge erstatning hos Cerius.

Det er Cerius der ejer el skabet. Foreningen har intet ansvar i forhold til el skabene.

G. Nye vurderingsfolk i foreningen:

3 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling har deltaget på vurderingskursus og har fået diplom. De kan nu deltage i vurderingsarbejdet.

4 Nyt fra kassereren:

Intet nyt da kassereren er fraværende.

5 Nyt fra have- og vej udvalg:

Der har været gennemgang af samtlige haver for ukrudt i og foran hække, samt på p-pladser.

Der er udsendt ca. 70 breve til have lejere, der ikke overholder reglerne for dette.

Der tjekkes igen efter d. 23. august og sendes derefter breve med bod efterfølgende til de have lejere der endnu ikke har fået det klaret.

Bump på vejene:

Vi har modtaget tilbud på etablering af 2 stk. godkendte vedbump på Fuchsiavej, som forsøgsordning.

Hvis dette virker efter hensigten, er planen at der senere etableres 2 vejbump mere på Fuchsiavej, så der i alt vil blive 4 stk.

Senere kan udvides med vejbump på flere veje i foreningen.

Bestyrelsen er enige om at vi siger ja tak til det modtagne tilbud.

Michael tager kontakt til firmaet.

6 Nyt fra vandudvalg:

Problem at toiletvognen endnu ikke er åben for vores medlemmer.

Kim har kontaktet Cerius vedr. problemet med strøm til vognen.

Kim kontakter elektriker igen i morgen onsdag.

Kim sørger ligeledes for at der etableres en udendørs vandhane v. toiletvognen, samt ændrer på røret udenfor således at der er mulighed for at tømme sit camping toilet, som det sidder lige nu kan det ikke lade sig gøre.

7 Nyt fra fælleshus:

Sygemelding – rengøring

Rengøring af fælleshus og toiletter

Madklubben

Drøftet og opnået enighed om hvordan vi klarer opgaverne med hjælp fra forskellige frivillige hjælpere i foreningen.

Vedr. Madklubben er Willi F-9 kok på den første fællesspisning i madklubben. Det bliver mandag d. 4. september. Kirsten tager kontakt med ham og aftaler nærmere.

Flere medlemmer af bestyrelsen har meldt sig til madlavning på de kommende maddage.

Flere medlemmer i bestyrelsen og frivillige hjælpere har også tilkendegivet at de vil hjælpe med opvask og oprydning.

Madklubben bliver fremover den første mandag i måneden.

Prisen sættes til 50 kr. pr. person. Der er mulighed for kontant betaling samt betaling over foreningens mobil pay.

8 Vagtplan kontor:

Mandag d. 28. august         Kim og Michael

Mandag d. 4. september    Mahmoud og Bente

Mandag d. 11. september  Marlene og Thomas

Mandag d. 18. september  Mahmoud og Kirsten

Mandag d. 25. september  Bente og Michael

 1. fælles arbejdsdag d. 9. september:

Arbejdsopgaverne er hovedsageligt hækkeklipning af foreningens fælles hække.

Thomas bestiller klipning af hækken langs Køgevej hos vores gartner.

Vi starter med morgenkaffe og brød kl. 9.30

Kirsten bestiller morgenbrød og køber smør og pålæg, laver opslag på facebook og står for tilmelding.

Vi mødes tidligere og hjælpes med at brygge kaffe m.m.

10 evt.

Kopimaskinen er efterhånden et stort problem.

Michael kontakter Torp it.

Ommøblering af kontoret.

Vi skal aftale en dag til dette i efteråret.

Næste møde fredag d. 25. august kl. 18.00.

Referent Kirsten Sørensen

Referat bestyrelsesmøde d. 31. juli 2023

Tilstede:     Michael, Thomas, Anders, Kirsten, Mahmoud og Marlene

Afbud:        Mustafa, Kim og Bente.

Dagsorden:

1 Bilagskontrol af regnskab:

Marianne og Vibeke (billagskontrollanter) har bedt om at få dette punkt på dagsordenen og deltager i mødet under punkt 1.

De oplever det er rigtig svært at udføre bilagskontrol.

Der mangler overblik over de forskellige konti, når bilag skal kontrolleres.

Kontoplanen er ufuldstændig og ikke gennemsigtig.

De har begge deltaget på kursus for kontrol af bilag.

Problemerne drøftes på næste møde, hvor Mustafa (kasserer) skal deltage.

2 Godkendelse af referater:

Referat fra de sidste 3 møder godkendt uden kommentarer.

3 Nyt fra formanden:

A mail korrespondance mellem Benta og Mustafa:

Bestyrelsen blev orienteret om dette.

På næste møde drøftes oplæring ag Bente i kasserer opgaverne.

Det er en forudsætning at Bente og Mustafa deltager.

B orientering vedr. byggesager:

Gennemgang og orientering om div. Byggesager og afgørelser fra Ringsted kommune og fra Kredsen.

C Mail fra Cerius:

Modtaget opkrævning for tilslutning til el nettet vedr. toiletvognen.

Skal betales hurtigst muligt, således at elektrikeren kan modtage måler der skal bruges.

4 Nyt fra kassereren:

Intet nyt Mustafa er ikke tilstede.

5 Nyt fra Have- og vejudvalg:

Breve sendt vedr. hække og ukrudt på p-pladser og foran hække.

Thomas i gang med at undersøge muligheder for og priser på vejbump.

Thomas kontakt til Ringsted kommune vedr. nyplantning af træer langs Køgevej.

6 Nyt fra vandudvalget:

Intet nyt.

7 Evt.

Intet.

Michael kontakter Mustafa vedr. næste møde og giver besked om hvornår han kan deltage.

Referent Kirsten Sørensen

 

 

 

 

 

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde søndag d. 16. juli 2023

Tilstede:  Michael, Thomas, Anders, Kim, Kirsten og Bente.

Afbud:     Mustafa, Mahmoud og Marlene.

Dagsorden:

1 Opsigelse af entreprisekontrakten:

Som følge af korrespondance mellem konsulent Anders Klausen og Michael/Kim

Skal entreprisekontrakten vedr. nyt vandprojekt opsiges pga. manglende finansiering.

Michael har udarbejdet forslag til opsigelse af entreprisekontrakten med Karise Anlæg og Byg a/s.

Kim har forslag til tilføjelser til opsigelsen.

Begge uddelt på mødet. Michael renskriver og sender opsigelsen.

2 Post til medlemmerne:

Fremadrettet, indtil der er tilføjet i vedtægterne at mail er en skriftlig indkaldelse, afleveres post til medlemmerne i havernes postkasser eller rør.

Vi informerer i infokasser, på facebook og på hjemmesiden om, at der er post fra foreningen.

3 Vejbump.

Thomas undersøger muligheder for vejbump.

4 Evt.

Spørgsmål om hvornår toiletvognen tilsluttes.

Kim kontakter Thomas Petersen i morgen mandag.

Debat om div. Problemer i forbindelse med udlejning af fælleshuset.

Møde med Marianne Olesen ang. Vurderinger afholdes d. 18. juli kl. 15.30

Referent Kirsten Sørensen

Referat bestyrelsesmøde d. 28. juni 2023.

Afbud:     Mustafa

Tilstede:  Michael, Mahmoud, Thomas, Anders, Kirsten, Kim, Bente og Marlene.

Dagsorden:

1 Lånetilbud fra Nordea:

Debat om det modtagne lånetilbud.

Vil forsøge om vi kan ændre solidarisk hæftelse til Pro Rata hæftelse.

Punktet forudsætninger:

 1. linie AB 92 er iflg. vores konsulent forældet og skal rettes til AB18.

Telefonmøde med Michael Randropp Nordea.

Nordea fastholder deres krav om solidarisk hæftelse.

Michael R. kommer til den ekstraordinære generalforsamling lørdag og er klar til at svare på alle spørgsmål, og tydeliggøre låne tilbuddet.

Debat om alle de problemer og betænkeligheder vores medlemmer har givet udtryk for.

Håber det kan afklares lørdag.

2 Generalforsamling:

Bestyrelsen foreslår Marianne Olesen som dirigent og Lene Larsen som referent.

Vi spørger Peter Lauritsen om hjælp til indskrivning.

Fredag mødes de bestyrelsesmedlemmer der kan kl. 15.00 og klargører lokalet.

Lørdag mødes vi kl. 8.30 og laver kaffe m.m.

3 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt uden kommentarer.

4 Opsamling fra sidste møde:

Intet:

5 Nyt fra formanden:

A App til alarm systemet:

Thomas og Anders vil gerne have denne app.

B Klage over musik i fælleshuset:

Michael svarer på klagen.

C Vurderinger efter 1. juli:

Der blev valgt 3 vurderingsfolk på vores generalforsamling i Marts måned.

De mangler alle kursus og er derfor ikke i stand til at varetage opgaven.

Vi indkalder Marianne Olesen til et møde vedr. fremadrettet vurderinger i Virkelyst.

Der er lukket for vurderinger i juli måned.

6 Nyt fra kassereren:

Intet nyt. Mustafa er fraværende.

7 Nyt fra Have- og vejudvalget:

 1. 10 juli tjekkes for hækkeklipning samt for ukrudt v. hæk + p-pladser.

Ved for høje og brede hække, henstiller vi til at det bringes i orden til efterårs klipningen.

 1. Nyt fra vandudvalget:

Intet nyt.

9 Arrangementer:

Sct. Hans festen vellykket overstået.

Sommerfest:

Indbydelse:  Michael og Kirsten.

Invitation over facebook, på mail, i infokasser.

Betaling ved tilmelding.

Indbetaling over foreningens mobil pay.

Frivillige søges til hjælp med praktiske arb. opgaver.

Alle kommer med 1 – 2 retter til flere personer end man selv er i familien.

Foreningen sørger for frikadeller og falaffel.

10 Evt.

Birgit holder ferie i ugerne 30 – 31 – 32 – og 33.

Conny vil gerne vikariere.

Referent Kirsten Sørensen.

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde d. 14. juni 2023.

Tilstede:   Michael, Mahmoud, Kim, Anders, Mustafa, Kirsten, Marlene og Bente.

Afbud:      Thomas.

Dagsorden:

0 Snak om låne tilbud fra Nordea:

Gennemgang af låne tilbud v. Mustafa.

Foreningen 750.000 kr.

Lån Nordea 5.500.000 kr.

Ydelse pr. kvartal  126.800 kr.

Løbetid 20 år.

Medlemmernes ydelse ca. 170 kr. pr. md. Incl. Renter.

Ydelsen starter fra den dag, hvor byggekreditten bliver til lån.

1 Telefonmøde med Michael Randropp (nordea kontakt):

Afholdt telefonmøde med Michael Randropp fra Nordea.

Gennemgang af lånetilbud.

Afklaring af div. Spørgsmål vedr. lånet.

Aftalt at vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 1. juli i fælleshuset.

2/3 af vores 271 medlemmer skal stemme for lånetilbuddet, hvis det skal godkendes på denne generalforsamling.

Ellers skal det behandles på endnu en ekstraordinær generalforsamling.

Vi booker fælleshuset til afholdelse af 2. ekstraordinære generalforsamling lørdag d. 29. juli.

Michael og Kim laver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i morgen torsdag.

Mahmoud sender indkaldelse til medlemmerne fredag.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet godkendt uden kommentarer.

3 Opsamling fra sidste møde:

A Forretningsorden for bestyrelsen:

Udleveret forslag til revideret forretningsorden.

Kirsten færdiggør denne så den ligger klar til endelig godkendelse og underskrift på næste møde.

B 2 havers vandforbrug:

Michael og Mustafa tjekker med bank vedr. betaling af vandforbruget i den ene have. Betalingen fremgår ikke af vores regnskab.

4 Nyt fra formanden:

A Alarmsystemet:

Det virker nu.

B kopimaskinen:

Problemer med scanning og kopiering af sæt.

Mustafa kontakter Torp it.

C Nordea:

Drøftet under pkt. 0 og 1.

D Kaffemøde i vurderingsudvalg:

E Ekstra hjertestartere:

Forslag til generalforsamlingen.

F Klage over nabo:

Modtaget en klage over larm og støj fra nabo have.

Bestyrelsens holdning er at det må forsøges løses de involverede imellem.

5 Nyt fra kassereren:

Efterlyser i banken vedr. betaling for vandforbrug. Iflg. have lejers kvittering er denne betalt af banken d. 22. juni.

Ved betaling af vurdering af haver som vi skal sælge, skal kredsen sende faktura til Mustafa, som så betaler.

Liste med opsigelse af have lejemål gennemgås.

6 Have- og vej udvalg:

Hække tjekkes for klipning ca. 1 uge efter Sct. Hans.

7 Vandudvalget:

Har skiftet 2 vandmålere og et par stophaner.

Vedr. installering af toiletvognen, afventer vi at entreprenøren har tid.

8 kommende arrangementer:

5 bestyrelsesmedlemmer deltager.

Foreningen giver i lighed med foregående år et tilskud til festen.

Intet bål pga. brandfare.

Kirsten laver opslag på facebook og infotavler.

Michael laver opslag på hjemmesiden.

Sommerfest drøftes og planlægges på næste møde.

9 Evt.:

Mustafa foreslår at medlemmerne kan bruge foreningens havemand.

Dette kræver selvfølgelig havemandens accept.

Næste møde onsdag d. 28. juni kl. 15.30.

 

 

Referent Kirsten Sørensen

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde d. 30. maj 2023

Tilstede:        Michael, Anders, Mahmoud, Mustafa, Kim og Kirsten.

Afbud:           Thomas, Bente og Marlene.

Dagsorden

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet er godkendt og underskrevet.

2 Opsamling fra sidste møde:

A Revideret Forretningsorden:

Kirsten efterlyser et elektronisk eksemplar af den nuværende forretningsorden.

Mahmoud finder den og sender til Kirsten. Forretningsorden i revideret form ligger klar på næste møde.

B Tilbagemelding to have lejere vedr. vandforbrug i 2022:

Den ene have lejer har betalt sit vandforbrug. Vi mangler at høre fra den anden have lejer.

C Gavekort til Jack Fejerskov og Chalotte Olsen:

Thomas, Mahmoud og Michael har afleveret gavekort til Chalotte.

Mangler at aflevere til Jack, da han ikke er truffet i haven.

D Vedligeholdelse af veje:

Karsten Glashøj har kørt vejene over med riven en gang.

Han mener det ville være godt med en tromle.

Foreningen har en vejtromle, Michael giver besked til Karsten.

E Ejerforhold to haver:

Er bragt i orden sidste mandag på kontoret.

3 Nyt fra formanden:

A  Alarmsystem:

Vores alarm system virker ikke.

Michael har kontaktet Bagger låse og alarm. De har ikke registreret en service aftale vedr. systemet hos dem. (Mustafa undersøger dette).

Michael ringer til Bagger i morgen og får dem til at komme og tjekke alarmsystemet.

B Kopimaskinen:

Adskillige problemer med kopimaskinen. Michael har kontaktet Torp it.

En medarbejder har været og rense og tjekke kopimaskinen.

Maskinen virker nu. Michael har bedt om et tilbud på ny formands PC stationær på kontoret.

C Ophævelse af lejemål:

Foreningen har med fuldmagt fra 2 have lejere, lov til at sælge disse 2 haver i foreningen.

D Vandafregninger i 2 haver:

Den ene have lejer har betalt sin regning. Vi mangler at høre fra den anden have lejer.

E Nordea:

Alt vedr. bank i forbindelse med formandsskifte er nu på plads.

Michael kontakter banken i morgen onsdag for aftale om møde vedr. lån til finansiering af nyt vandprojekt.

Registrering på Virk:

Mustafa er som den eneste registreret på Virk:

Bestyrelsen besluttede at både Formand og Kasserer skal registreres på Virk, da det er dem der tegner foreningen ud af til.

F Jura kursus (hovedforbundet)

Alle bestyrelsesmedlemmer incl. Vores 2 suppleanter er tilmeldt Jura kursus i efteråret på hotel Scandic Hvidovre. Alle får tilsendt skriftligt materiale når vi nærmer os kursets afholdelse.

G Kaffemøde i kredsen vedr. vurderingsfunktionen.

Onsdag d. 31. maj kl. 18.30 er der indkaldt til kaffemøde vedr. vurderingsfunktionen i haveforeningerne i Ringsted kommune.

Michael og Mahmoud deltager.

I referatet fra Repræsentantskabsmødet står, at vurderingerne går tilbage til de enkelte haveforeninger, gældende fra d. 1. juli 2023.

Debat om hvordan vi fremadrettet ønsker vurderingsfunktionen.

Vi er enige om at vi ønsker vurderingen tilbage til Virkelyst.

Vi foreslår en pris pr. vurdering på 800 kr. 200 kr. pr. vurderingsperson + 200 kr. til foreningen.

Hvis vores vurderingsfolk skal hjælpe andre foreninger og bruge vores kontor skal der betales for det.

4 Nyt fra kassereren:

A haveindbetalinger:

Der mangler stadig en del haveleje indbetalinger. Mustafa laver endelig afstemning vedr. have indbetalinger og sender til os. Laver også en liste over haver der står til opsigelse.

B Mobil Pay:

Mustafa har søgt om oprettelse af mobil pay til foreningen.

Han forventer det hurtigt er på plads.

C Betalingsservice:

Mustafa har søgt om oprettelse af betalingsservice til foreningen.

Dette giver vores medlemmer mulighed for at tilmelde have leje betaling til betalingsservice.

D Oplæring af Bente i Kassererposten:

Mustafa forsøger at finde tid til samarbejde med Bente vedr. oplæring i brug af Kolonix systemet.

5 Havesalg, vurderinger m.m.

Et havesalg i torsdags.

2 havesalg på torsdag d. 1. juni.

13 haver til tjek før vurdering.

Problemer med printer og scanning er forhåbentlig i orden nu.

6 Nyt fra have – og vej udvalg:

Forslag om opstramning vedr. tjek af haver og veje laves til næste generalforsamling. (ordensregler/ Vedtægter).

Ingen afklaring vedr. nyplantning af træer langs Køgevej.

7 Nyt fra vandudvalg:

A toiletvognen:

Toiletvognen er leveret. Kim mødes med Thomas Petersen torsdag formiddag for aftaler vedr. installation og flytning m.m.

B Vandprojektet:

Michael kontakter banken i morgen onsdag.

Tidsperspektivet er vigtigt – tilbud fra entreprenør gælder frem til d. 1. august 2023.

8 Nyt vedr. Fælleshuset:

Intet nyt.

9 Tilmeldinger til Fælles arbejdsdag:

Kirsten har ikke modtaget så mange tilmeldinger som ønsket.

Arbejdsopgaverne er aftalt.

Tilmelding til spisning er aftalt med Birgit.

Kirsten bestiller morgenbrød og Kim henter det lørdag morgen.

10 Sct. Hans festen:

Teltet sættes muligvis tidligere op end planlagt. Kim og Anders har planer om at lave en lille scene til musikerne.

Ellers ikke noget nyt siden sidste møde.

11 Sommerfesten:

Start kl. 13.00

Spisning kl. 14.00  (Buffet muligvis fra Kokken og Jomfruen) (Kirsten undersøger priser).

Musik fra kl. 15.00 (Michael giver besked til musikere).

Velkomstdrinks giver foreningen.

Deltagere skal betale pris for mad.

Nærmere planlægning på de næste møder.

Sluttidspunkt ?

Michael sørger for ansøgning om udskænkning.

12 Vejbump:

Kim indhenter tilbud på etablering af vejbump på Fuchsiavej og Anemonevej.

13 Evt.

Intet.

Næste møde afholdes onsdag d. 14. juni kl. 18.00.

Brød og pålæg serveres under mødet.

Referent Kirsten Sørensen

 

 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. maj 2023

Tilstede:     Michael, Mahmoud, Mustafa, Thomas, Anders, Kim, Kirsten, Marlene og Bente.

Ordstyrer:  Michael

Referent:    Kirsten

Dagsorden:

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet godkendt uden kommentarer.

2 Opsamling fra sidste møde:

a Revidering af forretningsorden:

Enige om at revidere Forretningsorden for bestyrelsens arbejde efter den nuværende praksis, vedr. venteliste og salg af haver.

Kirsten renskriver.

B Tilbagemelding til to have lejere vedr. vandforbrug 2022:

Michael Davidsen sender brev til begge have lejere vedr. bestyrelsens afgørelse.

C Gavekort til Jack Fejerskov:

Thomas køber gavekort til Jack, som tak for hans indsats vedr. nyt vandprojekt.

Thomas køber også gavekort til Chalotte Olsen (tidligere formand), som tak for hendes store indsats i foreningen.

Formand Michael Davidsen og næstformand Mahmoud Elawad sørger for at aflevere gavekort til dem begge.

D Vedligeholdelse af veje:

Karsten Glashøj A-44 har sagt ja til opgaven med vedligeholdelse af vejene i foreningen. Der er indkøbt nyt batteri til traktoren.

E Ejerforhold to haver:

Michael sender brev til ejeren af de to haver.

Lejeforholdet skal bringes i orden nu, ellers opsiges det ene lejemål, der gives en frist på 14. dage.

3 Nyt fra formanden:

Michael har afholdt møde med Mustafa på kontoret vedr. Kolonix og hjemmesiden.

Michael har lavet nogle ændringer på hjemmesiden. Det skal nok blive godt lidt efter lidt.

Michael ønsker at få overblik over alt hvad der foregår i foreningen også økonomien.

Debat om regnskab og bogføring i forlængelse af kasserer kursus i weekenden som Bente og Michael deltog i.

Alle bestyrelsesmedlemmer deltager på Jura kursus i oktober måned.

Michael sørger for tilmelding af alle.

Michael sørger for af søge spiritus bevilling til Sct. Hans arrangementet samt til sommerfesten.

4 Tegningsberettigede:

Ifølge vores vedtægter er det formand Michael Davidsen og kasserer Mustafa Akgun der er tegnings berettigede for foreningen.

5 Nyt fra kassereren:

Vi fik udleveret regnskabsrapport for drift regnskab.

Debat om forbrug. Alt ser fornuftigt ud.

Ca. 18 have lejere mangler at betale deres haveleje. Der er udsendt rykkere med rykkergebyr.

Debat om hvor stort beløb foreningen kan skyde i det nye vandprojekt.

6 Havesalg vurderinger m.m.:

Der er pr. dags dato solgt en have. Der er yderligere to haver der sælges i den nærmeste fremtid.

Tre haver er til vurdering for salg.

Foreningen står for salg af en have, på lejerens foranledning ved fuldmagt.

7 Nyt fra have- og vej udvalg:

Thomas, Anders og Marlene har tjekket for ukrudt på p-pladser og foran hække på Fuchsiavej, Anemoneven og Gladiolusvej.

Der er sendt mail til 29 have lejere.

En uge efter Sct. Hans tjekkes resten, samtidig med tjek af hækklipning.

Thomas holder ferie fra 1. juni og tre uger frem.

Thomas foreslår vedtægtsændring til næste generalforsamling, med faste tidspunkter for tjek af haver m.m.

Der er foretaget beskæring af træer rundt om pladsen og andre steder i foreningen, således det er muligt at komme rundt med større biler.

Thomas, Anders og Michael har mødtes med en medarbejder fra kommunen vedr. beskæring og fældning af træer langs med Kildemarken og Køgevej.

De skal mødes endnu en gang. Thomas forsøger at næste møde kan blive efter hans ferie.

Ringsted Forsyning er kontaktet af Thomas, efter henvendelse fra have lejere på Åkandevej vedr. erstatning af hække og beplantning, der er beskadiget på grund af vandsprængning i pumpehuset.

Forsyningen vil ikke erstatte hække og planter.

Thomas vil nu bede om et møde med Forsyningen. Vi mener helt klart at skaderne skal erstattes af deres forsikring.

8 Nyt fra vandudvalget:

A Ny toiletvogn:

Toiletvognen er bestilt og betalt (pæn rabat).

Den bliver leveret når vognmandsstrejken er afblæst.

Den gamle toiletvogn bliver stående og kan bruges pinsen over.

Kim har tjek på det resterende arbejde med tilslutning til tank, installation af el og vand.

B Nyt vandprojekt:

Vi fik uddelt materiale vedr. lånefinansiering af projektet.

3 forslag fra Rådgiveren, samt 1 forslag fra Kim Melgaard.

En samlet bestyrelse vælger forslag 2, der indeholder brug af opsparing + fælles lån.

Michael, Mustafa, Kim og Anders arbejder hurtigt videre med finansiering af projektet/møde med bank.

Finansiering skal være på plads inden 1. august, hvor tilbuddene udløber.

9 Nyt vedr. fælleshuset:

Kirsten har revideret ordensreglerne vedr. udlejning, som aftalt på sidste møde.

Der har ikke været så mange udlejninger, som sidste år.

 

10 Planlægning af kommende arrangementer:

A Planlægning af fælles arbejdsdag lørdag d. 10. juni:

Kirsten står for den praktiske planlægning.

Aftaler vedr. forplejning med Birgit.

Bestiller morgenbrød, Kim henter efter aftale.

Sørger for opslag på facebook samt i infokasserne.

Arbejdsopgaverne afhænger af tilmeldinger.

Vores ønsker til arb. opgaver er følgende:

Hækkeklipning rundt om pladsen v. fælleshuset.

Hækkeklipning rundt om grunden v. traktorhuset.

Rense for ukrudt på højen ved p-pladsen på Fuchsiavej.

Rengøre de små flagstænger ved fælleshuset.

Maling af traktorhuset.

B Planlægning af Sct. Hans fest d. 23. juni:

Bankofuglen står for planlægning og afvikling af alt vedr. spisning, salg af drikkevarer og musik.

Foreningen giver et tilskud til musik på 6.000 kr.

Foreningen bestiller øl og vand hjem og Bankofuglen afregner med os efterfølgende for drikkevarer.

Foreningen v. Kim Melgaard og Anders elektriker og nogle frivillige hjælpere står for alle udendørs forberedelser.

Opsætning af telt, klargøring til bål, vandslanger og kulørte lamper m.m.

Kim siger til, hvis der er brug for hjælp fra os andre.

Have lejere kan aflevere rent brændbart materiale på bålet ca. en uge før, hækafklip og andet grønt haveaffald må ikke komme på bålet.

C Planlægning af sommerfest d. 12. august:

Michael kontakter Strøgorkesteret for musik.

Yderligere planlægning på vores næste møde.

11 Sommerferie lukning af kontoret:

Vi fastholder tidligere beslutning om sommerferie lukning af kontoret i juli måned.

Sidste mandag med kontoråben før sommerferien, er mandag d. 26. juni.

Første mandag med kontoråben efter sommerferien er mandag d. 7. august.

Planlægning af vagtplan for kontoråbent frem til d. 26. juni.

 1. Evt.:

Debat om etablering af Vejbump.

Der er stadig alt for mange, der kører alt for hurtigt på vores veje.

Kim Melgaard undersøger en midlertidig løsning vedr. etablering af vejbump.

Næste møde afholdes tirsdag d. 30. maj kl. 18.00

Referent Kirsten Sørensen… Læs hele beskrivelse...

Referat af bestyrelsesmøde 13.4.23

Referat bestyrelsesmøde torsdag d. 13. april 2023

Tilstede:  Michael, Mahmoud, Anders, Thomas, Kim, Kirsten, Bente og Marlene

Afbud:  Mustafa

Ordstyrer:  Mahmoud

Referent:  Kirsten

Dagsorden:

1 Godkendelse af Referat:

Referater fra de sidste to møder blev godkendt uden kommentarer.

2 Opsamling fra generalforsamling:

Kirsten informerede om modtaget referat fra Lene Larsen. Referatet er indsat i mappen på kontoret, samt digitalt i mappe på pc.

Vi mangler underskrift fra dirigent Per Flor.

Kirsten har revideret ordensreglerne, med de ændringer der blev vedtaget på generalforsamlingen.

3 Verserende sager:

Byretten i Roskilde har afsagt dom i sag mod et medlem af foreningen.

Dommen er til sagsøgtes fordel, det vil sige at foreningen har tabt sagen.

Efter gennemlæsning af sagens akter har bestyrelsen i samarbejde med Kredsen og vores advokat, valgt at anke sagen, da dommen er afsagt på baggrund af manglende og ukorrekte oplysninger/vidneforklaringer.

4 Nyt fra formanden:

Velkommen til vores nye formand Michael Davidsen, der blev valgt på vores ekstraordinære generalforsamling søndag d. 2. april.

Gældende forretningsorden for bestyrelsens arbejde blev udleveret til alle.

Mahmouds forslag til ændringer i forretningsordenen blev ligeledes uddelt til alle.

Materialet læses igennem og behandles på næste møde.

Information om at Hovedforbundets bestyrelses vejledning er udskrevet og sat i Mappe på kontoret.

Kontakt til bank vedr. formandsskifte i foreningen, hævekort m.m.

Mahmoud og Michael sørger for Kontakt til banken, udfylder div. Papirer.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal på næste møde medbringe Id med foto (pas eller kørekort).

Michael får udleveret hævekort i dag.

4 b Gennemgang af bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder:

Mahmoud:

Næstformand

Indberetning og registrering af nye medlemmer, i foreningens system samt til Hovedforbund.

Salg af haver i samarbejde med formand. Fremadrettet er det Michael og Mahmoud der står for havesalg. Have salg foregår altid på kontoret torsdage kl. 16.00. Åbent hus er altid på søndage.

Tjek af hus og have inden vurdering v. ønsket salg af have. Fremadrettet er Marlene med på denne opgave og Kim er ekstra med ved behov. Der skal altid være 2 bestyrelsesmedlemmer på denne opgave. Tjek af hus og have foregår altid på onsdage.

Mahmoud har udarbejdet vejledning for vurdering og havesalg.

Ansvarlig for opdatering af hjemmesiden.

Thomas, Anders og Marlene:

Have- og vejudvalg

Thomas:

Facebook administrator

Opsætning af info i infotavler.

Bestilling af øl og vand.

Bestilling af tømning container.

Anders:

Venteliste.

Anders og Kim:

Vandudvalg – ansvarlige for åbning og lukning af vand, samt for rep. på vandsystemet.

Nyt vandprojekt.

Kim:

Ny toiletvogn.

Kirsten:

Fast referent til møder.

Info til infokasser.

Facebookadministrator.

Info på facebook.

Fælleshus – udlejning og drift.

Bestyrelsesansvarlig for madklubben.

4 c Revision af bestyrelsesliste:

Kirsten sørger for dette.

Tilføjer Michael som formand med kontaktoplysninger. Michael ønsker forenings telefon og fast telefontid. Kan altid kontaktes på formandsmail.

5 Nyt fra kassereren:

Mustafa var ikke tilstede på mødet.

Vi beder om at få tilsendt Regnskabsrapport til næste møde.

Michael beder Mustafa om at få et kursus i brug af hjemmesiden.

6 Nyt fra næstformand:

Vedr. Jurakursus. Alle bestyrelsesmedlemmer tilmeldes jura kursus gennem Hovedforbundet  senest d. 22. oktober. Kurset afholdes på Scandic i Hvidovre d. 25. november kl. 9.00 – 16.00.

Bente er tilmeldt kasserer kursus i Maj måned. Michael vil gerne deltage sammen med Bente.

Forsøger at få tilmeldt Michael selv om fristen er udløbet.

Der skal tjek på ejerforhold i 2 af vores haver. Formand og næstformand sender mail til have lejer.

Mahmoud har opdateret hjemmesiden med bestyrelsesreferater. Mangler ref. Fra generalforsamlingen. Der er problemer med info siden.

Michael overtager fremadrettet ansvaret for opdatering af/på hjemmesiden.

7 Nyt fra have- og vejudvalg:

Thomas aftaler med gartner vedr. beskæring af træerne rundt om pladsen.

Thomas aftaler vedr. sprøjtning for ukrudt på særlige steder hurtigst muligt.

7 b Vedligeholdelse af vores veje:

Debat om vi selv kan sørge for vedligeholdelse af vejene i perioden frem til arbejdet med det nye vandprojekt er afsluttet.

Vi har forespurgt Karsten F. om han vil/kan påtage sig opgaven.

Michael kender en anden Karsten som muligvis kan hjælpe med opgaven.

Vi arbejder videre med denne løsning, måske skal vi have bestilt noget vejgrus hjem til opfyldning af de værste huller. Kan evt. lægges på p-pladsen på hjørnet af Fuchsiavej og Anemonevej.

8 Nyt fra vandudvalget:

A Vandregnskab for 2022:

Vi har modtaget klager over vandforbruget i 2 haver.

Aflæsning af målerne i begge haver stemmer med de tal der er indtastet i regnskabet.

Kim har skiftet målerne i begge haver og der er lavet kontrolmålinger på begge målere.

Begge målere virker korrekt ved kontrolmålingen.

Vi har derfor ikke andre muligheder end at bede de to have lejere om at betale deres vandregning.

Vandforbrug er pengepligtig ydelse og skal betales til foreningen.

Det er have lejeres ansvar at tjekke om vandmåleren i haven virker.

Det kan gøres ved at åbne for stophanen og tjekke om måleren tæller når der ikke bruges vand i haven. Hvis den tæller kan der være en eller flere utætheder i vandsystemet inde i haven.

B Status på nyt vandprojekt:

Kim gav en opdateret status på det nye vandprojekt.

Vi fik alle udleveret div. Materiale vedr.:

Oplæg til entreprisekontrakt.

Følgebrev til udbudsmateriale.

Entreprisekontrakt.

Valg af entreprenør m.m.

Vi har modtaget tilbud fra 3 entreprenører. Alle tilbud er uden moms.

Efter anbefaling fra Anders Clausen, vores konsulent er valgt det billigste tilbud fra Karise anlæg.

Bestyrelsen er enige om at det er vores formand og kasserer der tegner foreningen ud af til i økonomiske forhold.

Vi er ligeledes enige om at ved entreprisekontakten er det formanden og Kim der er ansvarlige.

Kim sørger for videresendelse af bestyrelsesliste, samt dette referat til konsulent Anders Clausen.

Brev sendes til Jack. Tak for hans store hjælp med opstart af vandprojektet.

Formand og næstformand sørger for indkøb af et gavekort og blomster.

C Indkøb af og installering af ny toiletvogn:

Kim har reserveret en toiletvogn pris 66.250 kr. + transport.

Kim sørger for det videre arbejde med endelig bestilling og transport og opsætning m.m.

Den gamle toiletvogn rengøres og åbnes indtil ny vogn er installeret.

Der åbnes for vandet lørdag d. 15. april.

9 Fælleshuset:

Der har været problemer med overholdelse af ordensregler for udlejning i nogle tilfælde, der er også blevet affyrer en del fyrværkeri ved en enkelt udlejning.

Kirsten laver opstramning på ordensreglerne for udlejning. De udleveres fremover til lejere ved betaling af depositum, hvor de bliver bedt om at underskrive for modtagelse af disse.

De bliver orienteret om at det er deres ansvar, at deres gæster overholder reglerne i foreningen.

Fremadrettet er der ifølge rygeloven indført rygeforbud på kontor og i fælleshuset.

10 Evt.

Intet under evt.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag d. 16. maj kl. 15.30

 

 

 

 

Referent

Kirsten Sørensen

 Læs hele beskrivelse...

Ekstraordinær Generalforsamling

Referat ekstraordinær generalforsamling søndag d. 2. april 2023.

Velkomst v. næstformand Mahmoud Elawad.

1 Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Kim Melgaard

Kim Melgaard valgt.

2 Valg af referent:

Bestyrelsen foreslog Kirsten Sørensen

Kirsten Sørensen valgt.

Generalforsamlingen startede med 1 min. Stilhed for afdøde medlemmer.

3 Valg af ny formand for 1 år:

Michael Davidsen Anemonevej 40 meldte sig som eneste kandidat til posten som formand.

Michael præsenterede sig for medlemmerne.

Michael Davidsen enstemmigt valgt som formand for 1 år.

4 Evt.

Intet under dette punkt

Referent Kirsten Sørensen

 … Læs hele beskrivelse...

Bestyrelsens referater 2022

Bestyrelsens referater 2022

Referat Bestyrelsesmøde fredag d. 1. april.

Afbud: Ingen alle tilstede

Ordstyrer:  Chalotte

Referent:   Kirsten

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet fra vores arbejdsmøder op til generalforsamlingen godkendt uden kommentarer.

2 Nyt fra formanden:

2 a Generalforsamling konstituering:

Velkommen til Kim i bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Chalotte Olsen Formand

Mahmoud Elawad Næstformand

Mustafa Akgun Kasserer

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Sørensen referent

Thomas Lauridsen

Anders Hansen

Kim Melgaard

Fordeling af ansvarsområder:

Fælleshus – udlejning m.m.                     Kirsten

Have og vej.                                              Thomas og Anders

Vand.                                                        Anders og Kim

Havesalg.                                                  Chalotte og Mahmoud

Hjemmesiden                                           Mahmoud og Kirsten

Værksted + udearealer.                            Thomas

Tjek af haver inden vurdering.                 Mahmoud og Chalotte og Thomas

Venteliste.                                                Anders

Referent                                                   Kirsten

Info til infokasser + facebook                   Kirsten og Thomas

Opsamling fra generalforsamling:

Modtaget referat fra Lene Larsen. Referatet ligger til underskrift af formand og dirigent.

Sættes derefter i mappen og offentliggøres på hjemmesiden.

Debat om spørgsmål på generalforsamlingen vedr. Mustafas regnskabs system.

Rettigheder og support m.m.

Alle enige om at generalforsamlingen gik til ug.

På næste møde opsamles de punkter fra generalforsamlingen vi skal arbejde videre med.

f.eks. forslag fra medlemmerne.

2 b  Kontorvagt skema:

Vi fordelte kontorvagterne til og med juni måned 2022.

Kirsten renskriver og udsender til bestyrelsen samt i vores kasser i papirform. et eksemplar ophænges på kontoret.

2 c  Ekstraordinær generalforsamling:

Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne skal ifølge vores regler vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Alle forslag blev godkendt af et flertal på den ordinære generalforsamling og sendes nu ud som bilag til endelig godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling der afholdes onsdag d. 20. april kl. 19.00 i fælleshuset.

Chalotte og mahmoud sender indkaldelse ud både på mail og post.

2 d Opdateringer i fælleshuset:

Besluttede at indkøbe ny vaskemaskine til fælleshuset. Den gamle vasker ikke rent og kan ikke kogevaske.

Indkøb af ny industri kaffemaskine til fælleshuset.

Indkøb af nyt køleskab til kontoret. (spare på el).

Ovenstående indkøb er Chalotte og Thomas ansvarlige for.

Mustafa bestiller musikanlæg + Pc til fælleshuset (til projektor).

Mustafa har indkøbt 1 stk. Wifi forlænger til fælleshuset.

Chalotte og Birgit kører til Ikea og opfylder med div. service der mangler i fælleshuset.

(glaskander – glaskarafler – vaser – viskestykker m.m.

2 e Sag om ulovligt byggeri:

Sidste info om sagen.

3 Nyt fra næstformand:

Der er pt 5 – 6 haver på vej til vurdering og salg.

Det er et stort arbejde for foreningen at tjekke alt for ulovligheder og klargøre papirer inden disse sendes videre til kredsen til vurdering.

Opdatering af hjemmesiden:

Kirsten kommer på som medansvarlig for hjemmesiden sammen med Mahmoud.

Udlejning af fælleshuset, datoer slettes på hjemmesiden efter ønske fra Kirsten.

Kirsten renskriver nye lister med info til hjemmeside og info kasser.

4 Nyt fra kassereren:

Bestyrelsesliste kontakt oplysninger. Mustafa ønsker at få Finans mailen på listen til medlemmerne og ikke sin private. Som bestyrelse benytter vi stadig hans private mail.

Modtaget elregning på ca. 19.000 kr. for et kvartal.

Vi er nødsaget til at kikke på hvor vi fremadrettet kan spare på el med de store prisstigninger der er pt.

eks. tjekke om vi har led pærer i vores lamper, skrue ned for varmen på kontoret når det ikke bruges. Huske at slukke for køleskabe og fryser i fælleshus når det ikke er lejet ud m.m.m.

Enige om at hæve prisen for udlejning af fælleshuset pr. 1. april.

Leje i en Weekend hæves fra nuværende 1.400 kr. til 1.800 kr.

Endagsleje hæves fra nuværende 600 kr. til 700 kr.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal blive bedre til at bruge økonomisystemet i stedet for pengekassen.

Vi opsiger Winkas systemet i løbet af de næste måneder, når vi er sikre på at alt hvad vi skal bruge er overført til det nye system.

Forslag om at spare på kopimaskinen. Mustafa Undersøger priser på køb af egen kopimaskine.

Alle gamle it abonnementer undersøges ubrugte opsiges m.m.

Hjemmesiden skal flyttes.

Økonomisystemet – foreningen får adgang til systemets server.

6 a Div. opslag til infokasser og hjemmeside:

Kirsten renskriver opslag – herunder ny bestyrelsesliste – liste over ansvarsområder m.m.

6 b Renskrivning af reviderede ordensregler. vedtaget på generalforsamlingen.

Kirsten renskriver og sørger for at disse kommer på hjemmesiden.

6 c Aftale møde ang. bogføringskonti.

Møde aftalt til søndag d. 3. april efter opskrivning til ventelisten er afsluttet.

Mustafa – Thomas og Kirsten deltager.

6 d Aftale møde ang. nyt vandsystem hvor Jack kan deltage:

Anders kontakter Jack om en dato hvor han kan deltage i bestyrelsesmøde.

Næste møde aftales når vi har en tilbagemelding fra Jack.

Referent Kirsten

———————————————————————————————

Referat af processen vedr. forberedelse af – og udarbejdelse af materiale til generalforsamlingen i 2022.

Lørdag d. 8. januar:

Bestyrelsesmøde der er udsendt referat.

Søndag d. 23. januar kl. 12.00:

Bestyrelsesmøde vedr. regnskab og budget. Referat er udsendt.

Aftalt at Mustafa arbejder videre med regnskabsrapporten, ud fra de ændringer vi i bestyrelsen var enige om.

Opstart på arbejdet med budgetlægningen for år 2022. Vi arbejder videre på et kommende møde.

Aftalt at bestyrelsen uden Mustafa arbejder videre med den øvrige planlægning til generalforsamlingen (forslag, beretning, indkaldelse m.m.)

Kirsten og Mahmoud udarbejder vandregnskab, så hurtigt som muligt. Vi mangler årsopgørelse fra Forsyningen.

Onsdag d. 26. januar kl. 14.00:

Arbejdsmøde (Chalotte, Mahmoud, Thomas, Anders og Kirsten).

Gennemgang af indkaldelse til generalforsamling.

Tjek på div. Valg til bestyrelse, kredsrepræsentantskab, vurdering, bilagskontrollanter m.m.

Forslag til referent og dirigent.

Kort gennemgang af forslag fra medlemmerne.

Kort debat om forslag fra bestyrelsen.

Tirsdag d. 1. februar kl. 12.00:

Arbejdsmøde (Chalotte, Mahmoud, Thomas, Anders og Kirsten).

Gennemgang af Ordensregler og blev enige om div. Ændringsforslag fra bestyrelsen.

Mahmoud renskriver dette til vores næste møde, med rød og grøn skrift.

Gennemgang af Vedtægterne og blev enige om ændringsforslag fra bestyrelsen.

Kirsten arbejder videre med disse, renskriver med rød og grøn tekst.

Kirsten og Mahmoud har udarbejdet vandregnskab.

Mandag d. 7. februar kl. 18.00

Arbejdsmøde (Chalotte, Mahmoud, Thomas, Anders og Kirsten).

Afsluttende arbejde med ændringsforslagene til Ordensreglerne og Vedtægterne.

Modtaget og drøftet bestyrelsens forslag vedr. vandprojekt (ny rørlægning) fra Anders.

Start på drøftelse af medlemmernes forslag til afstemning på generalforsamlingen.

Debat om de forslag der omhandler bygningsreglement kan behandles og stemmes om på generalforsamlingen. Skal de omformuleres eller skal de videresendes til Kredsen med den ordlyd de har, hvis der stemmes for dem. Flertal for det sidste.

Onsdag d. 9. februar kl. 18.00.

Bestyrelsesmøde (alle til stede).

Afsluttende møde vedr. regnskab og budgetlægning.

Modtaget ny regnskabs rapport fra Mustafa, ændret ud fra de aftaler vi var enige om på sidste møde d. 23. januar.

Færdiggjorde arbejdet med budgetlægning for år 2022.

Aftalt at Mustafa renskriver og udsender materialet så hurtigt som muligt.

Vi skal afsende det samlede materiale vedr. generalforsamlingen ud til medlemmerne senest d. 18. februar, for at overholde fristen i vores vedtægter.

Udleverede det udarbejdede vandregnskab for år 2021 til Mustafa. Til brug ved udsendelse af faktura nr. et der er til betaling d. 1. april.

Torsdag d. 17. februar kl. 12.00.

Arbejdsmøde (Chalotte. Mahmoud, Thomas, Anders og Kirsten).

Modtaget materiale vedr. regnskab og budget fra Mustafa d. 16. februar.

Endelig færdiggørelse og gennemgang af alt materialet til medlemmerne vedr. generalforsamlingen.

Udsendelse af indkaldelse og samtlige bilag til medlemmerne på mail og i breve.

Kopiering af div. Materiale der skal være til rådighed på generalforsamlingen.

Aftalt næste møde til mandag d. 7. marts kl. 12.00, hvor vi skal arbejde med bestyrelsens beretning, samt tjek på de praktiske opgaver vedr. generalforsamlingen.

Kirsten spørge Birgit om forplejning på generalforsamlingen.

Mandag d. 7. marts kl. 12.00.

Arbejdsmøde (Chalotte, Mahmoud, Thomas og Kirsten).

Startede mødet med en opdatering på vores veje efter Chalotte har haft kontakt med Cerius og Bravida.

Arbejdede med bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.

Chalotte starter med en generel beretning om hvad vi i bestyrelsen har arbejdet med det forgangne år.

I fællesskab kom vi med forskellige input til beretningen. Chalotte færdiggør denne.

Herefter fortæller Mahmoud om havesalg og velkomst til de nye havelejere.

Vi talte ikke om Mahmouds opgave med tjek af ulovligheder i haver inden vurdering som han har haft som ansvarsområde sammen med Peter. Det skal vel også lige nævnes, da det er en vigtig opgave i foreningen.

Herefter fortæller Kirsten om arbejdet i sit ansvarsområde som er fælleshuset: Udlejning – arrangementer – større indkøb – planlagte aktiviteter i 2022.

Herefter fortæller Thomas om arbejdet med sit ansvarsområde: Haver og veje.

Anders slutter beretningen af med orientering om arbejdet i sit ansvarsområde som er vandansvarlig og venteliste ansvarlig. Anders har varetaget begge områder i samarbejde med Peter Sørensen som nu har trukket sig fra bestyrelsen.

Chalotte starter generalforsamlingen med at byde velkommen og står for punkterne valg af dirigent og referent hvor bestyrelsen foreslår henholdsvis Per Flor som dirigent og Lene Larsen som referent. Herefter gives ordet til Dirigenten.

Herefter arbejdede vi med at få sat ansvarlige på alle de praktiske opgaver omkring generalforsamlingen. Vi aftalte følgende:

Afkrydsningsliste/medlemsliste: Mahmoud sørger for dette.

Indskrivning af medlemmer til generalforsamlingen, samt udlevering af stemme sedler:  Mahmoud sammen med en hjælper.

Vi forsøger at få Kim eller Peter L. eller Anders til at hjælpe v. indskrivnings bordet under generalforsamlingen. Kirsten kontakter dem.

Bestilling af morgenbrød og afhentning af samme. Chalotte sørger for dette.

Birgit sørger for kaffebrygning, indkøb af smør, pålæg m.m.

Indkøb af vingaver til henholdsvis dirigent og referent. Chalotte sørger for dette.

Bestilling af øl og vand til pauserne: Thomas sørger for dette.

Der er ikke salg af øl og vand under generalforsamlingen. Foreningen giver øl og vand i pauserne.

Bestyrelsen mødes torsdag d. 24. marts kl. 12.00 til opstilling af borde og stole.

Tjek af mikrofon og højtalere.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Referat bestyrelsesmøde d. 23. januar 2022

Tilstede:     Anders – Thomas – Chalotte – Mustafa – Mahmoud og Kirsten

Afbud:     Peter

Ordstyrer:  Chalotte

Referent:   Kirsten

1 Godkendelse af referat fra de sidste 2 møder:

Godkendt uden kommentarer.

2 Samarbejde med kredsen:

Lene Larsen (medlem af kreds bestyrelsen) deltog under dette punkt.

Bestyrelsen har på flere tidligere møder drøftet forskellige uenigheder i forhold til vores

Samarbejde med Kredsen. Uenighederne opstår ofte i forhold til at tolke og håndhæve

Byggeregler og lovliggørelse v. vurderinger.

Vi fremsatte vores spørgsmål til Lene, som tager dem med videre til kredsformand Nikolaj

Winther .

Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt at have et godt samarbejde med Kredsen, hvor vi

Arbejder ud fra fælles fodslag og fælles forståelse af de regler vi arbejder ud fra.

Som eksempel mener bestyrelsen at de gamle byggeregler må være gældende frem til nye

Byggeregler er godkendt og dermed gældende. Vi mener ikke det er i orden at Kredsen melder

Ud at der ikke kan godkendes byggeansøgninger før de nye regler er godkendt.

Vi er udmærket klar over at vi skal overholde gældende love og regler, men oplever ofte at det set med vores øjne er småting og petitesser der skaber uenighed og giver problemer i

Lene tager div. Eksempler og spørgsmål med tilbage i Kredsregi og giver os en tilbagemelding.

3 Drøftelse af besked om bestyrelsesmedlem der trækker sig fra bestyrelsen:

Peter Sørensen har i dag pr. mail meddelt at han trækker sig som bestyrelsesmedlem pr. dags

Dato af personlige årsager.

Vi tager selvfølgelig hans beslutning til efterretning og indkalder 1. suppleant Kim Melgaard til at

Deltage i bestyrelses arbejdet frem til generalforsamlingen d. 27. marts.

4 Gennemgang af årsregnskab for 2021:

Mustafa har udarbejdet regnskabsrapport / Drift regnskab for år 2021.

Vi gennemgik rapporten punkt for punkt, ud fra de hovedkonto han har fordelt regnskabet på.

Debat om hvad de enkelte konti indeholder. Vi ønsker en større synliggørelse af hvad nogle af

De enkelte konti indeholder. Bestyrelsen ønsker en større synliggørelse af hvad de enkelte konti

Indeholder.

Bestyrelsen er ligeledes enige om at det er nødvendigt at tilføje nogle under konti i regnskabet,

Særlig under kontoen foreningens drift og under kontoen fester og spisning.

Bestyrelsen er enige om at budgettet for 2021 skal fremgå af regnskabsrapporten, ligesom vores

Budgetlægning for det kommende år (2022) skal medtages.

Det har været lidt problematisk at de første 3 måneder af regnskabet er bogført i et regnskabs

Program og resten af året er bogført i et nyt bogføringsprogram.

Årets samlede resultat viser et overskud på 326.053 kr.

Mustafa arbejder videre med regnskabsrapporten, ud fra de ændringer i opstillingen som

Bestyrelsen er enige om.

5 Udarbejdelse af budget for det kommende år (2022).

Det foreløbige arbejde med budgetlægningen fremgår af et internt arbejdspapir for bestyrelsen.

Det færdige arbejde vil fremgå af regnskabsrapporten der udsendes sammen med indkaldelsen

Til generalforsamlingen.

Næste møde for den samlede bestyrelse er aftalt til d. 19. februar kl. 14.00.

Bestyrelsen undtaget Mustafa mødes igen onsdag d. 26. januar kl. 14.00 og arbejder videre med den øvrige planlægning til generalforsamllingen  (forslag, beretning, indkaldelse m.m.)

Kirsten og Mahmoud udarbejder vandregnskab så hurtigt som muligt. Vi efterlyser årsopgørelse fra Forsyningen.

Referent Kirsten

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Referat bestyrelsesmøde lørdag d. 8. januar 2022

Tilstede:     Chalotte, Mahmoud, Anders, Thomas, Mustafa og Kirsten.

Afbud:      Peter.

Ordstyrer:   Chalotte.

Referent:    Kirsten.

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet ligger ikke klar til godkendelse, derfor godkendes det på næste møde.

2 Nyt fra formanden:

A Veje:

Opsummering af problemerne med vores vejes tilstand efter opgravning til el- installation.

Siden sidste møde et vejene nu i en meget bedre stand efter at Skj maskinudlejning har været og

Arbejdet på dem med vejhøvl og tromle lige før jul.

Problemet er nu at få fjernet jordbunken bag ved værkstedet, samt få ordnet p-pladserne.

Vi har haft kontakt med Cerius, det er uafklaret hvem der skal sørge for at fjerne jordbunken.

Entreprenøren (Lasse) mener ikke han skal lave mere arbejde for de regninger der er udsendt. Hvis han skal lave mere, koster det ekstra.

Mustafa kontakter Lasse og forsøger at afslutte sagen med ham.

Søren fra Skj maskinudlejning deltog i næste del af mødet og gennemgik problemerne med vejene med os.

Vi har aftalt med Søren at han sender et aftalepapir til os om fast vedligeholdelse af vores veje, samt hvad arbejdet indeholder. Søren vurderer at de i starten skal køre og påfylde m.m. ca. 6 – 8 gange pr. år i gennemsnit. Vi aftalte endvidere at vi skal bestille 1 læs grus (stigrus – leret vejgrus)

Hos vognmand Steen Hansen. Grus bunken lægges på p-pladsen v. toiletvognen. Et sted hvor den ikke er til gene for parkering.

Thomas og Peter er vejansvarlige. Kontaktperson i forhold til Søren Skj udlejning er Thomas.

3 Nyt fra næstformanden:

Der er solgt en have d. 23. december. Dette udenfor ventelisten da ingen på listen var

Interesserede.

Pt er der 13 personer på vores venteliste.

Opskrivning på ventelisten for det nye år er den første søndag i april måned.

Max. Antal på ventelisten iflg. vores regler er 25.

C Registrering af nye medlemmer til hoved forbundet:

Der er fra bestyrelsens side sket en fejl i forbindelse med registrering af nye medlemmer til

Hovedforbundet.

Chalotte og Mahmoud retter op på dette.

D byggevedtægter:

Nye byggeregler er gældende fra 1. januar 2022. Afventer endelig enighed mellem Kreds og

Kommune.

4 Nyt fra kassereren:

   Regnskab driftskonto:

Medlemmer af bestyrelsen efterlyser skriftlig regnskabsrapport for år 2021 fra kassereren.

Regnskabsrapporten skal gennemgåes og godkendes af bestyrelsen inden udsendelse til

Medlemmerne før generalforsamlingen. Budgetlægning for år 2022 laves på samme møde.

Mustafa laver denne hurtigst muligt.

Vi afsætter vores næste møde til dette arbejde. Kirsten kopierer div. Papirer til brug for arbejdet

Med budgetlægning.

5. Generalforsamling:

Generalforsamling afholdes søndag d. 27. marts i fælleshuset.

Sidste frist for modtagelse af forslag til behandling på generalforsamlingen er ifølge vores

Vedtægter 60 dage før generalforsamlingen. Dette meldes ud til vores medlemmer på mail.

Sidste frist for medlemmernes modtagelse af indkaldelse til generalforsamlingen er ifølge

Vedtægterne 30 dage før afholdelse.

Regnskabsrapport for 2021, budget for 2021, samtlige forslag fra medlemmer og bestyrelse skal

Medsendes som bilag til indkaldelsen.

6. Vandregnskab for år 2021.

Vandregnskabet for år 2021 skal så snart årsopgørelsen modtages fra forsyningen udarbejdes.

De enkelte medlemmere andel af forbrug samt fordeling af evt. vandspild skal påføres fakturaen

For 1. halvårs leje.

Næste møde afholdes lørdag d. 22. januar kl. 12.00.

Referent Kirsten.

Læs hele beskrivelse...

Venteliste

 1. Kristina
 2. Arni
 3. Anna
 4. Mathilde
 5. Zahra
 6. Ikram
 7. Baker
 8. Moustafa
 9. Abdul
 10. Jimmy
 11. Charlotte J.
 12. Liselotte
 13. Mohammed
 14. Berit
 15. Camilla
 16. Karin
 17. Charlotte K.
 18. Inge-Merete
 19. Anne-Sophie
 20. Dorte
 21. Julie
 22. Monique
 23. Chris
 24. Andrea
 25. Tommy
 26. Majamaluca
 27. Stig
 28. Gørken
 29. Jabre
 30. Rikke
 31. Bo
 32. Bjørn
 33. Jeanne
 34. Charlotte A.
 35. Al Masri
 36. Abdul M.
 37. Kasper
 38. Irene
 39. Misja
 40. Katja

 

 

 

Læs hele beskrivelse...

Byggeansøgning og El

FØR DU BYGGER:

 1. Læs byggevedtægten grundigt, så du ikke risikerer at skulle rive det hele ned. Du finder den under punktet VEDTÆGTER.
 2. Ligemeget hvad du bygger, skal du søge om det først.
 3. Byggeansøgning kan downloades via dette link: kortlink.dk/29nqq
 4. Se punktet: Byggeregler-Byggeansøgnings-skema.
 5. Du skal udfylde alle punkter med blokbogstaver eller det skal printes. Mailadresse skal være læselig og må ikke kunne misforstås. Ellers får du det hele retur.
 6. Du skal huske at skrive dit medlemsnummer (finder du på bagsiden af dit haveblad, eller du skriver en mail til formanden, som sender det til dig)
 7. Skriv præcist hvad det er, du vil bygge. Og husk at underskrive med navn og dato.
 8. Du skal lave en tegning, og kun een.! Du skal indskrive alle de nuværende bygninger på tegningen og skrive navn på dem (nuværende skur, nuværende hus, nuværende overdækket terrasse osv.) Så indtegner du på samme tegning de bygninger/tilbygninger, du vil lave og skriver, hvad det er: (ny tilbygning på hus, ny lukket terrasse, nyt skur osv).
 9. Alle mål: længde, bredde, areal, skal sættes på, så det ikke er til at misforstå.
 10. Alle afstande til skel (hækken) skal huskes, ellers sendes den retur. Der SKAL være mindst 1 meter til hækken.
 11. Når du har lavet tegningen færdig, skriver du havens adresse på tegningen og underskriver med dato og navn.
 12. Så indsender du 2 stykker papir til kredsen, nemlig det udfyldte ansøgningsskema og din tegning. Mailadressen er:  ringstedbyg@gmail.com
 13. Indbetal herefter 500 kr til kredsens konto, hvor du skriver din haveadresse på til modtageren, f.eks. Virkelyst Å-60. Reg. 4426  kontonr. 3524121530
 14. Du må IKKE påbegynde byggeriet før du har fået godkendt din ansøgning.
 15. Husk, når byggeriet er færdigt, at sende besked til kredsformanden.

EL

Indlægning af elektricitet i en have er udelukkende en sag mellem den enkelte havelejer og EL-selskabet.

Vil man have indlagt EL henvender man sig aller først til en autoriseret El-installatør, som giver tilbud og som har al kontakten til el-selskabet.… Læs hele beskrivelse...

Generalforsamling 2022

Generalforsamling

Referat fra Virkelyst Generalforsamling

Søndag den 27. marts kl. 10

Fælleshuset

Dagsorden

1 Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslår Per Flor som dirigent.- Per Flor valgt

Bestyrelsen foreslår Lene Larsen som referent. Lene Larsen valgt

2 Valg af 3 stemmetællere.

 1. Jack
 2. Malene
 3. Wahid

3 Formandens/bestyrelsens beretning.

Fælles generel info formanden.

Formanden fortalte om sine opstarts-vanskeligheder og den store hjælp, hun fik af de andre. Anders elektriker har re-etableret søen, toilettet bag værkstedet er åbent hele året for dem, der har nøgle. Der er container til køkkenaffald, åbent hele året. Sagen med træerne mod Kildemarken blivet taget op igen med kommunen. Der er en stående aftale med Kattens værn, som har indfanget mange syge katte. – Der er søgt penge til en ny legeplads diverse steder, formanden håber, frivillige vil være med til at etablere legepladsen.

Den kollektive forsikring blev opsagt, da den steg 50%. Husk den obligatoriske brandforsikring, samt tegning over nedlagte elkabler i haverne.

Der har ikke været indbrud i denne sæson.- Stiller man op til bestyrelsen skal man være parat til at arbejde, der er meget at lave.

Formanden gjorde rede for vanskelighederne med vejene i forbindelse med installering af el. Bestyrelsen valgte en belægning af vejene i samråd med en under-entrepenør for at undgå huller fremover. Desværre holdt entrepernøren ikke, hvad han lovede.  Cerius har vasket hænder, og derfor har bestyrelsen taget en advokat. I mellemtiden er under-entrepenøren gået konkurs.

Anders Hansen: Venteliste og vand. Gjorde rede for vandsystemet, som er over 75 år.

Den tidl. bestyrelse har lavet et stort forarbejde med hjælp fra Jack. Det aktuelle forslag på dagsordenen om vandrør drejer sig kun om, hvorvidt man er indforstået med, at den nuværende bestyrelse fortsætter den tidligere bestyrelses forarbejde.

Når man er kommet videre med dette arbejde, vil der på et tidspunkt blive indkaldt til et orienterende møde.

Anders Hansen informerede ligeledes om reglerne vedr. ventelisten, som nu er sat op til 35 personer. Man kan se reglerne om ventelisten på hjemmesiden.

Thomas Lauridsen. Vej og have. Man bliver skælt ud, når man er sat til at tjekke haver og veje, men haverne skal være i orden. Der bliver fremadrettet taget billeder af de ting, der ikke er i orden, da nogle f.eks. nægter ikke at have klippet deres hæk, når de får en regning.

Der er ingen pladsmand mere, men fællespladsen ordnes nu på fælles-arbejdsdagen.

Mahmoud Elawad: Hjemmeside, havesalg og ulovligheder.

Fortalte om havesalg og venteliste, samt om tjek af de haver, der er til salg vedr. ulovligheder, der skal rettes før salget. Der var også for mange mail-adresser, men fremover samles alt på kun een mailadresse.

Kirsten Sørensen. Fælleshuset m.m. Fortalte om fælleshuset og manglende udlejning på grund af corona. Der er indkøbt ny industri-opvaskemaskine. Der er kommet en madklub, som starter op igen i april. Der har været stor opbakning til den. En tak til Birgit, som står for al mad. –

Der var hyggeklub sidste år, det planlægger man at starte op igen. Der blev holdt sommerfest i august 2021, som var en stor succes. Der var 2 fælles arbejdsdage, hvor der mødte nok op. –Man prøvede med jule-boder, men der kom ikke så mange. Måske kommer der loppemarked i år. Der blev holdt en fælles julefrokost med den gamle bestyrelse. Der var julefrokost for alle, der havde lavet noget aktivt sammen med bestyrelsen.

Indtil videre er der planlagt Sankt Hansfest 23. juni, en fælles arbejdsdag og en sommerfest.

Mustafa: Kasserer.  Gjorde rede for sin overtagelse af regnskabet og det tidligere system, som mere egnede sig til kommuner og store firmaer. Derfor besluttede han at opbygge et mere enkelt system, der er web-baseret, og som kun indeholder, hvad der er brug for. Dette system vil komme til at indeholde en mulighed for medlemmerne til at se deres korrespondance m.m. med kolonien, og det vil indeholde de nyeste muligheder, som kan gøre det nemt for bestyrelsen at bruge.- Fremover vil kassereren have fokus på besparelser.

Spørgsmål til bestyrelsens beretning:

1. Er ventelisten offentlig tilgængelig? Ja.

2. Kan alle rette i regnskabssystemet? Nej, Mustafa ejer systemet, og Mustafa skal betales for konsulent bistand, hvis han ikke mere er kasserer og man vælger at fortsætte med hans system.

3. Kan man ikke sælge sin have uden for ventelisten? Nej, men den kan overdrages til familie efter Hovedforbundets regler, se hjemmesiden

4. Vil de, der står på ventelisten, ikke købe til prisen, må havejeren så sælge til hvem som helst? Ja

5. Vedtægterne siger, at generalforsamlingen kan vedtage prisen for at stå på ventelisten, har man gjort det? Nej, men det kan komme på næste generalforsamling.

6. Er der intern venteliste? Nej, men det kan komme, hvis nogen foreslår det til næste generalforsamling.

7. Hvorfor er der kommet tilføjelser til vedtægterne uden det har været på generalforsamlingen?  Det viste sig, at vedtægten på hjemmesiden ikke var opdateret.

4 Godkendelse af årsregnskab for 2021 v. kasserer Mustafa Akgun.

Vedlagt som bilag 1.

Kassereren gennemgik regnskabet for det sidste år. Godkendt

5 Godkendelse af budget for 2022 v. kasserer Mustafa Akgun.

Vedlagt som bilag 2.

Kassereren gennemgik budgettet.Godkendt

6 Godkendelse af regnskab for 2020. Godkendt

(udsendt sammen med bilag ved vores digitale generalforsamling i 2021)

(Ligger i papirform på generalforsamlingen)(Vi har fået ny kasserer)

7 Bestyrelsens forslag. Vedlagt som bilag 3 – 4 – 5.

Bestyrelsens forslag til ændringer i ordensreglerne 2022

Rød farve ønskes fjernet, grøn farve ønskes indsat.

Forslag 1.

§ 1 Haven stk. 4

Erhvervsmæssig udnyttelse af de i haven dyrkede afgrøder lejemålet må ikke finde sted.

Vedtaget

Forslag 2.

§ 1 Haven stk. 5 andet afsnit.

Hækkene skal klippes både indvendig og udvendig, mindst 2 gange årligt, første gang senest d. 23. juni og anden gang senest d. 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet uden videre udført af en gartner/havemand. Det koster en bod på 1.500 kr.

Vedtaget

Forslag 3.

§1 Haven stk. 6 afsnit 3

Der skal ved etablering af parkeringspladser sørges for, at bilerne kan holde der uden at blokere vejene. I haver med skråparkering, er det havelejers pligt at lave disse om, så de passer til nutidens bilstørrelser, hvis parkeringspladsen benyttes.

Overtrædes dette vil det medføre en bod på 300 kr. Sidste frist for at ændre dette er 1. oktober 2021. Ellers sættes der en gartner på for havelejers regning. Ved overtrædelse gentagne gange sættes der en gartner på opgaven for havelejers regning. Dette er pengepligtig ydelse.

Vedtaget

Forslag 4.

§ 2 Bebyggelse stk. 5 afsnit 2

Gennem Virkelyst Bestyrelse kan man tilmelde sig en kollektiv forsikring, som dækker brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo. Prisen er i 2020 ca. 950 kr. årligt. Mindst 12 haver skal være tilmeldt.

Vedtaget

Forslag 5.

§ 4 Andre bestemmelser stk. 5

Løse hunde må ikke forefindes i kolonien. Ved påtale nr. 2 betales en bod på 500 kr. Sker forseelsen igen, bliver der udstedt forbud mod at medtage hunden i kolonien.

Hvis forseelsen sker gentagne gange og er til gene for andre havelejere, kan der udstedes forbud mod at medtage hunden i foreningen.

Vedtaget

Forslag 6.

§ 4 Andre bestemmelser stk. 9

Ved leje af fælleshus, skal ordensreglerne underskrives. Kun medlemmer af havekolonien kan leje fælleshuset. Musik i fælleshuset må kun afspilles indendørs og for lukkede vinduer.

Af hensyn til de øvrige havelejere, skal musikken slukkes senest kl. 24.00 og fælleshuset forlades senest kl. 02.00.

Der må ikke være tændt for bilradioer i haverne eller spilles musik udendørs. Musik afspillet inde i huset sker for lukkede døre og vinduer. Aflytning af musik må ikke være til gene for andre.

Trampolin-leg må ikke blive til støjgene for naboerne, og må ikke ske efter kl. 20.00. Alle trampoliner skal være forsvarligt fortøjrede. Det er bedst at grave trampolinen ned.

Nedstemt

Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne 2022

Alle nedenstående forslag til ændring i vedtægterne blev godkendt af 2/3 af de fremmødte medlemmer, men da der ikke var mødt 2/3 af koloniens medlemmer, bliver der ifølge reglerne indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor et simpelt flertal af de fremmødte afgør udfaldet af forslaget.

Nedenstående skal læses som: rød skrift skal slettes og grøn skrift skal tilføjes.

§ 6. Leje og andre pligtige pengeydelser:

Stk. 4

Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for forsinket betaling, samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne i medlemmets lejekontrakt. (Dette skal slettes, da det ikke står i alle kontrakter)Der gives samtidig med gebyret en betalingsfrist på 14 dage. Er lejen ikke betalt ved udgangen af denne frist, gives endnu en frist på 14 dage. Er lejen stadig ikke betalt ved udgangen af denne frist, kan foreningen uden yderligere varsel opsige lejemålet.

§ 6. leje og andre pligtige pengeydelser:

Stk. 6

Første haveindbetaling er 1. april. Sidste haveindbetaling er 1. september. Sidste rettidige indbetaling af al gæld til foreningen er 1. oktober. Efter denne dato vil påkrav uden yderligere varsel, blive inddrevet via advokat. Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på 250 kr. for hver betalingspåmindelse.

Er havelejen ikke betalt til tiden, koster det en bod, fastsat af generalforsamlingen, og der udsendes via mail, post eller rør en frist på 14 dage, samt varsel om ophævelse af lejekontrakten. Er havelejen stadig ikke betalt til denne frist, ophæves lejekontrakten uden yderligere varsel efter reglerne i Hovedforbundet.

Hele stk. 6 ændres til:

Første rettidige haveindbetaling er den 1. april. Anden rettidige haveindbetaling er den 1. september.

§ 8. Fællesarbejde.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin den af vejen uden for egen have. Dvs. til midten af vejen.

§ 9 Generalforsamling:

Stk. 2 Linie 13

-Valg af vurderingsudvalg Valg til Kredsens centrale vurderingsudvalg.

§ 9 Generalforsamling:

Stk. 14

Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten og foreningens formand.

Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside og kan afhentes på foreningens kontor. Eller sendes ud til foreningens medlemmer.

§ 10. Bestyrelsen

Stk. 2

Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2-årig periode.

Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer fritages for at betale haveleje.

Generalforsamlingen vælger suppleanter til bestyrelsen efter behov.

§ 10. Bestyrelsen:

Stk. 9

Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, og offentliggøres på foreningens hjemmeside, dog ikke når de omhandler personsager.

§ 10. Bestyrelsen:

Stk. 11

Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, internet, kørsel m.v. dækkes af foreningen.

§ 12. Vurderingsudvalg

Hele denne § skal ændres da vurderings udvalgets funktioner i 2021 er overgået til Kredsen.

Ny tekst:

Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en eller flere vurderingspersoner, som repræsenterer foreningen i kredsens vurderings og klageorganisation.

§ 16. Regnskab og revision:

Stk. 5.

Generalforsamlingen vælger 2 bilagskontrollanter for 2 år, 1 vælges i lige år og 1 vælges i ulige år, og 2 bilagskontrollant suppleanter for 1 år.

§ 16. Regnskab og revision:

Stk. 7

Bilagskontrollanterne skal foretage mindst et Uanmeldt kasseeftersyn pr. år.

Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.

Der skal efter kasseeftersynet gives besked til formanden om at det er foretaget.

Bestyrelsens forslag til arbejdet med nye vandrør.

Forslag til nyt vandrørs system er, at bestyrelsen arbejder videre med det arbejde, der allerede er påbegyndt.

Vedtaget

8 Forslag fra medlemmerne 2022. Vedlagt som bilag 6. forslag 1 – 8.

Forslag nr.1

Fuchsiavej 44 Joan

1.:  Der stilles forslag om Bad i fælleshus.: Mulighed for,  at der blev lavet baderum i et af toiletterne, med udgang fra bagindgang, ved toiletterne.
Begrundelse.: det er altid rart og kunne gå i bad, når der er lukket i svømmehal eller andre bade steder.
Betaling.: folk der gerne vil have et bad i fælles huset, betaler et depositum eks på kr. 350,00 til en nøgle og afregning for bad, sættes en vandmåler op og folk som har denne nøgle betaler kollektiv for vandforbruget, ja så kan det være der er en der bader i 5 minutter og en anden i 30 minutter, men der er kollektiv betaling for vandet, som betales årligt sammen med havens normale vandforbrug,

Nedstemt

2.: Der stilles forslag om at der må bygges fra de nuværende 40 kvm 2 til 50 -60 kvm 2
Samt at der må bygges  i højden fra nuværende 3,50 meter i højden til 4,0  – 4,5 meter i højden
Begrundelse.: mulighed for at lave hems så man får større anvendelses muligheder på de kvm 2 man har.

Nedstemt

3.: Der stilles forslag om, at der kommer en cointainer til haveaffald.:
Begrundelse.: det er ikke alle der har bil og som kan bortskaffe haveaffald.

Nedstemt

4.: Der stilles forslag om større indsigt i vandforbruget
Begrundelse.: når der betales for vand afregning 1 gang årligt står der blot vand og så det man skal betale. Den enkelte kender ikke prisen på vand forbruget, og kan derfor ikke se om tallene ved aflæsning er korrekt. Og man kan ej heller se en mellem regning om, hvordan man er kommet frem til det beløb der skal betales.

Vedtaget

5.: Der stilles forslag om, at der bør være en revisions påtegning ved regnskabet.
Begrundelse.: selvom vi har bilags kontrollanter er det altid en god ide, at en revisor også har gennemgået regnskabet Da de er ansvarlige for godkendelse.

Nedstemt

6.: Der stilles forslag ang. parkering på vejene. At der præciseres hvem der må og ikke må
Begrundelse.: nogle mener at de må og andre får besked på, at de ikke må holde på vejene.( håndværker – møbler/fragt)

Kotume er at en håndværker normalt kan holde på vejen, men at alle udviser konduite.

8.: Der stilles forslag om helårsvand og udskiftning af vandrør
Begrundelse.: Da det tit i sæsonen springes vandrør og der lukkes for vandet skal disse jo sikkert udskiftes, så man bør tage et møde med Ringsted kommune om at vandrørene ikke fungere optimalt, og da vi jo er på en lejet grund bør det jo være udlejer som står for forbedring af vandrør så hvis de skal skiftes kan man jo ligeså godt have helårsvand

Se bestyrelsens forslag om nye vandrør

Forslag nr. 2 Udgår, da forslagsstillerne ikke er til stede

Anemonevej 40 Helle og Michael Davidsen

1. Baderum

2. Vaskemaskine/tørretumbler i baderum

3. Fibernet, som vist er lagt i jorden

Forslag nr. 3 Tilbagetrukket

Fuchsiavej 46 Rikke og Kim Weber

Vil gerne komme med et forslag om, at der bliver lavet et baderum, som vi alle kan bruge.

Forslag nr. 4 Nedstemt

Åkandevej Murat Kilic

Jeg har som sidste år et forslag om at tillade fjerkræ (duer) i virkelyst.

Forslag nr. 5  Vedtaget at der sendes besked til kredsen om at forelægge dette for kommunen

Dianthusvej 20 Lone Jøns

Overdækket terrasse op til 20 kvm.
Begrundelsen er at hvis man er en større familier elller har gæster  er det svært at opholdes under tag på kun 10 kvm, hvis man gerne vil grille m.m

Forslag nr. 6 Vedtaget at der sendes besked til kredsen om at forelægge dette for kommunen

Gladiolusvej 13 Mikael Foght

Jeg stiller forslag om at kunne bygge hovedhus op til 53+ m2.

De fleste kolonihaveforeninger har byggetilladelse til ml 53 og 57 m2

Er udbygning ikke af interesse kan en øget byggetilladelse give mulighed for at lave en lukket havestue som bliver indregnet i de nye tilladte m2.

I vores forening er der sket nogle gode nye tiltag, som gør det attraktivt at være i sin have.

Kunne inde arealet tillige øges vil det give yderligere mulighed for at etablere sig som familie eller bare nyde tørvejret i den lukkede havestue.

Forslag nr. 7 Tilbagetrukket

Gladiolusvej 11 Kirsten Møller

Jeg kan se på de nye byggeregler at skur bygget efter 1 jan 2022 højest må være 2,5 m højt.

Da mange nye huse har skur under samme tag af husets boligareal eller man ønsker at bygge nyt skur i forlængelse af eksisterende hus foreslår jeg at det skal være tilladt at bygge skur op til 3,5 m højt.

Skuret vil da også kunne være mere funktionelt i forhold til opbevaring.

Forslag nr. 8 Udgår, da forslagsstilleren ikke er til stede

Dianthusvej Live Philipsen

Hej.. Beskæring af høje buske og træer der står for tæt på skel kunne være en rigtig go ide.

9 Valg til bestyrelsen.

Valg af formand for 2 år. (Chalotte genopstiller) Genvalgt

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (Anders og Kirsten genopstiller).Genvalgt

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. (I stedet for Peter Sørensen) Kim Melgaard

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. Malene Mølgaard og Bente Benderska valgt

10 Valg af 5 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år.

Marianne, Lone, Mahmoud, Anders og Thomas valgt.

11 Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet for 1 år.

Kirsten Sørensen og  Lene Hansen valgt

12 Valg af 1 medlem til kredsens centrale vurderingsudvalg.

Ingen valgt.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nød – generalforsamling marts – april 2021.

På grund af Corona restriktioner har vi i kolonihaveforeningen Virkelyst afholdt en digital og skriftlig nød generalforsamling med afstemning til bestyrelse og div. udvalg, samt afstemning om reviderede ordensregler.

Afstemning slut d. 10. april 2021.

Stemmer til bestyrelsesvalget er optalt af følgende 3 personer:

Lene Larsen                       (formand Virkelyst)

Grethe                                (formand Kildebo)

Nicolaj Winther                 (Kredsformand)

Resultatet af bestyrelsesvalget blev således:

Formand:    Chalotte Olsen  (G-27)   valgt for 1 år med 91 stemmer mod 6 stemmer til Thomas Jensen.

Kasserer:  Mustafa Akgun (Å-24)  valgt for 2 år.

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Sørensen  (F-20)  genvalgt for 1 år med 69 stemmer.

Mahmoud El-Awad (F- 30) genvalgt for 2 år med 68 stemmer.

Thomas Lauridsen (E-3) valgt for 2 år med 63 stemmer.

Peter Sørensen (E-6) valgt for 2 år med 53 stemmer.

Anders Hansen (E-24) valgt for 1 år med 51 stemmer.

Bestyrelses suppleanter:

1. suppleant:  Kim Melgaard  (C-6b) valgt for 1 år med 43 stemmer

2. suppleant:  Ben Mohsen (D-2) valgt for 1 år med 26 stemmer.

3. suppleant: Murat Kilic (Å-8) valgt for 1 år med 20 stemmer.

4. suppleant:  Thomas Jensen (E-21) valgt for 1 år med 10 stemmer.

Valg til vurderingsudvalg:

Vurderingsformand for 1 år:  Marianne Olesen (D-19)

Øvrige vurderings folk:

Lene Boye-Hansen (C-15)

Jan Thielberg (A-24)

Peter Sørensen (E-6)

Valg af medlemmer til Kredsrepræsentantskabet:

Anders Hansen  (E-24)                                 valgt for 1 år

Marianne Olesen (D-19)                              valgt for 1 år.

Murat Kilic   (Å-8)                                          valgt for 1 år.

Thomas Lauridsen  (E-3)                              valgt for 1 år

Lone Jøns  (D-20)                                          valgt for 1 år.

Valg af bilagskontrollanter:

Marianne Olesen   (D-19)                   valgt for 2 år.

Lone Jøns   (D-20)                                valgt for 1 år.

suppleant for bilagskontrollant:

Peter Sørensen (E-6)      Valgt for 1 år          Valget er bortfaldet da Peter blev valgt til bestyrelsen.

Godkendelse af Reviderede ordensregler:

Det udsendte forslag til reviderede ordensregler blev vedtaget med 71 ja – stemmer mod 54 nej – stemmer.

Godkendelse af Regnskab for 2020:

Regnskab for 2020 er udsendt til alle medlemmer samt opslået på hjemmesiden til orientering.

Regnskabet skal endelig godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling.

Referent Kirsten Sørensen.

————————————————————————————————————————————————————————–

Medlemmernes forslag til generalforsamlingen 2020:

Forslag 1: Forslag om legalisering af fuglehold (duer/høns) i kolonien.
Forslag 2: Forslag om at kontakte Ringsted Kommune for at få ændret den nuværende tilladte byggehøjde på 3½ m til 4 m, samt byggestørrelsen fra nuværende 40 m2 til 50-60 m2.

Forslag 3: Biodiversitet skal være kontrolleret, Toiletvognen skal rengøres 2 gange om ugen, Årsregnskabet skal have revisorpåtegning, Katte skal holdes på egen grund,  Forslag til generalforsamlingen kan indsendes senest 1 måned før i stedet for 2, Når man sælger sin have, skal man udtræde af bestyrelsen.

Forslag 4: 1. halvårlige haveleje skal betales 1 marts. De, der ikke har betalt før generalforsamlingen, har ingen stemmeret. – Hvis anden gæld til foreningen ikke er betalt inden fristen, mister man stemmeret til generalforsamlingen. 

Forslag 5: At forslag  til kommende generalforsamling kan indsendes op til 1 måned før afholdelsen (i stedet for de nuværende 2 måneder)

Forslag 6: Forslag om el og fællesbad.

Forslag 7: Forslag om at trampoliner skal være fastgjort, være i jordhøjde fra springunderlaget og kun må benyttes mellem kl. 10 og 20.

Forslag 8: Forslag om at man kan noteres på en liste, “vild med vilje”, hvis man ønsker en have med vildtvoksende udtryk, så den ikke erklæres for misligeholdt, da det er med vilje. – Og forslag om, at man kun behøver klippe sin hæk 1 gang i sæsonen, senest 15. august, af hensyn til fuglereder og  insekter. 

Forslag 9: Forslag om opsætning af bænk ved dammen, vandspring og  lysmaste. Forslag om, at alt arbejde i kolonien (rengøring, fællesarealer, veje) udføres af cvr-registreret firmaer, retningslinier for trampoliner, revisor til årsregnskabet, lapning af hækken ud mod Køgevej. 

————————————————————————————————————————————————————————–


Referat Ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 22. maj 2019

Velkommen v. formand Lene Larsen.

Valg af dirigent:         Per Floor

Valg af referent:       Kirsten Sørensen

Referenten konstaterede at indkaldelsen er varslet i rette tid og derfor er lovlig.

Der er fremmødt 26 stemmeberettigede.

Dagsorden:

Tilføjelse til foreningens vedtægter, forslaget er fremsendt til den ordinære generalforsamling,

Hvor det blev vedtaget med stemmeflertal. Da forslaget vedrører en tilføjelse til vedtægterne skal det vedtages med 2/3 af foreningens medlemmer og ellers behandles igen på en ekstraordinær generalforsamling hvor det kan vedtages endeligt med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Dirigenten gennemlæste forslaget, der herefter gik til afstemning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og lyder som følger:

§ 11.2. repræsentantskab.

1. Foreningen har 6 pladser, som delegerede, i kreds repræsentantskabet.

Formand, eller et medlem fra bestyrelsen, har 1 plads.

Der skal vælges 5 medlemmer, samt 2 suppleanter, på generalforsamlingen, for 1 år.

2. Repræsentantskabsmedlemmer, valgt på generalforsamlingen, skal varetage H-F Virkelysts interesser på Kreds Generalforsamlingen. Et repræsentantskabsmedlem har ikke bemyndigelse til at henvende sig til Kreds, Forbund eller Kommunale myndigheder, og udgive sig for at være Repræsentanter for H-F Virkelyst; det kan kun medlemmer fra Bestyrelsen.

Hvis et medlem fra repræsentantskabet overtræder dette, vil bestyrelsen tage stilling til sanktion og evt. eksklusion, fra Repræsentantskabet, og indkaldelse af suppleant, valgt på Generalforsamlingen.

Referent                                                 Dirigent

Kirsten Sørensen                                 Per Floor

 —————————————————————————————————————

Referat til Ordinær Generalforsamling.

Lørdag d.06.04-2019. kl. 10.00

Fælleshuset, Fuchsiavej 51, Virkelyst.

Afholdt i Anlægspavillonen, Ringsted

1 min. stilhed.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

• Valg af dirigent og referent.

1.A Bestyrelsen foreslår, Per Flor, som Dirigent.

Godkendt

1.B Bestyrelsen foreslår, Paula Hyllested (Haslev), som Referent.

Godkendt

• Valg af 3 stemmetællere.

Lene Bøje – Doris Jensen – Mayri Ogbonna

• Formandens beretning.

Mette (formand) fortalte lidt om året der er gået. Lidt omkring vandledning/om utætheder og vandmålere.

Vindmølleprojektet er stadig under udarbejdelse og man afventer de sidste informationer.

Huller i vejene kommer til stadighed, husk at overholde hastigheden.

Bestyrelsen har lavet opgavebeskrivelser som vil være en hjælp til fremtidig bestyrelser.

Formanden takkede alle de frivillige, som yder en god hjælp, og opfordrede yngre medlemmer til at deltage i fælleskabet.

Formanden takket for året der er gået og takkede for medlemmernes opbakning.

Per Flor forklarede vedr. vindmølle at han i sin funktion som byrådsmedlem, at han havde protesteret imod, at allerede eksisterende vindmøller skulle fjernes. Han har opfordret til at have-lejerne skal have dispensation. Alle andre skal godkendes.

Man må ikke udskifte en eksisterende mølle med en ny.

MEN DET ER IKKE BESLUTTET ENDNU.

Doris – Vil gerne høre hvad der bliver gjort ved ulovlige beboelse.

Formanden svare: Man kan desværre ikke gøre noget, med mindre der er dokumentation for at folk bor der. Samt at kommunen udleverer sygesikring til dem der overnatter.!!!

Formandens beretning er godkendt.

• Årsregnskab.

Kasserer Kaj fremlagde regnskabet, og forklarede lidt om posterne – indtægter og udgifter i henhold til det fremsendte årsregnskab.

65 lejere har endnu ikke betalt deres haveleje og bedes betale asap.

Jack- Spørger om det kan være rigtigt at man må sælge huset når der foregår ulovligheder?

Formanden siger at man stadig må sælge huset, så længe medlemmet ikke er dømt, og så må man overveje hvad der så derefter skal gøres!

Doris- Mangler at få bilag udleveret fra årsregnskabet!.

Svar: Man kan ikke få bilag udleveret, men man kan får en opgørelse fra regnskabet udleveret (konti oversigt)

Det blev spurgt ind til vandbudget og forklaret at der har været et stort vandspild og derfor også krævet et ekstra gebyr på indbetalingskortet, da man hæfter solidarisk.

Bestyrelsen/vandudvalget har gjort en stor indsats med at få udskiftet defekte vandmålere – Alle bedes tjekke deres vandmåler.

Jack forklarede lidt omkring vandrør som er gamle og burde/skal skiftes. Det er tidligere oplyst fra bestyrelsen at det er Aspestrør, og at de bør/skal udskiftes også af hensyn til miljø og sundt drikkevand. Jack har bedt faglærte bekendte, om at komme med et udbud/tilbud på udskiftning, samt tage fat i den juridiske del i kommunen og banken vedr. lån til finansieringen.

(estimeret pris = 1,5 mill.)

Anders – Spørge til konto 2042 – veje og grus..

Kaj oplyser at det er en fejl, der er kun brugt 75.398,40 på vejene.

Konto 2041 og 2042 er blevet forbyttet, men budget stemmer.

45m3 vand er brugt på fælleshuset

Godkendelse af årsregnskab.

Godkendt

• Budgetorientering.

Medlem spørger om afskrivningerne på huset passer.

Kaj forklarer at maskines selv lægger beløbene sammen efterhånden som regnskabet lavet, så det er ikke en afskrivning men et akkumuleret resultat.

Konto 2027 er til dækning af hækklipning og ved manglende vedligehold på haver der er misvedligeholdt. (gartner)

Budget er taget til efterretning

• Indkommende forslag:

Forslag fra bestyrelsen:

Formand og Kasserer skal være bosiddende i 4100 Ringsted.

Bestyrelsen har stillet forslaget af hensyn til den løbende kommunikation og for at kunne afhjælpe medlemmer med akut opstået problemer.

Medlemmer – Mener at man skal vælge bestyrelser efter hensyn til lyst og ikke af hensyn til bopæl.

Forslaget er nedstemt.

Forslag:

Vedr. R.P medlemmer som tager henvendelse til Kommune-Kreds eller andre på vegne af bestyrelsen ikke er ok.

Forslaget er vedtaget.

Vedr. Hækhøjde og sanktioner iflg. regler med 500 kr. + gartner regning.:

Hæk skal være klippet INDEN Sankt Hans.

(max. 160 mod vejen, max. 180 på andre sider, vedtaget på denne generalforsamling)

Sanktioner er Vedtaget.

Forslag fra have lejere:

Forslag 4-11, fra have lejere.

Forslag 4-5 (punkterne slået sammen): Man ønsker bestyrelsen undersøger om der er mulighed for at få etableret el i hele kolonihaveforeningen/til alle haver. At de indhenter tilbud når nu der skal graves alligevel (vand)

Formanden opfordrer alle til at hjælpe bestyrelsen med dette arbejde.

Medlem forslår at der bliver indkald til ekstraordinær GF når der ligger tilbud klar.

Bestyrelsen skal indhente tilbud – Vedtaget

Forslag 6: At man overdrager regnskabet til forbundet:

Forslaget er faldet.

Forslag 7a: At muligheden som æresmedlem udfases i Virkelyst.

Man fratager ikke tidligere æresmedlemmer deres udnævnelse

Forslaget vedtaget

7b.: Man ønsker en brugervenlig og bedre hjemmeside (ny udbyder)

Mahmoud fortæller at han gerne modtager input og ønsker og mener at den eksisterende har stor database, og den ligger under regnskabssystemet.

Forslaget er faldet.

7c. Man ønsker nyt regnskab system.

Det oplyses at det er Kasseren der selv vælger hvilket system der skal arbejdes i.

Forslaget er faldet

7d. Bilag skal medbringes på GF: Forslag er trukket

7e. Vandregnskab skal laves særskilt: Forslag er trukket.

Forslag 8: Hækhøjden skal hæves til max 160cm ud til vej og max180 mellem haver:

Mange medlemmer ønsker højre hæk af hensyn til privatliv.

Ændringsforslag: 140cm ud til vej og 180 mellem haver.

Ændringsforslaget faldet.

Oprindelig forslag 160-180:

Forslaget er Vedtaget. 

Forslag 9: Inventering af mosteri/kværn, med tilskud fra foreningen.

Forslaget er faldet.

Maria – Gladiolusvej 34 siger at hvis man ønsker et privat investering kan man kontakte hende.

Forslag 10: Man ønsker at yde et vederlag til Formand og Kasser på 10.000 hver (skal oplyses til skat)

Forslag Vedtaget.

Forslag 11. Fælles skurvogn med bad, vaskemaskine, som evt kan betales via poletter.

Bestyrelsen skal undersøge prisen på dette inden næste års GF.

7. Valg af formand, for 1 år:

Lene Larsen – Åkandevej 39

8.   Valg af Kasserer, for 2 år:

Kaj Pristed 

9. Valg af 3, medlemmer, til bestyrelsen, for 2 år:

    Lars Jørgensen- Gladiolusvej 15

    Mahmoud Elawad – Fuchsiavej 30

  Michael Kristensen – Anemonevej 3 –

10. Valg af 2, suppleanter, til bestyrelsen, for 1 år:

    Freja Sjørvad – Åkandevej 31

    Stine Christensen – Dianthusvej 17

11. Valg af 5, medlemmer, til repræsentantskabet, for 1 år:

Bemærk: Ændring fra 6 til 5 Repræsentanter, iflg. ny Kredsvedtægt.

Michael Prahn – Fuchsiavej 25

    Marianne Olesen – Dianthusvej 19

    Dorte Thielberg – Anemonevej 24

    Søs Lassen – Anemonevej 50

    Anders Hansen –Erantisvej 27 

12. Valg af 2, suppleanter, til repræsentantskabet, for 1 år:

Per (Brand)Jensen – Anemonevej 48

            Nicolai Gundorf – Erantisvej 18

13. Valg af 2, medlemmer, til vurderingsudvalget, for 2 år:

Marianne Olesen – Diantusvej 19

    Lene Bøje – Krokusvej 15

14. Valg af 2, suppleanter, til vurderingsudvalg, for 1 år:

Michael Kristensen – Anemonevej 3

    Kim Melgaard – Krokusvej 6b

15. Valg af 1, bilagskontrollant, for 1 år:

Marianne Olesen – Diantusvej 19

16. Valg af 2, bilagskontrollantsuppleanter, for 1 år;

Birgit Østerby – Dianthusvej 1

            Per (Brandmand) Jensen – Anemonevej 48 

17. Eventuelt:

Ønsker om at man fremover tilmelder sig til GF – ingen kan afvises ved døren, men så har man en indikation om hvor mange der kommer, så man kan sørge for at der er plads til alle.

Den tidligere formand gav ordet til ny formand

Den nye formand takkede for valget og glæder sig til at komme i gang i haveforeningen og det gode samarbejde.

Referent Paula Hyllested.

———————————————————————————————————————

Ordinær Generalforsamling

Lørdag, den 10. marts 2018

1.     Valg af dirigent:    Per Flor    Per oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen Godkendt  med et nyt pkt: 4A Tvist.2.     Valg af referent:Janne Oppendieck 3.     Valg af stemmetællere:Mette Bruhn Knudsen, Kirsten Sørensen og Michael Prahn (54 stemmeberettigede). 4.     Formandens beretning:Formanden bød velkommen bl.a. til kredsformanden. Bad om 1 min.´s stilhed aht. afdøde medlemmer i årets i løb.Startede med at takke bestyrelsen for godt samarbejde, samt tak til alle de frivillige, der har hjulpet foreningen igennem sæsonen. De enkelte haveforeninger står nu over for store udfordringer, da der bliver ved at komme nyt fra hovedforbundet. Det kræver meget tid, selv om det er frivilligt arbejde. I år er der kommet ny formandsportal og nyt vurderings-system. Jeg tror at begge systemer er fine og mere overskuelige end de gamle, men alt nyt skal lige læres og kendes.              Det er kongresår i år, så vi kan nok forvente, at der kommer endnu mere nyt fra årsskiftet. Vi har selv her i Virkelyst haft/har nogle udfordringer mht Kreds og Hovedforbund ang. byggetilladelser – fordelingsnøglen 500 kr -300 kr til Kreds og 200 kr til foreningen. Der har vi i bestyrelsen valgt (som vi  har mulighed for) ikke at opkræve de 200 kr., da det hele tiden er noget,vi har gjort gjort frivilligt.Jeg har i øjeblikket kontakt med hovedforbund og kreds ang. vores ordens-regler. Jeg mener, at de regler, vi har vedtaget og godkendt på generalforsamlingen er gældende. Den enkelte forening kan lave tillæg til vedtægter og selv lave deres ordensregler, og det mener jeg vi skal holde  fast i , da der kommer mere og mere topstyring fra Hovedforbundets side,                                                                                                     og så er vi lige pludselig ikke en selvstændig forening mere……….Et eksempel: Nu er der sået tvivl om, det er lovligt at gå ind i en have og klippe hækken, hvis den ikke er klippet til tiden. Jeg fastholder, at vi på vore generalforsamling har besluttet og indført i ordensreglerne, at hækken skal være rettidigt klippet, ellers bliver den klippet uden yderligere varsel.Det er hvad vi har besluttet, og jeg går ud fra, at flertallet mener,  vi skal følge generalforsamlingens beslutninger, ellers kan det jo være lige meget med at holde generalforsamling.Foreningen afholdt sidste år kursus i hjertestarter. Det var rigtig godt, men fremmødet var skuffende. Der kom ikke ret mange – ca 15. Det synes jeg er meget få ud af 271 – spec. når man kunne lære at gøre en forskel.     Vi har fået udskiftet komfuret i fælleshuset. Det gamle kunne ikke mere, og bestyrelsen har talt om, man måske skulle hæve lejen med 300 kr fra 1.1.19. Lokalet er lejet rigtig meget ud, og der er derfor større slidtage på det.Vi har stadig udfordringer med vores brugsvand. Der bliver ved med at være et stort spild, selv om vi har skiftet en del vandmålere og en stor afløbsventil, som vi troede var synderen, så vi har ikke rigtig noget bud på, hvad vi skal gøre ved det. Pga den store nedbørsmængde, vi har fået, er der desværre nogle   havelejere, der har haft problemer med vand i deres haver. Vi har fået lavet stik-dræn i 2 haver på E 3 og 5.   Der har været noget skriveri ang. vores dræn. Er de lavet efter forskrifterne? Ja!! En havelejer mente, man bare havde dækket drænene med det opgravede jord. Det er ikke tilfældet. Det opgravede jord, der var i overskud, er blevet brugt til at lave blomstervold ved toiletvognen og bag traktorværkstedet.Når vi nu er i gang med drænet, så kan alle vist blive enige om, at vi skal have gjort noget ved vore veje. De trænger virkeligt til det. Dette tager vi ved indkomne forslag..Afslutningsvis vil jeg igen IGEN henstille til havelejerne at overholde fart grænsen og vise hensyn. Der kommer heldigvis flere og flere børn i Kolonien- Så pas på dem!Da Kai har valgt at stoppe som kasserer næste år, skal vi måske finde en, der  er interesseret i at overtage og evt. sætte sig sammen med Kai nogle gange for at få en ide om, hvordan systemet virker.Husk NU at læse de papirer, I får, det kan ikke være rigtigt bare at brokke sig og så bag efter læse papirerne.Endnu engang vil jeg påpege, at den facebook-side IKKE er vores side, og jeg                                                                                     synes efterhånden, tonen ikke er OK. Man skal for det første ikke hænge mig personligt ud og heller ikke den øvrige bestyrelse. Dette kan godt gå hen og få konsekvenser, da bestyrelsen ikke skal finde sig i alt.  TAK for ordet og god sommer til jer alle sammen!Spørgsmål/svar:Der var en livlig diskussion til beretningen.Bl.a. . spørgsmål om, hvorfor anmeldelse af bestyrelsen ikke var omtalt. Hertil svarede formanden, at han ikke havde fået noget konkret oplyst fra politiet, og sagen kunne tage mere end et år. Solvieg Gosvig oplyste, at det var hende, der havde meldt foreningen: ”Jeg har i 2017 politianmeldt bestyrelsen for mistillid. Jeg har indleveret regnskab tilbage fra 2008 og til og med 2017/18 og nu også disse kommentarer (regnskab vedlagt om mistillidsvotum til hele bestyrelsen for regnskab/budget 2017-2018). Alt sendt til politiets efterforskning, som kan tage en del tid.Mistillid i forhold til den måde bestyrelsen indkasserer/disponerer og administrerer vore penge på.Referaterne fra bestyrelsesmøder indeholder ikke aktuelle oplysninger om bank/kassebeholdningen. Bestyrelsesreferaterne er ikke underskrevet af medlemmerne af bestyrelsen. Der mangler åbenhed og ærlighed.” Doris Jensen omtalte vandspillet, Anders Hansen det gamle jord, der igen er puttet ned til sivebrønden….Der må ikke fyldes ler ned over drænet.Kim : skal vi lave en prøvegravning? Går ud fra arbejdet er ok, idet John Pedersen også arbejder for Kommunen.Dirigenten fastslog, best. måtte se på dette iht. problemet.Doris oplyste, hun tidl. havde oplyst iht Kommunens Vandforsyning, at de  havde en mand, der kunne finde vandbruddet inden for 10 m. Spildet er 1850 m3. Per mente man også skulle se på spildet (indb 100 kr ekstra om året) iht udskiftning af alle rør i haven. Kim har undersøgt, at det vil kst 500.000 kr. med en SLØJFE. Dirigenten: Vi har mulighed for at pålægge best en undersøgelse, hvor fejlen er – evt nye rør. I sidder her nu, det er jer, der skal tage beslutningern. Kim: Drænet er lave efter foreskrifterne. Vi får en uvildig til at undersøge det. Vandspillet undersøges og tjekkes. Bestyrelsen undersøger pris.      4A TvistI foreningens ordensregler står, at hækkene skal være klippet senest 23.6. og 15.9. Ellers vil de blive klippet UDEN VARSEL til en pris af 1200 kr.. Nogle har undersøgt i Forbundet og fået oplyst, at der skal gives et varsel på 3 dage. Og man ikke bare må gå ind i en have. Foreningen har tidligere indsendt deres ordensregler til godkendelse i Forbundet, og der har man ikke rettet dette.Fordi lejeren ikke har betalt regningen, er han blevet opsagt. Men da tvisten imellem forb. og foren. ikke er afgjort, besluttes det at stille opsigelsen i bero, indtil der er enafgørelsen fra forbundet. Formandens beretning vedtaget.,5.   Årsregnskab

Inden gennemgang af regnskab, uddelte Solveig Gosvig sit ”Mistillidsvotum”  til regnskabet uden yderligere kommentarer – heller ikke senere.

Kai gennemgik regnskabet. Det viser et overskud på kr. 41684,-.   Enkelte Konti overskred budgettet bl.a. 2041 rep af vandledning.

Livlig debat/spørgsmål til regnskabet.

Især spørgsmål til de fire ”Nyanskaffelser-konti 2037, 2046, 2054 0g 2065 pga afvigelser iht budgettet… de indeholdte bl.a. fliser ved kontor, trappe, ny PC, Tablet. Plater til volde, rep flagstang, gas værksted (2046). Musikanlæg, Nye glas, komfur, nye gryder (2054). Økse, planter , græstrimmer, telt  (2065)..I stedet for de noter man talte om sidste år, blev det besluttet, at fremover ligger hele regnskabet med alle konti på kontoret, således at man kan afhente alle konti eller de, man er spec interesseret i.

Konto 7840 ”uforudsete udgifter” er en bankkonto i Nordea.

      6   Besluttet at hæve budgettet på 2041 til 60.000 kr. Skulle dække udg til at            finde  fejlen ved vandspildet. ( 3 tilbud iflg oplysninger ca 800 i timen +             moms 30.000-40.000 kr.                                    Spørgsmål om hvorfor vi giver 25 kr. pr m3, når det reelt kst 18 kr.? Hvis              man ønsker dette ændret, kan man indsende forslag næste år.              Regnskabet godkendt……..En stemte imod.                     7.         Indkomne forslag1.     Fra bestyrelsen:  Da foreningen nu efter ansøgning til Ringsted Kommune gennem Kred-sen, har fået tilladelse til at lægge knust asfalt på vores veje, foreslår be-styrelsen, også af hensyn til økonomi at få repareret og lagt knust asfalt på Anemonevej og Åkandevej samt den lille parkeringsplads ved Mågevej, da vores veje efterhånden er i meget ringe stand.Samtidig forslås det, at vi til efteråret, når der kommer haveindbetalinger, får repareret Fuchiavej og Gladiolusvej samt indkørelsen/parkeringspladsen fra Kildemarken. Så kan vi tage tværvejene til næste år, da vi stadig skal have økonomi til at få ordnet vores vandsystem, hvis der skulle ske noget.Bestyrelsen har indhentet et prisoverslag på rep. Af Anemonevej, Åkandevej og den lille parkeringsplads ved Mågevej fra entr. John Pedersen, Sigersted. Prisoverslag vedlægges……..I alt kr. 88.235,- Der var lidt  diskussion om asfalten var miljøvenlig eller den vil smuldre ude i siderne. Andre havde god erfaring fra f.eks Karrebæksminde. Men  man skulle måske vente til drænet er eftertjekket og accepteret. Iflg formanden skal vandproblemet være ok, inden pålægningen.Dirigenten: Såfremt det er miljøvenligt, og vi må få bump går bestyrelsen i gang.2.     Forslag fra Anders Hansen:Ved større anlægsarbejder i Haveforeningen Virkelyst, f.eks kloakering, større vejarbejder, sivedræn langs vejene og lignende, skal indhentes minimun tre forskellige tilbud skriftligt for at få den bedste og billigste pris på arbejdets udførelse.Tre forskellige tilbud skal forhindre, at en enkelt entreprenør ikke udfører et arbejde , som ikke er i overensstemmelse med god håndværksmæssig udførelse.Godkendt med tilføjelse …….kun ved planlagt arbejde over 50.000 kr. – ikke ved akut arbejde. 3.     Forslag fra Doris Jensen:1.     Bod&/udgifter : Kun de faktiske udgifter til havelejer, hæk og ukrudt2.     Forslag til revisor udefra3.     Forslag til alle aktiviteter under bestyrelsen, og alle penge i foreningens kasse4.     Forslag om vederlag til bestyrelsens medlemmer.5.     Forslag: sten til vedligeholdelse af vejene.                 Alle 5 forslag forkastet8.       Valg af formand for 2 år                    Kim Melgaard – modtager ikke genvalg                          Mette Bruhn Knudsen: valgt9.     Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år:Peter Lauritsen – modtager genvalg Åse Anderson– modtager ikke genvalgSteen Bøgh Andersen –  stopper i utide (1 år) Peter Lauritsen genvalgt (2år), Kirsten Sørensen nyvalgt (2år)Kim Melgaard (1 år)10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:Charlotte Olsen – nyvalgtHjørdis Hansen – genvalgt 11. Valg af 6 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år:                    Michael Prahn – modtager genvalg                    Søs Lassen – modtager genvalg                   Gitte Hansen – modtager ikke genvalg                   Kai Svanborg – modtager genvalg                                                                                                                                 Doris Jensen – modtager genvalg                   Lars Jørgensen – modtager ikke genvalg                    Solveig Gosvig – nyopstillet                    Dorthe Thielberg – nyopstillet                    Jens Nielsen – nyopstillet                   Nicolaj Gondore – nyopstillet                      Marianne Olesen – nyopstillet                     Valgt: Michael, Kai, Marianne, Dorthe (A24), Nicolaj (E18), Jens (G5)        12.       Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet for 1 årSøs Lassen                    Per Brandmand                                       Begge nyvalgt13.     Valg til vurderingsudvalg for 2 årGitte Hansen – ikke til stedet, i stedet blev        Jan Thielberg (A24)         valgt   12.    Valg af 2 suppleanter til vurderingsudvalg for 1 årInger Neumann A 10  – modtager ikke genvalg        Michael Christensen A3 – ønsker genvalg        Hjørdis Hansen         Michael og Hjørdis  valgt13.      Valg af 2 billagskontrollanterAnnelise Larsen – ønsker genvalgMarianne Olesen – ny (i stedet for Kirsten Sørensen)      Begge valgt        14.     Valg af 2 billagskontrollantsuppleanter for 1 årBirgit Østerby      Per Brandmand      Begge valgt                                                                                                                    14.      EventueltClaus bad om lidt hjælp til mandags-mad-biksen. (Connie, Dorthe og Åse                  takkede JA)        Kim Melgaard takkede for 6 gode år som formand og lovede i kraft af sin        erfaring og menigt medlem – i hvert fald det næste år – at være behjæl-        pelig for den nye formand. Mette takkede for valget og fortalte lidt om        sig selv. 31 år, arb med IT. Bosiddende på Nørrebro – men ellers fra Jyl-        land.        Kim takkede desuden for god ro og orden.                                                                                                  Dirigent                                     Formand                         referent       Per Flor                                     Kim Melgaard                 Janne Oppendieck

————————————————Ordinær GeneralforsamlingLørdag, den 18. marts 20171.     Valg af dirigent og referent: Per Flor og Janne OppendieckPer oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen godkendt  Det blev anbefalet, at man fremover skriver dato på indkaldelse.2.     Valg af stemmetællere:
Gitte Hansen, Kirsten Bøg Andersen og Kirsten Sørensen (37 stemmeberettigede.
3.     Formandens beretning:
Takkede bestyrelsen for et godt stk. arbejde i løbet af året samt tak til alle de frivillige, der har gjort et stort stykke arbejde med vand, hækklipning mm. Hvis andre ønsker at deltage i frivilligt arbejde, kan man i tavlerne se, hvornår der sker noget, og tilmelde sig på kontoret. Vores økonomi  er så fin, så vi er begyndt at henlægge penge til al vand-haløjen.Nyt løn-program. Vi er fra forbundet blevet ”påduttet”, at vi nu skal afregne løn mm som et firma med eget cvr-nr. Dette sker fra 1.1. 20017 over Data- løn.Ny lejekontrakt med Ringsted Kommune.. Kontrakten er ikke endeligt underskrevet, da man ikke er helt enige om formuleringen vedr. spild vand.Byggetilladelse er ok.
Hushandel kan nu ikke længere foregå i kontortiden mandag, da forbundet har udstukket nye regler. I stedet for de tidligere 3-4 sider, fylder kontrakten nu 12 sider. Disse papir skal afhentes før man sælger haven. Der kan så aftales tid til selve salget.Byggetilladelse skal nu sendes til Kredsen via os og godkendes.Dræn: Bane Danmarks er nu ok. Vores eget dræn er af John Petersen udført på Erantisvej.Der ikke lagt stikledninger, hvis nogen får problemer, bedes de henvende sig til bestyrelsen..Hjertestarter: Midt- og Østsjælland holder kursus i uge 31 – én dag. Hvis der mange tilmeldinger, bliver der en dag ekstra. De lover at alle og enhver uden kendskab skal kunne klare det – bare efter én dag. Yderligere oplysninger vil komme i opslagstavlerne.Vandspild: Vi har fundet 45 vandmålere, der ikke har fungeret/talt. Ingen steder i jorden har vi fundet noget. Ingen af de 45 har gjort bestyrelsen opmærksom på målerfejlen.Affald/skrald beder vi jer tage med hjem og ikke efterladt på diverse veje eller parkerings-pladser. Det gør ikke noget, at havelejerne holder deres  del af vejen, selv om traktoren også kører på ruten.Yderhækken: Utroligt, vi hvert år skal bede jeg holde yderhække nede i den tilladte højde samt oplyse om hastigheden her i kolonien. Selv folk med børn”drøner” afsted.Kontoret åbner første gang den 3. april kl. 17.30 til 19.00. Vurdering  den 4.April mellem kl. 17.00 og 18.00……..afhentning af papir mm.Og respekter venligst telefon- og åbningstid!!!!
Formanden takkede for ordet og ønskede god have sæson.Kommentar/spørgsmål: Ejerskifte, hvad med de, der ikke har betalt for vand? Beplantning uden for hækken mod banen?     Vi må dele vandforbruget ud over alle havelejere. Ingen må opholde sig på det stykke, der til  hører Bane Danmark.Beretningen enstemmigt godkendt.4 ÅrsregnskabKai gennemgik regnskabet. Det viser et overskud på kr. 147.201,-. Enkelte konti oversked det budgetterede. Bla .2037 Nyanskaffelser ca. 20.000,- mere endbudgetteret. Dette skyldes nyt komfur ( det gamle 19 år) samt ny  computer.Konto 2049 Have og Vej. Rep. af vandledninger. Regnskabet enstemmigt vedtaget.   Dog vil man gerne have, der som tidligere nævnt, der sammen med det udsendte regnskab kommer noter, der hvor der er større udsving/store beløb eks. Nyanskaffelser og andre store poster. Blev også påtalt om man skulle have en udefra autoriseret revisor og på den måde undgik så mange spørgsmål til regnskabet. Endnu engang blev det fra bestyrelsen påpeget, at der ikke hidtil IKKE har været krav om oplys-ningspligt til SKAT, hvilket vil sige, at de, der har modtaget løn, penge eller  lign. fra Foreningen selvhar skulle oplyse dette som B-skat.  Egenkapitalen er 1.307.847,- Aktiver 916.381,- kontantbeholdning 391.680,-Budgetorientering
Det er sat nogenlunde som sidste år, dog er der afsat ekstra 100.00,- til dræn.
Ingen kommentar

5 Indkomne forslag
1.     Fra bestyrelsen: Fjernelse  af depositum ved leje af FælleshusFormanden oplyste om begrundelse herfor. Mente det gav for meget Administration.Ændringsforslag hertil. At ovenstående kun skulle gælde for havelejerne.
De der kom udefra skulle stadig betale depositum.
Begge forslag blev sat til afstemning. Det første fra bestyrelsen godkendt. Det andet faldt.
2.     Fra bestyrelsen: Fastsættelse af bod for udeblivelse ved pligt- fælles arbejde .Punktet indsættes under Alm Ordensregler, pkt 101.     Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren-og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der iflg. hovedlejekontrakten samt ved foreningens fælles faciliteter. Medlemmerne har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have – dvs. til midten af vejen.2.     Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra pligt/fællesarbejde en bod fastsat af generalforsamlingen.3.     Bod for udeblivelse ved indkaldt pligt/fællesarbejde uden gyldig grund er på 500,- kr.
4.   Ingen havelejer kan blive indkaldt til pligt/fællesarbejde 2 gange, før 
Alle har været indkaldt.5.     Pålagt bod betragtes som pengepligtig ydelse i lejeforholdet.Forslaget godkendt3.      Ændring af formulering af bod under hække, pkt. 6 BDer kan desuden idømmes en bod på 500,- kr for manglende vedligeholdelse af parkeringsplads og vej til midten uden for egen have , hvis en havelejer efter skriftlig henstilling ikke efter 14 dage har fået dette bragt i orden, og foreningen skal ordne det.
Den pålagte bod betragtes som en pengepligtig ydelse i lejeforholdet.
Godkendt

4.   Forslag fra havelejere:
Der stilles forslag om, der under bestyrelsen, dannes et Social-Aktivitetsudvalg.Godkendt7.     Valg af kasserer for 2 år
Kai Pristed – modtager genvalg      genvalgt8.     Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år:
Claus Larsen – modtager genvalgMahmoud Elawad – modtager genvalgSteen Bøgh Andersen – modtager genvalgAlle 3 genvalgt
9.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
Kirsten Sørensen – modtager genvalgLars Jørgensen     – ny
Begge valgt
10.  Valg af 6 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år:

Michael Prahn – modtager genvalg
Søs Lassen – modtager genvalg Gitte Hansen – modtager genvalgKai Svanborg – modtager genvalgDoris Jensen – modtager genvalg

Læs hele beskrivelse...

Sælg din have

VEJLEDNING OM VURDERING AF KOLONIHAVEHUSE

UNDER MIDT OG ØSTSJÆLLANDS KREDS

______________________________________________________

Ringsted d. 5. juli 2023

Hvem gør hvad i vurdering af kolonihaven ?

1. Haveejer kontakter sin bestyrelse.

2 . Bestyrelsen kontrollerer, at alt er lovligt ift. lejekontrakt med kommunen

3. Bestyrelsen skriver til: vurderingiringsted@gmail.com , at haven er lovlig og klar til at blive vurderet.

4. Er haven vurderet før 2019, bedes gammel vurdering vedhæftet, så vi har årstal m.m.

5. Tegninger og tilladelser sendes også med, samt kontaktoplysninger på ejer (mail og tlf. nr.)

6. Vurderingskoordinatorerne kontakter ejer og aftaler tid for vurdering.

7. Ejer medbringer kr. 1600 i kontanter og får selvfølgelig kvittering på beløbet.

8. Derefter sendes vurderingsrapporten til såvel ejer, som forening.

9. Vil du sælge din have, så skal du kontakte din bestyrelse.

Venlig hilsen

Vurderingskoordinatorerne i Ringsted

Læs hele beskrivelse...

Fælleshus ordenregler

Ordensregler ved leje af fælleshuset.

Huset lejes kun ud til medlemmer.

Prisen for leje af huset er pr. 1. april 2022: 1800,00 kr. for en weekend og 700,00 kr. for en enkelt dag.

Depositum ved leje 500 kr. betales kontant ved booking.

Restbeløbet betales kontant ved udlevering af nøgle.

Lejen er inklusiv rengøring.

Hvis man ønsker flaget hejst, skal man selv sørge for opsætning og nedtagning. Det sidste inden solnedgang.

Flaget fastgøres med 2 kroge, der er fastsat på flaglinen. Flaget på fryseren i køkkenet.

Når festen er slut, skal bordene tørres af.

Stolene skal stables og stilles langs væggene.

Bordene skal stå enkeltvis på gulvet langs siderne, gerne med et langbord i midten, når lokalet afleveres.

Husk at rengøre fryser, køleskab og ikke mindst OVNEN.

Ved manglende rengøring opkræves 200 kr.

For ødelagte stole betales 1000 kr.

Gulvet skal støvsuges(støvsuger i står i mellemgangen ved toiletterne).

Gulvet må IKKE VASKES. Pletter af vin, spiritus og madvarer fjernes.

Køkkenaffald skal i de 3 små containere.

Øldåser skal sættes ved siden af den store container. Vinflasker skal i flaskecontainer.

Nøgler afleveres i postkassen søndag.

Eventuelt ødelagte ting sættes på køkkenbordet. Effekterne afregnes på kontoret.

Det sker mandag i kontotiden fra 17:30 – 19:00. Om vinteren til Kirsten Sørensen tlf. 60272890

Husk at låse døren mod græsarealet op, fungerer som nødudgang.

Musik afspilles for lukkede døre og vinduer, af hensyn til de nærliggende haver.

Lejeren SKAL informere sine gæster om, at hastigheden i kolonien er max. 15 km og 

at parkering på græsplænerne ikke er tilladt.

Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri på foreningens arealer.

Der er rygeforbud indendørs i fælleshuset.

HUSK, AT DET ER LEJERENS ANSVAR AT FORENINGENS ORDENSREGLER OVERHOLDES.Læs hele beskrivelse...

Vedtægter for Virkelyst

 

Vedtægter  For Haveforeningen VIRKELYST

                                                                                     

 

 • 1. Haveforeningens navn og stiftelse
 1. Foreningens navn er Haveforeningen Foreningens hjemsted er RINGSTED Kommune.
 1. Foreningen er stiftet 1947

 

 • 2. Formål og virke
 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal på matrikel nr. ______45A_____ i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for kreds MIDT OG ØST SJÆLLAND og Kolonihaveforbundet.
 1. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede have område eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.
 1. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og den stedlige kreds.

 

 • 3. Definitioner
 1. Som medlem af foreningen anses den eller de personer, som har skrevet under på en lejekontrakt.
 1. For ethvert medlem gælder, at man under ansvar for de til enhver tid gældende bestemmelser om havens anlæg og bebyggelse, må gøre sig klart, at der er tale om et havelod til kolonihaveformål. Der gælder derfor en række bestemmelser, som ikke har relation til det almindelige åbne sommerland, bla. perioden hvor kolonihavehusene må bebos, er fra den 1. april til den 30. september. Og vandskyllende toiletter, ikke må forefindes, på grund af manglende kloakering.
 • 4. Medlemmer
 1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.
 1. Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter ventelisten, se dog reglerne i § 4.3, 4.4 og 4.5. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig. Generalforsamlingen kan fastlægge de nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr for optagelse på ventelisten.
 1. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.
 1. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre, hvis der er venteliste i foreningen.
 1. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen, levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.
 1. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet.
 1. Medlemmer skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer samt en medlejer.
 1. Som medlem kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har overtaget bebyggelsen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale haveleje og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor havelodden er videreoverdraget. Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på havelodden, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på haveforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen overdrage havelodden til en person, som opfylder kravene i stk. 1 og 2. Såfremt havelodden ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår, overtagelsen skal ske på.
 1. Hvert medlem har pligt til som minimum at have en brandforsikring. Der vil en gang om året blive indkaldt, til at vise at man har betalt sin forsikring. Der idømmes en bod på 250,00 kr. for hver udeblivelse og efter 2 påmindelser, har foreningen mulighed for at opsige lejemålet efter gældende regler.
 • 5. Hæftelse (Obligatorisk bestemmelse men hæftelsesformen er frivillig).
 1. Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser. (foreningen skal vælge enten solidarisk eller pro rata hæftelse for foreningens gældsforpligtelser.

 

 • 6. Leje og andre pligtige pengeydelser
 1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
 1. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
 1. Generalforsamlingen – eller kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – kan fastsætte en bod for manglende overholdelse af ordensbestemmelser, misligholdelse af haven, udeblivelse fra fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet er pligtig til at overholde. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
 1. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne. Der gives samtidig med gebyret en betalingsfrist på 14 dage. Er lejen ikke betalt ved udgangen af denne frist, gives endnu en frist på 14 dage.  Er lejen ikke betalt ved udgangen af denne frist, kan foreningen uden yderligere varsel opsige lejemålet.
 1. Vandafgift skal, efter at opgørelsen fra vandværket er fremkommet, fordeles efter de opsatte målere i den enkelte have. Evt., spild/fællesvand fordeles med lige stor andel til alle haver.

vandafgiften skal betales ved første haveindbetaling af havelejen.

 1. Første rettidige haveindbetaling er d. 1. april. Anden rettidige haveindbetaling er d. 1. oktober.
 1. Foreningen kan opsige lejemålet efter gældende regler.
 • 7. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede
 1. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.
 1. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – fastsætter regler om vedligeholdelse af haven. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet,

       kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven.   Både konsulentrapport og gartner skal  

       betales af lejer.  Betaling af konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

 • 8. Fællesarbejde
 1. Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde.
 2. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hoved lejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.
 1. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter.

Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejdet, en bod fastsat af generalforsamlingen, eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil.

Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

 

 • 9. Generalforsamling
 1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
 • Valg af dirigent og referent.
 •  
 • Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
 • Indkomne forslag.
 • Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje
 • Valg af formand/kasserer.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • Valg af interne revisorer og suppleanter.
 • (Evt.) Valg af ekstern revisor.
 • Valg til kredsens interne vurderings udvalg.
 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.
 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 25 % af foreningens udlejede haver fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
 1. Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.
 1. Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.
 1. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i stk. 10 – 14 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.
 1. Ordinær/ekstraordinær generalforsamling indkaldes pr. mail/pr. post (registreret adresse), eller ved omdeling. af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.
 1. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 60 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.
 1. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle/registreret partner eller samlever. Samme personkreds har ligeledes taleret.
 1. Der kan afgives 1 stemme pr. havelod.
 1. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 1. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal der stemmes om forslag til:
 • Vedtægtsændring
 • Optagelse af kollektive lån
 • Ekstraordinære indskud
 • Haveforeningens opløsning

kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

 1. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand.

        Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside og kan afhentes på foreningen kontor.  

 

 • 10. Bestyrelsen
 1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.
 1. Bestyrelsen består af 9 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. i lige år og der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Formand og kasserer vælges særskilt efter gældende regler. i lige og ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

        Bestyrelsesmedlemmer fritages for at betale haveleje.

       Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

 1. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse.
 1. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant samt vurderingsmand og suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod. Samme havelod kan dog godt være repræsenteret i udvalg under bestyrelsen.
 1. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.
 1. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot et medlem af bestyrelsen begærer det.
 1. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
 1. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, og offentliggøres på foreningens hjemmeside. Dog ikke når de omhandler personsager.
 1. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.
 1. Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, internet, kørsel m.v. dækkes af foreningen.
 1. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til tillidsvalgte i foreningen.

12.a Formand og kasserer kan modtage et vederlag på 10.000 kr. pr. år. (vedtaget på generalforsamling 2019).

 1. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:
 2. en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,
 3. en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,
 4. en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,
 5. en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand
 6. en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.
 • 11.2. Repræsentantskab:

1.Foreningen har 6 pladser, som Delegerede, i kredsrepræsentantskabet.

Formand eller et medlem fra bestyrelsen, har 1 plads.

Der skal vælges 5 medlemmer, samt 2 suppleanter, på generalforsamlingen, for 1 år.

 1. Repræsentantskabsmedlemmer, valgt på generalforsamlingen, skal varetage H-F Virkelysts interesser på

      Kredsgeneralforsamlingen.

      Et repræsentantskabsmedlem, har ikke bemyndigelse, til at henvende sig til, Kreds, Forbund, eller

      Kommunale myndigheder, og udgive sig for at være Repræsentanter for H-F Virkelyst, det kan kun     

      Medlemmer, fra Bestyrelsen.

      Hvis et medlem fra repræsentantskabet overtræder dette, vil bestyrelsen tage stilling til sanktion og evt.

      Eksklusion, fra Repræsentantskabet, og indkaldelse af suppleant, valgt på Generalforsamlingen.

 • 12. Vurderingsudvalg

Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en eller flere vurderingspersoner, som repræsenterer foreningen i kredsens centrale vurderings og klageorganisation. 

 

 

 

 • 13. Klagemuligheder:
 1. Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2. Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter og kan ikke påklages.

 

 • 14. Tavshedspligt
 1. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen.
 1. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, medlemmet som ejer huset samt en evt. køber.

 

 • 15. Tegningsret
 1. Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen ud ad til i økonomiske forhold. Dog skal tegningsretten altid bestå af mindst 2 personer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

 

 

 • 16. Regnskab og revision
 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 1. Det påhviler kassereren eller evt. ekstern revisor at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.
 1. Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.
 1. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.
 1. Generalforsamlingen vælger 2 interne bilagskontrollanter for 2 år, 1 vælges i lige år og den anden vælges i ulige år, og 2 suppleanter for 1 år.
 1. Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.
 1. Bilagskontrollanterne skal foretage mindst ét kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender. Der skal efter kasseeftersynet gives besked til formanden om at det er foretaget.

 

 

 

 • 17. Foreningens opløsning
 1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet have område, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye have område med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.
 1. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.
 1. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de havelodder, som har en eller flere lejere, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.
 1. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.

—ooOoo—

Vedtægterne er senest behandlet og godkendt på generalforsamling 27. marts  2022

Vedtægterne er herefter endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 20. april 2022.  

Læs hele beskrivelse...

Ringsted kommune

 

Sags nr. 16/4148

Ringsted Kommune

LEJEKONTRAKT 

1. 

Mellem Ringsted Kommune og Kolonihaveforbundets Midt- og Østsjællands Kreds indgås følgende aftale om udlejning af arealer til kolonihaver. Omfattet af aftalen er følgende kolonihaveområder:

 

“Hjortemosen”, Benløse, 35.054 m2

“Heimdal”, Benløse, 9.358 m2

“Rønnedestien” , 8.529 m2

“Balstrupvænge”, 28.600 m2

“Ærtevangen”,  1.675 m2

“Virkelyst” , 139.003 m2

“Kildebo afd. 1, 2 og 3” , 67.75m2

2.

Det samlede areal udgør således 289.971 m

 

Afgrænsningen af kolonihaveområderne er nærmere angivet på kortbilag 1.

 

3.

Lejemålet omfatter arealer udlagt til have, vej og sti, parkeringspladser, fællesareal og beplantningsbælter.

 

4.

Lejemålet træder i kraft 1. januar 2017. Ved ikrafttrædelsen af nærværende kontrakt ophæves samtidig tidligere indgåede kontrakter for de i punkt 1 nævnte områder.

 

5.

Kontrakten løber indtil 31. december 2046, medmindre kontraktens bestemmelser misligholdes. Såfremt der på grund af lejeperiodens længde skal ske matrikulære ændringer afholder lejeren omkostningerne hertil. Ringsted Kommunes opsigelse af lejekontrakten eller udtagning af dele af kolonihaveområder kan kun ske efter reglerne i kolonihavelovens kapitel 3 om nedlæggelse af varige kolonihaveområder.

 

6.

Indenfor lejeperioden forbeholder Ringsted Kommune sig ret til, såfremt særlige forhold nødvendiggør brug af arealer til veje, stier, nedlægning af spildevandsledninger og andre installationer eller andre kommende formål, at fordre større eller mindre arealer udtaget af lejemålet med 6 måneders varsel og mod et forholdsmæssigt nedslag i afgiften. Etablering af ledningsanlæg må kun finde sted efter forudgående tilladelse fra Ringsted Kommune.

 

7.

Vedligeholdelse af havekoloniens veje, stier, parkeringspladser, fællesarealer og beplantningsbælter påhviler lejeren.

 

8.

Vedligeholdelse af veje, stier og parkeringspladser omfatter reparation af belægningerne for huller og ujævnheder, således at belægningens overflade er hel og jævn.

 

9.

Skader på afvandingssystemer forårsaget af nedvoksede trærødder, sammenfald af ledninger eller tilslamning skal afhjælpes af lejeren. Eventuelt nødvendige nyanlæg eller fornyelse af udslidte ledningssystemer udføres i samråd med kommunen, idet der for hvert enkelt tilfælde af denne art skal træffes aftaler om udførelse og betalingsform.

 

10.

Skader på vandledningsnettet skal anmeldes til udlejeren, der drages omsorg for, at de fornødne reparationer foretages. Udgiften til reparationer afholdes af lejeren.

 

11.

Vandafgifter og forbrug betales af lejeren og efter regler som Ringsted Vandforsyning har udstedt.

 

12.

Det er tilladt at opføre et kolonihavehus på den enkelte havegrund. Såfremt der ikke gennem lokalplaner eller andre overordnede planer er fastlagt nærmere regler for byggeriets udseende og omfang, gælder følgende regler.

Kolonihavehuse skal opbygges efter følgende generelle bestemmelser for bebyggelse i kolonihaver i Ringsted, dog er undtaget Hjortemosen og Køgevej afd. Il hvor lokalplanerne er gældende.

Bebyggelsesgrad:

På grunde indtil 200m2- må bebyggelsen maximalt udgøre 20m2.

På grunde over 200m2 må bebyggelsen maximalt udgøre 40m2.

Udover dette må der bygges:

 •  

En overdækket terrasse på højest 10 m2.

Et fritliggende drivhus på højest 10 m2.

 •  

Et redskabsskur på højest 10 m2.

Det må bygges i alt højest 30 m2 terrasse, drivhus og redskabskur. En terrasse betragtes som overdækket, når mindst en af siderne er åbne, med en beklædning, der højest må være 125 cm målt fra terrassekant.

Til bygninger må kun anvendes nye eller gode brugte materialer.

 

Der må ikke i kolonien opføres grundmurede huse og benyttes materialer af sten, beton eller lignende.

Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og med farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne. De nævnte farver eller blandinger skal også anvendes til døre, vinduer, skodder og mindre bygningsdele.

 

Sokkel/fundament skal være udført af stolpe sokkelsten med sokkelbeklædning af eternit.

Der kan opsættes mikromøller på en højde af maks. 4,5 meter målt fra jord til vingespids, efter en anmeldelse til Ringsted Kommune. En ansøgning om opsætning af mikromøller skal ske via foreningens bestyrelse. Kommunen vil efter et konkret skøn kunne give tilladelse til opsætningen. Til brug for kommunens behandling skal anmeldelsen som minimum være ledsaget af tegninger med placering samt afstande til skel, typegodkendelse samt dokumentation for overholdelse af støjregler.

Hvis kommunen ikke har reageret inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget kan byggearbejdet påbegyndes.

 

13.

Projekt for opførelse af kolonihavehuse skal godkendes af Kolonihaveforbundet Midt- og Østsjællands Kreds, som påser, at projektet er i overensstemmelse med de i punkt 12 nævnte betingelser. De til enhver tid gældende byggelovsbestemmelser for opførelse af kolonihavehuse skal i øvrigt følges.

I tilfælde af uenighed mellem bygherre og kredsen omkring byggeriet afgøres spørgsmålet af Ringsted Kommune.

 

14.

Vurdering af have og bebyggelse i forbindelse med overdragelse af havelodder skal ske efter de for Kolonihaveforbundet til enhver tid gældende vurderingsregler.

 

15.

Kolonihaveforeningerne er ikke omfattet af Ringsted Kommunes spildevandsplan. De enkelte kolonihaver må ikke udlede spildevand, dog kan der etableres samletank i de enkelte haver efter de gældende regler herom.

Sags nr. 16/4148

Udgifter forbundet med etablering af samletanke samt opkrævning af tømning er Ringsted Kommune som ejer uvedkommende. Den enkelte kolonihave lejer afholder de udgifter der er forbundet med etableringen af samletanken, tømning og afgiften til forsyningsselskabet. Hvis kolonihave lejeren ikke betaler afgiften til forsyningsselskabet hæfter Kolonihaveforeningen.

 

16.

.Kolonihaveforbundet Midt- og Østsjællands kreds skal søge den daglige drift overladt i de under punkt 1 nævnte kolonihaveområder, til en for det enkelte område oprettet kolonihaveforening. Den enkelte kolonihaveforening skal være medlem af kolonihaveforbundet samt Midt- og Østsjællands kreds.

Foreningen kan overlade drift og vedligeholdelse af haver, veje, stier, afvandingsanlæg, vandforsyningsanlæg, fællesarealer, beplantningsbælter og hegn til de enkelte medlemmer.

 

 

 

17.

Lejen er fastsat til kr. 43.236,28 årligt. Lejen betales halvårsvis forud pr. 1. januar og 1. juli. Første betaling finder sted januar 2017 med kr. 21.618,14. Afgiften er fastsat på basis af et gennemsnit af endelig afregning af lejeafgift for årerne 2011 – 2015. Den årlige leje reguleres en gang årligt til 1. januar i henhold til det af Danmarks Statistiks offentliggjorte forbrugerprisindeks for oktober måned. Første regulering finder sted fra 1. januar 2018.

Det afgiftspligtige areal er områdets bruttoareal d.v.s. arealer udlagt til have, veje, stier, fællesarealer og beplantningsbælter.

Skulle prisniveauet, såvel hvad angår jordpriser som pristallet og ejendomsbeskatningen, give sig væsentlig udslag i forhold til tiden for kontraktens oprettelse, har begge parter adgang til at begære forhandlinger optaget om lejens størrelse.

 

18.

Nye brugere af de enkelte havelodder skal optages efter en venteliste, jf. reglerne i Kolonihaveloven.

Ventelisten skal ikke anvendes ved genudlejning til den person, der senest har lejet havelodden.

Venteliste skal ikke anvendes ved udlejning til visse familiemedlemmer til den person, som senest har lejet havelodden. Det drejer sig om slægtninge i ret op- og nedadstigende linje, herunder børn, børnebørn og forældre, ægtefællen, den registrerede partner og ægtefællens eller den registrerede partners slægtninge i ret op- og nedadstigende linje, herunder fx ægtefællens særbørn, hvis lejer sidder i uskiftet bo med dem.

19.

. Kolonihaveforbundets Midt- og Østsjællands kreds er ansvarlig overfor Ringsted Kommune, at kontraktens bestemmelser overholdes.

 

20.

Ved misligholdelse af kontraktens bestemmelser er Ringsted Kommune berettiget til at have lejemålet, og lejeren er straks forpligtet til på forlangende at fravige arealerne uden krav på erstatning.

 

21.

Fremtidige kolonihaveområder skal med mindre særlige forhold gør sig gældende inddrages under nærværende kontrakt.

Læs hele beskrivelse...

Info-nyt 1. halv 2022

Info fra Virkelyst Bestyrelse.
Tirsdag den 24. maj 2022 lukkes der for vandet på grund af reparation på vandsystemet.

Hilsen Bestyrelsen for Virkelyst, Vandudvalget
Kim Melgaard, Anders Hansen.
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ventelisten
Info opskrivning til ventelisten for kolonihaveforeningen virkelyst . Hvis du tænker på at købe et kolonihavehus i virkelyst , så kom til opskrivningen første søndag i April måned hvert år mellem kl. 10 og 12 .
Når du er opskrevet på ventelisten , deltager du i lodtrækningen om retten til at købe et kolonihavehus i virkelyst . Hvis du udtrækkes i lodtrækningen koster det 100 kr. at deltage . Medbring sygesikringsbevis .

————————————————————————————————————————-

Info fra bestyrelsen

Vedr. Affald i foreningens containere om mandagen i kontortiden.

Køkkenaffald må kun kommes i de små containere

Den store container bag værkstedet er opsat som en service til de havelejere der ikke har bil til
rådighed. Her kan afleveres div. “Mindre” affald som ikke hører under
kategorierne køkkenaffald og haveaffald.

Vi oplever ind imellem at der kommer biler med trailere og fylder containeren.

Det er kostbart at få tømt containeren og vi opfordrer derfor til at man selv kører på genbrugspladsen når affaldet alligevel er læsset på traileren.

Hvis dette ikke efterkommes kan vi blive nødt til at droppe denne service fremadrettet.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Sørensen

 

 ——————————————————–

 Generalforsamlingen 2021

På grund af corona restriktionerne og efter Ringsted Kommune har aflyst vores booking af Anlægspavillonen, har bestyrelsen besluttet at gennemføre en delvis digital nød-generalforsamling. 
Via mail, og post til dem uden mail, er der udsendt tilmeldingsliste til valg til bestyrelsen. Vi skal have den retur senest 15. marts.

Derefter udsendes kandidatlisten, hvor man stemmer på de opstillede personer. Stemmesedlerne skal være os i hænde senest 15. april. Derefter dannes den nye bestyrelse, som tiltræder 1. maj 2021.

Foruden afstemning om medlemmer til bestyrelsen , stemmes der i år kun om bestyrelsens reviderede ordensregler. Alle andre forslag venter til næste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen 2021.

Generalforsamlingen er planlagt at finde sted 10. april 2021, da det var første ledige tid i Anlægspavillonen.
Forslag indsendt til den aflyste generalforsamling 2020 betragtes som forslag også til generalforsamlingen 2021, med mindre de tilbagetrækkes.
Nye forslag skal være bestyrelsen i hænde 60 dage før, dvs. 9. februar 2021, på mail, via post eller bare postet i postkassen på kontoret.
Forslagsstillerne skal være til stede på generalforsamlingen.
På grund af coronaen må alt tages med forbehold. Vi håber på, at de snarlige vaccinationer løser situationen noget op i 2021.
Læs hele beskrivelse...